de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Verbonden families:
van Bronckhorst, Buchell, van Camphusen (1361), van Camphusen (1430), van Dam, van Diest, Gruyter, Hoeveleek, van Myrenberg, Neukirchen, Pieck, Ploech, van de Sande Spaen, Spaens, Wemmers,

De Swaenenpol-Genealogie eindigt rond 1650.


Arnhem


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck , geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch heft anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       schema I Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.


Eerste eigenaar van de Beerenclauw

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema I Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I Liemers

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I Liemers

Zegel van Racquin Cloeck, het wapen komt over van Willem van Roderlo, zijn zwager, die met Margriet Cloeck trouwde.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.

XII

van Myrenberg-Cloeck       schema I Liemers

Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432, dochter van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt met met Willem van Myrenberg, zoon van Willem van Myrenberg.
Van Aleyd Cloeck en Willem van Myrenberg zijn geen kinderen bekend.

Hendrick Cloeck       schema I Liemers

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen, blijft ongehuwd.

Protocol
1460 Baer en Lathum.
Heer Heynrick Kayck;(waarschijnlijk Kluyck, vicaris) beleent met die Aldemaet anno 1460, hulder is Otto van Bingerden.

1481 Kerkboek Pastoor Valck.
Gaert van Berffelt of Mollen genoemt ende Johan ten Haeff edelluijden ende kerspelsluijden te Groessen hebben beginnen te fundiren eene vicary in onser kercken te Groessen in die eere Onse Liefe Vrouwe ende der twee Confessoren Sinte Thonis ende Sinte Jooste, ende daerop gestift twee Missen des Vrijdaeghs ende des Maendaeghs; hiertoe heeft Gaert van Berffelt toe gegeven X gold guldens overlensche Keurvorster gelt, dwelicker tyns gaede uijt des Ses-roeden; Johan ten Haeff heeft tot den altaer gegeven drie mergen lants 't Duiven, "In den Haen" genoemt; dese twee hebben dese vicary eerst fondiert ende dese twee Missen daerop gestift in den jaer Ons Heeren MCCCC ende een en tachtigh ende Heer Hendrick Kloeck heeft den eerste dienst daerop bewaert.


XII


Berenclau


Gaert Cloeck (1480)       schema I Liemers

Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen, trouwt omstreeks 1480.
Van Gaert Cloeck zijn twee zoons bekend.

Ryquin Cloeck, geboren omstreeks 1481,
Evert Cloeck,

Protocol
1483
In de 15e eeuw komt Gaert Kloeck met zijn zoon Rickwijn voor als bezitter "der havesathe Berenclauw".

10 november 1483 Kerkboek Pastoor Valck.
In den jaere Ons Heeren duijsent vier hondert ende drie en tachentigh den X-dagh Novembris hebben die eerentveste Johan ten Haeve ende Gaert Mollen genaemt Berrefelt, Gaert Kloeck, Hendrick 't Nes ende Hijntje van Lengel gesticht te Groessen in der kercke Sinte Anthonius vicary.


XIII

Cloeck-van Dam (1502)       schema I Liemers

Ryquin Cloeck,geboren omstreeks 1481, zoon van Gaert Cloeck, trouwt omstreeks 1502, circa 21 jaar oud met met Vithe van Dam, geboren omstreeks 1481 en circa 21 jaar oud.
Van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam zijn zeven kinderen bekend.

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1502,
Derrick Cloeck, geboren omstreeks 1504,  Derrick Cloeck, is richter in Westervoort van 1561-1582,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1506,  Cracht Cloeck is schepen van Sevenaar in 1560,
Fredrik Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Jasper Cloeck, geboren omstreeks 1510, Jasper Cloeck is schepen te Seventer en burgemeester van Zutphen (1570-1574),
Anna Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Melchior Cloeck.

Ryquin Cloeck is rigter in Gendringen en Elten; schepen in Sevenar
Cracht Cloeck, overlijdt in 1590, circa 84 jaar oud.

Protocollen
2 december 1517 Andreas Parochie Zevenaar.
Genoemd wordt; Rijckwijn Cloeck, schepen van Soevenhar, upten naesten guedesdach nae Sunte Andres des hillygen Apostelz.

1521/1546
Rickwyn Cloick als richter van Gendringen.

