de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

De eerste aantekeningen van de familie gaan terug tot 1421 als Johan Cloecke en sin soene Evert en Johan worden ingeschreven in het Burgerboek van Kampen, evenals Goessen Cloeck op 17 januari 1422.
In 1580 is Jan Kloecken Borgemeester in Kampen en in 1601 wordt Jan Claaszoon Kloeck als Schepen te Kampen vermeld,
Barent, zoon van Jucob en getrouwd met Trijntje Kloeck is op een orginele pentekening uit 1742 weergegeven als de stamvader van de Regentenfamilie Kloek, Trijntje is dan ongeveer 25 jaar oud en omstreeks 1589 geboren,

De genealogie eindigt in de 27ste generatie bij het ingaan van de 20e eeuw. De regentenfamilie Kloek, verbonden aan gerenomeerde families als, Stael Holstein, van Vladeracken, Domis en van der Ley heeft, vooral in Alkmaar, zijn stempel gedrukt.


Verbonden families:
Blonders, Bos, Bouwmeester, Brouwer, Camphaven, Damen, Domis, Erkelens, Fockens, Hendricks, Hesselberg, Huijsman, Imekers, Jelis, de Jong, Jucob, Koopman, Koppen, van Laar, van der Ley, de Moll, Penneman, Roelof, van Sanen, Schonekker, Stael van Holstein, Steenhoff, van Steenwijk (1652), van Steenwijk (1686), Suurhuijsen, Theunis, Verburgt, Vermeeren, van Vladeracken, van de Werve, van de Weteringh, Winters, Witte.


V i d e o s:
Alkmaar


VIII

Cloeck-Ploech (1320) basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356, Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360) basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361) basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362) basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390) basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


Kampen


XI

Johan Cloeck (1416 Kampen) basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392, zoon van
Godert Cloeck en
Aleid Spaen, trouwt omstreeks 1417 in Kampen,
Van Johan Cloeck zijn vier kinderen bekend,

Evert Cloeck, geboren omstreeks 1417,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1419,
Goessen Cloeck, geboren op 17 januari 1422,
Wolter Cloeck,geboren in 1424

Johan Cloeck overlijdt in 1424, omstreeks 32 jaar oud.

Protocollen
1394 Ministerialiteit.
Voor de eerste maal komen de broers Godert en Johan Cloeck voor in 1394 als gegoed in het Broek te Arnhem, Archief Arnhem regest 406.

1402 Leenregister Gelre en Zutphen.
Johan Cloeck, erve sijnes vaders Ricquins, ontfinck dat goet ten Broice voor Arnhem met alle sijne tobehoren gelegen, tot eenen dienstmanne met eenen peerde te verhergewaden, anno 1402.

1410
Stichting van een vicary te Groessen in 1410. De Sinte Nicolaus-vicary is de eerste vicary te Groessen in der kercken, die daer gesticht is ter eeren den H.Bisschop Sinte Nicolaus ende die Apostelen, Sinte Catharina ende Sinte Lucii. De eerste fondatores deser vicarien, na inhalt der fundatien binnengeweest Johan Kloeck, Johan ten Haeve, Arendt Vos ende Alert inden Bongert ende gemeijnde kerspelsluijden van Groessen.
"In 1410 bij de stichting van de St.Nicolaas vicarie is de eerste schenking o.a. vijff mergen lant geheeten de Oldemaete". Dit is 't Baerse leengoed die Aldemaet
1443,
"Goese Jane ende Wolter gebrueders Cluekincks ghenaempt hebben den commandeur opgedragen Cluekincks maet als recht is. Cluekincks maet: gelegen tussen Ellecom en Doesburg, 1443". "Een quytscheldinge van Goessen Kloekinck van zeker noetwyssell hij ghehandelt heeft myt de commandeur van Dieren, 1443".

Fragment uit het Burgerboek van Kampen, 1421-1422, (Foto Kamper-Archief via Remco Sprong).De periode tussen 1417 en 1550 is een periode waarvan nog transcripties moeten worden gemaakt vanuit het middelnederlands, aan de hand waarvan een genealogie kan worden samengesteld. De periode is aangeduid als het "Kamper gat".


Kampen

Kloeck - Jelis (1579), zeventiende generatie       basis-schema

Jan Claaszoon Kloeck trouwt met
Pieterken zij is een dochter van
Jelis en van hen zijn, zo ze er al waren, geen achternamen bekend.
Er van uitgaande dat Jan Claaszoon Kloeck ongeveer 30 jaar is als hij trouwt, maakt dat hij omstreeks 1549 is geboren. Zijn vader
Claas Kloeck is dus ongeveer van 1525,
Er zijn vijf kinderen bekend,

Albert Kloeck, geboren omstreeks 1580, stamvader van de Drenthe-Genealogie,
Evert Kloeck, geboren omstreeks 1588, stamvader van de Gelderland- en Overijssel-Genealogie,
Trijntje Kloeck, geboren omstreeks 1589 stamouder van de Regentenfamilie,
Claes Kloeck, geboren omstreeks 1600 stamvader van de Kampen-Genealogie,
Aeltien Kloeck, geboren omstreeks 1602,

Jan Claeszoon Kloeck, burgemeester van Kampen in 1580, schepen in 1601, lidmaat van de gereformeerd kerk in 1604 en in de kerk teruggekeerd op 26 september 1624, na twintig jaar remonstrants te zijn geweest, hij woonde in de Geerstraat van der Aa te Kampen en is na 30 juli 1646 overleden.

De familie-geschiedenis begint in 1589.


Jucob - Kloeck (1614), achttiende generatie       basis-schema

Op 4 november 1614 trouwt
Trijntje Kloeck, geboren omstreeks 1589, dochter van
Jan Claaszoon Kloeck en
Pieterken Jelis met
Barent, hij is een zoon van
Jucob, van hem is geen achternaam bekend,
Het huwelijk duurt tot 1650 als Barent overlijdt. Hij was korvenmaker, ze hadden een huis in de Oudestraat te Kampen. Trijntje Kloeck is in 1652 lidmaat van de gereformeerde kerk van Kampen,
Uit het huwelijk van Barent Jucob en Trijntje Kloeck zijn vier kinderen bekend.

