de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken
Anna Helena Cloeck, Vrouwe tot de Spaensweert
Het stichtingsjaar van de Spaensweert is 1326.
Van 1326 tot 1415 is het goed in het bezit van van de familie Spaen, daarna vererft de havezate op de familie Cloeck.
De Spaensweert blijft dan bijna 250 jaar in hun bezit. In 1654 vererft de Spaensweert naar de familie van Löben.

Uit de voluntaire protocollen van Gelre en Zutphen blijkt dat het goed in 1378 is overgegaan van Jan Spaen naar Willem Spaen en Geertruid van Dorth, de ouders van Aleyd Spaen, die omstreeks 1390 in het huwelijk treedt met Godert Cloeck.


Protocollen:
De Spaensweert, ten Zutphenschen rechte heft Jan Spaen, anno 1326.

Willem Spaen, ontfengt 't goet geheiten Spaensweert, gelegen in den kerspel van Brummen, te dienstmansrechte anno 1378.

Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronckhorst in den kerspel van Brymmen gelegen, tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

Rycquyn Cloeck ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronckhorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijckse schilden sjaers, anno 1456.

Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, on den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronckhorst an d'een ende heer Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen perde te verhergewaden, 8 Oct. 1473.

Cracht Cloeck, erve sijnes vaders Rycquyns, anno 1476.

Cracht Cloeck, vernijt eedt, 5 Sept. 1481.

Cracht Cloeck, tuchtigt sijn vrouw Belye van Mekeren an huys ende hofstat met allen timmeringen ende huysraden op den Spaensweert, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenponden; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlyx.

Cracht Cloeck, vernijt eedt, 1493.

Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515, Gerard van Broeckhusen is hulder.

Henrick Cloeck, bij transport sijner moder, Belye, anno 1517.

Henrick Cloeck, vernijt eedt, anno 1538, 7 julii 1544.

Cracht Cloeck, erve sijnes vaders Henrix, 14 maii 1555.

Cracht Cloeck, vernijt eedt, 3 junii 1556.

Henrick Cloeck, erve sijnes vaders Crachts, 24 maii 1592.

Helena Cloeck, bij opdracht hares vaders Henricks beleent met een goet, geheiten Spaensweert, met huyse, have, beleende mannen ende vischerien ende alle anderen sijnen tobehoren, in Veluwesoom, in den kerspel van Brummen bij Bronckhorst gelegen tot Zutphenschen sadelleensrechten, dem vader sijn tucht daeran voorbeholden, 23 julii 1612.

Helena Cloeck, tucht haren man Herman van Heukelom, onvermindert des vaders tucht, 15 Aug. 1614.

Helena Cloeck, laat haren man eedt vernyen, 10 Sept. 1624.

Helena Cloeck, weduwe, laat eedt vernieuwen door Derck Dibbets, 16 Oct. 1629.

Hendric van Heukelum, bij opdracht sijnner moeder Helena Cloecks, voorbehouden de moeder de tucht oer leven lang, beleent 15 aprill 1646.

Helena Cloeck, erve haeres soons Henrick van Heuclum, beleent 22 Sept. 1654.

Ernst Valentijn van Loben, soon van Helena Cloeck, bij opdracht Helena voors. mits die tucht daeraen beholdende, beleent.Verbonden families:
van Bronckhorst, van Camphusen (1361), van Camphusen (1430), van Heuckelum, Hoeveleek, Ketel, van Löben, van Meeckeren (1468), van Meeckeren (1552), Nijkercke Cameraer, Ploech, Spaen, van Vorden, van Zoelen (1516), van Zoelen (1544).

De Spaensweert-Genealogie eindigt in 1641 en gaat dan over in het Parenteel van Löben Sels.


Arnhem.


VIII.

Cloeck-Ploech (1320)       schema I Liemers.

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck., geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck., geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck. geboren omstreeks 1325.

