de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken
Verbonden families:
Arendsen, Baas, den Bieman, Bots van den Broek, van Bronckhorst, de Bruin, Camphusen, Cleut, Derricks, van Dort, Gans, Greyte, Groen in't Woud, van Haerlem, van Hattum, Hoogeveen, Jans, Jansen, Klarenbeek, Kuipers, Lippert, van Meeckeren, van Oosterom, Oostveen, Pel, Ploech, Schopen, Spaen, Stramrood, van der Velden, Vermeulen, Wilbrink, Wingelaar, de Zeeuw, van Zeijl.


Arnhem


VIII

Cloeck - Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.


IX

Cloeck - van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


X

Cloeck - Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck - van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck - van Meeckeren (1468)       basis-schema

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn vijf kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474 en
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476.

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix.".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


XIII

Gijsbert Cloeck       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1470, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren heeft vier kinderen.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514,

Protocol
1515 Leenregister Kwartier Arnhem.
Beleend met Spaensweert, Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts Cloeck, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515. Gerard van Broeckhusen is hulder.


Zevenaar


XIV

Cloeck - Greyte (1554)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510, zoon van Gijsbert Cloeck, trouwt omstreeks 1554 te Doesburg met Greyte.

Er zijn vier kinderen bekend.
Bartolt Cloeck , geboren omstreeks 1554,
Lijsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1556 en
Frederik Cloeck, geboren omstreeks 1558.
Herman Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Protocollen
22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.


XV

Cloeck - Lippert (1577)       basis-schema

Bartolt Cloeck, geboren omstreeks 1554, zoon van Johan Cloeck, en Greyte, trouwt omstreeks 1577 te Doesburg met Willemke Lippert, weduwe van Aernt Smitt.
Van Bartold Cloeck en Willemke Lippert zijn vier kinderen bekend.

Johann Cloeck,, geboren omstreeks 1578 te Oud-Zevenaar,
Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1580 te Oud-Zevenaar, Grietgen Cloeck testeert op 29 oktober 1620
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 te Oud-Zevenaar en
Arntgen Cloeck, geboren omstreeks 1584 te Oud-Zevenaar.

Protocollen
13 april 1578 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Baertolt Kloecken met een huis aan de Santbergstraet te Doesburg.

18 februari 1601 Richterambt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert Möller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.

5 maart 1619 Zevenaar.
Genoemd wordt Bartholdt Cloeck die 5 morgen land op de Ahe in pacht heeft van Simon Loet en Eijda van Eck.


XVI

Cloeck - Derricks (1622)       basis-schema

Albert Cloeck, geboren omstreeks 1582 en zoon van Bartold Cloeck en Willemke Lippert, trouwt omstreeks 1622 met Gerritje Derricks, geboren omstreeks 1595.
Uit dit huwelijk van Albert Cloeck en Gerritje Derricks zijn vier kinderen bekend.

Bartholomeus Cloeck, geboren omstreeks 1624 te Oud-Zevenaar,
Adriaen Cloeck, geboren omstreeks 1630 te Oud-Zevenaar,
Johannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 te Oud-Zevenaar en
Christina Cloeck, geboren omstreeks 1636 te Oud-Zevenaar,

Protocollen
Oud Archief Arnhem, Schoenmakersgilde no. 1814.
Acte waarbij de stadsziekentrooster Johan Herberts verklaart dat de aan de pest ziek liggende Albert Cloeck en diens vrouw Geertgen Dircks aan het gilde 200 gulden hebben vermaakt ten behoeve van uitkeringen aan de armen.


XVII

Cloeck - Jans (1672)       basis-schema

Joannes Cloeck, geboren omstreeks 1634 zoon van Albert Cloeck en Gerritje Derricks trouwt op 24 april 1672 te oud Zevenaar, circa 38 jaar oud met Engeltien Jans.
Van Joannes Cloeck en Engeltien Jans zijn vijf kinderen bekend.