Tillis Kloeck, geboren omstreeks 1614 in Kampen en in Moskou, op een niet bekend tijdstip, overleden
Jan Kloeck, geboren in 1616 in Kampen, gemeensman 1672-1691, armenmeester 1674-1675 en op 24 oktober 1691, 75 jaar oud, in Kampen overleden,
Gerard Kloeck, geboren omstreeks 1618 in Kampen en op 12 april 1701, circa 83 jaar oud, in Zwartsluis overleden,
Jacob Kloeck, geboren omstreeks 1620 in Kampen en in Hamburg, op een niet bekend tijdstip, overleden,


Kloeck - van Steenwijk (1652), negentiende generatie       basis-schema

Jan Kloeck, de tweede zoon van
Barent Jucob en
Trijntje Kloeck, geboren in 1616 te Kampen.
In 1652 verkoopt hij een rente uit zijn huis aan de Oudestraat te Kampen. Hij trouwt op 12 mei 1652 met
Geertje van Steenwijk, geboren in 1622 en dochter van
Gerrit van Steenwijk en
Berendje van Hensberg,
Uit het huwelijk van Jan Kloeck en Geertje van Steenwijk zijn zes kinderen bekend,

Gerardus Cloeck, gedoopt op 1 april 1653 te Kampen,
Catrina Cloeck, gedoopt op 24 januari 1655 te Kampen,
Elisabeth Cloeck, geboren omstreeks 1656,
Barent Kloek, gedoopt op 15 juni 1658 te Kampen en overleden op 2 februari 1731 te Alkmaar,
Sara Kloek, gedoopt op 26 december 1665 te Kampen,
Barendje Kloek, geboren omstreeks 1667.

Zij hebben waarschijnlijk enige tijd in Akersloot gewoond, want hun 1e en 3e kind worden respectievelijk in 1673 en 1681 lid van de gereformeerde kerk van Kampen, met attestatie van Akersloot.

Jan Kloeck overlijdt, 75 jaar oud, op 24 oktober 1691 te Kampen,
Geertje van Steenwijk overlijdt, 80 jaar oud en ruim tien jaar weduwe, op 31 maart 1702, eveneens te Kampen.

Zwartsluis

Kloeck - Theunis (1652), negentiende generatie       basis-schema

Gerard Kloeck, de derde zoon van
Barent Jucob en
Trijntje Kloeck, omstreeks 1618 te Kampen geboren.
Hij trouwde in Zwartsluis met
Geertje Theunis, de ondertrouw was in Kampen op 11 juni 1652,
Uit het huwelijk van Gerard Kloeck en Geertje Theunis zijn vijf kinderen bekend,

Barent Kloeck, geboren omstreeks 1654 te Zwartsluis en tussen Archangelsk en Moscou op een onbekend tijdstip overleden,
Sijme Kloeck, geboren omstreeks 1656 te Zwartsluis en in de Militia op een onbekend tijdstip overleden,
Teunis Kloeck, gedoopt op 10 januari 1658 te Zwartsluis en in Nederlands Indië op een onbekend tijdstip overleden.
Jacob Kloeck, gedoopt op 1 januari 1660 te Zwartsluis en op 17 december 1691, op 31 jarige leeftijd overleden,
Tonis Kloeck, gedoopt op 10 januari 1665 te Zwartsluis.

Gerard Kloeck, burgemeester van Zwartsluis overlijdt, circa 83 jaar oud, op 12 april 1701 te Zwartsluis en is voor de kerk begraven. De grafsteen is nog aanwezig.

Kloeck - Winters (1695), negentiende generatie       basis-schema

Gerard Kloeck hertrouwt met
Hellegien Winters, de ondertrouw was in Giethoorn op 4 augustus 1695,
Uit het huwelijk van Gerard Kloeck en Hellegien Winters zijn geen kinderen.


Kampen

Cloeck - Camphaven (1681), twintigste generatie       basis-schema

Gerardus Cloeck, gedoopt op 1 april 1653 te Kampen, zoon van
Jan Kloeck en
Geertje van Steenwijk trouwt in december 1681 te Genemuiden (ondertrouw te Kampen op 23 december 1681) met
Lucretia Camphaven geboren omstreeks 1658,
Uit het huwelijk van Gerardus Cloeck en Lucretia Camphaven zijn zeven kinderen bekend,

Jan Cloeck, gedoopt op 17 juni 1683 in de Broederkerk te Kampen,
Marta Kloeck, gedoopt op 28 december 1684 in de Broederkerk te Kampen,
Geertruid Kloeck, gedoopt op 18 januari 1687 in de Broederkerk te Kampen,
Madaleenna Cloeck, gedoopt op 5 oktober 1688 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Jacob Cloeck, gedoopt op 23 september 1692 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Johanna Kloeck , gedoopt op 12 november 1693 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen, voor 1696 overleden en
Johanna Cloeck , gedoopt op 16 februari 1696 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen

van de Weteringh - Cloeck (1679), twintigste generatie       basis-schema

Catrina Cloeck, gedoopt op 24 januari 1655 te Kampen, dochter van
Jan Kloeck en
Geertje van Steenwijk trouwt in 1679, 24 jaar oud, met
Albartus van de Weteringh,
Uit het huwelijk van Catharina Cloeck en Albartus van de Weteringh zijn 9 kinderen bekend,

Hendrick van de Weteringh, gedoopt op 25 mei 1680 in de Broederkerk te Kampen,
Jan van de Weteringh, gedoopt op 1 januari 1682 in de Broederkerk te Kampen,
Catrina van de Weteringh, gedoopt op 4 mei 1686 in de Broederkerk te Kampen,
Jelijs van de Weteringh, gedoopt op 19 januari 1690 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Geertruijt van de Weteringh, gedoopt op 5 augustus 1692 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen en voor 1696 overleden,
Claes van de Weteringh, gedoopt op 26 januari 1694 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Geertruijt van de Weteringh, gedoopt op 5 juli 1696 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Abraham van de Weteringh, gedoopt op 4 september 1700 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Johannes van de Weteringh, gedoopt op 4 september 1700 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,

Blonders - Cloeck (1684), twintigste generatie       basis-schema

Elisabeth Cloeck, geboren omstreeks 1656, dochter van
Jan Kloeck en
Geertje van Steenwijk trouwt in 1684 met
Gerrijt Blonders,
Uit het huwelijk van Elisabeth Cloeck en Gerrijt Blonders zijn vier kinderen bekend,

Margreta Blonders, gedoopt op 30 november 1684 in de Broederkerk, te Kampen
Geertruijt Blonders, gedoopt op 27 augustus 1686 in de Broederkerk te Kampen,
Otto Andries Blonders, gedoopt op 21 maart 1688 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Andries Blonders, gedoopt op 8 december 1689 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen.

Kloek - de Moll (1685), twintigste generatie       basis-schema

Barent Kloek, gedoopt op 15 juni 1658 te Kampen, zoon van
Jan Kloek en
Geertje van Steenwijk trouwt op 28 juli 1685 te Oosterwolde in Gelderland met
Anna de Moll geboren op 20 februari 1662, waarschijnlijk te Blokzijl, dochter van
Seckes de Moll, zij vertrekken naar Alkmaar waar Barent tot 1686 wijnkoper is,
Uit het huwelijk van Barent Kloek en Anna de Moll zijn zeven kinderen bekend,

Jan Kloek, gedoopt op 25 juli 1686 te Alkmaar en voor 1690 overleden,
Margrieta Kloek, gedoopt op 29 september 1688 te Alkmaar en voor 1693 overleden,
Jan Kloek, gedoopt op 26 februari 1690 te Alkmaar en begin december 1698 overleden,
Margrieta Kloek, gedoopt op 6 mei 1693 te Alkmaar en in 1716 overleden,
Jan Kloek, gedoopt op 19 augustus 1699 te Alkmaar en in oktober 1713 overleden en
Gerard Kloek gedoopt op 8 februar 1702 te Alkmaar, begin mei 1702 overleden en op 17 mei 1702 begraven.
Gerard Kloek gedoopt op 9 september 1703 te Alkmaar.

