Elias I, Vroutje Pancras
Elias Ia, Vroutje Pancras
Elias Ib, Vroutje Pancras
Elias Ic, Vroutje Pancras
Elias Id, Vroutje Pancras

Elias II, Debora Pancras
Elias IIa, Debora Pancras
Elias IIb, Debora Pancras
Elias IIc, Debora Pancras

Elias III, Debora Pancras
Elias IIIa, Debora Pancras
Elias IIIb, Debora Pancras
Elias IIIc, Debora Pancras

Elias IV, Debora Pancras