de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijks-index te bereiken,

Merk Allaerd Cloeck Merk Cloeck, eigenaar onbekend Merk Cloeck, eigenaar onbekend Merk Nanningh Cloeck Merk Pieter Cloeck
Merk Cloeck, eigenaar onbekend Merk Cracht  Cloeck, Liemers Merk Cloeck, eigenaar onbekend Merk Cloeck, eigenaar onbekend Merk Cloeck, eigenaar onbekend
                                                                                                                                                                                         gevelsteen kasteel RuurloRaam in de Nieuwe Kerk van Amsterdam
(foto Leo Wensveen)


De genealogie in Amsterdam begint bij de vijftiende generatie. De eerste veertien generaties zijn ondergebracht op de Berenclau- en PloenPagina van deze website.
De Liemers (het splitsingsgebied van Rijn en IJssel) is het basisgebied van veel bronnen en Amsterdam is daar één van.

Verbonden families:
Aertsz, Alberts (1563), Ancelmi Helmer (1599), van Baersdorp (1623), Balde (1691), Balk, Barkman, Beaumont(1708), de Beij, van Bercken , van Bercken (1665), Block (1592), Bouwens (1599), Brouwer, Bruijninghe (1646), Calkbrand (1565), Colvius (1709), Conincx (1574), Coomans (1589), van Dijck (1697), Dirks (1615), Douwe, Douwes (1595), Duyvis (1640), Elias (1621), Elias (1614), Engelsman, Floren (1538), Franse (1614), van der Goes (1620), Groenhoven (1636), Harmans (1631), Heijsters (1562), Hendricks( ), Hendricks(1603), Hendriks( ), van Heyst ( ), van Heyst (1637), van der Hoeve (1656), Hooft (1615), Hop (1651), Hulft (1642), IJsbrand, IJsbrants (1638), Isackx (1600), Jans (1590), Jans (1607), Jansz, Jochemse (1657). Jonckers (1676), Joppen (1637), Jeuriaens (1541), Kan (1588), Keijser (1629), van Kiek, Kock(1654), Kouderveen (1668), Laan, van Leeuwen (1683), Lock (1655), van Lunen, Mathijsz (1628), van de Meer, Metsue (1635), van der Mey (1674), Michielsz, de Mist (1628), Morgenstern (1674), du Mortier (1663), Moyer (1622), Mulock (1650), Oets, Onderwater (1649), van Oostvoort (1635), Outger (1603), Outman (1679), Pars (1663), Pellegrom (1595), Persijn (1708), Philips (1597), Philips, Pieters (1602), Pieters (1634), Pieters (1672), Raap (1580), Rants(1670), Rendorp(1713), Ruysch Frenkinck (1590), Sakema (1591), Schellenkhoudt (1624), Schout (1695), Seijs (1583), Sijbrants (1599), van der Stijl (1615), Stipel (1612), van der Storck (1639), Thijs(1642), Tienthoff (1646), Tollingh (1701), Valcke (1646), van der Venne (1625), de Vinck (1622), Visser (1604), van Vlierden (1713), de Vries, Walinx (1589), Wetstein (1704), van Wyck (1660),


Kasteel Ruurlo
Oorsprong

V i d e o s
Het Ontstaan van Holland en Amsterdam
de Gouden Eeuw
de Gouden Eeuw II
Amsterdam tussen 1600 en 1700
Amsterdam tussen 1800 en 1900
de Koning die geen Oranje was
Oud Amsterdam

V r o e d s c h a p
Vroedschap AmsterdamHendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, één zoon:

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


Vijftiende generatie (Claes Hendrikszoon)

Cloeck - Floren (1538)       schema alfa

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 aldaar overleden en op 14 januari 1610 in de Nieuwe Kerk begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam, doopgetuigen o.a. Gerrit Garbrands, op 18 december 1622 overleden en op 21 december 1622 in de Oude Kerk begraven,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam, op 17 februari 1623 aldaar overleden en op 20 februari 1623 in de Nieuwe Kerk begraven,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 aldaar overleden en op 6 april 1616 in de Oude Kerk begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Jan Cloeck, geboren in juni 1551 te Amsterdam, op 3 juli 1616 aldaar overleden en op 6 juli 1616 in de Oude Kerk begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam en op 10 februari 1614 overleden,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 aldaar overleden en op 9 maart 1626 in de Nieuwe Kerk begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat, hoek Pijlsteeg (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven, beluid met de grote klok.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, medisch doktor, gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Cornelis Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.

Floris de Bontwercker is een zoon van Nanningh Cuper en Griete. Einde juli 1478 overlijdt zijn moeder, zijn vader die Cuper was, was al overleden. Floris is dan vijf jaar en wordt op 5 augustus 1478 in het weeshuis geplaatst. Hij erft het huis 's Hertogenbosse in de Warmoesstraat hoek Pijlsteeg, het huis gaat over naar zijn dochter Grietje en komt in het bezit van de familie IJsbrants, in 1582 wordt het huis door Claes Hendriksz. Cloeck gekocht, waarna zijn dochter Maria Cloeck en Adriaan Raap er gaan wonen.


De Oude Kerk in Amsterdam waar "de oudste stilte van ons land heerst" en het merendeel van de Amsterdamse Cloecken uit de gouden eeuw, hun laatste rustplaats vonden.
foto Jelle Raap

Vroedschap

CLAES HENDRIKSZOON CLOEK,
geb. omstreeks 1510, begr. O.K. 22 Mrt. 1590, was sceepstimmerman en werd 27 Juni 1555 aangenomen om dese Stede te dienen als onder fabrijckmeester; woonde in 1557 in de Dolle Bagijnensteeg en later op den O.Z. Voorburgwal, tusschen het Trompetgen en de witte Laers;
tr. Anna Florendr., begr. O.K. 2 Dec. 1579, dr. van Floris den Bontwerker.
Zij wonnen acht kinderen, w.o. de vijf volgende:

a. Floris Claesz. Cloeck, geb. 7 Febr. 15.. (omstreeks 1540), st. 18 Dec. 1622, koopman op den O.Z. Voorburgwal of Bierkaai, om den hoek van de Dollebagijnensteeg, de drie Schrobbetgens;
Regent St. Pietersgasthuis 1584; tr. Marie Allertsdr. of Albertsdr. de dochter in de drie Schrobbetgens.
begr. O.K. 23 Juli 1588, dr. van Allert of Albert Gerbrants binnenlantsvaerder, wonende y de Varckensluys in de drie scrobbers, en van Geert Jacobsdr. tr. 28 Juli 1591 Katrijn Simonsdr. Sakema, st. 30 Mrt. 1606, wede. van Gerrit Jacobsz. Schaep, dr. van Simon Bauckesz. en van Griet Jansdr. Verburen.
Uit het eerste huwel. sproten de volgende twee kinderen:

aa. Dr. Nanning Cloeck, gedt. O.K. April 1567, begr. O.K. 18 Sept. 1624, koopman, woonde op 't Water bij de Korenbeurs, en was eigenaar van de hofstede Cloeckendael onder Bloemendaal; Commisaris van de Monstering te Amsterdam 1607, wert 1620 partyschap afgeset; Luit, der Burgerij; tr. (ter wettiging van hun zoon) 10 April 1588 Claertgen Claesdr. Kan, begr. O.K. 22 Jan. 1594, dr. van Claes Simonsz. en van Wijve Pietersdr. Hun oudste zoon was: Dr. Allard Cloeck.

bb. Jacob Florisz. Cloeck, gedt. O.K. 4 Febr. 1569,st. 6 Mrt. 1611, handelaar in ,canifas (grof linnen) in de Warmoesstraat, in de drie Roosen; Mede-oprichter en een der eerste Bewind hebbers der O.-Ind. Comp. 1602; Regent Sint Jorishof 1599;
tr. 25 Nov. 1590 Aefge Ruysch, geb. 2 Mrt. 1575, st. 26 Mrt 1651, dr. van Barend Frenckinck en van Trijntge Hendricksdr. Ruysch.
Zij wonnen zes kinderen, w.o. de drie volgende:

aaa. Maria Cloeck, tr. Pieter Jacobsz. Elias.

bbb. Catharina Cloeck, geb. 24 Juli 1596, st. 20 Aug. 1626, tr. 7 Oct. 1625 Pieter van de Venne, gedt. O.K. 13 Juli 1595, st. 31 Jan. 1670, drogist op 't Water, in de drie Kraemers, zoon van Pieter van de Venne, van Antwerpen, koopman op 't Water, in de Lieve Vrouwe in de Son en van Clara van Harsbergen, van Brugge.
Hij hertr. 31 Oct. 1628 Maria Florianus van Amsterdam, wede. van Pieter Mercijs, op de Keizersgracht, dr. van Isaac Florianus van Antwerpen, blookenmaker (kousen-kooper) en makelaar, wonende op 't Water, en van Maritgen Simonsdr., van Goes
Uit het eerste huwel. sproot een eenig kind: Clara van de Venne , tr. Cornelis Graafland,

ccc. Geertruyd Cloeck, geb. te Amsterdam 10 Dec. 1605, st. kinderl. te Utrecht 15 Nov. 1666, tr. 10 April 1636 Sijbrand Cornelisz. Groenhoven, geb. 1596, wonende op den Fluweelenburgwal; tr. 15 Febr. 1650 Mr. Willem Mulock, geb. te Zierikzee, in 1625 advocaat voor den Hove van Holland, daar na Secr. der stad Woerden, wedr., eerst van Cornelia Gerrit dr. Rollema van Staveren, vervolgens van Francoisa Kien van 's - Hage; tr. te Woerden, na 4 Nov. 1660 te Utrecht gedane aant. der ondertr. Andries van Wijck, st. te Utrecht 13 Juli 1663. In 1624 en 1630 procureur voor de Hove van Utrecht, daarna Sch. en Raad van Utrecht 1630, Burgemr. ald. 1648, Kameraar (1643) en Heemraad (1651) van den Lekdijk Benedendams, wedr. eerst van Maria (gehuwd 13 Oct. 1622, st. 4 Sept. 1624), daarna van Margriet van Medenblick (gehuwd 28 Aug. 1625, st. 22 Febr. 1630) vervolgens van Catharina Hoyngh (ged*. te Amsterdam O.K. 17 Mrt. 1594, st Utrecht kinderl. 15 Oct. 1632 getrouwd te Utrecht 26 Juni 1631, dr. Jacob Gerritsz., en van Oopgen Thomasdr.) en ten laatste van Anna van (gehuwd 5 Juli 1642, st. 21 Sept. 1657).

b. (Oude) Trijn Claesdr. Cloeck, begr. O.K. 6 April 1616, tr. Claes Seys, geb. te Gent, st. te Amsterdam er begr. O.K. 24 Sept 1619; hij werd in Aug. 1580 poorter te Amsterdam en was er koopman op den Dam, in 't Rat van Avontuer en hunne eenige dochter was: Anna Seys , tr. Dr. Adriaen Pauw.

c. Marij Claesdr. Cloeck, tr. Adriaen Pietersz. Raep,

d. Jan Claesz. Cloeck , geb. juni 1551, begr. O.K. 6 Juli 1616, was en werd bij contract, 17 Sept. 1603 voor Schepenen van Amsterdam gepasseerd, door Jan Sweerts, lakenkooper en verwer te Utrecht, tot diens factoor te Amsterdam hij woonde in 1598 in, een nieuw huys op den N.Z. Achterburgwal, tegen de lijnbaen over by de nieuwe Haerlemmerpoort, in den last dragenden Esel en van 1613 tot zijn overlijden op den O.Z. Wester Voorburgwal bij het Eiland, in 't ceyne Uylken.
Regent Spinhuis 1596; tr. te Gouda 28 Mei 1573 Grietge Jansdr., st. 1573; tr. te Dordrecht Teuntge Gijsbertsdr. Koninck, st. 28 Nov. te Amsterdam.
tr. 10 Jan. 1599 Jannetgen Bouwens, geb. 1557, begr. O.K. 21 April 1633, wede. van Michiel Seys, dr. van Bouwen en van Neel Volckertsdr. Uit het tweede huwel. sproot o.a. een zoon, Mr. Pieter Cloeck,

e. (Jonge) Trijn Claesdr. Cloeck, tr. Jacob Eliasz. of Elias.


Zestiende generatie (alfa)

Cloeck - Calkbrand (1565)       schema alfa

Jacob Cloeck, geboren te Amsterdam in 1538, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt omstreeks 1565 in Amsterdam met Trijntje Calkbrand, dochter van Frans Calkbrand,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Brechtje Cloeck, gedoopt op 1 september 1565 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Hendrik Cloeck, gedoopt op 1 april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Pieter Janszn. en Jan Pau, eind juli 1636 aldaar overleden en op 28 juli 1636 begraven,
Andries Cloeck, gedoopt op 23 juni 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 30 april 1627 overleden,
Floris Cloeck, gedoopt op 4 juli 1570 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Claes Benning en Aef Dircx,
Trijn Cloeck, gedoopt op 13 augustus 1571 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Lysbet Willems en Willem Coppen en op 20 augustus 1626 overleden,
Nanning Cloeck, gedoopt op 14 september 1572 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Dirck van Deinen en Eef Pietersdr.,
Jannetje Cloeck, geboren omstreeks 1574 te Amsterdam en op 20 november 1624 overleden,
Elisabeth Cloeck, geboren omstreeks 1576 te Amsterdam, op 21 augustus 1649 aldaar overleden en op 28 augustus 1649 in de Oude Kerk begraven,
Anna Cloeck, geboren omstreeks 1578 te Amsterdam, blijft ongehuwd.

Op 26 januari 1574 en 5 februari 1574 worden twee kinderen van Jacob Claeszoon Cloeck in de Oude Kerk begraven,

Jacob Claeszoon Cloeck, woonde vanaf 1581 tegenover de Korsjespoort.
Jacob Claeszoon Cloeck, overlijdt begin januari 1610 en wordt op 14 januari 1610 in de Nieuwe Kerk begraven.


Zestiende generatie (beta)

Cloeck - Alberts (1563)       schema beta alfa

Floris Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 februari 1540, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren hij trouwt omstreeks 1563 in Amsterdam met Marie Alberts, dochter van Albert Gerbrandszoon en Geertje Jacobsdochter.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Nanning Cloeck, gedoopt op 1 april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Crijn Alberts, Heijnrick Claes en Griete Floris, op 14 september 1624 aldaar overleden,
Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: o.a Gerrit Garbrands, op 6 maart 1611 overleden,

Floris Cloeck overlijdt op 18 december 1622 te Amsterdam op 82 jarige leeftijd,
Marie Alberts overlijdt in juli 1588 te Amsterdam en is aldaar op 23 juli 1588 in de Oude Kerk begraven.

Vroedschap

a. FLORIS CLAESZOON CLOECK,
geb. 7 Febr. 15.. (omstreeks 1540), st. 18 Dec. 1622, koopman op den O.Z. Voorburgwal of Bierkaai, om den hoek van de Dollebagijnensteeg, de drie Schrobbetgens;
Regent St. Pietersgasthuis 1584; tr. Marie Allertsdr. of Albertsdr. de dochter in de drie Schrobbetgens.
begr. O.K. 23 Juli 1588, dr. van Allert of Albert Gerbrants binnenlantsvaerder, wonende y de Varckensluys in de drie scrobbers, en van Geert Jacobsdr. tr. 28 Juli 1591 Katrijn Simonsdr. Sakema, st. 30 Mrt. 1606, wede. van Gerrit Jacobsz. Schaep, dr. van Simon Bauckesz. en van Griet Jansdr. Verburen.
Uit het eerste huwel. sproten de volgende twee kinderen:

aa. Dr. Nanning Cloeck, gedt. O.K. April 1567, begr. O.K. 18 Sept. 1624, koopman, woonde op 't Water bij de Korenbeurs, en was eigenaar van de hofstede Cloeckendael onder Bloemendaal; Commisaris van de Monstering te Amsterdam 1607, wert 1620 partyschap afgeset; Luit, der Burgerij; tr. (ter wettiging van hun zoon) 10 April 1588 Claertgen Claesdr. Kan, begr. O.K. 22 Jan. 1594, dr. van Claes Simonsz. en van Wijve Pietersdr. Hun oudste zoon was: Dr. Allard Cloeck.

bb. Jacob Florisz. Cloeck, gedt. O.K. 4 Febr. 1569,st. 6 Mrt. 1611, handelaar in ,canifas (grof linnen) in de Warmoesstraat, in de drie Roosen; Mede-oprichter en een der eerste Bewind hebbers der O.-Ind. Comp. 1602; Regent Sint Jorishof 1599;
tr. 25 Nov. 1590 Aefge Ruysch, geb. 2 Mrt. 1575, st. 26 Mrt 1651, dr. van Barend Frenckinck en van Trijntge Hendricksdr. Ruysch.
Zij wonnen zes kinderen, w.o. de drie volgende:

aaa. Maria Cloeck, tr. Pieter Jacobsz. Elias.

bbb. Catharina Cloeck, geb. 24 Juli 1596, st. 20 Aug. 1626, tr. 7 Oct. 1625 Pieter van de Venne, gedt. O.K. 13 Juli 1595, st. 31 Jan. 1670, drogist op 't Water, in de drie Kraemers, zoon van Pieter van de Venne, van Antwerpen, koopman op 't Water, in de Lieve Vrouwe in de Son en van Clara van Harsbergen, van Brugge.
Hij hertr. 31 Oct. 1628 Maria Florianus van Amsterdam, wede. van Pieter Mercijs, op de Keizersgracht, dr. van Isaac Florianus van Antwerpen, blookenmaker (kousen-kooper) en makelaar, wonende op 't Water, en van Maritgen Simonsdr., van Goes
Uit het eerste huwel. sproot een eenig kind: Clara van de Venne , tr. Cornelis Graafland,

ccc. Geertruyd Cloeck, geb. te Amsterdam 10 Dec. 1605, st. kinderl. te Utrecht 15 Nov. 1666, tr. 10 April 1636 Sijbrand Cornelisz. Groenhoven, geb. 1596, wonende op den Fluweelenburgwal; tr. 15 Febr. 1650 Mr. Willem Mulock, geb. te Zierikzee, in 1625 advocaat voor den Hove van Holland, daar na Secr. der stad Woerden, wedr., eerst van Cornelia Gerrit dr. Rollema van Staveren, vervolgens van Francoisa Kien van 's - Hage; tr. te Woerden, na 4 Nov. 1660 te Utrecht gedane aant. der ondertr. Andries van Wijck, st. te Utrecht 13 Juli 1663. In 1624 en 1630 procureur voor de Hove van Utrecht, daarna Sch. en Raad van Utrecht 1630, Burgemr. ald. 1648, Kameraar (1643) en Heemraad (1651) van den Lekdijk Benedendams, wedr. eerst van Maria (gehuwd 13 Oct. 1622, st. 4 Sept. 1624), daarna van Margriet van Medenblick (gehuwd 28 Aug. 1625, st. 22 Febr. 1630) vervolgens van Catharina Hoyngh (ged*. te Amsterdam O.K. 17 Mrt. 1594, st Utrecht kinderl. 15 Oct. 1632 getrouwd te Utrecht 26 Juni 1631, dr. Jacob Gerritsz., en van Oopgen Thomasdr.) en ten laatste van Anna van (gehuwd 5 Juli 1642, st. 21 Sept. 1657).