De naam Jan is een vernoeming naar de vader van Barent Kloek en de naam Margrieta naar de moeder van Barent Kloek.

Barent Kloek hertrouwt op 30 maart 1721 met Elisabeth Hiole, hij is dan 63 jaar. Elisabeth Hiole is weduwe van Jacobus Volckerts en een dochter van Ds. Johannes Hiole en Haasje Costerus. Zij vestigen zich in Oude Niedorp ten noorden van Alkmaar. Op 7 september 1688 maakt Barent Kloek een mutueel testament voor notaris C. Heymenbergh te Alkmaar.

Barent Kloek overlijdt op 2 februari 1731 op 72 jarige leeftijd en wordt op 6 februari 1731 bijgezet in de grote Kerk te Alkmaar.
Anna de Moll overlijdt in september 1719 op 57 jarige leeftijd en wordt op 26 september 1719 bijgezet in de grote Kerk te Alkmaar aan het Zuiderkruis nummer 84.
Elisabeth Hiole overlijdt 2 september 1722.

Steenhoff - Kloek (1695), twintigste generatie       basis-schema

Sara Kloek, gedoopt op 26 december 1665 te Kampen, dochter van
Jan Kloek en
Geertje van Steenwijk trouwt omstreeks 1695 in Kampen met
Willem Steenhoff,
Uit het huwelijk van Sara Kloek en Willem Steenhoff zijn twee kinderen bekend,

Catrina Steenhoff, gedoopt op 22 februari 1696 in de Noorderkerk te Amsterdam.
Geertruij Margaretha Steenhoff, gedoopt op 6 december 1702 in de Noorderkerk te Amsterdam.

Zwartsluis

van Laar - Kloek (1701), twintigste generatie       basis-schema

Barentje Kloek, geboren omstreeks 1667, dochter van
Jan Kloek en
Geertje van Steenwijk trouwt op 1 september 1700 te Zwartsluis (ondertrouw 15 februari 1700 in Blokzijl) met
Jan van Laar,
Uit het huwelijk van Barendje Kloek en Jan van Laar is één kind bekend,

Alekzander van Laar, gedoopt op 4 september 1701 te Zwartsluis,

Barentje Kloek overlijdt voor september 1702.


Kloeck - van Steenwijk (1686), twintigste generatie       basis-schema

Jacob Kloeck, gedoopt op 1 januari 1660 te Zwartsluis, zoon van
Gerard Kloeck en
Geertje Theunis trouwt omstreeks 1686 met
Fortresse Gerberig van Steenwijk,
Uit het huwelijk van Jacob Kloeck en Gerberig van Steenwijk zijn drie kinderen bekend,

Geertruij Kloeck, gedoopt op 13 maart 1687 te Zwartsluis,
Aaltje Kloeck, gedoopt op 4 juni 1688 te Zwartsluis,
Aachje Kloeck, gedoopt op 10 augustus 1690 te Zwartsluis.

Jacob Kloek overlijdt, bijna 32 jaar oud op 17 december 1691.

Kloeck - Roelof (1688), twintigste generatie       basis-schema

Barent Kloeck, geboren omstreeks 1654 te Zwartsluis, zoon van
Gerard Kloeck en
Geertje Theunis trouwt omstreeks 1688 met
Hillegien Roelof,
Uit het huwelijk van Barent Kloeck en Hillegien Roelof is één kind bekend,

Cornelis Kloeck, geboren omstreeks 1688.

Barent Kloeck overlijdt, tussen Archangelsk en Moscou op een niet bekend tijdstip.


Kampen

Cloeck - Imekers (1722), éénentwintigste generatie       basis-schema

Jan Cloeck, gedoopt op 17 juni 1683 te Kampen, zoon van
Gerardus Cloeck en
Lucretia Camphaven trouwt op 15 mei 1722 te Kampen met
Joanna Imekers geboren omstreeks 1697,
Uit het huwelijk van Jan Cloeck en Joanna Imekers is één kind bekend,

Luchreesa Cloeck, gedoopt op 1 juni 1725 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen en voor 1731 overleden.

Joanna Imekers, overlijdt voor 1729.

Cloeck - van de Werve (1729), éénentwintigste generatie       basis-schema

Jan Cloeck, gedoopt op 17 juni 1683 te Kampen, zoon van
Gerardus Cloeck en
Lucretia Camphaven hertrouwt op 25 januari 1729 te Kampen met
Anna Christina van de Werve geboren omstreeks 1705,
Uit het huwelijk van Jan Cloecke en Anna Christina van de Werve zijn vier kinderen bekend,

Gerhardus Cloeck, gedoopt op 22 januari 1730 in de Buitenkerk te Kampen,
Luchreesa Cloeck, gedoopt op 1 april 1731 in de Buitenkerk te Kampen,
Gerhardus Willem Cloeck, gedoopt op 30 december 1736, gemeensman 1766-1786, raadslid 1786-1790, armenmeester 1762-1763 en 1774-1775,
Johannes Bernardus Cloeck, gedoopt op 9 augustus 1744 in de Buitenkerk te Kampen,

Gerhardus Willem Cloecke, overlijdt in februari 1790, op 64 jarige leeftijd en wordt op 25 februari in de Bovenkerk te Kampen begraven.

Hendricks - Kloeck (1713), éénentwintigste generatie       basis-schema

Martha Kloeck, gedoopt op 28 december 1684 te Kampen, dochter van
Gerardus Cloeck en
Lucretia Camphaven trouwt in 1713 te Kampen met
Willem Hendricks,
Uit het huwelijk van Martha Kloeck en Willem Hendricks is één kind bekend,

Jacobus Hendrick Willems Hendricks, gedoopt op 1 april 1714 in de Bovenkerk te Kampen.