Alle kinderen geboren te Arnhem (ten Broicke, buiten de Velperpoort)


IX

Diederyck Cloeck       schema I Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema I Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Beide kinderen geboren te Arnhem (ten Broicke, buiten de Velperpoort),

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I Liemers

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400,

Alle kinderen geboren op de Spaensweerd,

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I Liemers


Zegel van Racquin Cloeck, het wapen komt over van Willem van Roderlo, zijn zwager, die met Margriet Cloeck trouwde.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Alle kinderen geboren op de Spaensweerd,

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12˝ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck-van Meeckeren (1468)       schema I Liemers

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn acht kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Thoricus Cloeck,
Carijn Cloeck,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474 en
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476,
Lutta Cloeck, geboren omstreeks 1478,

Alle kinderen geborern op de Spaensweerd

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix.".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


XIII

Cloeck-van Vorden (1510)       schema I Liemers

Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren trouwt omstreeks 1510, circa 38 jaar oud met Maria van Vorden, geboren omstreeks 1472 en circa 30 jaar oud.
Van Henrick Cloeck en Maria van Vorden zijn drie kinderen bekend.

Wibbolt Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Anna Cloeck, geboren omstreeks 1514,

Alle kinderen geboren op de Spaensweerd

Protocollen
1517 Leenregister Kwartier Arnhem.
Henrick Cloeck, beleend met Spaensweert, bij transport sijner moder Belye, anno 1517.

1538 Leenregister Gelre en Zutphen.
Henrick Cloeck beleend met Spaensweert, vernijt eedt, anno 1538.

7 juli 1544 Leenregister Kwartier Arnhem.
Henrick Cloeck beleend met Spaensweert, vernijt eedt.

1598 Ridderschap Nijmegen.
Genoemd worden Hendrik Cloeck tot de Spaensweert en zijn vrouw Maria van Vorden. Dochter Anna Cloeck trouwt met Jasper van Zoelen, zoon van Dirk van Zoelen, richter van Zoelen en later van Vorden en Johanna Ketel. Johan van Zoelen, zoon van Jasper van Zoelen en Anna Cloeck, verschijnt in 1598 op de Landdag, woonde vroeger in de Graafschap en is in 1598 overleden.

Cloeck-van Zoelen (1516)       schema I Liemers

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren trouwt omstreeks 1516, circa 40 jaar oud met Cornelia van Zoelen, geboren omstreeks 1486 en circa 30 jaar oud.
Van Cracht Cloeck en Cornelia van Zoelen is één kind bekend.

Belia Cloeck, geboren omstreeks 1516.

Protocol
1539 Ridderschap Veluwe.
Cracht Cloeck, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren, compareert op den Landdag van 1539 en staat op de twee eerste riddercedullen. Cracht Cloeck trouwt met Cornelia van Soulen; zij hebben één dochter Belia, genoemd naar haar grootmoeder.
XIV

Wibbolt Cloeck       schema I Liemers

Wibbolt Cloeck, geboren omstreeks 1510, zoon van Henrick Cloeck en Maria van Vorden trouwt met Maria,
Van Wibbolt Cloeck en Maria zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
19 juli 1563.
Maria, geboren graven Tor Hoya en Broekhausen, gravin tho Brunkhorst en vrouwe tho Borkelloe, weduwe, geeft het losrecht van het land, vermeld in de brief van 1538 Juni 8, aan Wibbene Cloeck.
19 februari 1570.
Maria, geboren dochter Tor Hoya en Brochuysen, weduwe to Bronckhorst en Borkelo, vergunt aan Wybbert Kloeck en diens vrouw Maria het land de Vosshard, vermeld in de brief van 1553 April 8, te lossen.
6 mei 1570.
Johan Goltstein Jacobsz., onmondig. Wibbolt Cloeck is hulder.

Cloeck-van Meeckeren (1552)       schema I Liemers

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1512, zoon van Henrick Cloeck en Maria van Vorden trouwt omstreeks 1552, circa 40 jaar oud met Hille van Meeckeren, geboren omstreeks 1522, circa 30 jaar oud en dochter van Gijsbert van Meeckeren tot Westerburg en Anna Noording.
Van Cracht Cloeck en Hille van Meeckeren is één kind bekend.

Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1552 op de Spaensweerd,

Cracht Cloeck overlijdt voor 1592, circa 80 jaar oud.

Protocollen
14 mei 1555 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Kloick, beleend met de Spaensweert, erve sijnes vaders Henrix.

3 juni 1556 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Kloick, beleend met de Spaensweert,vernijt eedt.

1556 Ridderschap Veluwe.
Cracht Cloeck, trouwt met Hille van Meeckeren, dochter van Gijsbert van Meeckeren tot Westerburg en Anna Noordling.

