de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken
verbonden families:
Barnevelt, Bohene, van Bronckhorst, Camphusen, Damen, Derricks, Ellebartus, Greyte, Hanssen, Hendriks, Hullekes, Knoop, Lippert, van Meeckeren, Munter, Peters, Ploech, Potters, Regoor, Simons, Spaen, Wiggers.V i d e o s
Nijmegen


Arnhem


VIII

Cloeck - Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.


IX

Cloeck - van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


X

Cloeck - Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck - van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriŰn stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12Ż alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck - van Meeckeren (1468)       basis-schema

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn vijf kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474 en
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476.

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix.".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


XIII

Gijsbert Cloeck       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1470, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren heeft vier kinderen.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514,

Protocol
1515 Leenregister Kwartier Arnhem.
Beleend met Spaensweert, Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts Cloeck, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515. Gerard van Broeckhusen is hulder.


Zevenaar


XIV

Cloeck - Greyte (1554)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510, zoon van Gijsbert Cloeck, trouwt omstreeks 1554 te Doesburg met Greyte.

Er zijn vier kinderen bekend.
Bartolt Cloeck , geboren omstreeks 1554,
Lijsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1556 en
Frederik Cloeck, geboren omstreeks 1558.
Herman Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Protocollen
22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.


XV

Cloeck - Lippert (1577)       basis-schema

Bartolt Cloeck, geboren omstreeks 1554, zoon van Johan Cloeck, en Greyte, trouwt omstreeks 1577 te Doesburg met Willemke Lippert, weduwe van Aernt Smitt.
Van Bartold Cloeck en Willemke Lippert zijn vier kinderen bekend.

Johann Cloeck,, geboren omstreeks 1578 te Oud-Zevenaar,
Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1580 te Oud-Zevenaar, Grietgen Cloeck testeert op 29 oktober 1620
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 te Oud-Zevenaar en
Arntgen Cloeck, geboren omstreeks 1584 te Oud-Zevenaar.

Protocollen
13 april 1578 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Baertolt Kloecken met een huis aan de Santbergstraet te Doesburg.

18 februari 1601 Richterambt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert M÷ller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.

5 maart 1619 Zevenaar.
Genoemd wordt Bartholdt Cloeck die 5 morgen land op de Ahe in pacht heeft van Simon Loet en Eijda van Eck.


XVI

Cloeck-Derricks (1622)       basis-schema

Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 en zoon van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, trouwt omstreeks 1622 met Gerritje Derricks, geboren omstreeks 1595.
Uit dit huwelijk van Albert Cloeck en Gerritje Derricks zijn vier kinderen bekend.

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624 te Oud-Zevenaar,
Adriaen Cloeck, geboren omstreeks 1630 te Oud-Zevenaar,
Johannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 te Oud-Zevenaar en
Christina Cloeck, geboren omstreeks 1636 te Oud-Zevenaar,

Protocollen
Oud Archief Arnhem, Schoenmakersgilde no. 1814.
Acte waarbij de stadsziekentrooster Johan Herberts verklaart dat de aan de pest ziek liggende Albert Cloeck en diens vrouw Geertgen Dircks aan het gilde 200 gulden hebben vermaakt ten behoeve van uitkeringen aan de armen.


Nijmegen


XVII

Cloeck - Simons (1671)       basis-schema

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624 te Oud Zevenaar, zoon van
Albert Cloecken
Gerritje Derricks trouwt op 5 mei 1671 te oud Zevenaar circa 47 jaar oud met
Anna Simons,
Van Bartholomeus Cloeck en Anna Simons zijn tien kinderen bekend,

Johan Cloeck, geboren in 1671 te oud Zevenaar en voor 1682 overleden,
Jenneke Cloeck, geboren in 1673 te oud Zevenaar,
Cornelius Cloeck, geboren in 1675 te oud Zevenaar,
Albert Cloeck, geboren in 1677 te oud Zevenaar,
Jasper Cloeck, geboren in 1681 te Nijmegen,
Joannes Cloeck, gedoopt op 28 november 1682 te Nijmegen,
Christiana Maria Cloeck, gedoopt op 18 april 1685 te Nijmegen,
Theodorus Kloeck, gedoopt op 16 november 1687 te Nijmegen,
Maria Cloeck, gedoopt op 6 september 1690 te Nijmegen,
Fransiscus Bartholomeus Cloeck, gedoopt op 22 juni 1693 te Nijmegen.