Cloeck - Sakema (1591)       schema beta alfa

Floris Claeszoon Cloeck hertrouwt op 28 juli 1591 (ondertrouw 12 juli 1591) te Amsterdam met Katrijn Sakema, dochter van Simon Bauckeszoon en Griet Jansdochter Verburch en weduwe van Gerrit Jacobszoon Schaep

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Floris Claeszoon Cloeck was koopman en woonde op de Oude Zijds Voorburgwal in de Schrobbetgens en was van 1584-1601 Regent van het St. Pietersgasthuis.
Floris Claeszoon Cloeck overlijdt op 18 december 1622 op 82 jarige leeftijd.
Katrijn Sakema overlijdt op 13 maart 1606.


Zestiende generatie (gamma)

Cloeck - Heijsters (1562)       schema gamma alfa

Hendrik Cloeck, geboren te Amsterdam op 6 februari 1542, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 17 oktober 1562 in de Oude Kerk te Amsterdam met Wijntgen Heijsters, dochter van Cornelis Heijsters,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Floris Cloeck, geboren in 1563 te Amsterdam en op 12 januari 1631 overleden,
Vrou Cloeck, gedoopt in oktober 1565 in de Oude Kerk te Amsterdam, aldaar op 3 november 1632 overleden en op 6 november 1632 in de Nieuwe Kerk begraven,
Willem Cloeck, gedoopt op 22 januari 1568 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Cornelis Jacobs en Griet Florisdr.,
Ludewijn Cloeck, geboren in 1570 te Amsterdam, aldaar op 24 februari 1641 overleden en op 28 februari 1641 in de Nieuwe Kerk begraven,
Claes Cloeck, geboren op 20 december 1571 te Amsterdam, op 25 december 1571 in de Oude Kerk gedoopt,
doopgetuigen: Stoffel Janz en Eef Pieters en op 17 september 1628 in Vlissingen overleden.
Nanning Cloeck, gedoopt op 17 juli 1574 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Guert Jacobs en Claes Jacobs en voor 1609 overleden,
Cornelis Cloeck, gedoopt op 5 augustus 1576 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Dirck van Deijmen en Hendrik Hendrikszn., aldaar op 26 oktober 1625 overleden en op 29 oktober in de Nieuwe Kerk begraven,
Jacob Cloeck, geboren op 19 augustus 1578 te Amsterdam, gedoopt in de Oude Kerk, aldaar op 12 februari 1624 overleden en op 15 februari in de 1624 in de Oude Kerk begraven,
Hijndrick Cloeck, gedoopt op 18 mei 1581, in de Oude Kerk te Amsterdam,
Anna Cloeck, gedoopt op 3 november 1583 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Claes Heijndrikx en op 21 mei 1641 overleden,

Hendrik Claeszoon Cloeck, makelaar, overlijdt op 17 februari 1623 op 81 jarige leeftijd en wordt op 20 februari in de Nieuwe Kerk begraven.
Wijntgen Cornelisdochter Heijsters overlijdt in juli 1600.


Zestiende generatie (delta)

Seijs - Cloeck (1583)       schema epsilon

Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, dochter van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt op 23 januari 1580(ondertrouw) in Amsterdam met Claes Seijs, geboren in 1547 te Gent, zoon van Symon Seijs.
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Seijs, geboren in 1583 te Amsterdam en overleden op 1 mei 1607 te Amsterdam en begraven op 4 mei 1607 in de Oude Kerk.

Anna Seijs huwde Adriaan Pauw, ridder, heer van Heemsstede, Bennebroek, Nieuwerkerk etc.(1585-1653) was heer van Heemstede en raadpensionaris van Holland van 1631 tot 1636 en tussen 1651 en 1653.
Hij werd te Amsterdam geboren uit een rijke handelsfamilie en studeerde rechten aan de Universiteit Leiden. Hij huwde in 1606 met Anna Seys. Uit dit huwelijk is één zoon, Nicolaas Pauw, geboren. Na het overlijden van Anna Seys op 1 mei 1607 is Pauw op 7 februari 1610 hertrouwd met Anna van Ruytenburgh. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren, waaronder mr Adriaen Pauw (1622-1697). Hij stierf in 1653 en is begraven in de grafkelder van de door hem gestichte Gereformeerde [Hervormde] Kerk te Heemstede. Zijn praalgraf, vermoedelijk vervaardigd door Amsterdamse bouwmeester Hendrick de Keyser, is kortgeleden gerestaureerd. Gerard Pauw (1615-1676), rekenmeester der Grafelijkheidsdomeinen, volgde hem in 1653 op als ambachtsheer van Heemstede.


Trijn Cloeck, overlijdt eind maart 1616 en wordt op 6 april 1616 in de Oude Kerk begraven.
Claes Seijs, wordt in augustus 1580 poorter te Amsterdam en was koopman op de Dam; hij overlijdt in september 1619 en is op 24 september 1619 in de Oude Kerk begraven.

Cloeck - Hendricks ( )       schema epsilon

Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt in Amsterdam met Maartje Hendricks,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Cloeck, overlijdt in Conincxbergen en is aldaar begraven.


Zestiende generatie (epsilon)

Raap - Cloeck (1580)       schema epsilon


Maria Cloeck
, geboren te Amsterdam in oktober 1553 en overleden aldaar, 61 jaar oud, op 10 februari 1614, dochter van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt op 12 december 1580 met Adriaan Pieterszoon Raap, geboren te Vlaardingen op 22 november 1556,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Raap, geboren op 20 november 1581 in Amsterdam en op 1 maart 1666 in Amsterdam overleden, begraven in Beverwijk (Nederlands Hervormde kerk, grafnummer E20),
Floris Raap, geboren op 17 november 1583 in Amsterdam, overleden op 11 oktober 1656 in Amsterdam,
Willem Raap, geboren op 13 december 1585 in Amsterdam, overleden op 7 februari 1646 in Amsterdam, begraven op 12 februari 1646 in Amsterdam (Westerkerk),
Jan Raap, geboren in 1587 in Amsterdam, overleden op 26 mei 1589 in Amsterdam,
Anneken Raap, geboren op 17 januari 1591 in Amsterdam,


Floris de Bontwercker is een zoon van Nanningh Cuper en Griete. Einde juli 1478 overlijdt zijn moeder, zijn vader die Cuper was, was al overleden. Floris is dan vijf jaar en wordt op 5 augustus 1478 in het weeshuis geplaatst. Hij erft het huis 's Hertogenbosse in de Warmoesstraat hoek Pijlsteeg, het huis gaat over naar zijn dochter Grietje en komt in het bezit van de familie IJsbrants, in 1582 wordt het huis door Claes Hendriksz. Cloeck gekocht, waarna zijn dochter Maria Cloeck en Adriaan Raap er gaan wonen.


Adriaan Pieterszoon Raap was koopman, raad in de vroedschap van Amsterdam, raad der admiraliteit van het Noorderkwartier en ouderling van de Gereformeerde Kerk. Hij bezat in Beverwijk een kleine hofstede "de Raap".
Adriaan Pieterszoon Raap overlijdt op 91 jarige leeftijd op 12 april 1647 te Amsterdam. Hij legt in een register of memorie gegevens vast over "...notabele dingen mij in mijn leven overkomen". Woont in 1575/1576 15 mnd. in Habel de Grace (Le Havre). Reist in 1577 en 1578 in Portugal en Spanje "...om het land te besien en de Spaanse taal te leren". Reist in de tweede helft van 1578 te voet van Madrid via Burgos, Bordeaux, Parijs, Antwerpen naar Rotterdam, volgens zijn aantekeningen totaal 350 mijl (dat kon kennelijk allemaal tijdens de tachtigjarige oorlog!). Vestigt zich in december 1578 in Amsterdam bij Jan Claesz. Cloeck (1551-1616), zeepzieder, "....om hem (Cloeck) te dienen in den Coopmanschap, den tijd van 2 jaar, mits betalende voor mijn kostgeld 20 pond Vlaams in 't jaar...". Twee jaar later trouwt hij de zuster van zijn patroon, "....Maria Cloeck, oud 27 jaar en 2 maanden".Wikipedia:
Adriaan Pieterszoon Raap,
De volledige Raap geschiedenis:
Raap Genealogie,
Parenteel Raap.


Zestiende generatie (zeta)

Cloeck - Conincx (1574)       schema zeta alfa

Jan Cloeck, geboren te Amsterdam in juni 1551, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 28 mei 1573 te Gouda met Grietje Jans.
Grietje overlijdt bij de geboorte van een te vroeg geboren dochtertje op 27 maart 1574 te Rotterdam. Jan Cloeck hertrouwt op 12 oktober 1574 te Dordrecht met Antonia Conincx, dochter van Ghijsbert Conincx en Lijsbeth van Westerloo

Uit dit huwelijk zijn 14 kinderen bekend.
Margaretha Cloeck, geboren op 23 september 1575 te Rotterdam, op 5 januari 1641 overleden en op 9 januari 1641 begraven,
Elisabeth Cloeck, geboren op 2 november 1576 te Rotterdam en te Elbing in Pruisen overleden,
Jan Cloeck, geboren op 27 maart 1578 te Rotterdam en 24 december 1598 op Annobon(Africa) overleden,
Maria Cloeck, geboren op 14 November 1579 te Amsterdam, begin januari 1648 overleden en op 9 januari 1648 begraven,
Anna Cloeck, geboren op 1 februari 1581 te Amsterdam, op 26 januari 1639 overleden en in de Zuiderkerk begraven,
Gijsbert Cloeck, geboren op 7 januari 1583 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Gijsbert Conincx en op 8 mei 1633 overleden,
Pieter Cloeck, geboren op 7 januari 1585 te Amsterdam, genoemd naar zijn oom die te Conincxbergen gestorven en begraven is, overlijdt op 5 december 1667.
Trijn Cloeck, geboren op 24 januari 1587 te Amsterdam, genoemd naar bagijntgen Trijn Floris, zij overlijdt op 21 september 1601,
Jacob Cloeck, geboren op 26 februari 1588 te Amsterdam, genoemd naar een oom van moeders kant, overlijdt op 1 maart 1664,
Claes Cloeck, geboren op 5 februari 1589 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Claes Hendrikszoon Cloeck, overlijdt op 1 mei 1648,
Floris Cloeck, geboren op 22 juni 1590 te Amsterdam, genoemd naar de vader van Anna Floren en op 31 Augustus 1590 in Edam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 8 Januari 1592 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 28 april 1592 in Munnickedam overleden,
Teuntgen Cloeck, geboren op 8 februari 1594 te Amsterdam en op 17 April 1595 te Amsterdam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 23 Juni 1595 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 21 september 1601 overleden,

Tussen 1590 en 1597 worden zes kinderen van Jan Claeszoon Cloeck in de Nieuwe Kerk begraven, t.w. op:
1 september 1590,
26 juni 1591,
4 juli 1591,
30 april 1592,
18 april 1594,
23 november 1597,

Jan Claeszoon Cloeck overlijdt op 3 juli 1616,
Antonia Conincx overlijdt op 28 november 1597,

Geboorte-gegevens uit familie-bijbel

Jan Janszoon Cloeck maakte de groote zeereis van Mahu en de Cordes mede op het schip "het Geloof" als vaandrager en boekhouder of kommies van Sebald de Weert. Hij vergezelde Gerrit van Beuningen bij zijn bezoek aan den inlandschen koning bij Kaap de Lopo Gonçalves om eetwaren te ruilen tegen wat kramerijen en ijzer, waarvoor ze slechts een kip en wat bananen kregen. Hij sneuvelde 24 December 1598 op Annobom bij de bestorming van den berg, waarop de Portugeezen zich versterkt hadden, waarbij hij een van de voorsten was, en werd op het eiland "heerlijck begraven". Hij was een dapper jongman, "onder de gasten lief getal".

Cloeck - Bouwens (1599)       schema zeta alfa

Jan Cloeck hertrouwt op 10 januari 1599 (ondertrouw, 23 december 1598) te Amsterdam met Jannetgen Bouwens, geboren in 1557, dochter van Bouwen en Neel Volkersdochter, weduwe van Michiel Seys; in april 1633 overleden en op 21 april 1633 in de Oude Kerk te Amsterdam begraven.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jan Claeszoon Cloeck was zeepzieder, Regent van het het Spinhuis te Amsterdam van 1596 tot 1598 en tot 1578 werkzaam in Rotterdam.
Hij woonde vanaf 1592 in de Lange Niezel, vanaf 1608 op de Oudezijds Voorburgwal, vanaf 1610 op de Nieuwezijds Achterburgwal(Spuistraat) en vanaf 1611 op de Oude Zijds Achterburgwal.
Jan Claeszoon Cloeck overlijdt op 3 juli 1616 te Amsterdam en wordt op 6 juli 1616 in de Oude Kerk begraven.

Jannetgen Bouwens overlijdt in april 1633 en wordt op 21 april 1633 in de Oude Kerk begraven.


Zestiende generatie (theta)

Elias - Cloeck (1621)       schema epsilon

Trijn Cloeck(de jonge), geboren in 1556 te Amsterdam, dochter van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt op 17 november 1621 te Amsterdam (ondertrouw) met Jacob Elias, geboren in 1559 te 's Hertogenbosch, weduwnaar van Grietje Pieterz.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Trijn Cloeck, overlijdt op 5 maart 1626 te Amsterdam op 71 jarige leeftijd en is op 9 maart 1626 in de Nieuwe Kerk begraven.
Jacob Elias, overlijdt op 12 april 1626 te Amsterdam op 67 jarige leeftijd.


Zeventiende generatie (alfa-alfa)

Coomans - Cloeck (1589)       schema alfa

Brechtje Cloeck, dochter van Jacob Cloeck en Trijntje Calkbrand, gedoopt op 1 september 1565 te Amsterdam, gehuwd omstreeks 1589 met Nicolaes Coomans, zoon van Aelbert Coomans en Ouda Jansdochter.
Uit het huwelijk zijn vier kinderen, waarvan één zoon bekend is.

Cornelis Coomans, geboren in 1590 te Alkmaar.

In 1610 monsterde Cornelis Coomans als assistent-commandeur aan op het VOC-schip 'De Witte Leeuw' en vertrok naar Indië. Hij maakte in korte tijd carrière en was onder andere opperkoopman (hoofdambtenaar bij de VOC) en later werd hij benoemd tot commandeur. Coomans voerde het commando over verschillende schepen: de 'Neptunes', 'de Valk' en de 'Gouden Leeuw'. Ook was hij mede verantwoordelijk voor de ondertekening van een aantal resoluties in Bantam en Jakarta. Na 1616 maakte hij veel reizen naar Atjeh om van de vorst vergunning te krijgen voor de peperhandel in Priaman en Ticoe. Omdat Coomans zich bemoeide met onderlinge geschillen tussen de Maleisiërs en omdat hij tevens te weinig bood voor de peper werd hij in 1620 van zijn post gehaald. In 1622 keerde hij in Nederland terug waar Coomans zich eerst vestigde in Den Haag en later, in 1643, bij een tante in Utrecht. Voor zijn verdiensten voor de VOC kreeg Coomans een 'bonus' van 300 Carolus guldens. In 1647 maakte de ziekelijke en alleenstaande Coomans zijn testament op. Hij deed schenkingen aan bepaalde familieleden en aan de armen in Utrecht en Alkmaar, zijn geboortestad. Een ander deel van zijn kapitaal liet hij beleggen in obligaties, waarvan de rente jaarlijks uitgekeerd moest worden aan neven en nichten van vaders- en moederszijde en wel ten eeuwige dage.

Cornelis Coomans overlijdt in 1647 in Utrecht.

Wikipedia: Cornelis Coomans


Zeventiende generatie (alfa-beta)

Cloeck - Walinx (1589)       schema alfa

De schout Hendrik Cloeck, zoon van Jacob Cloeck en Trijntje Calkbrand, gedoopt op 1 april 1567 te Amsterdam, overleden in 1636, gehuwd te Amsterdam op 24 juni 1589 (ondertrouw, te Delft 2 juli 1589) met Elsgen Walinx/Faling, gedoopt op 15 december 1568 in de Oude Kerk te Amsterdam, dochter van Windel Faling en Geertje Pieters, wonende in de Warmoesstraat, dooptgetuigen: Ari Dircx en Jan Bor,
Hendrik Cloeck wordt in de Oud Rechterlijke Archieven van Schellinkhout(Holland) voor het eerst in 1605 genoemd. Elsgen Walinx overlijdt in 1621. In de kerk van Schellinkhout ligt een zerk van het graf van Elsgen, de Huysvrouwe van Hendrik Clouck.
Uit het huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Claes Cloeck, geboren in 1590,
Pieter Cloeck, geboren in 1592,
Geertje Cloeck, geboren omstreeks 1596,
Trijntje Cloeck, geboren omstreeks 1599.Schellinkhout

Cloeck - de Vinck (1622)       schema alfa

Hendrik Jacobszoon Cloeck, hertrouwt op 13 september 1622 (ondertrouw) in Leiden met Sara de Vinck, dochter van Pieter de Vinck en weduwe van Clement Janszoon Swijs.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hendrik Jacobszoon Cloeck, overlijdt in juli 1636 en wordt op 28 juli 1636 te Amsterdam in de Oude Kerk begraven.


Zeventiende generatie (alfa-gamma)

Cloeck - Jans (1588)       schema alfa

De schout Andries Cloeck, zoon van Jacob Cloeck en Trijntje Calkbrand, gedoopt op 23 juni 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam, trouwt te Amsterdam op 13 augustus 1588 (ondertrouw) met Anne Jans,
Uit het huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Jacob Cloeck, geboren omstreeks 1588 te Amsterdam.
Annetgen Cloeck, geboren omstreeks 1590 te Amsterdam,
Grietge Cloeck, geboren omstreeks 1592 te Amsterdam, overleden in februari 1605 en begraven op 28 oktober 1605 te in de Hervormde Kerk te Bergen(Holland),
Brechie Cloeck, geboren omstreeks 1594 te Amsterdam, overleden in februari 1607 en begraven op 8 augustus 1607 te in de Hervormde Kerk te Bergen(Holland),
Maria Cloeck, geboren omstreeks 1596 te Amsterdam.
Frans Andrise Cloeck,
Anna Cloeck, geboren omstreeks 1600 te Bergen, trouwt op 17 januari 1627 te Alkmaar met Pieter Willemsz. van Alkmaar

Andries Jacobszoon Cloeck, overlijdt op 30 april 1627,
Schout van Bergen; hij kreeg commissie als dijkgraaf van de Hondsbossche op 20 februari 1610,


Zeventiende generatie (alfa-delta)

Barkman - Cloeck       schema alfa

Trijntje Cloeck, dochter van Jacob Cloeck en Trijntje Calkbrand, gedoopt op 13 augustus 1571 in de Oude Kerk te Amsterdam, huwt te Amsterdam met Mr. Claas Barkman.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Trijntje Jacobs Cloeck overlijdt op 20 augustus 1626.