1 maart 1570 Ridderschap Zutphen(lijst archief Schimmelpenninck).
Otto Cloeck en Cracht Cloeck op de Spaensweert, ten Landdage.

26 april 1583 Kwartier van Zutphen.
Missive van het Hof aan den rentmeester Henrick Ingen Gadem, met last om de kinderen van Kracht Kloeck van Spaensweert in het bezit der bewuste goederen te laten of wel den momber in kennis te stellen van de gronden, waarom hij meent, dat zulks niet moet geschieden.

van Zoelen-Cloeck (1544)       schema I Liemers

Anna Cloeck, geboren omstreeks 1514, dochter van Henrick Cloeck en Maria van Vorden trouwt omstreeks 1544, circa 30 jaar oud met Jasper van Zoelen , zoon van Dirk van Zoelen en Johanna Ketel.
Van Anna Cloeck en Jasper van Zoelen zijn drie kinderen bekend.

Johan van Zoelen, geboren omstreeks 1544, overlijdt in 1598, circa 54 jaar oud
Henrick van Zoelen, geboren omstreeks 1546 en
Godard van Zoelen, geboren omstreeks 1548.


XV

Cloeck-Ketel (1592)       schema I Liemers

Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1552, zoon van Cracht Cloeck en Hille van Meeckeren trouwt omstreeks 1592, circa 40 jaar oud met Catharina Ketel, geboren omstreeks 1552, circa 30 jaar oud en dochter van Gerrit Ketel en Cornelia van Zoelen.
Van Henrick Cloeck en Catharina Ketel zijn vier kinderen bekend,

Anna Helena Cloeck, geboren omstreeks 1592,
Sibylla Cloeck,
Cornelia Cloeck,
Anna Cloeck,

Alle kinderen geborern op de Spaensweerd

Protocollen
5 maart 1561 Sint Salvator Abdij Prüm.
Joffer Cornelis, weduwe van Gerrit Kettel, schoonouders van Henrick Cloeck, beleent met "Erff unde guet Ebbynck" in dem kerspell van Stienre, in der buerschap van Rade; haar neef Jasper van Zuylen is hulder.

24 mei 1592 Gelre en Zutphen.
Henrick Cloeck, beleend met Spaensweert, erve sijnes vaders Crachts, 24 Maii 1592

4 september 1604 Sint Salvator Abdij Prüm.
Gerrit Keetel, minderjarig, na doode zijn vaders Beernt beleend met "Erff unde guet Ebbynck in dem kerspell van Stienre, in der buertschap van Rade", 4 september 1604, Jonkheer Hendrick Cloeck is hulder.

30 mei 1593 Kwartier van Zutphen.
Missive van het Hof aan den richter van Arnhem enz. Ten verzoeke van Bert Ketel pro se en als gemachtigde van Henrick Crachtss Cloeck van Spaensweert nom. ux. met hij openlijk laten verbieden van Henrick van Vianen iets uit het erfhuis te pachten en te koopen en laatstgen. gelasten inventaris van den boedel op te maken en met eerstgen. tot scheiding en deeling over te gaan.

3 april 1612 Ridderschap Zutphen.
Toegelaten tot Ridder van de Graafschap, Henrick Cloeck met de havezate Spaensweert, als bewezen zou worden, dat zijn vader zaliger daarmede beschreven is geweest. Om redenen, werd zulks op 23 mei 1616 nog niet toegestaan.


XVI

van Heuckelum-Cloeck (1614)       schema I Liemers

Anna Helena Cloeck, geboren omstreeks 1592, dochter van Henrick Cloeck en Catharina Ketel trouwt in 1614, circa 24 jaar oud met Herman van Heuckelum, geboren op 14 juli 1583, zoon van Willem van Heuckelum en Mechtild van Spuelde.
Van Anna Helena Cloeck en Herman van Heuckelum zijn zeven kinderen bekend.

Hendrik van Heukelum, geboren omstreeks 1615, overlijdt op 3 juli 1653, circa 38 jaar oud,
Sweder van Heukelum, geboren omstreeks 1615, tweelingbroer van Hendrik van Heukelum, vaandrig, overlijdt zonder kinderen,
Catharina van Heukelum, geboren omstreeks 1620,
Willem van Heukelum, geboren omstreeks 1623, overlijdt in Nederlands Oost Indië,
Gertruid van Heukelum, geboren omstreeks 1625
Helena van Heukelum, geboren in 1627 en
Johan van Heukelum, overlijdt jong,br>
Alle kinderen geborern op de Spaensweerd

Herman van Heuckelum overlijdt op 16 augustus 1628, 45 jaar oud.

