de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Verbonden families:
van Bronckhorst, van Camphusen (1361), van Camphusen (1430), Comans Jaarhuis , van Dam, Hoeveleek, Ploech, van de Sande, Spaen, Steenhuys,

De Duiven-Genealogie eindigt omstreeks 1600.


Arnhem


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch heft anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       schema I Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema I Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I Liemers

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I Liemers


Zegel van Racquin Cloeck, het wapen komt over van Willem van Roderlo, zijn zwager, die met Margriet Cloeck trouwde.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

van Myrenberg-Cloeck       schema I Liemers

Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432, dochter van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt met met Willem van Myrenberg, zoon van Willem van Myrenberg.
Van Aleyd Cloeck en Willem van Myrenberg zijn geen kinderen bekend.

Hendrick Cloeck       schema I Liemers

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen, blijft ongehuwd.

Protocol
1460 Baer en Lathum.
Heer Heynrick Kayck;(waarschijnlijk Kluyck, vicaris) beleent met die Aldemaet anno 1460, hulder is Otto van Bingerden.

1481 Kerkboek Pastoor Valck.
Gaert van Berffelt of Mollen genoemt ende Johan ten Haeff edelluijden ende kerspelsluijden te Groessen hebben beginnen te fundiren eene vicary in onser kercken te Groessen in die eere Onse Liefe Vrouwe ende der twee Confessoren Sinte Thonis ende Sinte Jooste, ende daerop gestift twee Missen des Vrijdaeghs ende des Maendaeghs; hiertoe heeft Gaert van Berffelt toe gegeven X gold guldens overlensche Keurvorster gelt, dwelicker tyns gaede uijt des Ses-roeden; Johan ten Haeff heeft tot den altaer gegeven drie mergen lants 't Duiven, "In den Haen" genoemt; dese twee hebben dese vicary eerst fondiert ende dese twee Missen daerop gestift in den jaer Ons Heeren MCCCC ende een en tachtigh ende Heer Hendrick Kloeck heeft den eerste dienst daerop bewaert.


Berenclau


XII

Gaert Cloeck (1480)       schema I Liemers

Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen, trouwt omstreeks 1480.
Van Gaert Cloeck is één zoon bekend.

Ryquin Cloeck, geboren omstreeks 1481,

Protocol
1483
In de 15e eeuw komt Gaert Kloeck met zijn zoon Rickwijn voor als bezitter "der havesathe Berenclauw".

10 november 1483 Kerkboek Pastoor Valck.
In den jaere Ons Heeren duijsent vier hondert ende drie en tachentigh den X-dagh Novembris hebben die eerentveste Johan ten Haeve ende Gaert Mollen genaemt Berrefelt, Gaert Kloeck, Hendrick 't Nes ende Hijntje van Lengel gesticht te Groessen in der kercke Sinte Anthonius vicary.


XIII

Cloeck-van Dam (1502)       schema I Liemers

Ryquin Cloeck, geboren omstreeks 1481, zoon van Gaert Cloeck trouwt omstreeks 1502, circa 21 jaar oud met met Vithe van Dam, geboren omstreeks 1481 en circa 21 jaar oud.
Van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam zijn vijf kinderen bekend.

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1502,
Derrick Cloeck, geboren omstreeks 1504,  Derrick Cloeck, is richter in Westervoort van 1561-1582,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1506,  Cracht Cloeck is schepen van Sevenaar in 1560,
Fredrik Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Anna Cloeck, geboren omstreeks 1512,

Ryquin Cloeck is rigter in Gendringen en Elten; schepen in Sevenar
Cracht Cloeck, overlijdt in 1590, circa 84 jaar oud.

Protocollen
2 december 1517 Andreas Parochie Zevenaar.
Genoemd wordt; Rijckwijn Cloeck, schepen van Soevenhar, upten naesten guedesdach nae Sunte Andres des hillygen Apostelz.

1521/1546
Rickwyn Cloick als richter van Gendringen.

6 december 1521 Huis Bergh.
Oorkonde opgemaakt door Riickwiin Cloick, richter te Gendringen "Gegeven ind geschiet in den jaeren onss Heren duyssent viiffhondert ind eyn ind twyntich op Frydach sunt Nicolaus, dach des hilgen bysschops".

3 februari 1522 St.Urselen Convent Elten.
St. Blasiusdaghe 1522. Genoemd wordt Rychwyn Cloeck als tijnsgenoot.

