Uit een oude bijbel

Op de bekende Kunst- en Antiek-veilingen van Paul Brandt te Amsterdam werd op 16 dec. 1952 een oude Nederlandse Bijbel geveild, waarin onderstaand fragment genealogie van het geslacht Cloeck voorkomt.

Desen Boeck is na mijn affsterven Claes Cloeck mijn soon vereert. Anno 1604 den 10 October in Amsterdam.

Amsterdam
Anno 1551 ontrent vastenavont tusschen Pieter ende Pauwels is geboren Jan Claessz.. Cloeck genaemt nae een Heer Jan, een geestelijck persoon.

Dordrecht
Anno 1556 den 26 Februarij is geboren onse lieve suster Elisabeth Conincx.

Ter Goude
Anno 1573 den 28 May vergaderde ick Jan Claessz. Cloeck met Griet Jans, jongedochter, in de echtelijcken staet.

Ter Goude
God geeff ons vrede tot zaligheid ende ons middelen, die wij te samen brachten waren veerthien gulden van 20 stuyvers 't stuck daerop wij een camer tot Rotterdam huyrden en verwoonden 8 stuyvers ter weeck voor slapinge en huysvestinge op de Hooghstraet tot een backer genaemt Gerrit Pietersz.

Rotterdam
Anno 1574 den 27/28 Marty is mij afgestorven mijn lieve huysvrou Griet Jans saligher wezende bevrucht ende baerde een cleijn doot kindtgien van ontrent drie maendt en heb se eerlijck in de Groote Kercke tot Rotterdam laten begraven, dicht ende benaerst de zuyder groote pilaer van de middelste pandt, soo men door de kerck gaet.

Dordrecht
Anno 1574 den 12 October binnen Dordrecht soo sij ick Jans Claessz. Cloeck met Teuntgen Gijsberts (anders Teuntgen Conincx ofte Teuntgen Piggen) in de H. echte staet vergadert. God verleen ons vrede ende vreughde in de H. Geest. Amen.

Rotterdam
Anno 1575 den 23 September in Rotterdam, soo is mijn van Teuntgen Gijsberts saligher voorssz. ontrent den 3 uren een lieve jonge dochter geboren genaemt Griet Jans. God laet se opwassen tot sijnen prijse. Amen.

Rotterdam
Anno 1576 den 2 November te vier uren na noen, soo is mij geboren noch een lieve jonge dochter genaemt Lijsbeth Jans, de Heere laet se opwassen tot sijnen prijse. Amen.

Rotterdam
Anno 1578 den 27 Maert te seven uren 's avonds is mijn geboren een lieve jonge zone genaemt Jan Jansz. Cloeck. God de Heere wil hem laten opwassen ter saligheijdt. Amen.

Amsterdam
Anno 1579 den 14 November 's avonds tusschen 6 en 7 uren is mijn geboren een lieve jonge dochter genaemt Maria Jans. Godt laet se in deuchden opwassen tot saligheijdt. Amen.

Amsterdam
Anno 1579 den 30 November in Amsterdam, 't begin van dach 's nachts te halff een uren, is uijter tijdt gescheijden onse lieve oude.en ellendige moeder Anne Floris saligher. God ontfang se is ons bede altijt geweest ende ons als wij volgen, was oudt ontrent 63 jaren.

Amsterdam
Anno 1581 den 1 Februarij 's avonds na acht uren is mij geboren een jongedochter genaemt Anne Jans. Godt laet se in deuchden opwassen tot salichheydt. Amen.

Amsterdam
Anno 1582 den 29 December olde stijl ende Anno 1583 den 7 January nieuwe stijl (alsoo in deze tijdt 't jaer thien dagen vercort is geworden) 's avonds weijnigh voor thien uren, is mijn geboren een jonge sone genaemt Gijsbert Janssz, naer Bestevaer Conincx. Godt laet hem in deuchden opwassen, tot sijnen prijse. Amen.

Amsterdam
Anno 1585 den 7 January Nieuwe Stijl is mijn geboren een lieve jonge sone genaemt Pieter Janssz. Cloeck naer onse lieve broeder Pieter Cloeck, die te Conincxbergen gestorven ende begraven is. Godt laet hem opwassen tot zijnen prijse. Amen.

Amsterdam
Anno 1587 den 24 January is mij geboren een lieve jonge dochter genaemt Trijn Jans, is na Floris het Bagijntgen. Godt laet se tot sijnen prijse opwassen. Amen.