Bartholomeus Cloeck overlijdt voor 1701, circa 77 jaar oud.


XVIII

Cloek-Wiggers (1696)       basis-schema

Albert Cloek, geboren in 1677, zoon van
Bartholomeus Cloeck en
Anna Simons trouwt op 1 augustus 1696 in de R.K. Statie der Minderbroeders te Nijmegen met
Dorothea Wiggers,
Getuigen: Agnes van Bothalen en Dirickxke Tijssen,
Uit het huwelijk van Albert Cloek en Dorothea Wiggers zijn drie kinderen bekend,

Anna Margareta Kloeck, gedoopt op 16 januari 1697 in de R.K. Statie der Minderbroeders te Nijmegen,
Getuigen: Anna Sijmons, Jenneke Kloeck,
Joanna Maria Cloeck, gedoopt op 24 juni 1702 te Nijmegen,
Gosuinus Kloeck, gedoopt op 18 juni 1704 in de R.K. Statie der Minderbroeders te Nijmegen,
Getuigen: Laurentius Kloeck, Josijna Kloeck,

Dorothea Wiggers overlijdt half december 1746 en wordt op 16 december 1746 in de Stevenskerk begraven.

Cloek-Bohene (1704)       basis-schema

Cornelius Cloek, geboren in 1675, zoon van
Bartholomeus Cloeck en
Anna Simons trouwt op 4 mei 1704 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen met
Josijna Bohene,
Uit het huwelijk van Cornelius Cloek en Josijna Bohene zijn zeven kinderen bekend,

Bartholomaeus Kloeck, geboren op 28 december 1704, gedoopt op 29 december 1704 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Andreas Bohene, Joanna Kloecke,
Petrus Cloek, geboren en gedoopt op 3 juli 1706 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Albertus Kloek, Gertrudis Bonhene,
Petronilla Cloek, geboren en gedoopt op 24 september 1707 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Antonius Bonhene, Anna Kloek,
Maria Christina Kloeken, geboren 3 september 1710 en gedoopt op 4 september 1710 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Laurentius Kloeke, Joanna Kloeken,
Anna Kloeke, geboren 16 oktober 1712 en gedoopt op 17 oktober 1712 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Antonius Diricks, Gertrudis Bonhenen,
Theodorus Kloeke, geboren en gedoopt op 1 februari 1715 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen en voor december 1716 overleden,
Getuigen: Albertus Kloeke, Margarita Nieuwendijck,
Theodorus Kloek, geboren en gedoopt op 9 december 1716 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Georgius Jansens, Anna Hus,

Josina Bohene overlijdt begin februari 1755 en wordt op 8 februari 1755 begraven.

Cloek-van Barnevelt (1716)       basis-schema

Jasper Cloek, geboren in 1681, zoon van
Bartholomeus Cloeck en
Anna Simons trouwt op 29 augustus 1716 te Nijmegen met
Maria van Barnevelt,
Uit het huwelijk van Jasper Cloek en Maria van Barnevelt zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Cloek, geboren op 28 april 1718 te Nijmegen,
Wilhelmina Cloek, geboren op 22 juni 1721 te Arnhem.

Cloek-Damen (1720)       basis-schema

Fransiscus Bartholomeus Cloeck, gedoopt op 22 juni 1693, zoon van
Bartholomeus Cloeck en
Anna Simons trouwt op 15 december 1720 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen met
Gertrudis Damen,
Getuigen: Theodora Erpthagen, Maria de Haagh,
Uit het huwelijk van Fransiscus Bartholomeus Cloeck en Gertrudis Damen zijn vier kindere bekend,

Dorothea Kloek, geboren en gedoopt op 6 september 1724 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Godefridus Damen, Josina Bonenen,
Anna Kloek, geboren op 5 maart 1726, gedoopt op 6 maart 1726 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Godefridus Damen, Josina Bonenen,
Albertus Kloek, geboren en gedoopt op 18 mei 1729 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Goswinus Kloek, Margarita de Bruijn,
Martinus Kloek, geboren op 5 april 1733, gedoopt op 6 april 1733 in de R.K. Statie der Jezu´eten te Nijmegen,
Getuigen: Theodorus van der Linden, Petronilla Kloek.