6 december 1521 Huis Bergh.
Oorkonde opgemaakt door Riickwiin Cloick, richter te Gendringen "Gegeven ind geschiet in den jaeren onss Heren duyssent viiffhondert ind eyn ind twyntich op Frydach sunt Nicolaus, dach des hilgen bysschops".

3 februari 1522 St.Urselen Convent Elten.
St. Blasiusdaghe 1522. Genoemd wordt Rychwyn Cloeck als tijnsgenoot.

26 november 1522 Huis Bergh.
Riickqwiin Cloick, richter te Gendringen en Etten, oorkondt, dat Luessche van Koerenhorst op verzoek van Willem die Greve verklaart, dat hij op bevel van jonker Frederick, graaf van den Berghe, heer tot Hedeell, van dezen geleend had 40 hornsche en 1 badensche gulden. Gegeven ind gheschiet in den jair onss Heren dusent viiffhundert twe ind twyntich up Gusdach post Katherine virginis.

4 december 1522 Huis Bergh.
Oiswait, graaf van den Bergh, schrijft aan Riickqwiin Kloick en Gompert van Mairlie, richter en gerichtsbode te Genderingen, dat de rechtsdag tegen Geryt Katte op 19 december is vastgesteld. Gescreven up Donredach ipso Barbare anno etc. XXII.

26 april 1530 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck, beleend met Ses hollantsche mergen lants afgesplit van den Meerslach, in den kerspel van Duven, in Lymers gelegen.

25 mei 1530 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck, bij transport Derck van Griet, ontfengt 6 mergen lants ongeveerlick gelegen tuschen erffnisse Thonis van Middachten aan d'een ende des convents van Elten an d'ander sijde, schietende met den eenen eynde op de Averstrate.

25 september 1538 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck vernijt eedt, in verband met de 6 morgen leengoed in de Meerslack te Duiven.

23 juni 1546 Huis Bergh.
Riickwiin Kluek verkoopt, mede namens zijn vrouw, aan de juffers te Elten een vordering van 100 ryderguldens, renterende 5 guldens 's jaars, op den graaf van den Bergh, en rustende op 't goed, te Lossen in de Lyemersch. Op heyligen Joansavent anno XV und sess und ferttich.

24 september 1551 Andreas Parochie Zevenaar.
Up donredach post Mathei apostoli. Genoemd wordt Ryckwyn Cloicken, richter in de Lyemersch.


Swaenenpol


XIV

Cloeck-Gruyter (1530)       schema I Liemers

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1506, zoon van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam, trouwt omstreeks 1530, 24 jaar oud met meiske Gruyter, geboren omstreeks 1511, 19 jaar oud en dochter van Arndt Gruyter en Aleyd van Puzelar.
Van Cracht Cloeck en meiske Gruyter zijn geen kinderen bekend.

Cloeck-Buchell (1544)       schema I Liemers

Cracht Cloeck, hertrouwt in 1544, 38 jaar oud met Gertraudt van Buchell
Van Cracht Cloeck en Gertraudt van Buchell zijn vijf kinderen bekend.

Rickwin Cloeck, geboren omstreeks 1545,
Thomas Cloeck, geboren omstreeks 1549,
Judith Cloeck, geboren omstreeks 1551.
Gertrudt Cloeck,, geboren omstreeks 1555.
Fijken Cloeck, geboren omstreeks 1557,

Thomas Cloeck is omstreeks 1634, circa 87 jaar oud, overleden,
Cracht Cloeck is schepen van Sevenaar in 1560 en overlijdt in 1590, omstreeks 84 jaar oud.

Protocollen
18 juli 1556 St.Urselen Convent, Elten.
Satersdag post Divisionis apostolorum 1556. Cracht Klueck, amptman, mede als gevolmachtigde van Gertruit van Birchgel, zijn vrouw, bekent verkocht te hebben aan het convent te Neder Elten een maet land, gelegen in het sticht van Elten op den Hoegenvelde, genaamd Mispelsmaet, naast een weide van de abdij ook genaamd Mispelmaet. Ten overstaan van Derick Smullinck, drost te Elten, van wege Magdalene, gravin to Wied, abdis te Elten en Nottelem, zoomede Bernt Heysterman en Rutger Rutgerszoon, gerichtslieden.