Anna Cloeck, gedoopt op 22 januari 1672 te oud Zevenaar,
Albertus Cloeck, gedoopt op 23 juli 1673 te oud Zevenaar,
Cornelius Cloeck, gedoopt op 28 oktober 1675 te oud Zevenaar,
Laurius Cloeck, gedoopt op 7 augustus 1677 te oud Zevenaar en
Joannes Cloeck, geboren in 1680 te Emmerich.


Wijk bij Duurstede


XVIII

Jan Kloek (1712)       basis-schema

Jan(Joannes) Kloek(Cloeck), geboren in 1680 te Emmerich, zoon van Joannes Cloeck en Engeltien Jans, is de jongste uit een gezin van vijf kinderen, welk gezin in Zevenaar woonde en omstreeks 1679 naar Emmerich is verhuisde. Jan is omstreeks 1712 in het huwelijk getreden; de naam van zijn echtgenote is evenals de locatie van zijn huwelijk niet bekend. Zijn jongste zoon Gerrid is in Emmerich geboren, waarna het gezin zich in Wijk bij Duurstede heeft gevestigd.

De familie Kloek komt omstreeks 1737 vanuit Emmerich naar Wijk bij Duurstede, waarschijnlijk via de Rijn waar beide plaatsen aan liggen en vestigen zich aan de Neerdijk te Wijk bij Duurstede. De moeder is waarschijnlijk na de geboorte van het vijfde kind in 1721 overleden.

Het gezin van Jan Kloek omvat vijf kinderen.
Berdina Kloek, geboren in 1713,
Bernarda Kloek, geboren in 1715,
Wilhelmina Kloek, geboren in 1717,
Henricus Kloek, geboren in 1719 en
Gerrid Kloek, geboren in 1721.


XIX

Cleut - Kloek (1737)       basis-schema

De eerste vermelding in de kerkelijke archieven dateert uit 1737 als
Berdina Kloek, de oudste dochter van Jan Kloek, gedoopt in 1713 en 24 jaar oud, in 1737 trouwt met Peter Cleut, gedoopt op 27 juli 1715 te Wijk bij Duurstede en zoon van Gerrit Cleuting en Ariaantje van Amerongen.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend, dat op 1 mei 1738 is gedoopt en
Adriana is genoemd, [ document], zij is ten doop gehouden door Henricus Kloek de oudste broer van Berdina.
Zij vestigen zich aan de Neerdijk.

van Haerlem - Kloek (1739)       basis-schema

Bernarda Kloek, de tweede dochter van Jan Kloek, gedoopt in 1715, trouwt op 21 april 1739 [document], 24 jaar oud met Martinus van Haerlem.

Uit dit huwelijk is ook slechts 1 kind bekend, dat
Jacoba is genoemd en op 18 april 1740, ten is doop gehouden door Wilhelmina Kloek, de jongste dochter van Jan Kloek [document].
Zij vestigen zich aan de Weykersloot ten noorden van Wijk bij Duurstede.

Martinus van Haerlem, neemt uit zijn eerste huwelijk met Jacoba de Wit drie kinderen mee, Johannes gedoopt op 10 september 1735(3 jaar), Anna gedoopt op 27 oktober 1736(2 jaar) en Sibilla gedoopt op 19 november 1738 en nog geen jaar.

Wilhelmina Kloek       basis-schema

Wilhelmina, de derde dochter van Jan Kloek blijft ongehuwd.

Kloek - van Hattum (1745)       basis-schema

Van de jongens trouwt,
Henricus Kloek, gedoopt in 1719, trouwt op 2 mei 1745 op 26 jarige leeftijd met Gerarde van Hattum, gedoopt op 20 augustus 1719 te Wijk bij Duurstede, eveneens 26 jaar oud [document], dochter van Anteunis van Hattum en Cornelia de Heus, zij is een nazaat van de adellijke familie van Hattum uit Gelderland.
Het echtpaar vestigt zich in Dweersdijk, het huidige Dwarsdijk, een dorp dat halverwege Wijk bij Duurstede en Schalkwijk ligt.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,
Joannes Kloek, vernoemd naar zijn grootvader, gedoopt op 29 oktober 1745 [document], ten doop gehouden door zijn tante Berdina,
Antonius Kloek gedoopt op 29 augustus 1747 [document] en
Aleidis Kloek, gedoopt op 19 december 1749 [document], ten doop gehouden door haar tante Bernarda.