Protocollen
23 juli 1612 Gelre & Zutphen.
Helena Cloeck bij opdragt hares vaders Henricks beleent met een goet, geheiten Spaensweert, met huyse, have, beleende mannen ende vischerien ende allen anderen sijnen toebehoren, in Veluwesoom, in den kerspel van Brummen bij Bronckhorst gelegen, tot Zutphenschen sadelleenrechten, dem vader sijn tucht daeran voorbeholden, 23 Julii 1612.

21 mei 1614 Ridderschap Veluwe.
Herman van Hoeckelum, geadmiteerd in de Ridderschap van Veluwe, 21 mei 1614, compareert tot zijn dood in 1628, zoon van Willem van Hoeckelum, trouwt met Helena Cloeck, vrouwe tot Spaensweerd, dochter van Hendrik Cloeck en Catarina Ketel. Helena Cloeck hertrouwt in 1630 met Valentin van Löben.

15 augustus 1614 Gelre & Zutphen.
Helena Cloeck tucht haren man Herman van Hoeckelum, onvermindert des vaders tucht, 15 augustus 1614. Betreft Spaensweert.

van Löben-Cloeck (1630)       schema I Liemers

Anna Helena Cloeck, geboren omstreeks 1592, dochter van Henrick Cloeck en Catharina Ketel hertrouwt op 8 september 1630 met Valentijn van Löben.
Van Anna Helena Cloeck en Valentijn van Löben is één kind bekend.

Ernst Valentijn van Löben, geboren in 1632 op de Spaensweerd en overleden in 1702 op 70 jarige leeftijd,

Protocollen
17-4-1662 Collectie Kreynck, no. 21.
De weled. Helena Cloecks wed. van de Heer Valentijn Löben tot Spaensweerdt en de weled. Anna Cloecks wed. van de heer Gerhardt van Hoevel van Nijenhuis en Kivitsham, haar swager en suyster de weled. camerer Derck Nijkerk en zijn huisvrouw Joffer Sybilla Cloeck, Johan Witten, burgem. tot Harderwijck, haar soon en neve (gehuwd met dochter Catharina van Hoeclum)..

Nijkercke Cameraer-Cloeck (1641)       schema I Liemers

Sibylla Cloeck, dochter van Henrick Cloeck en Catharina Ketel trouwt in 1641 met Derck Nijkercke Cameraer,
Van Sibylla Cloeck en Derck Nijkercke Cameraer zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
17-4-1662 Collectie Kreynck, no. 21.
De weled. Helena Cloecks wed. van de Heer Valentijn Löben tot Spaensweerdt en de weled. Anna Cloecks wed. van de heer Gerhardt van Hoevel van Nijenhuis en Kivitsham, haar swager en suyster de weled. camerer Derck Nijkerk en zijn huisvrouw Joffer Sybilla Cloeck, Johan Witten, burgem. tot Harderwijck, haar soon en neve (gehuwd met dochter Catharina van Hoeclum).

van Hoevel van Nijenhuis en Kivitsham-Cloeck ( )       schema I Liemers

Anna Cloeck, dochter van Henrick Cloeck en Catharina Ketel trouwt met Gerhardt van Hoevel van Nijenhuis en Kivitsham,
Van Anna Cloeck en Gerhardt van Hoevel van Nijenhuis en Kivitsham zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
17-4-1662 Collectie Kreynck, no. 21.
De weled. Helena Cloecks wed. van de Heer Valentijn Löben tot Spaensweerdt en de weled. Anna Cloecks wed. van de heer Gerhardt van Hoevel van Nijenhuis en Kivitsham, haar swager en suyster de weled. camerer Derck Nijkerk en zijn huisvrouw Joffer Sybilla Cloeck, Johan Witten, burgem. tot Harderwijck, haar soon en neve (gehuwd met dochter Catharina van Hoeclum)..PARENTEEL LöBEN SELS


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 4 februari 2017).
proclaimer