XIX

Cloek-Peters (1743)       basis-schema

Bartholomeus Cloek geboren op 28 december 1704, zoon van
Cornelius Cloek en
Josijna Bohene trouwt in 1738 te Nijmegen met
Elisabeth Peters,
Uit het huwelijk van Bartholomeus Cloek en Elisabeth Peters zijn vier kinderen bekend,

Maria Cloek, gedoopt op 13 juni 1738 in R.K.Statie der Jezuieten te Nijmegen en op 5 maart 1820 te Nijmegen overleden,
Albertus Cornelius Cloek, gedoopt op 12 september 1739 in R.K.Statie der Jezuieten te Nijmegen,
Petrus Cloek, gedoopt op 20 februari 1741 in R.K.Statie der Jezuieten te Nijmegen,
Anna Dorothea Cloek, geboren op 19 juni 1744, gedoopt op 20 juni 1744 in de R.K.Statie der Jezuieten te Nijmegen,
getuigen: Henricus Peters, Cornelius Kloeck, Anna Peters, Cornelia Geurts.

Hullekes-Cloek (1752)       basis-schema

Anna Cloek, geboren geboren op 16 oktober 1712, dochter van
Cornelius Cloek en
Josijna Bohene trouwt op 25 juni 1752 te Nijmegen met
Leendert Hullekes,
Uit het huwelijk van Anna Cloek en Leendert Hullekes is ÚÚn kind bekend,

Joannes Hullekens, gedoopt op 10 mei 1754 in de R.K. Statie der Jezu´eten Nijmegen.

Cloek-Ellebartus (1750)       basis-schema

Theodorus (Derck) Cloek geboren op 9 december 1716, zoon van
Cornelius Cloek en
Josijna Bohene trouwt op 3 mei 1750 te Nijmegen met
Theodora (Derkske) Ellebartus, geboren in 1725,
Uit het huwelijk van Derck Cloek en Theodora (Derkske) Ellebartus zijn twee kinderen bekend.

Pieter Cloek, geboren omstreeks 1753 te Nijmegen,
Josina Cloek, geboren in 1756 te Nijmegen en op 13 december 1841 te Nijmegen overleden,

Theodora Ellebartus, overlijdt half april 1791 te Nijmegen en wordt op 23 april 1791 op 64 jarige leeftijd begraven.

Knoop - Kloek (1740)       basis-schema

Uit het huwelijk van Elisabeth Kloek, geboren op 28 april 1718 te Nijmegen, dochter van Jasper Cloeck en Maria van Barnevelt en Joan Diderik Knoop vier kinderen bekend:

Henrik Knoop,
Joan Sebastiaan Knoop,
Diederik Jacob Knoop,
Wilhelmina Knoop, geboren begin 1749 te Arnhem en op 6 november 1829 te Groningen overleden,

Joan Diderik Knoop was apotheker en overlijdt eind 1748.

Hanssen-Cloek (1743)       basis-schema

Wilhelmina Cloek, geboren op 27 juni 1721 en dochter van
Jasper Cloek en
Maria van Barnevelt trouwt op 10 augustus 1743 te Arnhem met
Coenraet Hendrik Hanssen, geboren omstreeks 1713,
Uit het huwelijk van Wilhelmina Cloek en Coenraet Hendrik Hanssen zijn geen kinderen bekend.


XX

Munter-Kloeck (1762)       basis-schema

Op 16 juli 1763 trouwen in Wyler(gemeente Kranenburg) Dorothea Kloeck en Hubertus Munter,
Dorothea Kloeck, gedoopt op 20 juni 1744 te Nijmegen is een dochter van
Bartholomeus Kloeck en
Elizabeth Peters,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Hubertus Munter, gedoopt op 7 februari 1762 te Rotterdam,
Johannes Gerardus Munter, gedoopt op 17 januari 1767 te Rotterdam,
Melchior Munter, gedoopt op 2 januari 1768 te Rotterdam,
Bartholomeus Munter, gedoopt op 28 maart 1770 te Rotterdam,
Anna Elisabeth Munter, gedoopt op 15 augustus 1772 te Rotterdam,
Elisabeth Munter, gedoopt op 9 november 1774 te Rotterdam,
Johannes Hendricus Munter, gedoopt op 4 december 1776 te Rotterdam,
Hendrik Munter, gedoopt op 24 december 1778 te Rotterdam,
Petrus Munter, gedoopt op 13 Februari 1781 te Rotterdam en op 7 februari 1850 overleden,
Dorothea Munter, gedoopt op 27 april 1783 te Rotterdam,

Dorothea Kloeck, overlijdt op 8 november 1811 te Rotterdam op 67 jarige leeftijd.