Zeventiende generatie

Cloeck - Pieters (1602)       schema alfa

Nanning Cloeck, zoon van Jacob Cloeck en Trijntje Calkbrand, gedoopt op 14 september 1572 in de Oude Kerk te Amsterdam, huwt te Amsterdam op 25 januari 1602 (ondertrouw) met Maritje Pieters,
Uit het huwelijk is één kind bekend.

Nanningh Cloeck, gedoopt op 7 maart 1604 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Lysbeth Jacobsdr.


Zeventiende generatie (alfa-epsilon)

IJsbrand - Cloeck       schema alfa

Jannetje Cloeck, dochter van Jacob Cloeck en Trijntje Calkbrand, geboren in 1572 te Amsterdam, huwt te Amsterdam met Huig IJsbrand.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jannetje Jacobs Cloeck overlijdt op 20 november 1624.

Zeventiende generatie (alfa-zeta)

Visser - Cloeck (1604)       schema alfa

Elisabeth Cloeck, dochter van Jacob Cloeck en Trijntje Calkbrand, geboren in 1574 te Amsterdam, huwt te Amsterdam op 12 juli 1604 (ondertrouw) met Jan Visser, zoon van Pieter Visser.
Uit het huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacob Visser, gedoopt op 14 augustus 1611 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Marij Klaes (tante van Elisabeth),
Grietje Visser, gedoopt op 3 februari 1613 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Annetje Aeriaensdr.,
Jacob Visser, gedoopt op 28 januari 1616 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Aederik Stipel en Wijvertje Nannings,
Jacob Visser, gedoopt op 28 mei 1617 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Jan Visser, gedoopt op 21 oktober 1618 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Aertje Gerrits,

Elisabeth Jacobs Cloeck overlijdt op 21 augustus 1649 en wordt op 28 augustus 1649 in de Oude Kerk begraven,
Jan Visser is winckelier, lijkwaadverkoper.


Zeventiende generatie (beta-alfa)

Cloeck - Kan (1588)       schema beta alfa


Groepsportret van de schutterij van de Kolveniersdoelen onder kapitein Jacob Hoynck en luitenant Nanning Cloeck


Dr. Nanning Cloeck,
gedoopt in april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam, zoon van Floris Cloeck en Marie Alberts trouwt op 10 april 1588 (ondertrouw, 26 maart 1588) in Amsterdam met Clara Claesdochter Kan, dochter van Claes Simonszoon en Wyva Pietersdochter
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Allaert Cloeck, gedoopt op 5 februari 1588 te Amsterdam, overleden in juli 1645 en op 22 juli 1645 in de Oude Kerk begraven,
Marri Cloeck, gedoopt op 27 juli 1589 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Grietje Jans,
Cornelis Cloeck, geboren in 1590,
Claes Cloeck, gedoopt op 19 juli 1591 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en op 24 februari 1664 overleden, begraven op 28 februari 1664 in de Oude Kerk,
peet: Trijn Claes en op 17 oktober 1647 in de Oude Kerk begraven.
Wijva Cloeck, gedoopt op 11 juli 1593 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
peet: Trijn Sijmons,

Nanning Floriszoon Cloeck was koopman, commissaris van de Monstering te Amsterdam in 1607 en luitenant der Burgerij.

Op het terrein van het Provinciaal Ziekenhuis in Bloemendaal lagen in de 17e eeuw de blekerijen. Omstreeks die tijd was het in bezit van de Amsterdamse koopman Nanning Floriszoon Cloeck. Tussen zijn bleekvelden, stichtte hij een zomerverblijf dat hij Cloeckendael noemde. Na zijn dood bleef het nog twee generaties in de familie. Daarna werd het gekocht door de Amsterdamse koopman mr. Willem van Gennep. Hij veranderde de naam in Meer en Berg.

Nanning Floriszoon Cloeck woont op het water bij de Korenbeurs en vanaf 1603 op de Nieuwezijds Achterburgwal(Spuistraat). Hij overlijdt op 14 september 1624 te Amsterdam en wordt op 18 september 1624 in de Oude Kerk begraven.
Clara Claesdochter Kan overlijdt in januari 1594 te Amsterdam en wordt op 22 januari 1594 in de Oude Kerk begraven.

Vroedschap

aa. Dr. NANNINGH CLOECK, gedt. O.K. April 1567, begr. O.K. 18 Sept. 1624, koopman, woonde op 't Water bij de Korenbeurs, en was eigenaar van de hofstede Cloeckendael onder Bloemendaal; Commisaris van de Monstering te Amsterdam 1607, wert 1620 partyschap afgeset; Luit, der Burgerij; tr. (ter wettiging van hun zoon) 10 April 1588 Claertgen Claesdr. Kan, begr. O.K. 22 Jan. 1594, dr. van Claes Simonsz. en van Wijve Pietersdr. Hun oudste zoon was: Dr. Allard Cloeck.


Zeventiende generatie (beta-beta)

Cloeck - Ruysch Frenkinck (1590)       schema beta beta


Herkomst: Voetboogdoelen, Amsterdam; stadhuis Amsterdam, archief, 1879; bruikleen aan Rijksmuseum, 1885-1973; Amsterdamsa Historisch Museum. Voor de identificatie kapitein ten Grootenhuys (Arent of zijn broer Jan) en luitenant Nanningh Cloeck en zijn broer Jacob.

Jacob Cloeck, geboren begin 1569 op de Voorburchwal te Amsterdam, gedoopt aldaar op 4 februari 1569 in de Oude Kerk, zoon van Floris Cloeck en Marie Alberts trouwt op 25 november 1590 (ondertrouw 11 november 1590) in Amsterdam met Aafke Ruysch Frenkinck, geboren op 2 maart 1570 te Amsterdam, dochter van Barend Frenckinck en Trijn Ruysch,
Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend,
Maria Cloeck, geboren op 28 maart 1592, gedoopt op 2 april 1592 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Lysbet Hendriks,
Trijntje Cloeck, geboren op 24 juli 1593 te Amsterdam, gedoopt op 25 juli 1593 in de Nieuwe Kerk,
peet Trijn Sijmons, begraven op 19 augustus 1593 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Trijntje Cloeck, gedoopt op 14 juni 1597 in de Oude Kerk,
peet: Trijn Sijmons en voor 1598 overleden,
Catharina Cloeck, gedoopt op 16 juli 1598 in de Oude kerk,
doopgetuige: Ruijs Franken,
Barent Cloeck, gedoopt op 24 februari 1600 Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Lysbet Hendricks en op 23 maart 1600 in de Oude Kerk begraven,
Weijntje Cloeck , gedoopt op 21 oktober 1601 in de Nieuwe Kerk,
doopgetuige: Lysbet Hendriks,
Barent Cloeck, gedoopt op 8 december 1602 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Lysbet Hendriks,
Floris Diederik Ruysch, gedoopt op 2 maart 1604 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Lysbet Henrics,
Geertruyd Cloeck, geboren op 10 december 1605 te Amsterdam, gedoopt op 13 december 1605 in de Nieuwe Kerk,
doopgetuige: Marij Nannings,
Nicolaus Cloeck, gedoopt op 4 september 1607 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Marritje Willems,
Clara Cloeck, gedoopt op 28 september 1608 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Nanning Florisz.,
Jacob Cloeck, gedoopt op 7 januari 1610 in de Oude Kerk te Amsterdam,
getuige Trijn Jacobs,

Jacob Floriszoon Cloeck was koopman in linnen in de Drie Roossen in de Warmoesstraat, medeoprichter en bewindhebber van de V.O.C.(1602) en regent van het Sint Jorishof en kerkmeester van de Waale-kerk(1599-1611),

Jacob Floriszoon Cloeck overlijdt op 6 maart 1611 te Amsterdam, 42 jaar oud en is op 9 maart 1611 begraven in de Oude Kerk
Aafke Ruysch Frenkinck, Regentes van het Burgerweeshuis te Amsterdam, overlijdt op 26 maart 1651 te Amsterdam, 81 jaar oud en is op 30 maart 1651 maart begraven in de Oude Kerk.

Vroedschap

bb. JACOB FLORISZOON CLOECK, gedt. O.K. 4 Febr. 1569,st. 6 Mrt. 1611, handelaar in ,canifas (grof linnen) in de Warmoesstraat, in de drie Roosen; Mede-oprichter en een der eerste Bewind hebbers der O.-Ind. Comp. 1602; Regent Sint Jorishof 1599;
tr. 25 Nov. 1590 Aefge Ruysch, geb. 2 Mrt. 1575, st. 26 Mrt 1651, dr. van Barend Frenckinck en van Trijntge Hendricksdr. Ruysch.
Zij wonnen zes kinderen, w.o. de drie volgende:

aaa. Maria Cloeck, tr. Pieter Jacobsz. Elias.

bbb. Catharina Cloeck, geb. 24 Juli 1596, st. 20 Aug. 1626, tr. 7 Oct. 1625 Pieter van de Venne, gedt. O.K. 13 Juli 1595, st. 31 Jan. 1670, drogist op 't Water, in de drie Kraemers, zoon van Pieter van de Venne, van Antwerpen, koopman op 't Water, in de Lieve Vrouwe in de Son en van Clara van Harsbergen, van Brugge.
Hij hertr. 31 Oct. 1628 Maria Florianus van Amsterdam, wede. van Pieter Mercijs, op de Keizersgracht, dr. van Isaac Florianus van Antwerpen, blookenmaker (kousen-kooper) en makelaar, wonende op 't Water, en van Maritgen Simonsdr., van Goes
Uit het eerste huwel. sproot een eenig kind: Clara van de Venne , tr. Cornelis Graafland,

ccc. Geertruyd Cloeck, geb. te Amsterdam 10 Dec. 1605, st. kinderl. te Utrecht 15 Nov. 1666, tr. 10 April 1636 Sijbrand Cornelisz. Groenhoven, geb. 1596, wonende op den Fluweelenburgwal; tr. 15 Febr. 1650 Mr. Willem Mulock, geb. te Zierikzee, in 1625 advocaat voor den Hove van Holland, daar na Secr. der stad Woerden, wedr., eerst van Cornelia Gerrit dr. Rollema van Staveren, vervolgens van Francoisa Kien van 's - Hage; tr. te Woerden, na 4 Nov. 1660 te Utrecht gedane aant. der ondertr. Andries van Wijck, st. te Utrecht 13 Juli 1663. In 1624 en 1630 procureur voor de Hove van Utrecht, daarna Sch. en Raad van Utrecht 1630, Burgemr. ald. 1648, Kameraar (1643) en Heemraad (1651) van den Lekdijk Benedendams, wedr. eerst van Maria (gehuwd 13 Oct. 1622, st. 4 Sept. 1624), daarna van Margriet van Medenblick (gehuwd 28 Aug. 1625, st. 22 Febr. 1630) vervolgens van Catharina Hoyngh (ged*. te Amsterdam O.K. 17 Mrt. 1594, st Utrecht kinderl. 15 Oct. 1632 getrouwd te Utrecht 26 Juni 1631, dr. Jacob Gerritsz., en van Oopgen Thomasdr.) en ten laatste van Anna van (gehuwd 5 Juli 1642, st. 21 Sept. 1657).


Zeventiende generatie (gamma-alfa)

Cloeck - Philips (1597)       schema gamma alfa

Floris Cloeck, geboren in 1563, zoon van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt op 14 september 1597 in Alkmaar (ondertrouw 23 augustus 1597 te Amsterdam) met Meijntgen Philips,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Wijntje Floris Cloeck, geboren omstreeks 1598,
Philip Florisz. Cloeck, geboren omstreeks 1600,

Floris Cloeck was schipper,
Meijntgen Philips overlijdt voor 1622.

Cloeck - Moyer (1622)       schema gamma alfa

Floris Cloeck, geboren in 1563, zoon van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters hertrouwt op 9 september 1622 (ondertrouw) in Amsterdam met Geertje Moyer, dochter van Jan Moyer, weduwe van Frans Wesselsz.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Floris Hendrickszoon Cloeck was schipper, hij overlijdt op 12 januari 1631, 58 jaar oud en is begraven op 15 januari 1631 in de Oude Kerk.


Zeventiende generatie (gamma-beta)

Balk - Cloeck       schema gamma alfa

Vrou Cloeck, gedoopt in oktober 1565, dochter van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt in 1603 met Gerrit Balk.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Nanning Balk, gedoopt op 2 september 1603 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Annetge Gelis,
Pieter Balk, gedoopt op 5 februari 1606 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Jacob Cloeck,

Vrou Hendricksdochter Cloeck overlijdt op 3 november 1632, 67 jaar oud en is begraven op 6 november 1632 in de Oude Kerk.


Zeventiende generatie (gamma-gamma)

Engelsman - Cloeck       schema gamma alfa

Ludewijn Cloeck, geboren in 1570, dochter van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt met Jan Engelsman, zoon van Willem Engelsman.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ludewijn Hendricksdochter Cloeck overlijdt op 24 februari 1641, 71 jaar oud en is begraven op 28 februari 1641 in de Nieuwe Kerk.


Zeventiende generatie (gamma-delta)

Cloeck - Douwes (1595)       schema gamma delta

Claes Cloeck, geboren op 20 december 1571 te Amsterdam, zoon van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt op 14 september 1595 in den Burg op Texel (ondertrouw op 2 september 1595 te Amsterdam) met Lucia Sijtgen Douwes, geboren op 10 mei 1573, dochter van Douwe Crijns en Marijtgen Krantz.

Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend.
Douwe Crijns Cloek, geboren op 23 mei 1596 in den Burg op Texel en op 10 juni 1596 overleden,
Douwe Crijns Cloek, geboren op 6 februari 1598 in den Burg op Texel en op 6 februari 1603 overleden,
Willem Cloek, geboren op 11 april 1600 in den Burg op Texel,
Crijn Cloek, geboren op 25 juli 1602 in den Burg op Texel en op 28 juli 1602 overleden,
Wijntgen Cloek, geboren op 9 januari 1604 in den Burg op Texel,
doopgetuigen: Jacob Hendrikszoon Cloeck en Vrou Hendriksdochter Cloeck,
Douwe Crijns Cloek, geboren op 26 oktober 1605 in den Burg op Texel,
Marijtge Cloek, geboren op 27 oktober 1607 in den Burg op Texel,
Trintge Cloek, geboren op 6 september 1609 te Huisduinen, gedoopt in den Helder,
Heindrick Cloek, geboren op 26 mei 1612 in den Burg op Texel, gedoopt op 27 mei 1612,
Anna Cloek, geboren op 9 juli 1615 in den Burg op Texel en op 17 mei 1617 overleden,
Lowers Cloek, geboren omstreeks 1617,

Claes Hendrikszoon Cloeck was secretaris op Texel, van 1622 tot 1624 notaris te Amsterdam en van 1624 tot 1628 equipagemeester van de Admiraliteit te Vlissingen.
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt in Vlissingen op 17 september 1628 op 57 jarige leeftijd.

Sijtgen Douwes overlijdt in 1624, 51 jaar oud>,

Akten Claes Cloeck (1596-1617)

Zeventiende generatie (gamma-epsilon)

Cloeck - Sijbrants (1599)       schema gamma theta

Nanning Cloeck, geboren in 1573, zoon van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt op 29 april 1599 (ondertrouw) met Jannetje Sijbrants.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Nanning Cloeck overlijdt voor 1609.


Zeventiende generatie (gamma-zeta)

Cloeck - Isackx (1600)       schema gamma zeta

Cornelis Cloeck, gedoopt op 5 augustus 1576 in de Oude Kerk te Amsterdam, zoon van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt op 23 november 1599 (ondertrouw) in Amsterdam met Neeltjen Isackx,

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend.
Claes Cloeck, gedoopt op 28 september 1600 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Vrou Heijndriks,
Gerritgen Cloeck, gedoopt op 7 juli 1602 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Jannetje Sijbrants en Hilgond Luitte,
Ariën Cloeck, gedoopt op 19 september 1604 te Rijnsburg,
Giertje Cloeck, gedoopt op 26 december 1606 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en voor 1610 overleden,
doopgetuige: Ael Arents,
Trijntje Cloeck, gedoopt op 3 juni 1608 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Jacob Florisz.,
Giertje Cloeck, gedoopt op 19 augustus 1610 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Sarah Sijmons en Heijnrik Dierixs,
Aaltje Cloeck, gedoopt op 19 augustus 1610 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Sarah Sijmons en Heijnrik Dierixs,
Marritje Cloeck, gedoopt op 22 mei 1614 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Jan Phillipse,
Annetgen Cloeck, gedoopt op 27 december 1615 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Henric Dirxsz.,
Isaac Cloeck, gedoopt op 6 januari 1619 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Aerjan Gerrits,

Cornelis Cloeck, overlijdt op 26 oktober 1625 en wordt op 29 oktober 1625 in de Nieuwe Kerk begraven.

Cloeck - Douwe       schema gamma zeta

Cornelis Cloeck, gedoopt op 5 augustus 1576 te Amsterdam, zoon van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters hertrouwt met Jannetje Douwe,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 26 oktober 1625, 49 jaar oud en is begraven op 29 oktober 1625 in de Nieuwe Kerk.


Zeventiende generatie (gamma-theta)

Cloeck - Jans (1607)       schema gamma theta

Jacob Cloeck, geboren op 19 augustus 1578 te Amsterdam, zoon van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt op 29 maart 1607 (ondertrouw) te Amsterdam met Aaltje Jans,

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.
Jan Cloeck, gedoopt op 26 juni 1608 in de Oude Kerk te Amsterdam.
doopgetuigen: Eduaert Jansz. en Vroutje Heijnrix,
Jacob Cloeck, gedoopt op 10 maart 1611 in de Oude Kerk te Amsterdam.
doopgetuigen: Cornelis Heinrix en Ludu Heijnrix,
Jacob Cloeck, gedoopt op 9 mei 1613 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Marij Jans,
Trijntje Cloeck, gedoopt op 31 mei 1615 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Grietje Claes,
Henrick Cloeck, gedoopt op 1 juni 1616 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Griet Claes,
Jan Cloeck, gedoopt op 5 juli 1620 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, en voor 1622 overleden,
doopgetuige: Vrou Henrix,
Jan Cloeck, gedoopt op 14 april 1622 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Eduart Jansz en Klaertjen Franszen,

Jacob Cloeck Regent van het Spinhuis in 1623, overlijdt op 12 februari 1624, 46 jaar oud en is op 15 februari 1624 in de Oude Kerk begraven.


Zeventiende generatie (gamma-iota)

Philips - Cloeck       schema gamma theta

Anna Cloeck, gedoopt op 3 november 1583, dochter van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt met Jan Philips.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Anna Cloeck overlijdt op 21 mei 1641, 58 jaar oud.