Zwartsluis

Penneman - Kloeck (1709), éénentwintigste generatie       basis-schema

Geertruyt Kloeck, gedoopt op 13 maart 1687 te Zwartsluis, dochter van
Jacob Kloeck en
Gerberig van Steenwijk trouwt op 4 april 1709 te Zwartsluis met
Andries Penneman geboren omstreeks 1685,
Uit het huwelijk van Geertruyt Kloeck en Andries Penneman zijn zes kinderen bekend,

Geertruyd Penneman, gedoopt op 17 februari 1710 te Zwartsluis, ten doop gehouden door Aaltje Kloeck, zuster van Geertruyd Kloeck,
Jacob Penneman, gedoopt op 5 maart 1713 te Zwartsluis, ten doop gehouden door Aaltje Kloeck, zuster van Geertruyd Kloeck,
Jakob Penneman, gedoopt op 24 oktober 1714 te Zwartsluis, ten doop gehouden door Aaltje Kloeck, zuster van Geertruyd Kloeck,
Arent Penneman, gedoopt op 24 mei 1714 te Zwartsluis, ten doop gehouden door Aaltje Kloeck, zuster van Geertruyd Kloeck,
Jakob Penneman, gedoopt op 18 januari 1719 te Zwartsluis, ten doop gehouden door Aaltje Kloeck, zuster van Geertruyd Kloeck,
Geertruid Penneman, gedoopt op 23 april 1721 te Zwartsluis, ten doop gehouden door Aaltje Kloeck, zuster van Geertruyd Kloeck,

Andries Penneman, oud-burgemeester en gemeensman in Zwartsluis, overlijdt in 1760.

Brouwer - Kloeck (1721), éénentwintigste generatie       basis-schema

Aagtje Kloeck, gedoopt op 10 augustus 1690 te Zwartsluis, dochter van
Jacob Kloeck en
Gerberig van Steenwijk trouwt op 6 juni 1721 te Zwartsluis met
Lucas Brouwer geboren omstreeks 1695, zoon van
Gerrit Brouwer,
Uit het huwelijk van Aagtje Kloeck en Lucas Brouwer zijn drie kinderen bekend,

Derk Brouwer, gedoopt op 15 april 1722 te Zwartsluis,
Aaltjen Brouwer, gedoopt op 22 januari 1727 te Zwartsluis,
Jakob Brouwer, gedoopt op 11 januari 1733 te Zwartsluis,

Aagtje Kloeck, overlijdt in 1773, op 83 jarige leeftijd te Zwartsluis.


Kampen

Stael van Holstein - Cloeck (1750), tweeentwintigste generatie       basis-schema

Luchreesa Cloeck, gedoopt op 1 april 1731 te Kampen, dochter van
Jan Cloeck en
Anna Christina van der Werve, trouwt op 2 juli 1750 (ondertrouw) te Kampen met
Philip Carel Stael van Holstein, gedoopt op 1 mei 1720 te Maastricht, zoon van
Johan Balduin Jost Stael van Holstein en
Alarda Backhus,
Uit het huwelijk van Luchreesa Cloeck en Philip Carel Stael van Holstein zijn negen kinderen bekend,

Allarda Baldewina Stael van Holstein, gedoopt op 25 juni 1751 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Jan Baldewijn Stael van Holstein, gedoopt op 27 september 1752 in de Broederkerk te Kampen,
Aleida Johanna Stael van Holstein, gedoopt op 21 september 1754 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen en voor kerstmis 1773 overleden,
Johanna Christina Stael van Holstein, gedoopt op 27 april 1757 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen en voor kerstmis 1773 overleden,
Maria Margaretha Sophia Stael van Holstein, gedoopt op 22 december 1759 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen en op 22 augustus 1812 overleden,
Gerardus Willem Stael van Holstein, gedoopt op 22 februari 1764 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen en op 14 december 1789 te Zutphen overleden,
Philipina Luckresia Stael van Holstein, gedoopt op 10 mei 1767 in de Buitenkerk te Kampen en op 5 juli 1785 in de Bovenkerk te Kampen begraven,
Baldewijn Joost Stael van Holstein, gedoopt op 29 april 1770 in de Buitenkerk te Kampen, op 23 november 1796 te Kampen overleden en op 28 november 1796 begraven,
Jan Jacob Stael van Holstein, gedoopt op 20 november 1774 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen, op 9 december 1849 te Kampen overleden. Ridder Nederlandse Leeuw

Luchreesa Cloeck overlijdt begin mei 1806 op 75 jarige leeftijd en wordt op 12 mei 1808 in de Bovenkerk begraven,
Philip Carel Stael van Holstein overlijdt half november 1778 op 58 jarige leeftijd en wordt op 21 november 1778 in de Bovenkerk begraven.


Alkmaar

Kloek - Witte (1727), éénentwintigste generatie       basis-schema

Gerard Kloek, de jongste zoon van
Barent Kloek en
Anna de Moll, gedoopt op 9 september 1703 te Alkmaar, trouwt op 16 maart 1727 te Alkmaar met
Cornelia Witte, dochter van
Herman Witte en
Maria Elisabeth Pelgrom, zij krijgen zeven kinderen.


                         

                                 Gerard Kloek                                                                                                      Cornelia Witte

*Anna Geertruida Kloek, gedoopt op 20 maart 1729 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Hermanus Kloek, gedoopt op 28 maart 1731 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Willem Jacob Kloek, gedoopt op 12 februari 1733 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Bernardus Gerard Kloek, gedoopt op 13 maart 1735 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Maria Elisabeth Kloek, gedoopt op 3 juli 1737 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Maria Elisabeth Kloek gedoopt op 2 september 1739 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Jan Kloek gedoopt op 30 augustus 1741 in de Grote Kerk te Alkmaar,

Gerard Kloek behaalt de meestertitel. Hij was Schepen (1728-1749), lid van de Vroedschap (1743), Raad en Burgemeester van Alkmaar (1750-1760); Gecommitteerde Raad en Baljuw van de Nieuwbrug; Kerkmeester, Regent van het Weeshuis, Heemraad en Hoofdingeland van de Zijpe.

Zij woonden te Alkmaar aan de Oude Vest (Oudegracht); hun portretten door P.F.de la Croix hangen in het Stedelijk Museum van Alkmaar.

Gerard Kloek en Cornelia Witte testeren op 29 april 173x voor notaris Th. Heymenbergh en op 6 juni 1763 voor notaris P. Groen, beide te Alkmaar.

Gerard Kloek overlijdt 29 februari 1760, hij is dan 57 jaar, Cornelia Witte overlijdt op 3 oktober 1761, zij woonde als weduwe in de Langstraat,
*Gerard Kloek is op 7 maart 1760 bijgezet in de Grote Kerk te Alkmaar, graf Noordergang 138. Cornelia Witte in graf Noordergang 139.


Huwelijks-Ode Gerard Kloek-Cornelia Witte,

Wikipedia:
Gerard Kloek


*Erckelens - Kloek (1755), tweeentwintigste generatie.       basis-schema

*Anna Geertruida Kloek, gedoopt op 20 maart 1729 te Alkmaar, dochter van
*Gerard Kloek en
*Cornelia Witte trouwt op 21 september 1755 te Alkmaar, 26 jaar oud met
*Cornelis Erckelens,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelis Erkelens,

*Anna Geertruida Kloek
overlijdt op 5 februari 1774 op 44 jarige leeftijd te Amsterdam. Zij is op 12 februari 1774 bijgezet in de Grote Kerk te Alkmaar, graf Noordergang 139.