Kloek - van Zeijl (1751)       basis-schema

Op 29 juli 1751 trouwt Henricus Kloek voor de tweede maal, zodat mag worden aangenomen dat Gerarde van Hattum na de geboorte van haar derde kind is overleden.

De tweede echtgenote van
Henricus Kloek is Johanna van Zeijl, [document], Henricus verhuist naar de Noort aan de rand van Wijk bij Duurstede.

Uit dit huwelijk komen eveneens drie kinderen voort,
Cornelia Kloek, gedoopt op 27 maart 1752, [document],
Joanna Kloek gedoopt op 3 februari 1754, [document], ten doop gehouden door haar tante Berdina en
Hubertus Kloek gedoopt op 23 november 1756 [document].

Henricus Kloek overlijdt op 4 januari 1810 in Wijk bij Duurstede op 91 jarige leeftijd.


De genealogie van deze tak is verder uitgewerkt onder de sectie Wijk bij Duurstede.

Kloek - Vermeulen (1756)       basis-schema

De jongste zoon van
Jan Kloek,
Gerrid Kloek, geboren in 1721 te Emmerich, trouwt op 14 december 1756 in Dweersdijk, [document] 35 jaar oud, met
Claesje Vermeulen, het kerkelijk huwelijk wordt dezelfde dag in Werkhoven voltrokken.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,
Johannes Kloek vernoemd naar zijn grootvader en gedoopt op 23 februari 1757 te Werkhoven [document] ,
Johanna Kloek geboren in 1759 te Cothen,
Wilhelmus Kloek geboren op 6 februari 1760 te Werkhoven en op 24 december 1812 te Wijk bij Duurstede overleden,
Gerardus Kloek geboren in 1761,

Gerrid Kloek overlijdt eind oktober 1796 te Wijk bij Duurstede, 75 jaar oud en wordt op 4 november 1796 aldaar begraven.

De periode 1737-1762 markeert de familie Kloek uit de negentiende generatie.


Maartensdijk


XX

Kloek - de Bruin (1802)       basis-schema

Johannes Kloek, geboren in 1757 te Dweersdijk, zoon van
Gerrid Kloek en
Claesje Vermeulen trouwt op 28 februari 1802 te Vleuten in Utrecht met
Agnita de Bruin, geboren in 1773,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Gerardus Kloek, gedoopt op 4 december 1802 in de Rooms Katholieke Kerk in de Jerusalemsteeg te Utrecht Stad en op op 2 mei 1864 te Broekhuizervorst (akte 12), overleden,
Maria Kloek, geboren op 14 februari 1804 te Maartensdijk en jong overleden,
Cornelis Kloek, gedoopt op 22 februari 1805 in de Rooms Katholieke Kerk in de Jerusalemsteeg te Utrecht Stad en op 22 maart 1875 te Werkhoven (akte 5) overleden,
Nicolaas Kloek, gedoopt op 20 maart 1806 in de Rooms Katholieke Kerk in de Jerusalemsteeg te Utrecht Stad en op 20 mei 1813 in de Bilt (akte 9), overleden,
Wilhelmus Kloek, gedoopt op 30 maart 1807 in de Rooms Katholieke Kerk in de Jerusalemsteeg te Utrecht Stad en op 4 augustus 1872 te Amersfoort (akte 226), overleden,
Martinus Kloek, geboren in 1811 in de Bilt en op 13 september 1882 te Nijkerk overleden,
Maria Kloek, geboren op 29 mei 1812 in de Bilt (akte 9), en een dag later (akte 13), overleden en
Nicolaas Kloek, geboren op 3 juni 1813 in de Bilt (akte 14), en op 17 maart 1886 in Jutphaas (akte 21), overleden.
De naam Maria komt tweemaal voor, zodat is aangenomen dat Maria Kloek uit 1804 jong is overleden.