Zeventiende generatie (zeta-alfa)

Block - Cloeck (1592)       schema zeta alfa

Margaretha Cloeck, geboren te Rotterdam op 23 september 1575, dochter van Jan Cloeck en Teuntje Conincx.
Zij trouwt op 31 oktober 1593 in Amsterdam, ondertrouw op 16 oktober 1593 te Amsterdam met Pieter Block, zoon van Jacob Adriaans Block en Marietje Pieters,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Jacomijntje Block, gedoopt op 14 oktober 1594, trouwt met Pieter Bon, uit dit huwelijk drie kinderen,
Elisabeth Block, gedoopt op 8 september 1596, trouwt met Ghijsbert Michelsz. Bruijn, uit dit huwelijk acht kinderen,
Teuntgen Block, gedoopt op 16 augustus 1698 en op 20 oktober 1769 overleden, zij trouwt met Jan Everwijn Hoen
Aryen Block, geboren in 1601, trouwt met Geertruijd van Halmael, uit dit huwelijk drie kinderen,
Jacob Block, trouwt met Margareta Brouwers, uit dit huwelijk twee kinderen,
Claes Block, trouwt met Catharina Fontein, uit dit huwelijk acht kinderen,

Parenteel Block.

van Kiek - Cloeck (1618)       schema zeta alfa

Margaretha Cloeck, hertrouwt op 8 oktober 1618 te Amsterdam (ondertrouw) met Willem van Kiek, zoon van Barend van Kiek.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Margaretha Cloeck, overlijdt op 5 januari 1641 te Haarlem op 60 jarige leeftijd en wordt in Amsterdam op 9 januari 1641 in de Nieuwe Kerk begraven.


Zeventiende generatie (zeta-beta)

Pellegrom - Cloeck (1595)       schema zeta alfa

Lijsbeth Cloeck, geboren te Rotterdam op 2 november 1576, dochter van Jan Cloeck en Teuntje Conincx,
Zij trouwt op 26 september 1595 (ondertrouw 5 september 1595) te Amsterdam met Arend Pellegrom,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jocomina Pellegrom, gedoopt op 10 augustus 1596, trouwt met Gerard Geldsack, uit dit huwelijk drie kinderen,
Catharina Pellegrom, trouwt met Isaak Spieringh Guldecroonen, uit dit huwelijk drie kinderen,
Anna Pellegrom,
Elisabeth Pellegrom, trouwt met Abraham Spieringh uit dit huwelijk één kind,
Arend Pellegrom,

Lijsbeth Cloeck, overlijdt in Elbing(Preussen).


Zeventiende generatie (zeta-gamma)

Brouwer - Cloeck (1601)       schema zeta alfa

Maria Cloeck, geboren te Amsterdam op 14 november 1579, dochter van Jan Cloeck en Teuntje Conincx.
Zij trouwt op 3 november 1601(ondertrouw) met Dirck Brouwer, zoon van Jacob Brouwer.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Theuntien Brouwer, trouwt met Peter Jansz. van Nes, uit dit huwelijk 4 kinderen,
Margareta Brouwer, trouwt met Jacob Block, uit dit huwelijk 2 kinderen,
Gerrebrechtje Brouwer, trouwt met Garrebrand de Groot,

Maria Cloeck, overlijdt begin januari 1648 op 69 jarige leeftijd en wordt op 9 januari 1648 in de Nieuwe Kerk begraven.


Zeventiende generatie (zeta-delta)

Ancelmi Helmer - Cloeck (1599)       schema zeta alfa

Anne Cloeck, geboren te Amsterdam op 1 februari 1581, dochter van Jan Cloeck en Teuntje Conincx.
Zij trouwt op 9 december 1599 (ondertrouw) met Pieter Ancelmi Helmer, zoon van Jan Helmer.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Outger - Cloeck (1603)       schema zeta alfa

Anne Cloeck, geboren te Amsterdam op 1 februari 1581, dochter van Jan Cloeck en Teuntje Conincx hertrouwt op 5 april 1603(ondertrouw) met Claas Outger, weduwenaar van Claartje Anthonis.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Outger, trouwt met Helena van Bueren, uit dit huwelijk 2 kinderen,
Pieter Outger, trouwt met Hester van Bueren, uit dit huwelijk 7 kinderen,
Aeltjen Outger, trouwt met Jan Block, uit dit huwelijk 8 kinderen,
Jan Outger, trouwt met Anneke Sijmens tot Hamburg, uit dit huwelijk 4 kinderen,
Claas Outger, trouwt met Geertruijd Poppendam, uit dit huwelijk 2 kinderen,

Anne Cloeck, overlijdt op 26 februari 1639 te Amsterdam op 58 jarige leeftijd en wordt in de Zuiderkerk begraven.


Zeventiende generatie (zeta-epsilon)

Cloeck - Hendricks (1603)       schema zeta epsilon

Gijsbert Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 januari 1583, zoon van Jan Cloeck en Teuntje Conincx.
Hij trouwt op 3 juli 1603 (ondertrouw 19 juni 1603 te Amsterdam) met Hester Hendricks, geboren op 7 januari 1583 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jan Cloeck, geboren op 18 juli 1604 en op 2 augustus 1604 overleden,
Theuntien Cloeck, geboren op 22 augustus 1605, te Amsterdam en op 8 oktober 1605 overleden,
Marretien Cloeck, geboren op 29 december 1606 te Amsterdam,
Theuntien Cloeck , geboren op op 11 juni 1608, te Amsterdam,
Floris Cloeck, geboren op 10 januari 1610 te Amsterdam en op 20 februari 1610 overleden,
Jannetien Cloeck, geboren op 13 september 1612 te Amsterdam en
Margaretha Cloeck, geboren in 1614 te Amsterdam.
Trijntie Cloeck, geboren op 25 april 1616 te Amsterdam.

Op 25 mei 1619 wordt een kind van Gijsbert Cloeck in de Nieuwe Kerk begraven.

Gijsbert Cloeck, woont vanaf 1610 op de Nieuwendijk. Hij overlijdt op 8 mei 1633.Zeventiende generatie (zeta-zeta)

Cloeck - Hooft (1615)       schema zeta zeta

Mr. Pieter Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 januari 1585, zoon van Jan Cloeck en Teuntje Conincx was een zeer bekend Amsterdams advocaat, die omstreeks het midden van de 17e eeuw de grootste praktijk in de stad bezat. In 1649 werd hij raad van Amsterdam en zulks - in strijd met de gewoonte - zonder ooit schepen te zijn geweest. Sinds 1630 was hij hoofdingeland van de Beemster. In 1650 één der afgevaardigden van de Stad Amsterdam naar prins Willem II. Zijn door Govert Flinck in 1654 geschilderd portret is bezongen door Joost van den Vondel. Een oude kopie hiervan is aanwezig bij Baron van Pabst van Bingerden te 's Gravenhage.

Hij trouwt op 8 juli 1612 (ondertrouw 21 juni 1612) te Amsterdam met Margaretha Noyen, geboren in 1590 te Amsterdam en dochter van Gerard Noyen en Aefgen Hendricks.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Margaretha Noyen overlijdt in 1613 op 23 jarige leeftijd en wordt op 23 augustus 1613 in de Oude Kerk begraven.


Mr. Pieter Cloeck hertrouwt op 28 juni 1615 (ondertrouw 11 juni 1615) in Amsterdam met Johanna Hooft, geboren in 1595 te Amsterdam en dochter van Cornelis Pieterszoon Hooft en Anna Jacobsdochter Blaeuw.
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.

Johan Cloeck, gedoopt op 1 mei 1616, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en op 15 augustus 1652 overleden,
Margaretha Cloeck, gedoopt op 14 september 1617, in de Oude Kerk te Amsterdam,
Anna Cloeck, gedoopt 26 april 1620, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Cornelis Cloeck, gedoopt 20 september 1622, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Pieter Cloeck, gedoopt 29 augustus 1625, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en overleden op 21 april 1681
Antonia Cloeck, gedoopt 28 november 1627, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Hendrik Cloeck, gedoopt 17 september 1630, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en overleden voor 1633,
Hendrik Cloeck, gedoopt 12 juli 1633 te Scheveningen en
Floris Cloeck, gedoopt op 20 december 1637 te Amsterdam en op 22 maart 1698 overleden.

Pieter Cloeck, overlijdt op 82 jarige leeftijd op 5 december 1667 te Amsterdam en wordt op 10 december 1667 in de Wester Kerk begraven.
Johanna Hooft, een zuster van Pieter Corneliszoon Hooft, overlijdt op 44 jarige leeftijd in 1639 en wordt op 13 januari 1639 in de Westerkerk begraven.

Pieter Cloeck woont in 1613 in de Kalverstraat en sinds 1621 op de Singel bij de Bergstraat "int vergult Asch Tonnetgen", naast de "Dolphijn".
Pieter Cloeck heeft zijn kantoor vanaf 1626 aan de Keizersgracht oostzijde huisnummer 18 bij de Herenstraat.


Vroedschap

PIETER CLOECK.
R. 1649-1667.
Hoofd-Ingeland van de Beemster 1630.
Advocaat, woonde in 1613 in de Kalverstraat, en vervolgens, sedert hij dit huis in April 1621 kocht, tot aan zijn overlijden, op den Singel bij de Bergstraat, int verguit Asch Tonnetgen, naast, de Dolphijn.
Geb. 7 Jan. 1589, st. 5 Dec. 1667, zoon van Jan Claesz. en van Teuntge Gijsberts dr.Koninck.
Tr. I, 8 Juli 1612 Margaretha Noyen, geb.1590, st. kinderl. en begr. O.K. 23 Aug. 1613, dr. van Gerard en van Aefgen Hcndricksdr.
Tr. II 28 Juni 1615, Johanna Hooft, geb. 1595, begr. W.K. 13 Jan. 1639, dr. van Cornelis Pietersz. en van Anna Jacobs dr. Blaeu.

Kinderen (uit het tweede huwelijk, o.a.):
Mr. JAN CLOECK, ged*. N.K. 1 Mei 1616, st. ongeh.1652, Secr. 1650.
MARGARETHA CLOECK, tr. Joan Huift,
ANNA CLOECK, geb. 21 April 1620, st. 23 April 1686, tr. 23 Nov. 1649 Mattheus Onderwater, geb. te Dordrecht 28 Oct. 1613, st. 27 Dec. 1665, in 1649 wonende te Amsterdam in de Nieuwe Hoog straat, daarna Regent van 't Aalmoezeniers weeshuis te Utrecht, zoon van Jan en van Maria Koninck.
MR.CORNELIS CLOECK,
PIETER CLOECK gedt. N.K. 26 Aug. 1625, st. ongeh. en begr. W.K. 24 April 1681, woonde op den Singel;
Comm. 1664; Vaandrig der Burgerij 1656, Luit. 1663, Kapn 1672; Regent Dolhuis 1663.
MR. HENDRICK CLOECK, gedt. Remonstr. kerk 12 Juli 1633, st. te ' s Hage en er begr. Kloosterk 25 Oct. 1670, was bij zijn huwelijk advocaat te Amsterdam op den Singel;
Raadsheer in den Hove van Holland, Zeeland en Westfriesland 1667
tr. te Amsterdam (ten Stadhuize) 14 Aug. 1663 Anna Pers, gedt. R emonstr. kerk 3 Juni 1646, dr. van Lubbert Dircksz. Pers, lakenkooper, eerst op den Nieuwendijk, in 1663 op de Keizersgracht, en van Maria Verpoorten Jacobsdr. ex Anna Stalpaert. Zij hertr. Mr. Cornelis Hop Uit het eerste huwel. sproot een zoon:
Mr. Pieter Hendrik Cloeck, geb. 3 Nov. 1669, st. kinderl. 1 Oct. 1714, nalatende een vermogen van 117.000., advocaat te ' s-Hage; tr. te Velsen 14 Mrt. 1713 Bregitta Johanna Rendorp, geb. 8 Aug. 1689, st. 10 Febr. 1734, dr. van Pieter en van Johanna Huift. Zij hertr. twee malen.
ANTHONIA CLOECK, tr. Mr. Cornelis Hop.

Van alle Amsterdamschc advocaten had Mr Pieter Cloeck in 1666 de grootste practijk; na hem kwam zijn schoonzoon Mr. Cornelis Hop.
Uit dit huwelijk stamt de jongste der beide takken van de bekende Dordtsche regentenfamilie Onderwater.

Mr. Hendrick Cloeck: Joan Huift en Mr. Cornelis Hop, gingen de Raadsheersverkiezing bij de stemhebbende steden van Holland rond om bij de stedelijke regeeringen de sollicitatie van Cloeck te steunen.


Mr. Pieter Janszoon Cloeck had een buitenverblijf in de Beemster, zijn zwager P.C.Hooft is daar bij hem op bezoek geweest.

Antwoord van P.C.Hooft op een uitnodiging van Mr. Pieter Janszoon Cloeck,

Aen Mijnen Heere Pieter Cloeck,
der Rechten doctoor, op de Singel, in den aston, bij Jan Roodentooren tot Amsterdam.

Monsr. mon Frère
De vruntlijkhejd van U.E. noodighing, is een besweering die wy niet wederstaen kunnen. Ende denken ons daernae te schikken, zoo U.E. oft ons geen onvoorziene behindering voorkomt , om tegen dinxdagh over acht daeghen bij U. Ed. t’Austerdam te zijn, en gezaementlijk nae de Beemster te gaen. Ondertussen gelieve U. Ed. eens te zien wat tijdingen jk heden van Brussel en Antwerpen ontfangen heb; ende dezelfve zoolang daer te behouden, ’t en zy U. Ed. oordeelt dat men ‘er spoedighlijk yets inne dient te doen. Ende my daertoe verlaetende zal jk U. Ed. met mijne lieve zuster, samt alle de haeren in Gods vejlighe hoede beveelen, nevens hartlijke groete ende gebiedenis, zoo van mijn’ Hujsvrouw en kinderen, als van
Monsr. mon Frère,
In haeste van den Hujze te Mujden, 13 Aug 1637.
Uwer Ed.
Ganschdienstwilighen Broeder
P.C.Hooft.


Zeventiende generatie (zeta-theta)

Cloeck - Jansz (1615)       schema zeta theta

Jacob Cloeck, geboren te Amsterdam op 26 februari 1588, zoon van Jan Cloeck en Teuntje Conincx,
Hij trouwt op 29 januari 1615 (ondertrouw) in Amsterdam met Annettie Jansz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Annettie Jansz overlijdt voor 1621.

Cloeck - Oets (1621)       schema zeta theta

Jacob Cloeck geboren te Amsterdam op 26 februari 1588, zoon van Jan Cloeck en Teuntje Conincx hertrouwt op 19 november 1621 (ondertrouw) in Amsterdam met Immentie Oets, dochter van Jacob Oets.
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Jacob Cloeck,
Jan Cloeck,
Jannetie Cloeck,
Pieter Cloeck,
Grietje Cloeck,
Theuntien Cloeck,
Hendrik Cloeck, overleden op Celebes(Nederlands Oost Indië),

Jacob Janszoon Cloeck, overlijdt op 76 jarige leeftijd op 1 maart 1664 en wordt op 5 maart 1664 in de Nieuwe Zijds Kapel begraven.


Zeventiende generatie (zeta-iota)

Cloeck - van der Stijl (1615)       schema zeta iota

Claes Cloeck, geboren te Amsterdam op 5 februari 1589, zoon van Jan Cloeck en Teuntje Conincx.
Hij trouwt op 12 maart 1615 (ondertrouw) te Amsterdam met Elisabeth van der Stijl, dochter van Sijmon van der Stijl en weduwe van Jan de Jongh,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Jan Cloeck, geboren op 27 december 1615 te Amsterdam, gedoopt op 31 december 1615 in de Oude Kerk,
doopgetuigen: Jan Claeszoon Cloeck, advokaet Pieter Kloek en Engelyje Reiniers, overleden op Celebes in Nederlands Oost Indië,
Nicolaes Cloeck, gedoopt op 9 februari 1617 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Elijas Jacobsz,
Daniël Cloeck, gedoopt op 12 april 1618 in de Oude Kerk te Amsterdam, overleden in 1726,
doopgetuigen: Daniel van Stijl en Machiel de Kaij, in 1627 op Celebes in Nederlands Oost Indië overleden,

Claes Janszoon Cloeck, is koopman te Amsterdam,
Elisabeth van der Stijl overlijdt voor 1620.

Cloeck - van der Goes (1620)       schema zeta iota

Claes Cloeck, geboren te Amsterdam op 5 februari 1589, zoon van Jan Cloeck en Teuntje Conincx hertrouwt op 28 maart 1620 te Rotterdam (pndertrouw 29 februari 1620 te Amsterdam) met Anneke van der Goes, geboren op 24 augustus 1597 in Delft (Eickel beugel), dochter van Adriaan van der Goes en Regina de Marez uit Rotterdam,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Antonia Cloeck, geboren op 30 december 1628 en gedoopt op 4 januari 1629 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Aderjean van der Goes en Advocaet Pieter Cloeck,

Claes Janszoon Cloeck, koopman te Amsterdam, overlijdt op 1 mei 1648 en wordt op 5 mei 1648 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven.
Anneke van der Goes, overlijdt op 15 april 1660 te Moercapel.

Claes Janszoon Clouck koopt begin 1636 het huis De Pijp op de Zeedijck in Amsterdam van zijn zwager Ruys Claeszoon die in 1621 te Rotterdam Elisabeth Adriaens van der Goes huwde.
Adriaan van der Goes was koopman, pontgaarder, factoor en moutbrander en met zijn zoon Jan eigenaar van een handelscompagnie.


Achttiende generatie (alfa-beta-1)

Cloeck - Dirks (1615)       schema alfa

Claes Cloeck geboren omstreeks 1590, zoon van Hendrik Cloeck en Elsgen Walinx, trouwt omstreeks 1615 met Marij Dirks.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Hendrik Cloeck geboren omstreeks 1617,
Elsgen Cloeck geboren omstreeks 1619 en
Marrichen Cloeck geboren omstreeks 1621

Claes Cloeck overlijdt in 1633, hij kwam niet terug van een reis naar de west.


Achttiende generatie (alfa-beta-3)

Geertje Cloeck (1626)       schema alfa

Geertje Cloeck geboren omstreeks 1596, dochter van Hendrik Cloeck en Elsgen Walinx, trouwt omstreeks 1626 met Frans.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Claes Cloeck, geboren omstreeks 1626.

Claes Cloeck is de stamvader van de Cloecken in Hoorn


Achttiende generatie (alfa-beta-4)

Schellenkhoudt - Cloeck (1624)       schema alfa

Trijntje Cloeck geboren omstreeks 1599, dochter van Hendrik Cloeck en Elsgen Walinx, trouwt omstreeks 1624 met Peter Schellenkhoudt.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Jacob Cloeck, geboren omstreeks 1624.