Hermanus Kloek, tweeentwintigste generatie       basis-schema

Hermanus Kloek, gedoopt op 28 maart 1731 te Alkmaar, zoon van
Gerard Kloek en
Cornelia Witte blijft ongehuwd.
Hij was koopman en zeepzieder te Amsterdam en maakt testament bij Notaris C.Vogelesangh te Amersfoort.
*Hij overlijdt op 3 januari 1797 op 65 jarige leeftijd en wordt op 10 januari 1797 bijgezet in de Grote Kerk te Alkmaar, graf Noordergang 138/139.

Hermanus Kloek had een buitenverblijf.
1) Buitengoed de Glindhorst met herenhuis, koetshuis, landerijen, boerenhoeve genaamd de Knip, gelegen tussen Provincies Utrecht en Gelderland;
2) Boerenerf genaamd den Boom, vanouds Kleyn Schaffelaar, gelegen naast de Glindhorst,
Barneveld: "zeer welgelegen en aangenaam buitengoed tans genaamd den Glindhorst, gelegen tussen Amersfoort en Barneveld, en alzo tussen de voormalige gewesten Utrecht en Gelderland bij of aan de Arnhemse Postweg...." (herenhuis, tuinmanswoning, paardenstalling, wagenschuur, boerenwoning De Kuip, bossen, lanen, tuinen, bouw- en weiland); boerenbouwerf Den Boom (boerenhuis c.s., bouw- en weiland, bossen, "gelegen in de Ampte van en Kerspele Barneveld, buurtschap Glinde, naast buitengoed Glindhorst")


Hermanus Kloek koopt op 20 juni 1769 van de Erven van Jacob Elias, aan het Damrak te Amsterdam, De Blinde Ezel, huis, pakhuis en erf zijnde een zeepziederij, tussen Mandenmakerssteeg en Onze Lieve Vrouwesteeg (Vrouwensteeg), De Halve Maan, pakhuis, achter het huis de Drie Zwanen in een gang onder het huis De Gouden Reaal en op de Nieuwendijk, een Pakhuis en erf.
De panden aan het Damrak worden na zijn overlijden op 11 juli 1799, verkocht aan Jan Kloek en Jan Kieft. Het pand aan de Nieuwendijk gaat op 22 november 1805 over naar de familie Grol.

*Kloek - Vermeeren (1762), tweeentwintigste generatie.       basis-schema

*Willem Jacob Kloek, gedoopt op 12 februari 1733 te Alkmaar, zoon van
*Gerard Kloek en
*Cornelia Witte trouwt op 14 maart 1762 te Alkmaar, (ondertrouw 12 maart 1762 te Amsterdam), 29 jaar oud, met
*Johanna Geertruida Vermeeren, gedoopt op 11 oktober 1730 in de Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam, dochter van
*Jan Jacob Vermeeren en
*Constantia Catharina Balde,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Cornelia Gerarda Kloek, gedoopt op 3 februari 1763 in de Grote Kerk te Alkmaar,
Jan Constantijn Kloek, gedoopt 23 februari 1764 te Alkmaar, overleden in augustus 1767 en op 24 augustus 1767 in de Grote Kerk te Alkmaar (Noordergang 138) bijgezet*,
*Gerard Kloek Vermeeren, gedoopt op 21 november 1765 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Jan Kloek gedoopt op 17 december 1769 in de Grote Kerk te Alkmaar in december 1769 overleden en op 1 januari 1770 te Alkmaar begraven,

*Op 15 februari 1768 wordt in de Noordergang 138 van de Grote Kerk in Alkmaar een jong dochtertje van Willem Jacob Kloek bijgezet,
*Op 1 januari 1770 wordt in de Noordergang 139 van de Grote Kerk in Alkmaar Jan Constatijn Kloek bijgezet,

Johanna Geertruida Vermeeren overlijdt eind augustus 1771 en wordt op 7 september 1771 bijgezet in de Grote Kerk te Alkmaar, graf Noordergang 139.

*Willem Jacob Kloek hertrouwt op 7 mei 1776, 43 jaar oud, met
*Helena Coster, dochter van
*Jan Koster en
*Lijsbeth Maas, gedoopt op 23 oktober 1750 te Alkmaar, in oktober 1786 overleden en op 28 oktober 1786 begraven,
Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Jacob Kloek kocht een grafkelder onder kapel C Noord in de Grote Kerk in Alkmaar en bezat een buitenplaats Vredenrust op het Woud. Hij overlijdt op 3 december 1811 te Alkmaar op 84 jarige leeftijd.

Willem Jacob Kloek werd in 1758 te Utrecht als student ingeschreven en voerde reeds de meestertitel toen hij in het jaar 1759 schepen werd. Hij was dat ook in 1760, 1762 en 1763, werd lid van de vroedschap op 26 maart 1760, Raad in 1760 vervulde het burgemeesterschap in 1778, 1779, 1782 en 1786 en werd in januari 1787 lid van de Gecommiteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier, was Baljuw, Heemraad, Hoofdingeland, benoemd 14 april 1762 en bedankt in 1779 en Dijkgraaf van de Zijpe en Hazepolder, benoemd op 20 november 1779 tot 1790, alsmede Ontvanger der Ordinaire en de Extra Ordinaire verponding.

Reeds in de vroedschap de zijde van de patriotten houdende, bevorderde hij met vier andere Gecommiteerde Raden, zonder toestemming en medewerking van de twee andere, de vorming en uitrusting van het vliegend legertje in Noordholland, de secretaris mr.B.Blok machtigende tot het geven van patenten en ammunitie van oorlog. Daardoor behoorde hij tot de catagoriën, die bij het op 15 februari 1788 door de Staten van Holland gearresteerde placaat van amnestie waren uitgezonderd. Herhaaldelijk voor het Hof van Holland gedagvaard, bleef hij afwezig en op 23 maart 1790 werd hij voor altijd uit de provinciën Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht gebannen. Ingevolge van de op 3 februari 1795 door de Provinciale Representanten van het Volk van Holland gearresteerde publicatie tot terugroeping van de verbannenen en op dezelfde dag door de alkmaarse municipaliteit genomen resolutie om hem tot terugkeer uit Kampen te nodigen, kwam hij op 25 maart weer naar Alkmaar, waar hij plechtig ingehaald, naar het stadhuis geleid en zeer gevierd werd. In september 1795 tot representant van de burgerij verkoren, nam hij die benoeming niet aan; wel die tot lid van de raad op 5 januari 1803 waarvan hij van 10 januari van dat jaar tot het einde van 1805 wethouder was en tot lid van de vroedschap op 23 oktober 1807 alsmede tot lid van de municipale raad op 19 mei 1811.