Cloek-Regoor (1783)       basis-schema

Pieter Cloek geboren omstreeks 1753 en zoon van
Derck Cloek en
Derkske Ellebartus trouwt in april 1783 te Nijmegen met
Johanna Regoor, geboren in 1750 te Nijmegen,
Uit het huwelijk van Pieter Cloek en Johanna Regoor zijn twee kinderen bekend,

Barta Kloek, gedoopt op 31 maart 1784 in de R.K.Statie der Jezuieten te Nijmegen en
Joanna Kloek, gedoopt op 24 mei 1786 te Nijmegen in de R.K. Statie der Jezuieten te Nijmegen en op 12 december 1866 te Nijmegen overleden,
doopgetuigen: Petrus van de Winkel, Catharina Regoor,

Pieter Cloek, overlijdt half augustus 1806 en wordt op 22 augustus 1806 te Nijmegen bergraven,
Johanna Regoor, overlijdt op 21 mei 1816 te Nijmegen, 66 jaar oud.


XXI

Hendriks-Kloek (1810)       basis-schema

Barta Kloek gedoopt op 31 maart 1784, dochter van
Pieter Cloek en
Johanna Regoor trouwt omstreeks 1810, te Nijmegen, circa 26 jaar oud, met
Johannes Hendriks, geboren in 1789 te Nijmegen,
Uit het huwelijk van Barta Kloek en Johannes Hendriks zijn zeven kinderen bekend,

Pierre Hendriks, geboren 5 mei 1811 te Nijmegen,
Johannes Hendriks, geboren 22 december 1812 te Nijmegen en op 8 januari 1813 overleden,
Jean Hendriks, geboren 1 december 1813 te Nijmegen en op 18 mei 1891 overleden,
Antoon Hendriks, geboren 10 september 1816 te Nijmegen en op 19 mei 1817 overleden,
Martijn Hendriks, geboren 29 april 1818 te Nijmegen,
Derk Hendriks, geboren 11 oktober 1820 te Nijmegen en op 29 mei 1825 overleden,
Willem Frederik Hendriks, geboren 9 februari 1823 te Nijmegen en
Elisabeth Hendriks, geboren 19 november 1825 te Nijmegen.

Johannes Hendriks overlijdt op 28 januari 1868 te Nijmegen op 79 jarige leeftijd.

Potters-Kloek (1815)       basis-schema

Joanna Kloek geboren op 24 mei 1786 te Nijmegen, dochter van
Pieter Cloek en
Johanna Regoor trouwt op 18 februari 1815, te Nijmegen, 29 jaar oud, met
Nicolaas Potters ,geboren op 24 mei 1787 te Sluis en zoon van
Christiaan Potters en
Helena Maria van den Broek,
Uit het huwelijk van Joanna Kloek en Nicolaas Potters zijn zes kinderen bekend,

Helena Potters, geboren 30 maart 1816 te Nijmegen en op 16 mei 1886 overleden,
Johanna Potters, geboren 16 oktober 1818 te Nijmegen en op 11 november 1818 overleden,
Petrus Potters, geboren op 18 juli 1820 te Nijmegen en op 25 augustus 1820 overleden,
Anthonius Petrus Potters, geboren op 14 augustus 1821 te Nijmegen en op 8 oktober 1821 overleden,
Arnolda Johanna Potters, geboren op 9 oktober 1822 te Nijmegen,
Christiaan Potters, geboren op 27 maart 1826 te Nijmegen en op 21 februari 1842, 16 jaar oud, overleden

Joanna Kloek overlijdt op 12 december 1866 te Nijmegen op 80 jarige leeftijd.
Nicolaas Potters overlijdt op 30 mei 1850 te Nijmegen op 63 jarige leeftijd.


Einde Tekst (laatst gewijzigd op 9 februari 2017).
proclaimer