7 december 1562 Zevenaar.
Bernhardt van Rheydt en Alitgen Balckenborchz kopen 15 morgen land bij de Sweeckhorst, in vier stukken: a) "Bergerlant" ten Noorden de landweer, ten Oosten Arndt to Haen en erfgenamen van Frans Bitter, geheten "die Doesborchse mate", ten Zuiden en ten Westen domein; b) "Kamp de Pasch, ten Westenen ten Oosten koper, ten Zuiden de landweer, ten Westen domein; c) kamp in "Ernstgen", ten Noorden de landweer, ten Zuiden domein, ten Westen erve de Groote Convent te Doesborch, leen aan Bergh; d) land ten Noorden Doesborchse mate, ten Zuiden koper, van Jhr.Cracht Cloick en Jvr.Geertruidt van Buchel.

8 december 1562 Baer en Lathum.
Mr.Bernhardt van Rheyd doctor, beleend na opdracht door Cracht Cloick met "Den hof up Sweeckhorst."

22 juni 1564 Zevenaar.
Jhr. Cracht Cloick en Jvr.Geertuydt van Buchel kopen de helft van de "Huseldsche teent", grof en smal, kerspelen Groessen en Duiven, wederhelft van koper van zijn broer Jhr.Derck Cloick en Anna van Bingerden.

21 januari 1575 Zevenaar.
Genoemd wordt Kracht Klueck, schepen te Sevenar.

8 maart 1577 Zevenaar.
Jhr.Cracht Kluick en Jvr.van Buchel verbinden wegens schuld aan Johan van Lengel Henrixsen voor 200 dlr. van 30 st. br. gev. à 6% uit de achterste Kloot, Altbroech, ca 2½ mg. tussen Wessel van Berffelt en Henrich Flos, Sluiter te Sanxten, aan het eene eind op de straat, aan het andere eind upster zelver. Tevens geeft hij het voor 3 jaar in pacht aan Jan van Lengel voor 14½ dlr.

2 mei 1610 Zevenaar.
Registratie van een kwitantie d.d. 1 januari 1610, getekend door Agnisz, fräulin zu Lymburgh, abdis van Elten t.b.v. Ryckwin Kloeck en Jvr.Gertruaudt van Buchel, verbinden d.d. 16 aug.1575 aan klooster Elten(voor 207 dlr. van 52 alb. het stuk, renterende 12 dlr.) "hun gehele Husselsche tiend".


XV

Cloeck-van de Sande(1575)       schema I Liemers

Rickwin Cloeck, geboren omstreeks 1545, zoon van Cracht Cloeck en Gertraudt van Buchell, trouwt omstreeks 1575, 30 jaar oud met Helena van de Sande, geboren omstreeks 1550, 25 jaar oud en dochter van Thomas van de Sande en Catrin Cloeck.
Van Rickwin Cloeck en Helena van de Sande is één kind bekend.

Gertrudt Cloeck, geboren omstreeks 1575.

Rickwin Cloeck is op 3 oktober 1633, circa 88 jaar oud, overleden,

Protocollen
17 januari 1610  Zevenaar.
Exh. kwitantie van het Stift Elten d.d. 25 september 1609. De erven van Cracht Cloeck hadden in 1592 aan 't Stift Elten uit hun huis aan de kerkpoort te Zevenaar een jaarrente van 9 dlr. verbonden, af te lossen met 150 dlr. Deze is afgelost door luitenant Rickwin Cloeck.

2 mei 1610 Zevenaar.
Registratie van een kwitantie d.d. 1 januari 1610, getekend door Agnisz, fräulin zu Lymburgh, abdis van Elten t.b.v. Ryckwin Kloeck en Jvr.Gertruaudt van Buchel, verbinden d.d. 16 aug.1575 aan klooster Elten(voor 207 dlr. van 52 alb. het stuk, renterende 12 dlr.) "hun gehele Husselsche tiend".

21 maart 1613 Zevenaar.
Voor schepenen en tinsrechter Fr.Rumszwickell en tinsgenoten heer Johan Rumszwijckell en Spaen Masschop tuchtigen Jhr.Rijckwijn Clueck, luitenant heren Staten der Verenigde Nederlanden en Jvr. Helena van de Sande(die volmacht geeft te Herenwaarde d.d. 25 feb.1613) in hun huis "Den Schwaenne Poll" te Zevenaar en verder in al hun gerede en ongerede goederen.