Wikipedia:
Willem Jacob Kloek

Bernardus Gerard Kloek, tweeentwintigste generatie.       basis-schema

Bernardus Gerard Kloek, gedoopt op 13 maart 1735 te Alkmaar, zoon van
Gerard Kloek en
Cornelia Witte, blijft ongehuwd. Hij was Kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar, Schepen van de Heerhugowaard en Heemraad van de Wieringerwaard. Hij maakt testament in 1770 en 1779 voor Notaris P. de Lange en in 1783 voor Notaris Mr.P.Panneboeter.
*Hij overlijdt in maart 1791 en wordt op 22 maart 1791, 56 jaar oud bijgezet in de Grote Kerk te Alkmaar, graf Noordergang nummer 138/139.

Maria Elisabeth Kloek, tweeentwintigste generatie.       basis-schema

Maria Elisabeth Kloek, gedoopt op 3 juli 1737 te Alkmaar, dochter van
Gerard Kloek en
Cornelia Witte, in augustus 1737 overleden en op 21 augustus 1737, 52 dagen oud, bijgezet in de Grote Kerk te Alkmaar, graf Zuid, kruis 84.

*van Vladeracken - Kloek (1761), tweeentwintigste generatie.   

*Maria Elisabeth Kloek, gedoopt op 2 september 1739 te Alkmaar, dochter van
*Gerard Kloek en
*Cornelia Witte, trouwt op 27 september 1761, 22 jaar oud, te Alkmaar met
*Jhr. Hendrik van Vladeracken, gedoopt op 21 september 1735 te Alkmaar, zoon van
*Jhr. Johan Anthony van Vladeracken en
*Maria Angelica Daey,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren.

*Jkvr. Johanna Maria van Vladeracken, gedoopt op 11 maart 1762 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Jhr. Gerard Cornelis van Vladeracken, gedoopt op 14 juli 1763 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Jkvr. Henrica Antonia van Vladeracken, gedoopt op 28 februari 1765 in de Grote Kerk te Alkmaar en op 1 januari 1769 te Alkmaar begraven,
*Jkvr. Cornelia Hermina van Vladeracken, gedoopt op 26 april 1767 in de Grote Kerk te Alkmaar en op 11 december 1789 te Alkmaar begraven,
*Jkvr. Henrica Antonia van Vladeracken, gedoopt op 24 september 1769 in de Grote Kerk te Alkmaar en op 9 juni 1770 te Alkmaar begraven,
*Jkvr. Alida Geldolphia van Vladeracken, gedoopt op 31 maart 1771 in de Grote Kerk te Alkmaar en op 28 mei 1771 te Alkmaar begraven,
*Jkvr. Henrica Elisabeth van Vladeracken, gedoopt op 7 mei 1772 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Jhr. Jan Anthonie van Vladeracken, gedoopt op 16 november 1777 in de Grote Kerk te Alkmaar en op 7 januari 1778 te Alkmaar begraven,
*Jkvr. Maria Angelica Geertruida van Vladeracken, gedoopt op 27 januari 1782 in de Grote Kerk te Alkmaar en op 19 september 1824 te Hellevoetsluis overleden,

Jhr. Hendrik van Vladeracken was secretaris, schepen en heemraad van de Schermer en Wieringerwaard; hoofdingeland, schepen en heemraad van de Heerhugowaard; secretaris en rentmeester van de Hondsbossche en Duinen tot Petten; secretaris en poldermeester van de Oostpolder van de Schermer; baljuw, houtvester en strandvonder van Bergen; schepen en weesmeester van Alkmaar,

Jhr. Hendrik van Vladeracken overlijdt op 11 mei 1783, 47½ jaar oud,
*Maria Elisabeth Kloek overlijdt op 6 december 1795 en wordt op 12 december 1795, 56 jaar oud, in de Grote Kerk te Alkmaar bijgezet (middengang 334/336).

Kloek - van Sanen (1770), tweeentwintigste generatie.       basis-schema

Jan Kloek, gedoopt op 30 augustus 1741 te Alkmaar, zoon van
Gerard Kloek en
Cornelia Witte, trouwt op 16 september 1770, 29 jaar oud, te Alkmaar (ondertrouw op 31 augustus 1770 te Amsterdam) met
Wilhelmina Catharina van Sanen, geboren in 1747, te Monnickendam, 24 jaar oud, dochter van
Mr. Arent van Sanen en
Clasina Catharina de Leeuw,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerard Cornelis Kloek, geboren in 1771 te Monnickendam, in december 1794 overleden, op 11 december 1794 bijgezet in Noordergang 138 van de Grote Kerk te Alkmaar*,
Catharina Clasina Kloek, geboren in mei 1777 te Monnickendam,

Jan Kloek was was Hoofdingeland van de Purmer en van de Schermer, schepen, vroedschap (1771-88). Raad en Burgemeester van Monnikendam. Wilhelmina Catharina van Sanen was regentes van het Wees- en Huisarmenhuis te Alkmaar.

Jan Kloek overlijdt op 6 december 1804, hij is dan 63 jaar en wordt op 11 december 1804 bijgezet in de Grote Kerk te Alkmaar in kelder B, Noord.
Wilhelmina Catharina van Sanen overlijdt op 28 februari 1813 op 66 jarige leeftijd, gedurende de tijd dat ze weduwe was woonde ze aan de Oudegracht huis A.117 te Alkmaar. Zij wordt bijgezet in de Grote Kerk, de Noordergang nummer 139.


Wikipedia:
Jan Kloek


*Domis - Kloek (1781), drieentwintigste generatie.       basis-schema

*Cornelia Gerarda Kloek, gedoopt op 3 februari 1763 te Alkmaar, dochter van
*Willem Jacob Kloek en
*Johanna Geertruijda Vermeeren, trouwt op 12 augustus 1781, 18 jaar oud, met
*Willem Jacob Domis, geboren in 1753, 28 jaar oud, zoon van
*Nicolaas Hendrik Domis en
*Jacoba Keyser.
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

*Hendrik Jacob Domis, gedoopt op 18 augustus 1782 in de Grote Kerk te Alkmaar en op 7 mei 1842 te Brummen overleden,
*Helena Johanna Geertruida Domis, gedoopt op 14 september 1783 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Willem Cornelis Domis, gedoopt op 8 januari 1785 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Constantia Domis, gedoopt op 18 december 1785 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Willem Gerard Domis, gedoopt op 15 juli 1787 in de Grote Kerk te Alkmaar,
*Gerard Cornelis Hermanus Domis, gedoopt op 1 februari 1789 in de Grote Kerk te Alkmaar en op 18 augustus 1869 te Doesburg overleden,
Francina Cornelia Jacoba Domis, geboren in 1790,
Francina Petronella Cornelia Domis, gedoopt op 20 februari 1791 en op 2 januari 1811 in de Grote Kerk te Alkmaar bijgezet (grafnummer zuiderkruis west no. 11)*,
Wilhelmina Jacoba Anna Petronella Domis, gedoopt op 16 december 1792 en op 14 september 1796 in de Grote Kerk te Alkmaar begraven.