26 november 1522 Huis Bergh.
Riickqwiin Cloick, richter te Gendringen en Etten, oorkondt, dat Luessche van Koerenhorst op verzoek van Willem die Greve verklaart, dat hij op bevel van jonker Frederick, graaf van den Berghe, heer tot Hedeell, van dezen geleend had 40 hornsche en 1 badensche gulden. Gegeven ind gheschiet in den jair onss Heren dusent viiffhundert twe ind twyntich up Gusdach post Katherine virginis.

4 december 1522 Huis Bergh.
Oiswait, graaf van den Bergh, schrijft aan Riickqwiin Kloick en Gompert van Mairlie, richter en gerichtsbode te Genderingen, dat de rechtsdag tegen Geryt Katte op 19 december is vastgesteld. Gescreven up Donredach ipso Barbare anno etc. XXII.

26 januari 1529
Beschreibung: Thyss opten Haitzhoeuell, Richter in der Liemers (Lyemersch) von wegen des Herzogs Johann von Kleve, Jülich und Berg, Grafen von der Mark und von Ravensberg (Raesensberch), bekundet, dass vor ihm in gehegtem Gericht und gespannter Bank in Gegenwart der Schöffen Wilhem Steenbycker und Jakob von Gennep Rickwin Cloick und seine eheliche Tochter Anna - der Vater als natürlicher Momber der Tochter - bekannt haben, dass sie auf beider Lebenszeit vom Kapitel von Xanten ein Gütchen mit Behausung im Kirchspiel Didam (Dythem) im Land Bergh (vandem Berge) gepachtet haben, das früher Frederick von Damme in Pacht hatte und Johan Asberch bewohnt und gebraucht. Dafür zahlen sie dem Kapitel bzw. seinem Kellner jährlich am 11. November (up synt Martynß dach inden wynter) oder binnen 14 Tagen danach in Xanten 10 Gulden oder gleichwertiges Geld. Die Pächter sollen Deiche, Wasserläufe und Schleusen instand halten und Schatzungen, jeglichen Unrat und am Gut haftende Dienste zahlen und leisten, ohne das Kapitel zu beteiligen. Ebenso sollen sie das Haus allein instand halten. Wenn jemand das Haus abbrechen will, sollen sie es dem Kapitel melden und das Haus verteidigen helfen. Von der Zahlungspflicht entheben weder Misswachs noch Hochwasser, Hagelschlag oder anderes Ungemach. Wenn sie säumig werden, kann das Kapitel mit dem Gerichtsboten ihr gesamtes Gut pfänden lassen. Sie empfangen das Pfand mit einer Hand und verkaufen es mit der anderen Hand, um die rückständige Pacht und alle Gerichtskosten des Kapitels zu bezahlen. Das Kapitel kann die Pachtschuld auch vor dem geistlichen Gericht einklagen. Mit Rickwins und Annas Tod ist das Gut dem Kapitel los, ledig und lastenfrei heimgefallen. Diese Punkte haben Rickwin und Anna vorbehaltlos einzuhalten gelobt. - Richter und Schöffen kündigen ihre Siegel an. Rickwin kündigt sein Siegel für sich und seine Tochter an.... 1529 altera Pauli conversionis.
26 april 1530 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck, beleend met Ses hollantsche mergen lants afgesplit van den Meerslach, in den kerspel van Duven, in Lymers gelegen.

25 mei 1530 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck, bij transport Derck van Griet, ontfengt 6 mergen lants ongeveerlick gelegen tuschen erffnisse Thonis van Middachten aan d'een ende des convents van Elten an d'ander sijde, schietende met den eenen eynde op de Averstrate.

25 september 1538 Leenregister Gelre en Zutphen.
Ryckquijn Cloeck vernijt eedt, in verband met de 6 morgen leengoed in de Meerslack te Duiven.

23 juni 1546 Huis Bergh.
Riickwiin Kluek verkoopt, mede namens zijn vrouw, aan de juffers te Elten een vordering van 100 ryderguldens, renterende 5 guldens 's jaars, op den graaf van den Bergh, en rustende op 't goed, te Lossen in de Lyemersch. Op heyligen Joansavent anno XV und sess und ferttich.

24 september 1551 Andreas Parochie Zevenaar.
Up donredach post Mathei apostoli. Genoemd wordt Ryckwyn Cloicken, richter in de Lyemersch.