Johannes Kloek overlijdt op 5 juni 1814 te Maartensdijk (akte 27), op 57 jarige leeftijd,
Agnita de Bruin overlijdt op 19 september 1814 te Maartensdijk (akte 41), op 41 jarige leeftijd,

Toen Johannes Kloek en zijn echtenote Agnita de Bruin beiden in 1814 kort na elkaar overleden, lieten zij 5 minderjarige kinderen achter.

Oostveen - Kloek (1798)       basis-schema

Johanna Kloek, geboren in 1759 te Cothen, dochter van
Gerrid Kloek en
Claesje Vermeulen trouwt in 1798 met
Hendrik Oostveen, geboren in 1773, zoon van
Hermanus Oostveen en
Geertje Goethert,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gerarda Oostveen, geboren op 22 juli 1799 te Wijk bij Duurstede en op 18 februari 1880 te Houten (akte 11), overleden,
Clasina Oostveen, geboren op 30 december 1801 te Cothen,
Hermanus Oostveen, geboren op 6 mei 1804 te Cothen en op 18 juni 1866 te Nieuwkoop (akte 11), overleden,
Cornelis Oostveen geboren op 19 augustus 1807 te Wijk bij Duurstede en op 11 januari 1863 te Bunnik (akte 1), overleden.

Johanna Kloek overlijdt op 29 augustus 1831 te Cothen (akte 8), op 72 jarige leeftijd.
Hendrik Oostveen overlijdt op 8 november 1819 te Cothen (akte 9), op 46 jarige leeftijd.

Gerardus Kloek (1785)       basis-schema

Gerardus Kloek geboren in 1761, zoon van
Gerrid Kloek en
Claesje Vermeulen, heeft een dochter van een onbekende moeder,

Gijsberdina Elisabeth Kloek, geboren in 1785 en op 20 juni 1819 te Wijk bij Duurstede (akte 26), overleden.


XXI

Kloek - van den Broek (1843)       basis-schema

Gerardus Kloek , gedoopt op 4 december 1802, zoon van
Johannes Kloek en
Agneta de Bruin, trouwt op 11 januari 1843 in Broekhuizen, Limburg (akte 0), 41 jaar oud, met
Petronella van den Broek, geboren op 16 april 1807 in Broekhuizen, 36 jaar oud, dochter van
Christoffel van den Broek en
Maria Groetelaers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johannes Christoffel Kloek, geboren op 3 juli 1845 te Broekhuizen in Limburg (akte 13) en op 1 november 1845, 4 maanden oud te Broekhuizervorst (akte 13) overleden,
Peter Mathijs Kloek, geboren op 5 oktober 1851 te Broekhuizen in Limburg (akte 20) .

Gerardus Kloek overlijdt, 61 jaar oud, op 2 mei 1864 te Broekhuizervorst (akte 12) .

Kloek - Arendsen (1837)       basis-schema

Cornelis Kloek, gedoopt op 22 februari 1805, zoon van
Johannes Kloek en
Agneta de Bruin, trouwt op 4 december 1837, 32 jaar oud in Cothen, Utrecht, (akte 3) met
Elisabeth Arendsen, geboren op 3 maart 1799 in Wijk bij Duurstede, 38 jaar oud, dochter van
Matheus Arendzen en
Maria van Teffelen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Angenita Kloek, geboren op 17 september 1838 en op 1 oktober 1875 te Werkhoven (akte 19) overleden
Maria Kloek, geboren op 7 april 1841 en vier dagen later overleden.

Cornelis Kloek overlijdt, 71 jaar oud, op 22 maart 1875 te Werkhoven (akte 5),
Elisabeth Arendsen overlijdt, op 23 mei 1876 te Amersfoort (akte 153), op 78 jarige leeftijd.