Amsterdam
Anno 1588 den 26 February savonts weynich voor thien uren, is mijn geboren een lieve zoon genaemt Jacob Jansz. Cloeck, naer ons Oom van mijn moeders wegen. Godt laet hem tot sijnen prijse opwassen. Amen.

Amsterdam
Anno 1589 den 5 February 's morgens voor 3 uren is mijn geboren een lieve jonge sone genaemt Claes Janssz. Cloeck, naer Bestevader Claes Hendricxz. Cloeck. Godt laet hem in deuchden opwassen tot sijnen prijse. Amen.

Middelburch
Anno 1590 den 9 January Nieuwe Stijl in Middelburch is onse lieve suster Elijsabeth Conincx gestorven des nachts ontrent elff uren en laet achter twee soonkens gewonnen bij Zeger van Vooren. God ontfangt se soo blijde als wij se noode missen, hopen wij, door Jesum Christum. Amen.

Anno 1590 den 22/23 February soo is onse lieve swager Zeger van Vooren gerust ontrent middernacht, laet achter de 2 boven geschreven zoonkens, Gijsbert van Vooren, oudt ontrent -- jaeren en Abraham van Vooren, oudt ontrent -- jaeren.

Amsterdam
Anno 1590 den 20 Martij Stilo Novo is onse lieve oudtvader gerust, de clock ontrent 7 uren. De Heer wil hem door Jesum Christum in sijn eeuwich rijck ontfangen, Amen. Was oudt ontrent 79 jaren.

Amsterdam
Anno 1590 den 22 Juny 's morgens vroech te kloek halff drije uren, soo is mijn geboren een lieve zoon genaemt Floris Jansz. Cloeck nae mijn moeders vader Floris de Bontwercker. Godt laet hem opwassen tot sijne eeren.

Amsterdam
Anno 1590 den 31 Augustus in Edam 's nachts ontrent 2 uren is mijn affgestorven mijn lieve soon Floris Janssz. Cloeck voorsz. Godt ontfang hem in sijn eeuwich Rijck. Amen.

Pieter Claessz. Cloeck sterff te Conincxbergen, Ao Ons Petrijn die bagijn Trijn Floris sterff, Ao Marij Ellers sterff int jaer

Amsterdam
Anno 1591 den 24 Junij de kloeke 8 uren soo is gerust Abraham van Vooren en leijdt begraven in de Nieuwe Kerck in mijn vaders graff Claes Hendricx Cloeck.

Amsterdam
Anno 1591 den 3 July soo is gerust Gijsbert van Vooren en leijdt begraven in de Nieuwe Kerck in 't graff boven genaemt.

Amsterdam
Anno 1592 den 8 January nae noen ontrent halff vijff uren is mijn geboren een lieve jonge sone genaemt Floris Janssz. Cloeck, genaemt naer ons overleden Flocis Janssz. Cloeck. Godt laet hem in deuchden opwassen tot sijnen prijse. Amen.

Amsterdam
Anno 1592 den 28 April smiddags te 10 uren in Munickedam is mijn afgestorven mijn lieve soon Flocis Janssz., die genaemt was naer mijn eerste lieve soon Floris Janssz. Cloeck.

Amsterdam
Anno 1592 den 31 October Nieuwe Stijl soo is Griet Jans, mijn lieve olste dochter getroudt met Pieter Jacobssz. Block. Godt geeft hun beyden vrede en saligheydt. Amen.

Amsterdam
Anno 1594 den 8 February 's avondts te 10 uren is mijn geboren een lieve jonge dochter genaemt Teuntgen Jans God laet ze tot zijnen prijse opwassen. Amen.

Amsterdam
Anno 1594 den 17 April ontrent 9 uren 's morgens soo is mij afgestorven mijn lieve dochter Teuntgen Jans voorsz. God verleen haer sijn eeuwich rijck. Amen.

Amsterdam
Anno 1594 den 14 December is van Griet Jans geboren haer eerste lieve dochter genaemt Jacomijntgen Pieters Block. Godt laet se in deuchden opwassen tot sijnen prijse. Amen.

Amsterdam
Anno 1595 den 23 Juny 's avonds te elff uren is mijn geboren een lieve jonge sone genaemt Floris Janssz. Cloeck. Godt laet hem opwassen in deuchden tot sijnen prijse. Amen.

Achter in de Bijbel staat nog vermeld:

1648 den eersten dach van Mey is ons vader Claas Janse Cloeck in den Heer gerust, de clocke half ses uren naar de middach.

Anno 1660, Moercapel, den 15 April is ons lieve grootmoeder Annetie Kloeck in den Heer gerust, sogtens de klock half vier. De Heere neme haer siel en de onse als wij volgen.