Testament Herman Pieck (12 januari 1606)

Transcriptie: Huub van Heiningen

Ick Herman Pieck heer van Isendoren, doe kondt eenen ygelycken die deese verthoondt zullen worden, dat ick overdencklicke die kortheyt des menss schelycken levens, ende die onseeckerheyt der uhren des doots, hebben mit voorweeten ende goetduncken mijnes kinderen tot vermijdongh der differenten, die mamaelts souden mooghen ontstaen, willen disponeeren van mijne jetz hebbende ende nhalathende guederen, in wat voeghen ende manieren dieselve van nu voortaen nae mijnen affsterven bij deselve mijne kynderen gedeylt ende gebruyckt zullen worden, und inden eersten beveel ick mijn ziele wanneer die vuyt mijnen lichaem scheyden zal Godt almachtich ende mijn lichaem der aerden mit een eerlycke begraeffenissen, und voorts wil ick dat Herman Pieck mijnen soon zal hebben ende behalden tHooghe Huys ende heerlichheyt Ysendoren mette manschappen collatiale gerechticheyt van wyntmoellen tot Ysendoren ende Echtelt, und andersints met andere gerechticheyden daertoe gehoorich, gelyck dieselve vanden Forstendom Geldre und Graeffschap Sutphen tho leen ontfanghen worden met allen getimmer ende bepootinghe met oock alle mijne anderen allodiale guederen inder zelver heerlyckheyt geleeghen, Ende alle mijne gerede goederen, van alle welcke guederen ick mijn leven lanck geduyrende die halve incomsten ende genoth behalden zal onder de eyghe schulden, diewelck ter laste mijner drie kynderen, naebenoempt zullen blyven, und zal ick dieselve guederen met gheene schulden beswaren offt veralinieeren ten waer by bewijsselycke kentelycker nooth in welcke geval alsulcke beswaernis staen zal tot gelijcken laste van mijnen drie kynderen voorsz, des sal Herman Pieck mijnen soone jaerlicx tot onderhaldt mijnes soons Johans Pieck (onnoosel zijnde) vuytreycken die somme van vijftich Carolus guldens, tot XX stuvers Brabants ‘t stuck, Ende nhae mijnen affsterven zal Herman Pieck mijnen soons voorgen. zijnen voorsz broeder Johan Pieck in cost en cleederen eerlycken onderhalden naer behoor offte jaerlicx daer voor vuytreycken sijnens voors opvoeders leven lanck geduyrende ende langher nyet, die somme van een hondert gulden, booven die vijfftich gulden voorsz omme daermit eerlycken onderhalden tho moegen worden, wael verstaende off gebeurden dat mijne tegen woordighe huysvrouwe Joncfr Maria Cloeck mij overleeffde ende haer tucht behielt, zullen mijn kynderen voorn. gelycke wel voorde mondtcosten mijnes szoons Johan Pieck jaerlicx geven die somme van een hondert Kar. gulden, Ende sal mijnen zoon Herman Pieck tot zijn broeders kledighe die lijfftochte geduyrende daeren boven geven vijfftich gulden als voorsz. Gerhart van den Poll als man ende momber Joncfr Barbara sijner huysvrouwe mijner gelieffde dochter sal aenstondt aenvangen ende behalden, het huys Pollensteyn tot Dreumel inden Ampt van tusschen Maes ende Wael geleegen, met alle erff ende goet, binnendijcx daeraen gehoorich met allen getimmer ende bepotinghe met dijck ende dijckavelinghe, ende voorts alle zijn gerechtighe ende toebehooren. Diderick Vijgh heer tot Soelen Amptman in Nederbetuwe man ende momber joncfr Theodora Pieck, zijner huysfrouwe, mijner gelieffde dochter, zal voor zijne erffelick partaige hebben, terstondt aenvangen, ende behalden, alle die goederen tot Maesbommel, tusschen Maes en Wael geleeghen, Soe ick die van mijn Zal huysvrouwe joncfr Adriana van Balveren, in hijlicxvoorwaerden becomen, daervan vier morghen vuyterweerden lheenruerende aen Egb ert van Boetbergen, noch vijftich merghen gen. die Seven Roeden onder Allphen, tusschen Maes ende Wael geleghen, ende noch een lossrenthe van eenen Phyllipus gulden jaerlijcx, ende acht capuynen thijns, off zestien smaelhoenderen, daervoor gaende vuyt omtrent vijff merghen lants op Wamel geleegen gent Die Haren, toebehoorende Peter vande Kerckhoff cum suis, undsoe ick den selven Heer van Soelen schuldich bin die somme van seven duysent gulden, van twintich Br stuyvers, stuyvers Brab tstuck diewelcke ick verschreven heb vuyt mijne weerden tot Droemel vermogens brieven ende segelen daervan zijnde, welcke weerden, in vakken beter bevonden worden, als die schuldt voorsz, wil ick dat