Duiven


XIV

Cloeck - Steenhuys (1542)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1502, zoon van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam, trouwt omstreeks 1542 met Johanna Steenhuys.
Uit het huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Catharina Cloeck, geboren omstreeks 1542,
Adolpha Cloeck, geboren omstreeks 1544,
Requina Cloeck, geboren omstreeks 1546,
Luydtgen Cloeck, geboren omstreeks 1548,

Gijsbert Cloeck, overlijdt in 1570,

Protocollen
3 maart 1556, Gelders Archief, rechterlijke protocollen, inv. No. 0214, no. 1 (Transcriptie Marijke Spaan),
Anno 1570 den 21 julij vor den richter orkunde Albert van der Houven, Henrich Goltsmit und Johan Masschop als schepen, erschienen der Cornuijt Cracht Cloeck als momber Carhrania (Catharina), Adolpha und Requina Cloeck, gesuysteren, seines bruders Gijsbert Cloeck nagelaeten kindern, und Wessel Cloeck als gebodene momber Carhrania (Catharina) Cloeck wunss, Ingliken Coymans Jaarhuis als man und momber Luijdtgen Cloeck und hebben samentlich vollen kommen recht und gewalt verbanth und gegeven. Und so recht gerechtigd Henrich Rumpswinckell …….. und van …… vorwar mit recht te mogen verdedigen den gemelter kindern presens und guederen shadens und darbinnen van unser moder Johanna van den Steenhus, weduwe, ihr gesamen lohnen tho empfangen one guders tho verpachten, rechten off pachten in tho burgen. Und de guderen mit sammt der momberen wunss tho verkoopen, und alle ons saeck tho verpanderen und tho einfolgen mit freundschafft oder mit recht tho (ver)antworden, tho requiqeren, repleren, dupleren, und so vortain alle genamelte ...afftige bedungenen ahnduren und van den onsfanck ind erfgenant gemelte vormunderen rekenung, religie und br.. rheden und vors MM (moeders?) huis volmachtigen wunss als den end laten werde …. gelangst. De momberen wunss alter stemhafftige und von anderen tho halden durende dah ener andere seggen then behoeve, das Cracht Cloeck und Wessel Cloeck der momberschafft na dat deses voir mij Jan Creder …. the sein, alles sonder arglist.

21 juli 1570, Kwartier Zutphen,
Missive van het Hof aan Gisbert Kloick. In het proces tusschen Henrick Vymelinck en Henrick Coman heeft laatstgen. zich op Kloick beroepen, als zoude deze hem het goed Gasinckhorst te Zelhem verpacht hebben. Derhalve wordt hij opgeroepen tegen 16 maart om te verklaren, of hij al dan niet beloofd heeft voor de bewuste tienden "in te treden".

9 januari 1609
Jacob Frolick en Maria Valcks kopen rentebrief van 20 Joachumsdlr.(dlr.van 28 st.) t.b.v Gysbert Kloeck en Johanna van Steenhuys, ten laste van de nu overleden Goessen Vonder en Jvr.Anna van Bingerden uit hun erve "de cleyne Brinck" d.d. 27 september 1546 (Heyndrick van Scherpenzeel richter) van Jan de Gruen(en Hilleken Enckelen).


XV

van de Sande-Cloeck (1587)       schema I Liemers

Catrin Cloeck, geboren omstreeks 1542, dochter van Gijsbert Cloeck en Johanna Steenhuys trouwt omstreeks 1587 met Thomas van de Sande.
Van Catrin Cloeck en Thomas van de Sande zijn drie kinderen bekend.

Johan van de Sande,
Jacoba van de Sande,
Helena van de Sande.

Protocollen
30 juni 1571 Gelre en Zutphen.
Catrin Cloeck, erve hares vaders Gijsberts, beleend 30 juni 1571 met 6 morgen, Meerslach te Duiven.

6 april 1608 Gelre en Zutphen.
Johan van den Sande, Thomassoon, erve sijner moder Catrin Cloeck beleent, 6 Aprilis 1608. Sijn oom ende swager Rycquin Cloeck als curator sijnes minderjarigen neven doet hulde.

Comans Jaarhuis-Cloeck       schema I Liemers

Luydtgen Cloeck, geboren omstreeks 1548, dochter van Gijsbert Cloeck en Johanna Steenhuys trouwt met Luydtgen Comans Jaarhuis.
Van Luydtgen Cloeck en Luydtgen Comans Jaarhuis zijn geen kinderen bekend.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 9 februari 2017).
proclaimer