21 maart 1613 Zevenaar.
Jhr.Richwin Clueck en Jvr.Helena van de Sande kopen a) aandelen aan 7½ hond land in de Ohr schlegh; b) 2 hond land in de "camp" te Oij; c) 1/6 deel van de Huysselsche korentiend volgens accoord d.d. 24 juli 1611 van zijn oomzeggers Jvr.Catharina en Christina van Diepenbrueck(volmacht de "Herwerden") en zuster Jvr.Anna van Diepenbroeck(Wesel); verder 7½ hond land in de "seesz Rhueden" genaamd "de Wyldenborgh" en 7½ hond land in de "Ohr Schleegh" van zuster Jvr.Gertruidtt Clueck, weduwe Pieck(Heerwaarden volmacht) aangeërfd van vader volgens magescheid d.d. 14 april 1585.

30 juli 1619 Zevenaar.
Jhr.Rickwin Cloeck(luitenant) en Helena van de Sande kopen 4 hond bouwland te Oy, van de familie Lengeli

8 mei 1628 Zevenaar.
Genoemd wordt Rickwin Cluck(kapitein) met grond naast de "Grietacker" te Oij bij Zevenaar.

19 juni 1630 Zevenaar.
Alitgen Massen, weduwe Henrich van Lengeli verbindt wegens schuld aan Jhr.Rickwin Cloick, gepensioneerd kapitein der Verenigde Nederlanden, voor 140 dlr.Kleefs à 6% haar hofstede te Groessen nabij Heiliglandt.

3 januari 1634 Zevenaar.
Accoord tussen Jvr.Judith Cloick en nu overleden Jhr.Thomas Cloick ten overstaan van Jhr.Edmondt Gruter tot Craijenstein en Richwin Cloick tot Swanepoll. Geschreven door de secretaris te Tricht, Rembout de Munter, d.d. 12 aug.1630, vernieuwd na het overlijden van de kapitein op 3 okt.1633 nieuwe stijl en erkend door haar broeder Jhr.Rickwien Cloicken diens dochter Jvr.Gertrudt Cloick, weduwe van Diest. Zij draagt nu de aandelen volgens dat verdrag over aan Jhr.Rickwin Cloick en dochter voornoemd.

12 augustus 1637 Gelre en Zutphen.
Rickwijn Cloeck ten Swanenpol in name sijnner dochter joffer Geertruyt Cloeck protesteert tegen sodanich testament om redenen tsijnner tijt voort te brengen, eodem die et anno. Eadem haere dispositie revoceert, den 12 Augusti 1637, ende haere naerder makinge approbeert.

Pieck-Cloeck (1580)       schema I Liemers

Gertrudt Cloeck, geboren in 1555 en dochter van Cracht Cloeck en Gertraudt van Brakel(=Buchell), trouwt in 1580 in Tiel, 25 jaar oud, met Claas Pieck (heer van Enspiek, Zuilichem en het "Hooge huis te Beesd"), geboren in 1550, 30 jaar oud, weduwnaar van Willemina van Doorne, zoon van Jacob Herman Pieck en Maria Zegerse van Balveren(vrouwe van IJzendoorn en Dreumel).
Van Gertrudt Cloeck en Claas Pieck zijn geen kinderen bekend.

Claas Pieck had bij zijn huwelijk met Gertrudt Cloeck twee kinderen uit zijn eerste huwelijk met Willemina van Doorne, t.w:
Gijbert Pieck, geboren omstreeks 1554 te Zuilichem en
Jacob Pieck, geboren omstreeks 1556 te Zuilichem,

Claas Pieck overlijdt in 1591.

Spaens - Cloeck (1582)       schema I Liemers

Fijken Cloeck, geboren in 1557, dochter van Cracht Cloeck en Gertraudt van Buchell, trouwt omstreeks 1582, 25 jaar oud met Gardtten Spaens.

Van Fijken Cloeck en Gardtten Spaens zijn drie kinderen bekend.

Arnoldus Spaens, geboren omstreeks 1582 en omstreeks 1617 overleden,
Henrick (Hans) Spaens, geboren omstreeks 1584 en en in december 1627 overleden. borger voor personen in Duiven,
Hermke Spaens, geboren omstreeks 1586 en omstreeks 1625 overleden.