Gerhart vande Poll ende Diederick Vijgh, heer tot Soelen voorn, onder hun beyden die beter schap vandien, met alle opcomende zanden, ende gerechticheiden gelijckelyck genieten ende erffelyck behalden zullen, welcke aencomenden zanden zijluyden ende oiren erven met malcanderen ter oerrer beyden prouffijt alleen sullen moeghen besticken, ende sullen ock onder hunder beyden nae afflijvicheyt van joncf Elizabeth van Delft weduwe Spaenrebrouckx genieten onser aenpart van goederen die zij in lijfftocht is besittende onder Altforst Leeuwen ende Droemel geleeghen mitte laste vandien ende met alsulcke pennonghen als die van Suylen ende Dript hebben, opte Balverens weerden tot Dreumel mitter verloop vandien oock mije aenpart aende goederen die joncfr Maria van Ysendoren weduwe wijlen Diedericx van Braeckel in lijfftocht is besittende van Zal Jacob Pieck mijnen oldevader, nl die action ende gerecht ticheyt totter versterff van Zal Aerndt Schenck van Nijdeggen mijnen neve, zal bij mijn drien kynderen voorn gelijckelyck genoeten worden gelijck oeck alle andere actien daer ick en mijn kynderen nu toe gerechticht soude moegen zijn, waelverstaende offer eenyghe goederen vercofft, off verpandt waren, daer losse, off vercooperen sijn mochte, zal mijn soon Herman Pieck dieselve alleen moghen redineren ende behalden inder heerlicheut Ysendoorn geleeghen ende nyet voorder dan wat in andere Ampten ofte heerlyckheyden geleeghen loschbaer zijnde dat tot prouffijt van hun drien gedijen ende ingelost moghen worden. Item wel ick dat alle zijtvallen, ende versterff die bij mijn leven aencomen mochte ick die eene helfft ende mijne kynderen alle drie die ander helft gelijcke deurdeyllen ende genieten sullen Soe wael leenen als eygen, mits dat die altste van mij offt mijnen kynderen offt oeren erffven in plaets oiren alderen die tot de leenguederen solde maegen sijn gepresenteert alsdan in levende lijve zijnde voor vuyt genieten zal eens duysent Kar gulden ende dan de rest voorts te samen deyl baer wel verstande nochtans dat het vierde deel der zijdtvallen als op mijne zoon Johan Pieck soude versterven den eyghendom van dien stracx deylbaer sal weesen op mij dryen kynderen voorsz off oiren erven dan her jaerlycx innecomen van her voorn vierendeel sal van de dryer deellen jaerlyxc incompsten affgetooghen werden ende bijgelachte bij die hondert vijfftig gl jaerlycx alimentatie der selver zijn leven lanck end nyet langer ende dat indie voeghen als die jaerlycxe incomsten der guederen sullen moghen vuytbrengen over empsich boven hare losse daerop staende. Item off zijdtvallen gebuirden offt vielen nae doode van mijn sal effenwael die alste lheenfolger alsdan in levenden lijven zijnde naer de somme van duysent gulden als voorn voor uyt hebben, sonder eenighe preferentie meer voor vuyt tho behalden ende dan de reste voorts deylbaer sonder eenighe contradictie van ymants dan sulcke zijdtvallen geboirende bij mijnen leven ende ick die helfft wie boven aengetogen, nae mij getrocken heb waer gheen off eygen sullen succedeeren op mijnen drie kynderen, mit nhamen Herman Pieck, Gerhardt vande Poll als man ende momber sijner huyssfr Ende Diederick Vijgh heer tot Soelen man en momboir zijner huysvr voorbenoembt und oerre drien erffgen In plaets waer alderen gestelt in mathen als voorsz verhaelt sonder ymants contraditte, gelijck dat zulx observeert sal worden. Indien (daer Godt voor zij) mijnen zoon Herman Pieck afflyvich wurden, sonder echte lijffs geboirten nae tho laten, dat alsdan, die alste lheenvolger in levenden lijve sijnde eene duysent gd voorvuyt sal hebben, ende dan die reste voorts deylbaeren ende off zulcx geschieden bij het leven van mijn, zal ick vrijwillich iedereen, gelijck ick vrijwillich eodem daervan mits deesen ter behoeff mijner drie kynderen Johan Pieck joncfr Barbara und Theodora Pieck, ende oiren respectiven erven gebreckvires? (het ontbrekende aanvullen). Item off gebeurden dat tot eenighen tijden mochte vallen dat eenich van mijnen kynderen voorgen offte oiren erven heure toegedeelte partaigen boven geseyt off heure aengecomen zijdtvallen wolden vercoopen ierst den voor coop aen zijne, off oire ander broederen offt gesusteren, offt haeren