Achttiende generatie

Jacob Cloeck       schema alfa

Jacob Andrieszoon Cloeck, geboren te Amsterdam omstreeks 1588, zoon van Andries Cloeck en Anne Jans

Hij kreeg op 30 maart 1618 commissie als substiuut van zijn vader.
Jacob Cloeck was dienaar of klerk van Willem Adriaenszoon Cocq (eerst koopman te Amsterdam), Commissaris in de Sont van 1610-1614. Na zijn overlijden in 1614, verzocht Jacob Cloeck hem te mogen opvolgen, dit werd geweigerd.

Persijn - Cloeck ( )       schema alfa

Annetgen Cloeck, geboren te Amsterdam omstreeks 1590, dochter van Andries Cloeck en Anne Jans, gehuwd met Pieter Persijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Mist - Cloeck (1628)       schema alfa

Maria Cloeck, geboren te Amsterdam omstreeks 1596, dochter van Andries Cloeck en Anne Jans, gehuwd te Alkmaar op 23 januari 1628 (ondertrouw), met Jan de Mist, geboren omstreeks 1590 te 's Gravenhage, zoon van Arent de Mist.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Arent de Mist, gedoopt op 22 oktober 1632 te Alkmaar,
Jan de Mist, geboortedatum niet bekend, op 27 juli 1641 te Alkmaar begraven.

Cloeck - Hendriks ( )       schema schema alfa

Frans Cloeck, geboren te Amsterdam omstreeks 1598, zoon van Andries Cloeck en Anne Jans, trouwt met Catharina Hendriks,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Trijntje Cloeck.


Achttiende generatie (beta-alfa-1)

Cloeck - Thijs (1642)       schema beta alfaBeschrijving: in het midden v.l.n.r. Allert Cloeck, Claes Cloeck met vaandel, Lucas Rotgans; hierachter (iets kleiner geschilderd) links Dirk Pers en een tweede man, rechts een man; hierachter (nog iets kleiner geschilderd) links en rechts vijf mannen. De meeste gekleed in donker kostuum, plooikraag of platte kraag met kantrand, allen hoed


Dr. Allaert Cloeck gedoopt op 5 februari 1588 in de Oude Kerk te Amsterdam, zoon van Nanning Cloeck en Clara Kan, trouwt op 2 december 1642 (ondertrouw 8 november 1642 met Catharina Thijs, geboren in 1607 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Nanningh Cloeck gedoopt op 21 januari 1644 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Christoffel Thijs en Marija Cloeck,
Christoffel Cloeck gedoopt op 14 januari 1645 in de Zuider Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Christoffel Thijs,

Allaert Cloeck is kapitein der burgerij in 1630, commissaris van de monstering te Amsterdam in 1631, schepen van 1631 tot 1633, in 1635, 1636, 1638, 1639, 1642 en 1644; overman van de Voetboogdoelen in 1639; koopman, hij verrekende over het jaar 1645 door bemiddeling 169.300 florijnen
Hij woonde in 1642 op het water en in 1645 bij zijn overlijden op de N.Z.Achterburgwal bij de "Vijf Cruycken".
Allaert Cloeck overlijdt in juli 1645 te Amsterdam en wordt op 22 juli 1645 op 57 jarige leeftijd in de Oude Kerk begraven.


Vroedschap

Dr. ALLARD CLOECK.
R. 1631-1645.
Comm. 1628, Sch. 1630, Kap. der Burgerij 1630; Commiss. van de Monstering te Amsterdam 1631; Overman van den Voetboogdoelen 1639.
Koopman, verrekende o.a. over het jaar 1645 door bemiddeling van de Wisselbank een bedrag van fl.169.300.
Hij woonde in 1642 op 't Water, en bij zijn overlijden op den N.Z. Achterburgwal y de vijf Cruycken.
Gedt. O.K. 5 Febr. 1588, begr. O.K. 22 Juli 1645, zoon van Dr. Nanning en van Claertgen Claesdr. Kan.
Tr. 2 Dec. 1642 Catharina Thijs, geb. 1607, wede. van Samuel van Swol Jansz. boekhouder van de O. Ind. Comp., wonende in de Spinhuissteeg
Kind: Mr. Nanning Cloeck.


Cloeck - Franse (1614)       schema beta alfa

Cornelis Cloeck, geboren in 1590, zoon van Nanning Cloeck en Clara Kan,
treedt omstreeks 1614 in het huwelijk met Aerjaentje Franse,

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Frans Cloeck, gedoopt op 25 januari 1615 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en jong overleden,
getuige: Maritje Nannings,
Frans Cloeck, gedoopt op 17 juli 1616 in de Oude Kerk te Amsterdam,
getuige: Marijtjen Nannings,,
Cornelis Cloeck, gedoopt op 30 oktober 1622 in de Oude Kerk te Amsterdam,
getuigen: Aeldrick Stiepel en Marijtjen Nannings,
Nanningh Cloeck, gedoopt op 17 februari 1626 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
getuige: Maritje Nannings,
Flores Cloeck, gedoopt op 1 augustus 1627 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
getuigen: Wijveje Nannings en Claertje Stijpels,
Allert Cloeck, gedoopt op 20 september 1633 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
getuige: Wijve Nannings,
Jan Cloeck, gedoopt op 9 december 1635 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
getuige: Aeltje Robbets,
Neeltje Cloeck, gedoopt op 5 juli 1639 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
getuige Marrite Nannings


Achttiende generatie (beta-alfa-3)

Claes Nanningszn Cloeck (1591)       schema beta alfa

Claes Cloeck, gedoopt te Amsterdam op 19 juli 1591, zoon van Nanning Cloeck en Clara Kan, blijft ongehuwd.

Hij was lid van de schutters van het korporaalschap van zijn broer kapitein Allaert Cloeck,

Claes Cloeck overlijdt op 24 februari 1664 en op 28 februari 1664 in de Oude Kerk begraven.

Achttiende generatie (beta-alfa-2)

Stipel - Cloeck (1612)       schema beta alfa

Wijva Cloeck, gedoopt te Amsterdam op 11 juli 1593, dochter van Nanning Cloeck en Clara Kan,
treedt op 21 oktober 1612 (ondertrouw 2 oktober 1612) te Amsterdam in het huwelijk met Adrich Stipel, geboren op 19 februari 1589 te Emden, zoon van Otto Jansz Stipel en Jencke Stapelmoer.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Jan Stipel, gedoopt op 29 augustus 1613 in de Oude Kerk te Amsterdam doopgetuigen: Nanningh Florisz Kloek en Marrijtje Nannings,
Nanningh Cloeck, gedoopt op 13 juli 1617 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Nanningh Florisz Cloeck en Annetje Ketelaer,
Klaertje Stipel, gedoopt op 17 maart 1619 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Joannes Stipel, gedoopt op 7 februari 1627 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Wijva Stipel, gedoopt op 27 oktober 1630 te Amsterdam en op 10 August 1662 in Oude Kerk te Amsterdam begraven, zij trouwde met Rutgert Rosekrans,

Adrich Stipel is procureur in den Haag en overlijdt op 29 september 1652 te Amsterdam,

Parenteel Stipel.


Achttiende generatie (beta-beta-1)

Elias - Cloeck (1614)       schema beta beta

Maria Cloeck geboren op 28 maart 1592 te Amsterdam, dochter van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck, trouwt op 13 april 1614 (ondertrouw 28 maart 1614) te Amsterdam met Pieter Jacobszoon Elias, geboren in Amsterdam op 15 april 1584, zoon van Jacob Elias en Griete Pieters, weduwnaar van Annetje Reijers en Maria van Heemskerck,
Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend.

Margaretha (Grietge) Elias, geboren te Amsterdam op 18 januari 1615, gedoopt op 22 januari 1615, vernoemd naar Griete Pieters. Overleden op 14 oktober 1691.
doopgetuigen: Elijas Elias en Geertruyd Cloeck,
Jacob Elias, geboren te Amsterdam op 5 februari 1616, gedoopt op 7 februari 1616, vernoemd naar Jacob Pieterszoon Cloeck. Overleden op 16 april 1616.
doopgetuigen: Louwerens Jansz. en Aafke Ruysch Frenkinck,
kintge Elias, geboren te Amsterdam op 10 januari 1617, wordt in de memorie van Maria Cloeck aangeduid als "een seer kintge dat syn doopsel niet kreeg"; hij is overleden op 11 april 1617 in Amsterdam en in de Oude Kerk begraven,
Jacob Elias, geboren te Amsterdam op 2 december 1617, gedoopt op 5 december 1617, vernoemd naar Jacob Pieterszoon Cloeck. Overleden op 25 maart 1619.
doopgetuigen: Aafke Ruysch Frenkinck en Claes Claesz. Cruys,
Jacob Elias, geboren te Amsterdam op 21 september 1619, gedoopt op 22 september 1619, vernoemd naar Jacob Elias, de vader van Pieter. Overleden op 29 juli 1692.
doopgetuigen: Elijas Elias en Lijbeth Hendrickx, huysvrou van Hendrick Frenkinck,
Barend Elias, geboren te Amsterdam op 22 januari 1621, gedoopt op 26 januari 1621, vernoemd naar zijn grootvader, Barend Frenckink. Overleden op 16 december 1695.
doopgetuigen: Neeltje Theunis, de huysvrou van Elijas Elias en Jan Pieterszn. Brugman,
Joost Elias, geboren te Amsterdam op 8 februari 1622, gedoopt in de Oude Kerk op 10 februari 1622, vernoemd naar zijn oud-oom Joost Elias.
doopgetuigen: Aldrick Stipel en Aafke Ruysch Frenkinck,
Floris Elias, geboren te Amsterdam op 20 augustus 1623, gedoopt op 22 augustus 1623, vernoemd naar zijn grootvader, Floris Claeszoon Cloeck. Overleden voor 1624,
doopgetuigen: Jan van Baersdorp en Aafke Ruysch Frenkinck,
Floris Elias, geboren te Amsterdam op 29 oktober 1624 en gedoopt op 3 november 1624, vernoemd naar zijn onlangs overleden broertje.
doopgetuigen: Ruys Cloeck en Trijntge Cloeck,
Annetje Elias, geboren te Amsterdam op 4 december 1625 en gedoopt op 7 december 1625, vernoemd naar de eerste vrouw van Pieter Elias,
doopgetuigen: Reijer Pieterszn. en Aafke Ruysch Frenkinck,
Floris Elias, geboren te Amsterdam op 12 oktober 1627 en gedoopt op 14 oktober 1627, vernoemd naar zijn grootvader Floris Claeszoon Cloeck.
doopgetuigen: Maufie van der Venne en Geertruid van Heemskerck.
Catrijna Elias, geboren te Amsterdam op 9 november 1631 en gedoopt op 11 november 1631, vernoemd naar een zuster van Maria Cloeck.
doopgetuigen: Jan Warinders en Aafke Ruysch Frenkinck,

Pieter Jacobszoon Elias, neemt uit zijn eerste huwelijk met Annetje Reijers een zoon mee, Reijer Elias, geboren op 13 december 1605,

Pieter Jacobszoon Elias is zeepzieder en oliekoper op de Deventerhoutmarkt in De Vergulde Klok te Amsterdam, leider der contraremonstranten aldaar, kerkmeester van de Nieuwe Kerk 1620-, heemraad van de Nieuwer-Amstel 1622, overman van de zeepzieders, regent van het dolhuis 1617-, Nieuwe-Zijds huiszittenmeester 1620- te Amsterdam,

Maria Cloeck overlijdt op 12 juni 1633 te Amsterdam op 41 jarige leeftijd en wordt op 16 juni 1633 in de Oude Kerk begraven,
Pieter Elias overlijdt op 18 januari 1632 te Amsterdam op 48 jarige leeftijd en wordt op 22 januari 1632 in de Oude Kerk begraven,

Parenteel Elias.


Achttiende generatie (beta-beta)

van Baersdorp - Cloeck (1623)       schema beta beta

Weijntje Cloeck gedoopt op 21 oktober 1601 te Amsterdam, dochter van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck, trouwt in 1623 met Jan van Baersdorp, geboren omstreeks 1598, zoon van Jan Jans van Baersdorp, burgemeester in Leiden en Dirckgen Claes van Heemskerk,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johannes van Baersdorp, gedoopt op 28 april 1624 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Dirkje Claes van Heemskerk, Mr. Clemens van Baersdorp en Pieter Jacobsz. Elyas,
Dirckjen van Baersdorp, gedoopt op 18 mei 1625 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Mr. Clemens van Baersdorp en Aefje Frenkinck,
Catrijna van Baersdorp, gedoopt op 4 juli 1627 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Sijmon Baersdorp, Hillegonde van Baersdorp en Pieter van de Venne,
Johannes van Baersdorp, gedoopt op 9 april 1630 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Trijntje Claesdr.,
Aeffjen van Baersdorp, gedoopt op 8 juni 1631 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Michiel de Wael,

Weijntje Cloeck overlijdt begin juni 1677 te Amsterdam en is op 11 juni 1677 in de Oude Kerk begraven,


Achttiende generatie (beta-beta-2)

van der Venne - Cloeck (1625)       schema beta beta

Catherina Cloeck , gedoopt op 16 juli 1598 te Amsterdam, dochter van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck, trouwt op 7 oktober 1625 (ondertrouw 19 september 1625) te Amsterdam met Peter van der Venne, gedoopt op 13 juli 1595 in de Oude Kerk te Amsterdam, zoon van Pieter van de Venne en Clara van Harsbergen.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Claertje van der Venne, gedoopt op 5 juli 1626 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en op 3 juni 1674 overleden.
doopgetuige: Maritje Clouck,

Catherina Cloeck overlijdt op 20 augustus 1626 te Amsterdam op 30 jarige leeftijd en is op 24 augustus 1626 in de Oude Kerk begraven.
Peter van der Venne overlijdt op 31 januari 1670 te Amsterdam op 75 jarige leeftijd,

Parenteel van der Venne.

Vroedschap

bbb. CATHARINA CLOECK, geb. 24 Juli 1596, st. 20 Aug. 1626, tr. 7 Oct. 1625 Pieter van de Venne, gedt. O.K. 13 Juli 1595, st. 31 Jan. 1670, drogist op 't Water, in de drie Kraemers, zoon van Pieter van de Venne, van Antwerpen, koopman op 't Water, in de Lieve Vrouwe in de Son en van Clara van Harsbergen, van Brugge.
Hij hertr. 31 Oct. 1628 Maria Florianus van Amsterdam, wede. van Pieter Mercijs, op de Keizersgracht, dr. van Isaac Florianus van Antwerpen, blookenmaker (kousen-kooper) en makelaar, wonende op 't Water, en van Maritgen Simonsdr., van Goes
Uit het eerste huwel. sproot een eenig kind: Clara van de Venne , tr. Cornelis Graafland,

Achttiende generatie (beta-beta-3)

Groenhoven - Cloeck (1636)       schema beta beta

Geertruyd Cloeck geboren op 10 december 1605 te Amsterdam, dochter van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck, trouwt op 10 april 1636 (ondertrouw op 4 april 1636 te Amsterdam) met Sijbrand Groenhoven, geboren in 1595, zoon van Cornelis Groenhoven.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Geertruit Groenhoven, gedoopt op 25 januari 1637 in de Oude Kerk te Amsterdam.

Ze woonden op de Fluweelenburgwal te Amsterdam.

Mulock - Cloeck (1650)       schema beta beta

Geertruyd Cloeck geboren op 10 december 1605 te Amsterdam, dochter van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck, hertrouwt op 15 februari 1650 (ondertrouw 27 januari 1650) met Mr. Willem Mulock, geboren in 1625 te Zierikzee.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Mr. Willem Mulock was in 1625 advocaat voor den Hove van Holland, daarna secretaris van de Stad Woerden.

van Wyck - Cloeck (1660)       schema beta beta

Geertruyd Cloeck geboren op 10 december 1605 te Amsterdam, dochter van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck, hertrouwt op 4 november 1660 te Woerden met Andries van Wyck.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Andries van Wyck is in 1624 en 1630 procureur voor den Hove van Utrecht, daarna Schout en Raad van Utrecht tot 1630. Burgemeester van Utrecht in 1648, Kameraar in 1643, Heemraad van de Lekdijk, benedendams in 1651.

Geertruyd Cloeck overlijdt op 15 november 1666 te Utrecht op 61 jarige leeftijd.

Vroedschap

ccc. GEERTRUYD CLOECK, geb. te Amsterdam 10 Dec. 1605, st. kinderl. te Utrecht 15 Nov. 1666, tr. 10 April 1636 Sijbrand Cornelisz. Groenhoven, geb. 1596, wonende op den Fluweelenburgwal; tr. 15 Febr. 1650 Mr. Willem Mulock, geb. te Zierikzee, in 1625 advocaat voor den Hove van Holland, daar na Secr. der stad Woerden, wedr., eerst van Cornelia Gerrit dr. Rollema van Staveren, vervolgens van Francoisa Kien van 's - Hage; tr. te Woerden, na 4 Nov. 1660 te Utrecht gedane aant. der ondertr. Andries van Wijck, st. te Utrecht 13 Juli 1663. In 1624 en 1630 procureur voor de Hove van Utrecht, daarna Sch. en Raad van Utrecht 1630, Burgemr. ald. 1648, Kameraar (1643) en Heemraad (1651) van den Lekdijk Benedendams, wedr. eerst van Maria (gehuwd 13 Oct. 1622, st. 4 Sept. 1624), daarna van Margriet van Medenblick (gehuwd 28 Aug. 1625, st. 22 Febr. 1630) vervolgens van Catharina Hoyngh (ged*. te Amsterdam O.K. 17 Mrt. 1594, st Utrecht kinderl. 15 Oct. 1632 getrouwd te Utrecht 26 Juni 1631, dr. Jacob Gerritsz., en van Oopgen Thomasdr.) en ten laatste van Anna van (gehuwd 5 Juli 1642, st. 21 Sept. 1657).

Achttiende generatie (beta-beta-4)

Cloeck - Metsue (1635)       schema beta beta

Nicolaus Cloeck geboren op 4 september 1607 te Amsterdam, zoon van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck, trouwt op 18 september 1635 (23 augustus 1635 ondertrouw) met Maria Metsue, gedoopt op 31 juli 1611 in de Nieuwe Kerk, dochter van Philip Metsu en Edel Schellinger.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,
Jacob Cloeck, gedoopt op 26 juni 1636 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Aefje Ruisen en Phillip Metsue,
Marije Cloeck, gedoopt op 19 november 1637 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Ruis Jacobs Cloeck en Edeltje Schellinger,
Marije Cloeck, gedoopt op 9 februari 1640 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Cornelis Metsue en Giertjen Cloeck,
Floris Cloeck, gedoopt op 9 februari 1642 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Pieter Rijkers en Weintje Cloeck,

Nicolaus Cloeck overlijdt op 1 juni 1653 en wordt op 5 juni 1853 in de Oude Kerk begraven.


Achttiende generatie (gamma-alfa-1)

Keijser - Cloeck (1629)       schema gamma alfa

Wijntje Floris Cloeck, geboren omstreeks 1598, dochter van Floris Cloeck en Mijntgen Philips, trouwt op 24 maart 1629 (ondertrouw) te Amsterdam met Hendrick Keijser,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - Pieters (1634)       schema gamma alfa

Philip Cloeck, geboren omstreeks 1600, zoon van Floris Cloeck en Mijntgen Philips, trouwt omstreeks 1634 met Maritje Pieters,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Floris Phillipse Cloeck, geboren omstreeks 1635.