Hendrik Jacob Domis, geboren te Alkmaar 11 Augustus 1782, overleden te Brummen op den huize Samarang 7 Mei 1842, zoon van Mr. Willem Jacob Domis, patriotsch vroedschap en burgemeester van Alkmaar (ontslagen bij de regeeringsverandering van 30 Mei 1788), begraven 6 Juli 1792 en Cornelia Geertruida Kloek. Tijdens de regeering van koning Lodewijk Napoleon vertrok hij in gouvernementsdienst naar Oost-Indië, waar hij onder H.J.v.d. Graaff met Haak en Meylan de inspectie der financiën had, in 182(?) resident van Samarang, in 1827 van Passoeroeang en in 1831 van Soerabaya werd, tot hij in 1834 eervol ontslag verkreeg. Koning Willem I nam den in 1823 geboren zoon van Domis als zijn doopzoon aan. Hij was een ijverig lid van het Bataviaansch Genootschap. In deel X der Verhandelingen (1825) 105 leverde hij eene Beschrijving van Salatiga, Meraboe en de zeven tempels, in deel XII (1830) 357: Journaal eener reis van Welerie naar het gebergte Praauw; in deel XIII (1832) 323: Aanteekeningen over het gebergte Tinger. Onderscheidene bijdragen verschafte hij in 1828 en 29 tot het mengelwerk der Bataviasche Courant, alsook eenige in het tijdschrift De Oosterling. Op een eigen persje deed hij te Passoeroeang drukken: Beschrijving van de residentie Passoeroeang (herdrukt te 's Gravenhage 1836); Aanteekening over het eiland Java (1829) en in 1827 ook de eerste proeve van een Hollandsch Javaansch Woordenboek, door zijn zoon W.J.C. de Senerpont Domis onder zijn toezicht en met zijne medewerking vervaardigd. Voorts zijn van hem gedrukt: Passoeroeangsche Almanak voor het jaar 1830 (Pass. 1830), en Sourabaysche Almanak voor het jaar 1833 (Sour. 1833).
Willem Jacob Domis ,burgemeester van Alkmaar, overlijdt begin juli 1792 en is op 6 juli 1792 in de Grote Kerk te Alkmaar begraven,
Cornelia Gerarda Kloek overlijdt in 1822.


Over Cornelia Gerarda Kloek zijn op 8 maart 1799 curatoren aangesteld door het comite van regtsoeffening te Alkmaar.

*Kloek - Suurhuijsen (1794), drieentwintigste generatie.       basis-schema

*Gerard Kloek Vermeeren, gedoopt op 21 november 1765 te Alkmaar zoon van
*Willem Jacob Kloek en
*Johanna Geertruijda Vermeeren, trouwt op 30 maart 1794 , 30 jaar oud, te Alkmaar met
*Clasina Suurhuijsen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Jacob Kloek, gedoopt op 7 april 1794 te Kampen, in september 1797 overleden en op 15 september 1797 bijgezet in de Grote Kerk te Alkmaar (graf noordergang 138)*,
*Hermanus Bernardus Kloek, gedoopt op 10 januari 1796 in de Grote Kerk te Alkmaar,

Gerard Kloek Vermeeren schepen, heemraad en hoofdingeland van de Zijpe en Hazepolder overlijdt op 27 februari 1827 om 2 uur 's middags in Alkmaar.


*van der Ley - Kloek (1798), drieentwintigste generatie.       basis-schema

*Catherina Clasina Kloek, geboren in mei 1777 te Monnickendam, dochter van
*Jan Kloek en
*Wilhelmina Catharina van Sanen, trouwt op 29 april 1798, 21 jaar oud met
*Andries Adriaan van der Ley, gedoopt op 17 december 1766 te Delft, 32 jaar oud, weduwnaar van Hendrica Maria Elisabeth Druijvesteijn, zoon van
*Andries van der Ley en
*Geertruida Christina Swaan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Andries Adriaan van der Ley was Baljuw van de Nieuwburg; hoofd-officier van Alkmaar; kapitein van het blauwe vendel van de Schutterij; vrederechter; hoofdingeland en penningmeester van de Schermer; vroedschap (1788-95), schout (1790-95 en 1811) en municipale raad van Alkmaar (1811).

Catherina Clasina Kloek overlijdt op 22 december 1813 en wordt bijgezet in de bovenbed kelder B Noord van de Grote Kerk in Alkmaar.
Andries Adriaan van der Ley overlijdt op 28 juni 1825 en wordt op 2 juli 1825 bijgezet in de Grote Kerk van Alkmaar.


Kloek - Damen (1816), vierentwintigste generatie.       basis-schema

Hermanus Bernardus Johannes Kloek, gedoopt op 10 januari 1796 te Alkmaar, zoon van
Gerard Kloek Vermeeren en
Clasina Suurhuijsen, trouwt op 17 januari 1816 te 's Gravenhage met
Sophia Carolina Damen, geboren omstreeks 1795, dochter van
Joannes Nicolaaszoon Damen en
Dorothea Carolina Hieken,
Getuigen bij het huwelijk: Johannes Schultz, predikant, 39 jaar; Johan Henrich Sprö, predikant, 45 jaar; Johannes van den Toorn, zilversmid, 68 jaar en Pieter Hendrik Brugman, chirurgijn, 59 jaar,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Clasina Johanna Gerarda Kloek, geboren op 4 januari 1816 te 's Gravenhage,
Johannes Theodorus Harmanus Kloek, geboren op 12 april 1817 te 's Gravenhage,
Carel Willem Kloek, geboren op 13 juni 1818 te 's Gravenhage en op 20 augustus 1822 overleden,
Hermanus Gerardus Jan Kloek, geboren op 8 augustus 1820 te 's Gravenhage en op 3 juli 1821 overleden,
Sophia Dorothea Carolina Kloek, geboren op 12 januari 1822 te 's Gravenhage.


Hesselberg - Kloek (1860), vijfentwintigste generatie.       basis-schema

Clasina Johanna Gerarda Kloek, geboren op 4 januari 1816 te 's Gravenhage, dochter van
Hermanus Bernardus Johannes Kloek en
Sophia Carolina Damen trouwt op 22 februari 1860 op Texel, 44 jaar oud, met
Johannes Theodorus Hesselberg, geboren in 1819 te Oldenzaal, 41 jaar oud, zoon van
Jan Guillaume Slicher Hesselberg en
Sara Grimmelius, weduwnaar van Clasina Christina Hermina Hesterman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Clasina Johanna Gerarda Kloek overlijdt op 24 februari 1864.