PARENTEEL SPAEN

Wemmers - Cloeck(1613)       schema I Liemers

Fijken Cloeck, geboren in 1557, dochter van Cracht Cloeck en Gertraudt van Buchell, hertrouwt voor 1613 met Henrich Wemmers.

Van Fijken Cloeck en Henrich Wemmers zijn geen kinderen bekend.

Protocol
27 april 1610  Klevische Enclaves.
Henrich Wemmers wordt genoemd in 1610, apr. 27 tezamen met Jan Spaens en Gaertt Franken met land hebbende op de "Hohe Alberigh" te Duiven

13 december 1610  Klevische Enclaves.
Een erf gekocht naast een aangekocht weitje door Johan Spaens en Leysken Kloecken op de "Hohe Alberigh".

28 december 1613  Klevische Enclaves.
Ter intation von Gerrit von solt Brüggen und Jacomina van der Sande(dr. van Catrin Cloecken en Thomas van de Sande). erschienen vor Cundtschap. Der im harenheijdt… voor gebant als recht wat Fijken Cluecken, ehrtijts weduwe von Gardtten Spaens, hiijr huijsvr.von Henrich Wemmers up nhafolgende zwangstucken middel Ertz afthehoren.
Zum 1. Justlich Jhan Aelberts afthefragen.
Zum 2. Ihres mans jr. brueder Jahn Spaens gennampt mith hundertt daler belegt gehadt werd. Darvuer verscheijdingh ahnlangst up und .... ... stuck weijlandtz "Cluecken Mherschlagh" gennampt in Duijven gelegen, herkommende van Jüngfrau Catharin Cluecken, doghter von Gijsbert Cluecken jr.(en nicht van Fijken)
Zum 3. Of mit Rijcquin Cluecken luittnandt, izo noch In leving is (tuigenis M.D.Jr Garrddt Spaens), sulche …. … huyssingh, ongefehr vor 17 Ofter 18 Jharen, ahn sig genommen voor vijf malter Rogg, und denselben jeden malter Rogg ahn Als fünf Dlr. gegulds.
Volmight Duves ….. und Johan Spaens jr. Sulche Rechtern huyssingh of Jhren Man jr. …. Segt Fijken Cluecken ad primury ongefehr vijf off sechs und vijftigh jhaar aldt ther sijn.

11 mei 1618  Klevische Enclaves.
Derck van Hoekelum (en Gertgen Cloecken) kopen 2 mg. in Altbroeck (Groessen, tussen erven van heer Adolphs en Johan Closz, Gerhart en Hohan Moll ter ener einde op de Bemstraat, ter andere ende erve van Rickwin Cloecken) van Henrich Wemmers (en Feijcken Cloecken).

5 juni 1625  Klevische Enclaves.
Henrich Wemmers namens huisvrouw(=Fijken Cloecken), deze als momberse van de kinderen van haar(overleden) dochter Hermken Spaens bij Bernhart Aelberts (genaamd Fijken, Arndt en Henrich) verborgt het erfhuis van Hermke (Borg is Hanss Spaen).


XVI

van Diest-Cloeck (1627)       schema I Liemers

Gertrudt Cloeck, geboren omstreeks 1575, dochter van Rickwin Cloeck en Helena van de Sande, trouwt op 15 april 1627 in Arnhem met Jonker Kapitein Ewalt van Diest, zoon van Jonker Lucas van Diest.
Van Gertrudt Cloeck en Ewalt van Diest zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
3 januari 1634 Zevenaar.
Accoord tussen Jvr.Judith Cloick en nu overleden Jhr.Thomas Cloick ten overstaan van Jhr.Edmondt Gruter tot Craijenstein en Richwin Cloick tot Swanepoll. Geschreven door de secretaris te Tricht, Rembout de Munter, d.d. 12 aug.1630, vernieuwd na het overlijden van de kapitein op 3 okt.1633 nieuwe stijl en erkend door haar broeder Jhr.Rickwien Cloicken diens dochter Jvr.Gertrudt Cloick, weduwe van Diest. Zij draagt nu de aandelen volgens dat verdrag over aan Jhr.Rickwin Cloick en dochter voornoemd.

van Neukirchen-Cloeck       schema I Liemers

Gertrudt Cloeck, geboren omstreeks 1575, dochter van Rickwin Cloeck en Helena van de Sande, hertrouwt met Arnolt Hendrik van Neukirchen(heer van Driesbergen, Kessel en Molldyck), zoon van Godard von Neukirchen , genaamd Nyvenheim, Herr von Glehn, Rath und Elbroich en Mechteld von Retraadt zu Griethausen und Elbroich.
Van Gertrudt Cloeck en Arnolt Hendrik van Neukirchen is één kind bekend.