Cloeck - Lock (1655)       schema gamma alfa

Floris Cloeck, geboren omstreeks 1635, zoon van Philip Cloeck en Maritje Pieters, trouwt op 15 april 1655 (ondertrouw) te Amsterdam met Trijntje Claes Lock,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Mariecke Cloeck, gedoopt op 5 april 1656 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Douwe Claesz.Cloek,
Klaesje Cloeck, gedoopt op 1 juni 1659 in de Noorderkerk te Amsterdam,
doopgetuige: Lowers Claes Cloeck,
Philip Cloeck, gedoopt op 18 juli 1664 in de Westerkerk te Amsterdam,
doopgetuige: Sijtien Douwes,
Claes Cloeck, gedoopt op 12 september 1668 in de Noorderkerk te Amsterdam,
doopgetuige: Jannetije Hendricke.


van Leeuwen - Cloeck (1683)       schema gamma alfa

Mariecke Cloeck, gedoopt op 5 april 1656 te Amsterdam, dochter van Philip Cloeck en Trijntje Claes Lock, trouwt omstreeks 1683 met Gijbert Pietersz. van Leeuwen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Dirck van Leeuwen, gedoopt op 24 mei 1684 in de Noorderkerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Floris Kloeck en Klaesje Floris Kloeck,
Pieter van Leeuwen, gedoopt op 14 mei 1687 in de Noorderkerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Gerrit Jansz. de Roode en Klaesje Floris Kloeck,
Floris van Leeuwen, gedoopt op 6 januari 1690 in de Westerkerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Marittie Flores en Claesie Flores,

Mariecke Cloeck is begraven op 20 mei 1711 op het Karthuizer kerkhof.

Schout - Cloeck (1695)       schema gamma alfa

Klaesje Cloeck, gedoopt op 1 juni 1659 te Amsterdam, dochter van Philip Cloeck en Trijntje Claes Lock, trouwt omstreeks 1695 met Sweer Abrahamsz. Schout,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Grietje Schout, gedoopt op 30 december 1696 in de Noorderkerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Abraham Abrahamsz. Schout en Marritje Flores Kloeck,
Annitje Schout, gedoopt op 14 november 1698 in de Westerkerk te Amsterdam,
doopgetuige: Abraham Abrahamsz. Schout,
Abraham Schout, gedoopt op 3 maart 1700 in de Noorderkerkkerk te Amsterdam en voor 1703 overleden,
doopgetuigen: Abraham Abrahamsz. Schout en Doetje Isaacqs,
Abraham Schout, gedoopt op 7 maart 1703 in de Noorderkerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Jacob Abrahamsz. Schout en Grietje Jans,
Trijntje Schout, gedoopt op 30 december 1707 in de Westerkerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Abram Schout en Grietje Jans,

Klaesje Cloeck is begraven op 31 mei 1750 op het Karthuizer kerkhof.


Achttiende generatie (gamma-delta-3)

Cloeck - IJsbrants (1638)       schema gamma delta

Douwe Crijns Cloek, geboren op 26 oktober 1605 op Texel, zoon van Claes Cloeck en Lucia Sijtgen Douwes, trouwt op 14 november 1631 (ondertrouw) te Amsterdam met Grietje IJsbrants,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Claes Cloeck, gedoopt op 5 december 1638 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Gerrit IJsbrantsz.,
Sijtje Cloeck, gedoopt op 29 april 1642 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Maritje Claes.


Achttiende generatie (gamma-zeta-1)

Cloeck - Jeuriaens (1641)    schema gamma zeta

Claas Cloeck, gedoopt op 28 september 1600 in Amsterdam, zoon van Cornelis Cloeck en Neeltjen Isackx, treedt op 24 mei 1641 te Amsterdam in het huwelijk (ondertrouw), met Hester Jeuriaens,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Claas Cloeck overlijdt op 22 september 1658 en wordt op 25 september 1658 in de Nieuwe Kerk begraven,
Hester Jeuriaens overlijdt op 22 september 1658, dezelfde dag als haar echtgenoot en wordt op 25 september 1658 in de Nieuwe Kerk begraven.

Achttiende generatie (gamma-zeta-2)

Harmans - Cloeck (1631)       schema gamma zeta

Aaltje Cloeck, gedoopt op 19 augustus 1610 in Amsterdam, dochter van Cornelis Cloeck en Neeltjen Isackx, treedt op 8 januari 1631 te Amsterdam in het huwelijk (ondertrouw), met Egbert Harmans.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Neeltje Harmans, gedoopt op 8 januari 1632 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Trijntje Corssen Cloeck en Aerjantjen Gerrits,
Aeltje Harmans, gedoopt op 1 januari 1634 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Anna Korssen en Lijsbet Jans.

Achttiende generatie (gamma-zeta-3)

van Oostvoort - Cloeck (1635)       schema gamma zeta

Marritje Cloeck, gedoopt op 22 mei 1614 in Amsterdam, dochter van Cornelis Cloeck en Neeltjen Isackx, treedt op 7 juli 1635 te Amsterdam in het huwelijk(ondertrouw), met Govert van Oostvoort, zoon van Jacob van Oostvoort.

Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend,

Sara van Oostvoort, gedoopt op 18 mei 1636 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Neeltje van Oostvoort, gedoopt op 4 oktober 1637 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Trijntje van Oostvoort, gedoopt op 29 augustus 1638 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Trijntje van Oostvoort, gedoopt op 29 augustus 1639 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Govert van Oostvoort, gedoopt op 11 juli 1641 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Cornelis van Oostvoort, gedoopt op 2 juli 1643 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Govert van Oostvoort, gedoopt op 9 april 1645 in de Nieuwezijdskapel te Amsterdam,
Cathlijntgen van Oostvoort, gedoopt op 19 juni 1646 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Sara van Oostvoort, gedoopt op 6 februari 1648 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Jannetien van Oostvoort, gedoopt op 17 oktober 1649 in de Nieuwezijdskapel te Amsterdam,
Anna van Oostvoort, gedoopt op 5 november 1652 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Jeremias van Oostvoort, gedoopt op 31 oktober 1657 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Achttiende generatie (gamma-zeta-4)

Duyvis - Cloeck (1640)       schema gamma zeta

Annetgen Cloeck, gedoopt op 27 december 1615 in Amsterdam, dochter van Cornelis Cloeck en Neeltjen Isackx, treedt op 18 februari 1640 te Amsterdam in het huwelijk (ondertrouw), met Allert Duyvis.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Annetgen Cloeck overlijdt voor 1652.


Achttiende generatie (gamma-theta-1)

Cloeck - Tienthoff (1646)       schema gamma theta

Jacob Cloeck gedoopt op 9 mei 1613 te Amsterdam, zoon van Jacob Cloeck en Aaltje Jans, trouwt op 29 september 1646 (ondertrouw) te Amsterdam met Aletta Tienthoff, dochter van Roeloff Tinthoff.
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.

Hendrik Cloeck, geboren omstreeks 1646, Raed in de Vroedschap van Utrecht,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1647,
Aletta Cloeck, geboren omstreeks 1648,
Antonia Cloeck, geboren omstreeks 1649,
Sophia Cloeck, geboren omstreeks 1650,
Margaretha Cloeck, geboren omstreeks 1651,
Wijnanda Cloeck, geboren omstreeks 1652,
Maria Cloeck, geboren omstreeks 1653,
Jacob Cloeck, geboren omstreeks 1654, coopman en fiscaal der provincie Amboina.

Beschryving van Nieuwe-Zyds Huyszitten
en
Aelmoesseniers-Huys
"Dit bezigtigt hebbende, komt men ter linker
hand, in een dubbelde heerlijke hartsteene
Galderye op den 9 Iuly 1649, de eerste
steen daer aen geleyt zynde door

KLAAS KEMP,
NICOLAAS van LITH,
IACOB KLOEK
en
CASPARUS COMMELIN"

Jacob Cloeck was Advocaet en Raedt ter admiraliteyt in 't Noorderquartier.

Notariële Akten Aletta Tienthoff
Testament Antonia Cloeck


Cloeck - Joppen (1637)       schema gamma theta

Jan Cloeck gedoopt op 14 april 1622 in de Oude Kerk te Amsterdam, zoon van Jacob Cloeck en Aaltje Jans, trouwt op 11 juli 1637 (ondertrouw) te Amsterdam met Geertruijt Joppen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Achttiende generatie

van Heyst - Cloeck (1626)       schema zeta epsilon

Maretien Cloeck, dochter van Gijsbert Cloeck en Hester Hendricks, geboren 19 oktober 1606 te Amsterdam, trouwt op 5 juni 1626 (ondertrouw) te Amsterdam met Pieter van Heyst.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen kind bekend.
Ghijsbert van Heyst,
Michiel van Heyst, overlijdt in India,
Christina van Heyst, trouwt met Marten Pieters Breur, uit dit huwelijk 4 kinderen,
Hendrik van Heyst, gedoopt op 22 februari 1638 te Amsterdam en op 23 november 1738 overleden,
Jan van Heyst, buiten Leiden verdronken,
Tobias van Heyst, trouwt met Neltien Bruijn, uit dit huwelijk 3 kinderen,
Hester van Heyst, trouwt met Jacob Heeremans, uit dit huwelijk 3 kinderen,
Christina van Heyst,
Agneta van Heyst, trouwt met Mattaeus Erpekum,

Maretien Cloeck overlijdt in 1647.

Achttiende generatie (zeta-epsilon-2)

Mathijsz - Cloeck (1628)       schema zeta epsilon

Theuntien Cloeck, dochter van Gijsbert Cloeck en Hester Hendricks, geboren op 11 juni 1608 te Amsterdam, trouwt in 1628 met Robert Mathijsz.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Meijke Mathijsz, gedoopt op 26 april 1629 te Amsterdam,
Casper Mathijsz, gedoopt op 22 september 1630 in de Nieuwekerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam.

Robert Mathijsz overlijdt voor 1634.

Michielsz - Cloeck (1634)       schema zeta epsilon

Theuntien Cloeck, dochter van Gijsbert Cloeck en Hester Hendricks, geboren op 11 juni 1608 te Amsterdam, hertrouwt op 2 januari 1634 te Amsterdam met Gijsbert Michielsz , gedoopt te Amsterdam 25 januari 1607 in de Oude Kerk als zoon van Michiel Claesz en Neeltjen Gijsbers.

Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Heindrik Michielsz, gedoopt in 1642 te Amsterdam,

Gijsbert Michielsz overlijdt in september 1663 en wordt op 15 september 1663 in de Nieuwe Kerk begraven.

van der Storck - Cloeck (1639)       schema zeta epsilon

Jennetien Cloeck, geboren op 13 september 1612 te Amsterdam, dochter van Gijsbert Cloeck en Hester Hendricks, trouwt omstreeks 1639 met Abel van der Storck, geboren op 3 maart 1616, zoon van Harmen van der Storck,

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Hester van der Storck, gedoopt op 16 mei 1640 te Amsterdam, trouwt met Theunis Frederiksz. van Wagenburgh, uit dit huwelijk 5 kinderen,
Harmens van der Storck, trouwt met Gijsje Jansdr. van Meerhuijsen,
Ghijsbert van der Storck,
Claas van der Storck,
Jan van der Storck,

Abel van der Storck overlijdt op 19 september 1692.

Achttiende generatie (zeta-epsilon-3)

van Heyst - Cloeck (1637)       schema zeta epsilon

Margaretha Cloeck, dochter van Gijsbert Cloeck en Hester Hendricks, geboren in 1614 te Amsterdam, trouwt in 1637 met Hendrik van Heyst,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Achttiende generatie (zeta-zeta-1)

Hulft - Cloeck (1642)       schema zeta zeta


Margaretha Cloeck, dochter van Pieter Cloeck en Johanna Hooft, gedoopt op 14 september 1617 te Amsterdam, trouwt op 6 juli 1642 (ondertrouw 17 juni 1642 te Amsterdam) met Jan Hulft, gedoopt op 28 september 1610 in Amsterdam, zoon van Pieter Evertsz Hulft en Balichje Pietersdr Hasselaar
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Pieter Hulft, gedoopt op 3 mei 1643 te Amsterdam,
Nicolaes Hulft, gedoopt op 25 november 1644 te Amsterdam,
Jan Hulft, gedoopt op 20 december 1646 te Amsterdam,
Jannetjen Hulft, gedoopt op 18 juni 1649 te Amsterdam,

Margaretha Cloeck, overlijdt op 30 december 1677 te Amsterdam en is op 4 januari 1678 in de Nieuwee Kerk begraven,
Jan Hulft, overlijdt op 24 november 1680 te Amsterdam en is op 29 november 1680 in de Westerkerk begraven,


Jan Hulft werd in 1655 schepen en in 1647 bewindhebber van de Oostindische compagnie,

Parenteel Hulft.


Achttiende generatie (zeta-zeta-2)

Onderwater - Cloeck (1649)       schema zeta zeta

Anna Cloeck, dochter van Pieter Cloeck en Johanna Hooft, geboren op 21 april 1620 te Amsterdam, trouwt op 23 november 1649 te Amsterdam (ondertrouwe op 28 oktober 1649 te Amsterdam) met Mattheus Janszoon Onderwater, geboren op 28 november 1613 in Dordrecht, zoon van Jan Onderwater en Alberda Maria de Konink.
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend.

Maria Onderwater, geboren op 12 februari 1650 te Amsterdam, gedoopt op 21 februari 1650, overlijdt op 11 juni 1686 te Dordrecht, begraven te Utrecht,
Pieter Onderwater, geboren op 22 april 1651 te Amsterdam, gedoopt op 27 april 1651 in de Oude Kerk te Amsterdam, overleden op 22 april 1728 te Dordrecht,
Jan Onderwater, geboren op 8 mei 1652 te Amsterdam, gedoopt op 12 mei 1652 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, overleden op 18 oktober 1708 en te Delft in de Oude Kerk begraven,
Johanna Onderwater geboren op 5 juni 1653 te Utrecht, gedoopt op 15 juni 1653, overleden op 11 juni 1676 te Utrecht en op 21 juni 1676 begraven,
Margaretha Onderwater geboren op 10 juni 1654 te Utrecht, gedoopt op 20 juni 1654, overleden op 20 september 1666 te Utrecht, begraven op 30 september 1666 te Utrecht,
Mattheus Onderwater geboren op 24 juli 1655 te Utrecht, regent van het Bartholemeij Gasthuis in 1703, genoemde in 1710 en 1711,
Cornelis Onderwater geboren op 5 september 1656 te Utrecht, gedoopt op 15 september 1656, meester in de rechten, advocaat, overleden op 19 januari 1680 te Amsterdam en begraven in het graf van zijn grootvader Mr. Pieter Cloeck,
Cornelia Onderwater geboren op 16 december 1657 te Utrecht, gedoopt op 7 januari 1658,
Anna Onderwater geboren op 16 december 1657 te Utrecht, gedoopt op 7 januari 1658, overleden op 12 juni 1659, begraven op 22 juni 1659,
Hendrik Onderwater geboren op 21 september 1660 te Utrecht, overleden op 13 juni 1661, begraven op 23 juni 1661,

Anna Cloeck, overlijdt op 13 april 1686 te Utrecht, 66 jaar oud en wordt op 23 april 1686 te Utrecht begraven,
Mattheus Janszoon Onderwater, poorter van Amsterdam en Utrecht, zeepzieder op de Oudegracht te Utrecht, Regent Aalmoezenierskamer en Ambachtskamer, overlijdt op 17 oktober 1665 te Utrecht, 52 jaar oud en wordt op 27 oktober 1665 te Utrecht begraven.


Pieter Onderwater (1651-1728), raad en schepen te Dordrecht, huwde op 19 november 1690 te Dubbeldam als weduwnaar van Maria van den Brandeler uit Dordrecht met diens stadsgenote Arendina Aelberts Cuyp (1659-1702): een dochter van de nu internationaal vermaarde landschaps- en fijnschilder Albert Jacobszn. Cuyp (1620-1691). Pieter was evenals zijn vader en zijn zoon Mattheus (1687-1754) uit zijn eerste huwelijk brouwer in De Drie Lelien aan de Lombardstraat te Dordrecht. Zijn zoon klom op van koopman en brouwer tot schepen, thesaurier en burgemeester,

Parenteel Onderwater.


Achttiende generatie (zeta-zeta-3)

Cloeck - van der Hoeve (1656)       schema zeta zeta

Mr. Cornelis Cloeck, zoon van Pieter Cloeck en Johanna Hooft, gedoopt op 20 september 1622 te Amsterdam, was advocaat te Amsterdam en bekleedde verschillende posten in die stad, was sedert 1660 herhaaldelijk schepen, in 1677 en 1682 president-schepen en van 1681 tot aan zijn dood, raad, bewindhebber der Oost- en West-Indische Compagnie en lid van verschillende commissies.
Cornelis Cloeck was eigenaar van de Hofstede Duyn en Velt onder Velsen.

Mr. Cornelis Cloeck, trouwt op 11 januari 1656, ten stadhuize, (ondertrouw 23 december 1655) met Johanna van der Hoeve, gedoopt op 20 augustus 1624 te Schiedam, dochter van Robert van der Hoeve en Maria van Offenberch.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cornelis Cloeck, overlijdt op 12 april 1693 op 70 jarige leeftijd en wordt 16 april 1693 in de Nieuwe Kerk begraven,
Johanna van der Hoeve, regentes van de gasthuizen, overlijdt op 5 november 1693 op 69 jarige leeftijd en wordt op 10 november 1693 in de Nieuwe Kerk begraven,

Vroedschap

Mr. CORNELIS CLOECK.
R. 1681 - 1693.
Comm.1659,Sch. 1660.
Bewindh. W.-Ind. Comp. 1664;
Bewindh. O.-Ind. Comp. 1682.
Werd door de Staten van Holland 28 Aug. 1653 aan H . Hoog Mog. voorgedragen als Resident in Zweden, werd hij tot dezen post benoemd, maar bedankte voor de benoeming 7 April 1654.
Kapn. der Burgerij 1669; Sch., 1690, en Hoofd-Ingeland, 1691, van 's-Graveland.
Advocaat, woonde op den Singel, bij de Bergstraat, 't verguit Aschtonnetgen, en was eigenaar van de hofsteden Duyn en Velt (tevoren Driehuys geheeten) en Westervelt, onder Velsen.
Hij werd in 1674 aangeslagen voor een vermogen van fl.140.000 .
Ged N . K . 20 Sept. 1622 , st. kinderloos 12 April 1693, zoon van Mr. Pieter, en van Johanna Hooft.
Tr. te Amsterdam (ten Stadhuize) 11 Jan. 1656 Johanna van der Houve, geb. 1624, St. 5 Nov. 1693, nalatende een vermogen van 100.600 florijnen, dr. van Dr. Robert en van Maria van Oflfenberch.
Kinderloos.