erven sullen ontbieden, off zal den coop van onwaerden sijn, ende zal altijts, die zulcx aengaende is presenterende zoo veel den ander daer voor soude willen geven inde coop moegen treden, Dewijlle mij dan Herman Pieck heere tot Ysendoorn, ende mijn kynderen voorn, deese mijne disposition alsoo wael belieff ende daerinne bewillicht hebben wil ick deselve bij hunluyden ende oiren erven alsoo in allen punten onverbreeckelick onderhalden ende achtervolght tho worden bij een peen van duysent golden Roosenoblen, die de haldende op de nalatighen off wederwillighen sal moegen verhalen mit panding op des unwillighen gerede ende ungerede goederen nae peenen rechten tsij inde heerlyckheyt Isendoren unde Ampt van Nederbetuwe, ende tussen Maes ende Wael geleegen, off were deselve gelegen off tho becomen sullen sijn. Zonder eenich weeren ofte wederseggen met renuntiatie aller exceptien ende benefitien en rechten des contrarihenten Sonder argelist, des t’oirconden hebben wij Herman Pieck heer tot Ysendoorn, Herman Pieck de Jonghe, Gerhart vande Poll ende joncfr Barbara Pieck echte luyden den selven Gerhardt vanden Poll mijnen echten man, gecoren tot mijnen mom boir, und Diderick Vijgh heer tot Soellen, ende Ampman in Nederbetuwe und joncfr Theodora Pieck oock echte luyden desselven mijnen echte man, gecooren tot mijnen momber, yder (neffens onderschrijvingh onser Christelicker nhamen) onsse zegulen wittelyck aen deesen openen brieven gehangen in presentie van Johan van Buyren ende Albert Lam, als gerichtsluyden in Nederbetuwe unde heerlycheyt Ysendoren unde erffpochteren tusschen Maesz en Wael, denselven up onss gesinnen ter meerder konden mede besegelt ende beteeckent hebben op huyden twalfften dage Januarii anno sestien honderd end zes stylo prisco Onder stondt Herman Pieck Herman Pieck Gerardt vande Poll Barbara Pieck Johan van Buyren Albert Lam ende was mit acht groenen segelen behangen ende mit eenen transficxbrieff daerdoor gestecken met eenen groenen segel in roode wasch Dese copie is bevonden van woorde tot woorde te accorderen met sijne principale texte one Laurens Thomas

Ick Gerlach van Capel Raedt ende Stadtholder der Lheenen des Forstendoms Gelre ende Graef schap Sutphen doe kondt, dat voor mij ende mannen van lheen hiernae beschreven en erscheenen is Gerhart vanden Poll tot Pollensteyn end heeft vuyt gerecht eenen volmacht voor leenmannen Gerardt van Wijck ende Gerit Herberss van Wesrienen den XXIIe January XVIc XIVII Herman Pieck heer tot Ysendoren gegeven van wegen denselven verthoondt ene erffscheydingh bij hem? van sijnen goederen onder zijnen kinderen Herman en Johan Pieck joncfr Barbara Pieck huysfr Gerard vanden Poll voorn ende jonfr Theodora Pieck huysfr Diederick Vijgh heere thoe Soelen Amp man in Nederbetuwe ten overstaen Johans van Buyren ende Aelbert Lampts den XIIen Januarie sestien hondert ses opgericht, vlijtich versueckende dat ikc als Stadthalder der Lheenen alsulck erffscheydonge tot meerder bundicheyt bestedigen ende bevestighen wilde. Soo ist dat ick t’geen voorsz aengemerckt ende daerop gehadt ‘t advis vanden Raden des voorg Forstendoms ende Graeffschap geneghen wesende ten verzoeck des voorn comparanten die verthoonde erffscheydingh voor so veel zij deeses Forstendoms end Graeffschap leengoederen aengaet bestedight ende befesticht hebbe, bestedighe ende befestighe in cracht deeses transfixbrieffs om by des voorn kynderen ev genooten ende nageleeff te worden, beheltelyck in allen gemelten Forstendom ende Graefschap sampt enen yderen zijnes goeden rechtens Sonder ar gelist Hier zijn over ende aengeweest als mannen van lheen Engel Engelen aubstitut Grieffier en Baldimus? Swaan deur-werder des Hoffs van Gelderlant Des ‘toirconde en in getuicheniss der waerheyt heb ick Stadholder voorn duckgenanten Forstendoms ende Graeffschap zeegel aen deesen Brieff doen hanghen geschiet ‘t Arnhem op woensdach den thienden des maents Aprillis inden jaer ons heeren ende Saligh maeckers gebeurdt duysent ses hondert ende elff Onder stond J van Rentseen Ende was doorgestecken met een seegel om rooden wasschen Dese copie is bevonden van woorden tot woorde te accorderen met sijne principale testement Laurens Thomas.

einde tekst