Kloek - Verburgt (1843), vijfentwintigste generatie.       basis-schema

Johannes Theodorus Harmanus Kloek, geboren op 12 april 1817 te 's Gravenhage, zoon van
Hermanus Bernardus Johannes Kloek en
Sophia Carolina Damen trouwt op 10 mei 1843 te Utrecht, 25 jaar oud, met
Sophia Anna Geertruida Verburgt, geboren in 1822 te Maarssen, 21 jaar oud, dochter van
Willem Verburgt en
Aletta van den Berg,
Uit het huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Sophina Carolina Aletta Kloek, geboren op 19 februari 1844 te Amsterdam en op 21 november 1927 te Hilversum overleden,
*Johannes Theodorus Harmanus Kloek, geboren op 30 augustus 1848 te Leeuwarden en op 30 oktober 1857 te Maastricht overleden,
Aletta Kloek, geboren in 1851 te Zwolle,
*Willem Carel Kloek, geboren op 11 september 1852 te Groningen,
Theodorus Harmanus Kloek, geboren in 1857 te Maastricht,
Anna Geertruida Sophia Kloek, geboren op 12 september 1859 te Maastricht en op 9 januari 1940 te Hilversum overleden,
Angenita Kloek, geboren op 22 oktober 1861 te Maastricht,
Johannes Theodorus Hermannus Kloek, geboren op 10 december 1864 te Bergen op Zoom,

Johannes Theodorus Harmanus Kloek Sr. was adjudant onderofficier,
Sophia Anna Geertruida Verburgt overlijdt op 10 juli 1914 te Hilversum om 92 jarige leeftijd.

Koppen - Kloek (1864), vijfentwintigste generatie.       basis-schema

Sophia Dorothea Carolina Kloek, geboren op 12 januari 1822 te 's Gravenhage, dochter van
Hermanus Bernardus Johannes Kloek en
Sophia Carolina Damen trouwt op 29 december 1864 te Genderingen, 42 jaar oud, met
Hubert Antonij Koppen, geboren in 1813 te Dodewaard, 51 jaar oud, zoon van
Antonij Koppen en
Hubarta van Keijzerswaard,
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sophia Dorothea Carolina Kloek overlijdt op 7 juni 1893 te Ginneken en Bavel op 71 jarige leeftijd.


Fockens - Kloek (1877), zesentwintigste generatie.       basis-schema

Aletta Kloek, geboren in 1851, dochter van
Johannes Theodorus Harmanus Kloek en
Sophia Anna G. Verburgt trouwt op 25 mei 1877 te Naarden, 26 jaar oud, met
Jacob Willem Fockens, geboren in 1832 te Groningen, 45 jaar oud, zoon van
Willem Fockens en
Margien Geerts Bakker,
Uit het huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Jacobus Fockens, geboren op 27 november 1880 in Leek,
*Jacob Willem Fockens, geboren op 19 augustus 1882 in Leek,

Aletta Kloek overlijdt op 15 februari 1940 te Hilversum op 89 jarige leeftijd,
Jacob Willem Fockens was Burgemeester in Leek, hij overlijdt op 4 mei 1920 te Midwolde(Leek) op 88 jarige leeftijd.

Kloek - Schonekker (1883), zesentwintigste generatie.       basis-schema

Willem Carel Kloek geboren in 1853, zoon van
Johannes Theodorus Harmanus Kloek en
Sophia Anna G. Verburgt trouwt op 13 maart 1883 te Amsterdam met
Hendrika Christina Schonekker, geboren in 1845 te Amsterdam, dochter van
Jacobus Schonekker en
Marguerite Coenders,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Wilhelmina Christina Kloek, geboren op 17 december 1884 te Amsterdam,

Willem Carel Kloek, overlijdt op 7 maart 1932 te Heemstede op 79 jarige leeftijd.
Hendrika Christina Schonekker, overlijdt op 5 oktober 1931 te Haarlem op 86 jarige leeftijd.

Kloek - Bouwmeester (1883) zesentwintigste generatie.       basis-schema

Theodorus Harmanus Kloek, geboren in 1858, zoon van
Johannes Theodorus Harmanus Kloek en
Sophia Anna G. Verburgt trouwt op 13 maart 1883 te Apeldoorn, 25 jaar oud, met
Cornelia Johanna Maria Magdalena Bouwmeester, geboren in 1856 te Edam, 27 jaar oud, dochter van
Willem Bouwmeester en
Catrina Francisca Fröger,
Uit het huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sophia Anna Geertruida Kloek, geboren in 1885 te Hillegom,
Cornelia Johanna Maria Magdalena Kloek, geboren op 11 maart 1889 te Beverwijk.

Kloek - Huijsman (1921), zesentwintigste generatie.       basis-schema

Theodorus Harmanus Kloek, geboren in 1858, zoon van
Johannes Theodorus Harmanus Kloek en
Sophia Anna G. Verburgt hertrouwt op 18 januari 1921 te Hilversum, 63 jaar oud, met
Albertine Henriëtte Huijsman, geboren in 1855 te Dordrecht, 66 jaar oud, dochter van
Albertus Hendrikus Huijsman en
Catharina Eliseberth Schotel,
Uit het huwelijk zijn geen kinderen.

Theodorus Harmanus Kloek, overlijdt op 19 februari 1934 te Hilversum op 76 jarige leeftijd.

Bos - Kloek (1895), zesentwintigste generatie.       basis-schema

Angenita Kloek, geboren in 1862, dochter van
Johannes Theodorus Harmanus Kloek en
Sophia Anna G. Verburgt trouwt op 3 oktober 1895 te Bussum, 33 jaar oud, met
Floris Henricus Bos, geboren in 1866 te Sloten, 29 jaar oud en zoon van
Jacobus Floris Bos en
Huberta Henrica van den Bos,
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Angenita Kloek overlijdt op 28 november 1942 te Amersfoort op 81 jarige leeftijd,
Floris Henricus Bos overlijdt op 5 januari 1960 te Hoogland op 94 jarige leeftijd.


de Jong - Kloek (1916), zevenentwintigste generatie.       basis-schema

Wilhelmina Christina Kloek geboren in 1884, dochter van
Willem Carel Kloek en
Hendrika Christina Schonekker trouwt op 29 januari 1915 te Hilversum met
Jacobus Wilhelmus de Jong, geboren in 1887 te Amsterdam, zoon van
Dirk Jacobus de Jong en
Pietertje Zeijlstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacobus Wilhelmus de Jong overlijdt op 25 september 1946 te Heemstede op 59 jarige leeftijd.


Koopman - Kloek (1895), zevenentwintigste generatie.       basis-schema

Sophia Anna Geertruida Kloek, geboren in 1885, dochter van
Theodorus Harmanus Kloek en
Cornelia Johanna Maria Magdalena Bouwmeester trouwt op 18 mei 1911 te Hilversum, 36 jaar oud, met
Lucas Herman Koopman, geboren in 1882 te Hilversum, 29 jaar oud, zoon van
Gerrit Jan Koopman en
Maria Elisabeth Polack,
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Lucas Herman Koopman overlijdt op 17 oktober 1950 te Amsterdam op 68 jarige leeftijd.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 16 januari 2017).
proclaimer