Achttiende generatie (zeta-zeta-4)

Pieter Cloeck       schema zeta zeta

Pieter Cloeck, zoon van Pieter Cloeck en Johanna Hooft, gedoopt 29 augustus 1625 te Amsterdam,

Pieter Pieterszoon Cloeck woont in 1667 op de Nieuwendijk bij de Haarlemmersluis en daarna op de Singel en is in 1663 Regent van het Dolhuys
Pieter Pieterszoon Cloeck, overlijdt in April 1681 en wordt op 24 April op 56 jarige leeftijd in de Westerkerk begraven.

Kaart van Amsterdam 1673, getekend door Nicolaes van der Heyden
De verdeling van de 6 regimenten in Amsterdam. Linksboven staan de officieren vermeld met het witte vaandel. Wit is de kleur op de plattegrond waar het werkgebied was van de Cornelis en Pieter Cloeck, zij worden als officieren genoemd, Het zijn zonen van Pieter Cloeck en Johanna Hooft. Op de kaart zelf staan in goud vermeld de nummers van de wijken. Verder worden nummers van de bijten genoemd waarvoor ze verantwoordelijk waren. Het rampjaar 1672 was net achter de rug en men had ontdekt dat Amsterdam kwetsbaar was bij strenge vorst, de vijand kon dan ook over het IJ Amsterdam aanvallen. Er moesten dan bijten gemaakt worden in het ijs. Daarom is deze kaart gemaakt. Cornelis Cloeck had wijk 21 en bijt 14 onder zijn hoede. Pieter Cloeck 30 en 28.


Achttiende generatie (zeta-zeta-5)

Hop - Cloeck (1651)       schema zeta zeta

Antonia Cloeck, dochter van Pieter Cloeck en Johanna Hooft, gedoopt op 28 november 1627 te Amsterdam, trouwt op 19 december 1651 (ondertrouw 24 november 1651) te Amsterdam met Cornelis Jacobszoon Hop, gedoopt op 26 maart 1620 te Amsterdam en zoon van Jacob Janszoon Hop en Renske Simonsdochter Fortuyn.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Johanna Hop, geboren op 11 oktober 1652, gedoopt op 21 oktober 1652 te Amsterdam en op 10 oktober 1706 te Leiden overleden,
Jacob Hop, geboren op 31 juli 1654 te Velsen op de hofstede 'Auspiciis et Telis', gedoopt op 1 september 1654 te Amsterdam en op 27 oktober 1725 te 's Gravenhage overleden,
Pieter Hop, geboren op 26 december 1655, gedoopt op 5 januari 1656 in de Oude Kerk te Amsterdam en in november 1724 overleden,
Cornelis Hop, geboren op 28 januari 1658, gedoopt op 5 februari 1658 te Amsterdam en op 21 augustus 1716 overleden,
Johan Hop, geboren op 19 juni 1660 te Amsterdam en op 17 januari 1722 te 's Gravenhage overleden,
Henrick Hop, geboren op 17 september 1661, gedoopt op 28 september te Amsterdam en op 3 juli 1718 overleden en
Simon Hop, gedoopt op 10 april 1664.

Antonia Cloeck, overlijdt op 23 augustus 1666,
Cornelis Jacobszoon Hop, overlijdt in 1704,


Parenteel Hop.


Achttiende generatie (zeta-zeta-6)

Cloeck - Pars (1663)       schema zeta zeta

Mr. Hendrik Cloeck, zoon van Pieter Cloeck en Johanna Hooft, gedoopt op 12 juli 1633 te Scheveningen
Te Amsterdam als advocaat gevestigd werd hij in 1663 door de Stad aanbevolen voor de raadsheerplaats in het Hof van Holland, opengekomen door de dood van Gualth de Raet, zonder dat een benoeming volgde. Toen enige tijd later wederom een vacature in het Hof ontstond, besloot de Stad Amsterdam op 21 april 1667 hem opnieuw voor te dragen. Dank zij de steun van zijn zwagers Cornelis Hop en Jan Hulft werd hij op 15 juli 1667 benoemd. De reizen van Cornelis Hop en Jan Hulft door Holland gemaakt om zijn benoeming tegenover de medekandidatuur van Pieter de Groot te verkrijgen, zijn te boek gesteld en leveren een merkwaardige bijdrage tot de kennis van die tijd. Kort daarna stierf hij op jeugdige leeftijd.


Mr. Hendrik Cloeck, trouwt op 14 augustus 1663 (ondertrouw op 26 juli 1663 te Amsterdam), met Anna Pars, geboren op 3 juni 1646 te Amsterdam, dochter van Lubbertus Pars en Maria Verpoorten.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Pieter Hendrik Kloek, geboren op 3 november 1669 en op 1 oktober 1714 overleden.

Hendrik Cloeck, overlijdt op 20 oktober 1670 te 's Gravenhage en is op 25 oktober 1670 bijgezet in de Kloosterkerk aldaar,
Anna Pars, overlijdt op 7 december 1707 te 's Gravenhage,


Voordat de Groot als gezant naar Zweden ging, solliciteerde hij naar de opengevallen plaats van raadsheer in het Hof van Holland. Ook hierin werkte Amsterdam hem tegen. In de vroedschapsvergadering van 21 April 1667 werd besloten den advocaat Hendrick Cloeck van stads wegen voor het ambt van raadsheer te recommandeeren, 'ende alsoo den geweesen pensionares de Groot sijn afschyt van Burgemeesteren heeft genomen om in Den Haech te gaen woonen en oock te soliciteeren naer het Raetsheerschap, is goetgevonden van stadts weegen daerteegen te gaen, aengesien' (de rest van deze bladzijde is weggesneden). Op 22 April 1667 in Den Haech weesende, quam de Groot smorgens op 't Hof wandelen, ende elkanderen verwelcomt hebbende, quaemen te praeten van sijn solicitatie naer het Raetsheerschap, en syde, dat daechs tevooren Burgemeesteren van Amsterdam had genotisiceert, dat naer Den Haech ging woonen, ende alsoo een Raetsheerschap van 't Hof van Hollant vacant was, dat daernae soude soliciteeren, versouckende dat geliefde sijn E. daerin te begunstigen. Voorders bedanckte mijn voor (de) goede affectie, sijn E. altijt gedraegen, ende dat in sijn E. faveur in den raet voor deesen, doen sijn afschyt wierdt geresolveert, had geadviseert; dat in vergeldinge altijt soude geneegen weesen 't selfde te verschuldigen etc. Waerop antwoorde, wie sijn E. sulx had bekent gemaeckt, dat soo in den raet had geadviseert, waerop stilsweech en (syde dat) verseeckert was van mijn goede affectie; dat quam soliciteeren naer het Raetsheerschap, en dat Hendrick Cloeck soude comen met voorschrijven van Amsterdam, maer dat (het) niet hebben soude, en dat (de) Heeren seggen, dat sijn E. niet minder connen geeven; waerop antwoorde dat sulx wel geloofde, alsoo mijn van ter sijde was ter ooren gecomen, dat den Raetpensionares soude gesyt hebben, dat (door) de Heeren van Amsterdam hem, de Groot, de schoenen wat te onfatsoenelijck waeren uytgetrocken, en dat sijn respect weederom most herstelt werden; en dat een groote inclinatie tot sijn E. vinde.’ - Verschillende aanteekeningen van Bontemantel, die betrekking hebben op de Groot, zijn reeds gedrukt in het artikel van den heer J.F. Gebhard Jr. getiteld: ‘Iets over Pieter de Groot, als pensionaris van Amsterdam’, in Fruin's Bijdragen, 1885, p. 312 sqq. Prof. Fruin heeft daaraan toegevoegd een brief, door Jan de Witt aan de Groot geschreven, als antwoord op de mededeeling van diens ontslag.


Achttiende generatie (zeta-theta-1)

Cloeck - Trijntje       schema zeta theta

Jacob Cloeck, zoon van Jacob Cloeck en Immentie Oets, trouwt met Trijntje.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jacob Cloeck is door onvoorzichtigheid van Gilles Oosterlijk met een "musquetschot" van het leven beroofd, Trijntje is in het klooster gegaan.


Achttiende generatie (zeta-theta-2)

Cloeck - Kock (1654)       schema zeta theta

Jan Cloeck, geboren omstreeks 1620, zoon van Jacob Cloeck en Immentie Oets, trouwt op 27 maart 1655 te Amsterdam (ondertrouw) met Josina Kock, geboren omstreeks 1625 te Woerden.
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Jacob Cloeck, gedoopt op 19 oktober 1655 te Woerden,
doopgetuige: Hubertus Christiaens Cock,
Emmerens Cloeck, gedoopt op 27 april 1657 te Woerden,
doopgetuige: Ariaantje Jans Vermij en Hubertus Christiaens Cock,
Huijbertus Cloeck, gedoopt op 11 december 1658 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Marieke de Leeuw en Baijke Jans,
Kornelis Cloeck, gedoopt op 26 november 1662 in de Noorder Kerk te Amsterdam,
doopgetuige: Klaaus Lamberts,
Cornelis Cloeck, gedoopt op 18 november 1664 te Amsterdam,
doopgetuige: Schepen Cornelis Cloeck,
Jannetie Cloeck,
Johanna Cloeck, gedoopt op 12 oktober 1671 te Amsterdam.


Akten Woerden,

Jochemse - Cloeck (1657)       schema zeta theta

Jannetje Cloeck, dochter van Jacob Cloeck en Immentie Oets, trouwt op 16 november 1657 te Amsterdam (ondertrouw) met Barend Jochemse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Achttiende generatie (zeta-theta-3)

Cloeck - van Bercken (1671)       schema zeta theta

Pieter Cloeck, zoon van Jacob Cloeck en Immentie Oets, trouwt met Niesje van Bercken.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Jannetje Cloeck,
Teuntien Cloeck,
Jacob Cloeck, en
Hendrik Cloeck,

Pieter Cloeck woont vanaf 1663 op de Nieuwendijk.


Negentiende generatie

de Vries - Cloeck (1708)       schema zeta theta

Teuntien Cloeck, geboren te Amsterdam, dochter van Pieter Cloeck en Niesjen van Bercken, trouwt op 13 januari 1708 (ondertrouw) te Amsterdam met Jan de Vries.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Teuntien Cloeck overlijdt op 27 juni 1734 en wordt op 30 juni 1734 in de Nieuwe Zijds Kapel begraven.

Cloeck - Persijn (1707)       schema zeta theta

Hendrick Cloeck, geboren in 1676, zoon van Pieter Cloeck en Niesjen van Bercken en Christina Persijn, geboren omstreeks 1683, dochter van Jan Persijn, trouwen op 9 september 1707 te Amsterdam (ondertrouw).

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Pieter Cloeck, gedoopt op 3 augustus 1708 in de Wester Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1724 overleden,
getuigen, Jan Persijn en Maria Masier,
Jan Kloeck, gedoopt op 27 augustus 1710 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1716 overleden,
getuigen, Jan Persijn en Maria Massier,
Jan Kloeck, gedoopt op 12 augustus 1716 in de Noorder Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuige, Maria Masier,
Margaretha Cloeck, gedoopt op 10 mei 1719 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hendrik Roos en Fijtje van de Velde, en
Pieter Kloeck, gedoopt op 20 december 1724 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jan Evenblij en Jacoba Sonmans.

Christina Persijn, overlijdt op 1 oktober 1726 en wordt op 5 oktober 1726 in de Noorderkerk begraven

Hendrick Cloeck maakte twee reizen naar Nederlands Oost Indië: In 1711 en 1716.

Datum indiensttreding: 11 januari 1711.
Datum uit dienst: 1715.
Functie bij indiensttreding: Derdewaak.
Reden uit dienst: Gerepatrieerd.
Uitgevaren met het schip: Donkervliet.
Gegevens van de vaart:
Schip: Donkervliet
Vertrek: 11 januari 1711.
Aankomst Kaap de Goede Hoop: 2 mei 1711.
Vertrek Kaap de Goede Hoop: 23 mei 1711.
Aankomst Batavia: 26 juli 1711.

Datum indiensttreding: 3 juni 1716.
Datum uit dienst: 1718.
Functie bij indiensttreding: Opperstuurman.
Reden uit dienst: Gerepatrieerd.
Uitgevaren met het schip: Hopvogel.
Gegevens van de vaart:
Schip: Hopvogel
Vertrek: 3 juni 1716.
Aankomst Kaap de Goede Hoop: 18 december 1716.
Vertrek Kaap de Goede Hoop: 9 januari 1717.
Aankomst Batavia: 11 april 1717,

Parenteel Persijn.


Achttiende generatie (zeta-theta-4)

van Bercken - Cloeck (1658)       schema zeta theta

Theuntien Cloeck, geboren omstreeks 1636 dochter van Jacob Cloeck en Immentie Oets, trouwt op 17 januari 1658 te Amsterdam (ondertrouw) met Gerrit van Bercken, geboren omstreeks 1631.
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Immetje van Bercken, gedoopt op 2 november 1661 in de Nieuwekerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuige: Ytje Frericx,
Immetje van Bercken, gedoopt op 18 januari 1664 in de Oudekerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Ytje Frericx en Judick Gerrits,
Jannetje van Bercken, gedoopt op 25 december 1665 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1667 overleden,
doopgetuigen: Yttie Frericx en Judick van Velsen,
Jannetje van Bercken, gedoopt op 5 januari 1667 in de Noorderkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuige: Itie Vrericx,
Fransoijs van Bercken, gedoopt op 21 december 1670 in de Eilandskerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuige: Ittie Frericx,
Teuntie van Bercken, gedoopt op 22 december 1673 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuige: Ittie Frericx,
Maria van Bercken, gedoopt op 12 juli 1676 in de Oudekerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuige: Maria Bloemendael,

Theuntien Cloeck overlijdt op 12 november 1695 en wordt op 16 november 1695 in de Nieuwe Zijdskapel begraven.


Achttiende generatie (zeta-iota-1)

Cloeck - de Beij (1645)       schema zeta iota

Nicolaes Cloeck, zoon van Claas Cloeck en Elisabeth van der Stijl, gedoopt op 9 februari 1617, trouwt 18 maart 1645 (ondertrouw te Amsterdam) met Marija de Beij, dochter van Apeus de Beij.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lijsbet Cloeck, gedoopt op 8 januari 1646 in Zuiderkerk te Amsterdam, lidmaat ven de Gereformeerde Kerk te Hoorn op 19 maart 1664, later ovrgegaam naar de Hervormde Kerk
doopgetuigen: Claes Jansz. Kloeck, Catrijna van der Howem en Engeltje van der Stijl,
Pompeus Cloeck, gedoopt op 26 juni 1650 te Hoorn,
doopgetuigen: Pompeus Appeus en Marija van der Hoeve,

Nicolaes Cloeck was zeepzieder en overlijdt voor 23 oktober 1679

Verkoop op 15 november 1669:
1. aan Nicolaes Keyser, schepen van Hoorn: Hoorn: huis en grond, bestaande uit 4 woningen naast elkaar aan de Oude Turfhaven in het Kievitssteegje.
2. aan Adriaen Pieterssen: in Hoorn Noord-Oostzijde, een huis, grond en een zeepziederij erachter met bijbehorende gereedschappen strekkend van het Oude tot het Nieuwe Noord.
3. aan Pieter Mentse: Hoorn: huis, erf met 2 woningen onder één dak tegenover de Schuttersdoelen.:


Negentiende generatie (zeta-iota-11)

Kouderveen - Cloeck (1668)       schema zeta iota

Lijsbet Cloeck, gedoopt op 8 januari 1646 te Amsterdam, dochter van
Nicolaes Cloeck en
Marija de Beij, trouwt op 24 maart 1668 te Hoorn (afkondinging) met
Claes Janszoon Kouderveen,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

*Claes Veen, gedoopt op 7 februari 1669 te Hoorn,
*Jannetje Veen, gedoopt op 12 augustus 1670 te Hoorn en voor 1671 overleden,
*Jannetje Veen, gedoopt op 18 oktober 1671 te Hoorn en voor 1686 overleden,
*Marijtje Veen, gedoopt op 22 april 1674 te Hoorn,
*Jan Veen, gedoopt op 18 oktober 1676 te Hoorn,
*Pieter Veen, gedoopt op 30 november 1679 te Hoorn,
*Anna Veen, gedoopt op 14 januari 1683 te Hoorn,
*Jannetje Veen, gedoopt op 17 november 1686 te Hoorn.


Achttiende generatie (zeta-iota-2)

Bruyningh Widelandt - Cloeck (1644)       schema zeta iota

Antonia Cloeck, dochter van Claes Cloeck en Anneke Goes, geboren op 30 december 1628 te Amsterdam, trouwt op 22 september 1644 (ondertrouw), met Hendrick Bruijningh Wildelandt.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Bruining Bruijningh Wildelandt, geboren op 22 augustus 1645, gedoopt op 26 Augustus 1645 in de Zuiderkerk, hij trouwt met Helena Hemsick in India, uit dat huwelijk 4 kinderen,
Anna Bruijningh Wildelandt, geboren op 8 augustus 1646, gedoopt op 28 oktober 1646 in de Zuiderkerk, zij trouwt met Adriaen Kuijper, uit dat huwelijk 8 kinderen,
Nicolaes Bruijningh Wildelandt, geboren op 14 maart 1648, gedoopt op 22 maart 1648 in de Zuiderkerk, hij trouwt met Barbera Spakenburgh, uit dat huwelijk 3 kinderen,
Hendrine Bruijningh Wildelandt, gedoopt op 10 oktober 1649 in de Zuiderkerk,
Adrianus Bruijningh Wildelandt, gedoopt op 14 september 1653 in de Nieuwekerk,
Hendrick Bruijningh Wildelandt, geboren op 23 augustus 1655, hij trouwt met Geertruijd Pieters,

Antonia Cloeck overlijdt op 11 maart 1660 te Moercapel,
Hendrick Bruijningh Wildelandt overlijdt op 1 april 1660 te Moercapel.


Negentiende generatie (alfa-beta-11)

Hendrik Cloeck (1646)       schema alfa

Hendrik Cloeck, zoon van Claes Cloeck en Marij Dirks, geboren omstreeks 1616 trouwt omstreeks 1646 te Amsterdam, de naam van zijn echtgenoot is niet bekend.

Uit het huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Geertje Cloeck, geboren omstreeks 1647 en
Najsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1649.


Negentiende generatie (alfa-beta-12)

Elsgen Cloeck (1645)       schema alfa

Elsgen Cloeck, dochter van Claes Cloeck en Marij Dirks, geboren omstreeks 1618 trouwt omstreeks 1645 te Amsterdam, de naam van haar echtgenoot is Gerrit.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Adriaan Cloeck, geboren omstreeks 1645.