Dorothea van Neukirchen, zij trouwt met Assuer Cloeck van de Berenklau,

Arnolt Hendrik van Neukirchen is Ritmeester en overlijdt op 3 augustus 1677 in huize Driesberg

Protocollen
12 augustus 1637 Gelre en Zutphen.
Rickwijn Cloeck ten Swanenpol in name sijnner dochter joffer Geertruyt Cloeck protesteert tegen sodanich testament om redenen tsijnner tijt voort te brengen, eodem die et anno. Eadem haere dispositie revoceert, den 12 Augusti 1637, ende haere naerder makinge approbeert.

26 augustus 1637 Gelre en Zutphen.
Geertruyt van Nyvenhem, geboren Cloeck, erve haerer moye Jacoba van de Sande, beleent, den 26 Augusti 1637. Haar man wordt in de akte genoemd: Arnolt Hendric van Nyvenheim, heer van Dryesbergen.

30 juni 1664 Zevenaar.
Jhr.Arndt Henrich van Nivenheim, heer van Driesberg, Kessel en Molldyck, erfgezeten tot de Swanenpoll, keurv. brand. Kleefs markse Reg. Rath, eerste raad en hofmaarschalk van douarière van Orangien en Jvr.Gertruit Cloeck, kopen huis met alles wat aard- en nagelvast is, met hof (Kerckstraat belast met f 5,- Kleefs in St.Antonie vicarie, sedert ondenkelijke tijden met f 3.- Kleefs betaald), van Henrich von Lendt en Judth vand'Veldt, Henrich Hubertz en Derksken vand'Veldt.

17 oktober 1713 Zevenaar.
Jhr.Arnolt Reinhardt von Nyvenheim verbindt volgens contract d.d. Elten 14 okt.1713 aan het Stift Elten wegens een proces betreffende zijn bezittingen, waarvoor hij 350 rthlr. schuldig is. Als pand: a) de Grote Oijerschlag, b) de Kleine Oijerschlaag, c) das Altbruck en d) het huis Schwanepol.
Het proces was begonnen in 1691, de vorstin van Elten had de de wei Altbruch "gepind", die in het jaar 1550 door Richwin Cloecken en vrouw belast was met 100 thaler tegen 5%, welke rente velen jaren niet betaald was, verder d.d. 1530 vrijdag post jubilate van 100 goudgulden à 5% ten laste van Rickwien Cloeck en vrouw en 1547 Sambstag post esto mihi van 150 goudgulden à 5% ten laste van Cracht Cloecken, welke eveneens jarenlang onbetaald bleven. Von Nyvenheim vecht deze kapitalen aan, en verklaart dat zijn grootvader in 1610 een rente van 207 thr. afgelost heeft aan het Eltense kapittel. De kwitantie is bijgelegd.
Uitspraak in 10 artikel, art.1 verklaart dat de heer Van Nijverheim de bovengenoemde 3 rentebrieven schuldig blijft, gewaardeerd op 350 rthlr. Kleefs, iedere Rthlr. à 40 stuiver hollands à 5% verder is obligatie van 207 Rhtlr. aan hem gekwiteerd teruggegeven.
18 februari 1716
Auszug aus einem Kaufbrief über später dem Schantzer Hof zugeschlagenes Land zwischen Johann Wilhelm Spies zu Büllesheim und Bubenheim und Arnold Heinrich von Neukirchen genannt Nievenheim zu Driesberg und Swanenpoll (Schwanenpol) 21. Sept. 1645 sowie Mutzettel, Auszüge aus dem Lehenbuch von Dyck, Lehnsbriefe etc. alle, die Familie Nievenheim betreffend, ab 1647. Beweismittel wurden vorgelegt:
Beweismittel: Pachtzettel über den Schanzer Hof zwischen Dorothea Gertrud Cloeck und Catharina Henrietta von Nievenheim und Adam Tilmans.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 9 februari 2017).
proclaimer