Akte van overdracht door Adriaen Cloeck aan het ambachtsbestuur van een aandeel van 800 gulden in de obligatielening van 4.000.000 gulden, op 24 januari 1708 uitgeschreven door de Staten van Holland, 1719. Met retroakte, 1708


Negentiende generatie (alfa-beta-13)

Aertsz - Cloeck       schema alfa

Marrichen Cloeck, dochter van Claes Cloeck en Marij Dirks, geboren omstreeks 1621 trouwt met Jacob Aertsz.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Marrichen (Marija) Cloeck, is lidmaar van de Gereformeerde Kerk te Hoorn vanaf 13 juni 1637 en gaat later over naar de Hervormde Kerk.


Negentiende generatie (beta-alfa-11)

Cloeck - Rants (1670)       schema beta alfa

Mr. Nanningh Cloeck gedoopt op 21 januari 1644 te Amsterdam, zoon van Allaert Cloeck en Catharina Thijs, trouwt op 8 maart 1670 te Amsterdam (ondertrouw) met Constanti Rants, gedoopt op 30 maart 1642 in de Oude Kerk te Amsterdam, dochter van Jeronimus Rants en Carel Barbera.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Anna Catharina Cloeck, gedoopt op 10 mei 1671 in de Oude Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Thijs Christofel en Barbera Carels,

Nanningh Cloeck was van 1670 tot 1672 Regent van het Dolhuys; schepen in 1672, 1674 en 1677, gecommitteerde in de Admiraliteit in Zeeland namens de stad Amsterdam van 12 januari 1680 tot 26 juli 1702.

Nanningh Cloeck overlijdt op 26 juli 1702 op 58 jarige leeftijd,
Constanti Rants overlijdt op 20 september 1721 en wordt op 24 september 1721 in de Zuiderkerk begraven.


Vroedschap

Mr. NANNING CLOECK.
R. 1674 - 1702.
Sch. 1672.
Raad ter Admiraliteit in Zeeland 1690-1702.
Luitt. der Burgerij 1670, Kap. 1673.
Was in 1670 advocaat op dc Nieuwmarkt, cn woonde bij zijn dood op dc Keizersgracht.
Gcdt. O.K. 21 Jan. 1643, st. 26 Juli 1702, zoon van Dr. Allard, en van Catharina Thijs.
Tr. 15 April 1670 Constantia Ranst, gcdt. O.K. 30 Mrt. 1642, bcgr. Z.K. 24 Scpt. 1721 dr. van Mr. Hieronimus en van Liarbara Carel.
Kind: Anna Catharina, tr. Pieter Balde


Negentiende generatie (beta-alfa-21)

Cloeck - Valcke (1646)       schema beta alfa

Nanning Cloeck gedoopt op 13 juli 1617 te Amsterdam, zoon van Adrich Stipel en Wijva Cloeck trouwt op 21 maart 1646 (ondertrouw) met Aeltje Valcke.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Hilgont Cloeck gedoopt op 11 april 1647 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en
doopgetuige: Wijvetje N.Cloeck,
Klaes Cloeck gedoopt op 26 november 1648 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Maria Cloeck,
Nicolaes Cloeck gedoopt op 8 mei 1650 in de Oude Kerk te Amsterdam en
doopgetuigen: Seelitie Verduijn en Wijbrichtie Nanninh Cloeck,
Elisabet Cloeck gedoopt op 16 maart 1653 in de Oude Kerk te Amsterdam,

Nanning Cloeck woont vanaf 1653 aan het Damrak,
Aeltje Valcke overlijdt op 22 juli 1655 en wordt op 26 juli 1655,in de Oude Zijds Kapel begraven.


Negentiende generatie

Cloeck - Outman (1678)       schema beta beta

Jacob Cloeck, gedoopt op 26 juni 1636 te Amsterdam zoon van Nicolaus Cloeck en Maria Metsue, trouwt op 23 februari 1678 (ondertrouw), met Anna Outman,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Annemaria Cloeck, gedoopt op 7 mei 1679 in de Westerkerk,
doopgetuigen: Machiel Craij en Maria Metsue,
Odilia Cloeck, gedoopt op 10 oktober 1683 in de Westerkerk,
doopgetuigen: Floris Cloeck en Cornelia van Vliet,
Susanne Cloeck, gedoopt op 6 augustus 1687 in de Nieuwezijds Kapel en op 17 november 1708 in de Oude Kerk begraven,
Margareta Cloek, gedoopt op 26 december 1688 in de Nieuwezijds Kapel.
doopgetuigen: Joost Elias en Rebecca Roeters, weduwe van Jacob Metsue,

Jacob Cloeck is koopman.


du Mortier - Cloeck (1663)       schema beta beta

Joannes du Mortier, geboren omstreeks 1633 en Maria Cloeck, gedoopt op 9 februari 1640 in Amsterdam, dochter van Nicolaus Cloeck en Maria Metsue, trouwen op 20 april 1663 te Amsterdam (ondertrouw).

Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend.
Joannis du Mortier, gedoopt op 29 april 1664 in de Nieuwekerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en voor 1665 overleden,
doopgetuigen: Maljart de Mortier en Maria Metsdue,
Joannis du Mortier, gedoopt op 13 september 1665 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Maljart de Mortier en Marrija Metsdue,
Maria du Mortier, gedoopt op 2 maart 1667 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Jacob Cloeck en Elijsabet Wijck,
Jacobus du Mortier, gedoopt op 19 juni 1669 in de Nieuwezijds Kapel van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Joost Elias en Geertruijda van Daalen,
Nicolaes du Mortier, gedoopt op 19 oktober 1670 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en in 1671 overleden,
doopgetuigen: Floris Cloeck en Maria Metsdue,
Nicolaes du Mortier, gedoopt op 18 december 1671 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Floris Cloeck en Rebecca Roeters, echtgenote van Jacob Metsue,
Johanna du Mortier, gedoopt op 15 december 1673 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Mallardt de Mortier en Wijntien Cloeck, weduwe van Joannes Baersdorp,
Susanne du Mortier, gedoopt op 19 december 1674 in de Nieuwe Zijds Kapel van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Wilem Clermont en Magrita Elias,
Pieter du Mortier, gedoopt op 21 februari 1676 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Philip Metsue en Catharina Schilders,
Odilia du Mortier, gedoopt op 12 maart 1677 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Jacob Cloeck en Maria Metsue,
Anna Elijsabet du Mortier, gedoopt op 12 augustus 1678 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Floris Cloeck en Anna Outmans,
Philippus du Mortier, gedoopt op 13 maart 1680 in de Nieuwekerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Reynier Lieftinck en Maria Mariau.


Negentiende generatie (gamma-theta-11)

Cloeck - Morgenstern (1674)       schema gamma theta

Jacob Cloeck, geboren omstreeks 1654, zoon van Jacob Cloeck en Alleta Tienthof, trouwt omstreeks 1674 met Johanna Morgenstern

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Anna Cloeck, geboren omstreeks 1690,
Jacoba Cloeck,

Jacob Cloeck, is van 1708-1713 luitenant en kapitein te Ternate

Testament Jacob Cloeck


Twintigste generatie (gamma-theta-111)

van Vlierden - Cloeck (1713)       schema gamma theta

Anna Cloeck, geboren omstreeks 1690, dochter van Jacob Cloeck en Johanna Morgenstern, trouwt omstreeks 1713 met Caspar van Vlierden, geboren omstreeks 1693, zoon van Petrus van Vlierden en Constantia van Collen

Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Jacob van Vlierden, geboren op 8 maart 1714 te Ternate en op 24 juni 1746 aan boord van het schip "Maarseveen" overleden,

Twintigste generatie (gamma-theta-112)

van Lunen - Cloeck       schema gamma theta

Jacoba Cloeck, dochter van Jacob Cloeck en Johanna Morgenstern, trouwt met Lambert Lambertszoon van Lunen ,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Lambert Lambertszoon van Lunen is opperchirurgijn te Batavia.


Negentiende generatie (zeta-zeta-61)

Cloeck - Beaumont (1708)       schema zeta zeta

Pieter Hendrik Cloeck gedoopt op 3 november 1669 te Amsterdam, zoon van Hendrick Cloeck en Anna Pars, trouwt op 9 maart 1708 te Amsterdam (ondertrouw) met Isabella Beaumont, dochter van Simon Beaumont en Cornelia Strijen.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

mr. Simon Beaumont was secretaris van de Staten van Holland en chartermeester van Holland en West-Friesland en daarnaast extra-ordinaris gedeputeerde naar Denemarken. In de laatste functie beijverde hij zich voor een verbond tussen Denemarken en de Verenigde Republiek. Behalve met staatszaken hield hij zich graag ledig met natuurwetenschappen. Zo bezat hij achter zijn woning aan het Westeinde in Den Haag een grote orangerie met veel aandacht voor vreemdsoortige gewassen,
Isabella Beaumont overlijdt op 16 januari 1709 in het kraambed.

Cloeck - Rendorp (1713)       schema zeta zeta

Pieter Hendrik Cloeck gedoopt op 3 november 1669 te Amsterdam, zoon van Hendrick Cloeck en Anna Pars, hertrouwt op 14 maart 1713 te Velsen (ondertrouw 21 februari 1713 te Amsterdam) met Bregitta Johanna Rendorp, gedoopt op 8 augustus 1689 te Amsterdam, dochter van Pieter Rendorp en Johanna Hulft.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Hendrik Cloeck overlijdt op 1 oktober 1714.


HuwelijksOde


Negentiende generatie (zeta-theta-22)

Cloeck - Jonckers (1676)       schema zeta theta

Jacob Cloeck>, gedoopt op 19 oktober 1655 te Woerden, zoon van Jacob Cloeck en Josina Kock, trouwt op 12 september 1676 (ondertrouw) met Catrijna Jonckers, geboren te Amsterdam omstreeks 1657,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johannes Cloeck. gedoopt te Amsterdam, thuis, door ds. Brandt op 6 oktober 1677.


Negentiende generatie (zeta-theta-22)

Cloeck - van de Meer       schema zeta theta

Cornelis Cloeck,, gedoopt op 18 november 1664 te Amsterdam, zoon van Jacob Cloeck en Josina Kock, trouwt met Geertruid van de Meer,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Cloeck.


Negentiende generatie (zeta-theta-23)

de Vries - Cloeck       schema zeta theta

Jannetie Cloeck, dochter van Jacob Cloeck en Josina Kock, trouwt met Hendrik Claeszoon de Vries,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Elisabeth beth de Vries, gedoopt op 26 januari 1694 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Claes Claesz. en Christina Philips,
Cornelia de Vries gedoopt op 23 november 1695 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Cornelis Kloek en Geertruijd van de Meer,
Hendrick de Vries gedoopt op 15 maart 1699 in de Noorder Kerk te Amsterdam,
Geertruijt de Vries gedoopt op 24 augustus 1700 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en jong overleden,
Geertruijt de Vries gedoopt op 1 november 1701 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en jong overleden,
doopgetuigen: Cornelis Kloek en Geertruijd van de Meer.


Twintigste generatie (alfa-beta-111)

Cloeck - Cloeck (1672)       schema alfa

Geertje Cloeck, geboren omstreeks 1647, dochter van Hendrick Cloeck, trouwt in 1672 met Frans Cloeck, gedoopt op 17 juli 1616 ta Amsterdam, zoon van Cornelis Cloeck en Aeltje Franse.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1672,
Aagje Cloeck, geboren omstreeks 1674.

Twintigste generatie (alfa-beta-112)

van der Mey - Cloeck (1674)       schema alfa

Najsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1649, dochter van Hendrick Cloeck, trouwt in 1674 met Dirk van der Mey.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Jannetje van der Mey,
Philip van der Mey.

Twintigste generatie (alfa-beta-121)

Cloeck - Pieters (1672)       schema alfa

Adriaan Cloeck, geboren omstreeks 1645, zoon van Gerrit en Elsgen Cloeck, trouwt op 9 oktober 1672 te Alkmaar met IJtge Pieters.

Uit dit huwelijk is één dochter bekend.

Elsje Cloeck, geboren omstreeks 1672 en op 24 april 1725 te Alkmaar overleden.


Twintigste generatie (beta-alfa-111)

Balde - Cloeck (1691)       schema beta alfa

Anna Catharina Cloeck gedoopt op 10 mei 1671 in de Oude Kerk te Amsterdam, dochter van Nanningh Cloeck en Constanti Rants, trouwt op 27 maart 1691 te Sloten (ondertrouw 8 maart 1691 te Amsterdam) met Pieter Balde, gedoopt op 2 februari 1642 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, zoon van Jacob Balde en Janneke de Breyer van Frankendael.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Isaack Balde, gedoopt op 5 oktober 1692 in de Wester Kerk te Amsterdam,
Constantina Catherina Balde, gedoopt op 6 oktober 1693 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en op 30 april 1758 overleden,
doopgetuigen: Nanningh Cloeck, oud schepen en raet en vrouwe Constantia Ranst,
Pieter Balde, gedoopt op 14 december 1694 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, begin 1695 overleden en op 25 maart 1695 in de Westerkerk begraven,
doopgetuigen: Constantia Ranst en Maria Balde,
Joanna Geertruijda Balde, gedoopt op 6 juni 1696 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, begin 1748 overleden en op 16 januari 1748 in de Zuiderkerk begraven,
doopgetuigen: Gergius de Meij, Maria Balde en Johanna Geertruij,
Pieter Balde, gedoopt op 14 december 1694 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
doopgetuigen: Constantinus Ranst en Maria Balde,

Pieter Balde is koopman en reder op Engeland, Spanje en Rusland, handelaar in wol en traan; lid van de firma Pieter Balde en Isaac Simkinson, Vaandrig der Burgerij, kerkmeester van de Westerkerk in 1693.

Anna Catharina Cloeck overlijdt op 4 maart 1722 op 51 jarige leeftijd en wordt op 9 maart 1722 in de Zuiderkerk begraven.
Pieter Balde overlijdt in januari 1711 op 66 jarige leeftijd en wordt op 29 januari 1711 in de Westerkerk begraven.

Huize Frankendael, genoemd naar Janneke de Breyer van Frankendael, de schoonmoeder van Anna Catharina Cloeck, een buitenverblijf nabij Amsterdam,
Parenteel Balde-Vermeeren.


Twintigste generatie

Tollingh - Cloek (1701)       schema beta beta

Bartold Tollingh en Anna Maria Cloek trouwen op 14 april 1701 (ondertrouw) te Amsterdam.
Bartold Tollingh is omstreeks 1671 geboren en
Anna Maria Cloek, dochter van Jacob Cloeck en Anna Outman is gedoopt op 16 mei 1679 te Amsterdam,

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,
Anna Maria Tollingh , gedoopt op 5 maart 1702 in de Nieuwezijds Kapel, van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jacob Cloek en Odilia Cloek,
Jacob Floris Tollingh, gedoopt op 8 juni 1703 te Leeuwarden,
Barnard Tollingh, gedoopt op 20 augustus 1704 te Leeuwarden,
Agnes Tollingh, gedoopt op 18 augustus 1706 te Leeuwarden,
Jacoba Odilia Tollingh, gedoopt op 9 april 1708 te Leeuwarden,

Anna Maria Cloek overlijdt op 9 mei 1750 en wordt op 12 mei 1750 in de Westerkerk begraven,
Bartold Tollingh was predikant en overlijdt in 1723.

Twintigste generatie

Wetstein - Cloeck (1704)       schema beta beta

Rudolph Wetstein en Odelia Cloeck trouwen op 1 augustus 1704 (ondertrouw) te Amsterdam.
Odelia Cloeck, dochter van Jacob Cloeck en Anna Outman is gedoopt op 10 oktober 1683 in de Westerkerk te Amsterdam.
Rudolph Wetstein, zoon van Hendrick Wetstein en Agatha Ernsthuijs; gedoopt op 2 april 1679 in de Evangelisch Lutherse Gemeente te Amsterdam.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Agatha Cornelia Wetstein, gedoopt op 22 juli 1705 in de Nieuwekerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Hendrik Wetstein en Cornelia Knijff,
Jacob Wetstein, gedoopt op 12 december 1706 in de Nieuwezijdskapel van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jacob Kloeck en Margaretha Cloeck,
Hendrik Floris Wetstein, gedoopt op 6 januari 1709 te Amsterdam en overleden voor 1712,
getuigen, Floris Cloeck en Judith Barbera Wetsein,
Rudolph Wetstein, gedoopt op 13 september 1710 in de Nieuwezijdskapel van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Gerard Wetstein en Margaretha Wetstein,
Hendrik Floris Wetstein, gedoopt op 28 september 1712 in de Nieuwezijdskapel van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Joan Colvius en Margaretha Cloeck,
Joan Lucas Wetstein, gedoopt op 20 oktober 1715 in de Nieuwzijdskapel van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jan Colvius en Margaretha Cloek,
Anna Jacoba Wetstein, gedoopt op 22 januari 1717, in de Nieuwzijdskapel van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jaques Viard en Judith Barbera Wetstein,
Susanna Odilla Wetstein, gedoopt op 29 januari 1723 in de Nieuwezijdskapel van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Frederik Hendrik Wetstein en Aliada Omsen.

Odelia Cloeck overlijdt in maart 1740, 67 jaar oud en wordt op 24 maart 1740 in de Oude Kerk begraven.


Twintigste generatie

Colvius - Cloeck (1709)       schema beta beta

Jan Colvius en Margreta Cloeck trouwen op 18 april 1709 (ondertrouw) te Amsterdam.
Jan Colvius is gedoopt 28 september 1681 en zoon van Nicolaas Colvius en Cornelia de la Fontaine
Margreta Cloeck, dochter van Jacob Cloeck en Anna Outman is gedoopt op 26 december 1688 te Amsterdam,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,
Cornelia Colvius, geboren op 3 maart 1711 en gedoopt op 8 maart 1711 in de Oude Waalse Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Nicolaas Colvius en Cornelia de la Fontaine,
Anna Cornelia Colvius, geboren op 26 januari 1714 en gedoopt op 31 januari 1714 in de Oude Waalse Kerk te Amsterdam,
doopgetuigen: Nicolaas Colvius Sr. en zijn echtgenote Cornelia de la Fontaine, Pastor in Nicolaas Colvius Jr.,
Nicolaes Jacob Colvius, gedoopt op 27 augustus 1717 in de Oude Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
doopgetuigen: Rudolf Wetstein en Odilia Cloeck.

Margreta Cloeck overlijdt op 11 juni 1777 en wordt op 14 juni 1777 in de Oude Kerk begraven,
Jan Colvius overlijdt in 1767 in IJsselstein.


Eénentwintigste generatie (alfa-gamma-111.2)

Laan - Cloeck    schema alfa

Aagje Cloeck, geboren in 1674, dochter van Geertje Cloeck; en jongen Laan, trouwen te Amsterdam.

Uit dit huwelijk is één kind bekend.
Neeltje Laan, gedoopt te Amsterdam.

Eénentwintigste generatie (alfa-gamma-121.1)

van Dijck - Cloeck (1697)    schema alfa

Elsje Cloeck, geboren in 1672, dochter van Adriaan Cloeck en IJtge Pieters, trouwt in 1697 te Amsterdam met Willem van Dijck.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Adriaan van Dijck, gedoopt te Amsterdam,
Elsje van Dijck, gedoopt te Amsterdam.Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 16 januari 2017)
proclaimer