Kloek - Klarenbeek (1835)       basis-schema

Wilhelmus Kloek, gedoopt op 30 maart 1807, zoon van
Johannes Kloek en
Agneta de Bruin, trouwt op 27 mei 1835, 28 jaar oud in Utrecht Stad (akte 151), met
Hanna Klarenbeek, geboren in 1813 in de Bilt, 22 jaar oud, dochter van
Hannes Klarenbeek en
Engeltje van Staten,
Hanna Klarenbeek overlijdt nog in haar huwelijksjaar op 14 juli 1835 te Maarsseveen (akte 15),
Wilhelmus Kloek hertrouwt een half jaar later op 21 januari 1836 in de Bilt (akte 1), met
Gerarda Klarenbeek, zij is in 1803 in Groenekan bij Maartensdijk geboren, 33 jaar oud, dochter van
Jan Klarenbeek en
Jannetje Roest,
Gerarde Klarenbeek was weduwe van Arnoldus van Uum en had vijf kinderen,
Uit het tweede huwelijk van Wilhelmus Kloek zijn vier kinderen bekend,

Johannes Kloek, geboren op 29 november 1836 in de Bilt (akte 54) en op 29 mei 1922 in Utrecht (akte 998) overleden,
Arie Kloek, geboren op 9 maart 1839 in Maartendijk (akte 8) en op 12 november 1924 in Utrecht (akte 1521) overleden,
Cornelis Kloek geboren op 12 mei 1842 in de Bilt (akte 20) en nog een
Johannes Kloek, geboren op 23 september 1846 in de Bilt (akte 42) en op 31 januari 1906 te Utrecht (akte 6), overleden.

Wilhelmus Kloek overlijdt op 4 augustus 1872 te Amersfoort (akte 226), op 65 jarige leeftijd.

Kloek - Pel (1838)       basis-schema

Nicolaas Kloek, geboren op 3 juni 1813, zoon van
Johannes Kloek en
Agnita de Bruin, trouwt op 22 augustus 1838, 25 jaar oud, in Jutphaas (akte 10), met
Margaretha Pel, geboren in 1811 te Jutphaas, Utrecht, 27 jaar oud, dochter van
Antonius Pel en
Johanna Gersen,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Niesje Kloek, geboren op 6 juni 1839 te Jutphaas (akte 39) en op 9 oktober 1842 te Jutphaas (akte 56) overleden,
Antonia Kloek, geboren op 18 december 1840 te Jutphaas (akte 59) en een maand later op 14 januari 1841 te Jutphaas (akte 4) overleden,
Jan Kloek, geboren op 23 maart 1843 te Jutphaas (akte 23) en op 20 september 1849 te Jutphaas (akte 76) overleden,
Antonius Kloek, geboren op 18 november 1844 te Jutphaas (akte 54) en op 5 april 1872 te Utrecht Stad (akte 512) overleden,
Johannes Kloek, geboren op 22 mei 1848 te Jutphaas (akte 19) en op 22 april 1853 te Jutphaas (akte 24) overleden ,
Hendrikus Johannes Kloek, geboren op 7 mei 1851 te Jutphaas (akte 31) en nog datzelfde jaar op 26 november 1851 te Jutphaas (akte 39) overleden,
Niesje Kloek, geboren op 1 januari 1853 te Jutphaas (akte 1) en op 4 juli 1922 te Utrecht Stad (akte 1180) overleden en
Johanna Kloek, geboren op 20 februari 1858 Jutphaas (akte 14) en op 10 september 1860 te Jutphaas (akte 38) overleden.

Margaretha Pel overlijdt op 3 november 1866 te Jutphaas.

Kloek - van Dort (1867)       basis-schema

Nicolaas Kloek geboren op 3 juni 1813, zoon van
Johannes Kloek en
Agnita de Bruin, hertrouwt op 16 oktober 1867 in Utrecht Stad (akte 539), met
Catharina van Dort, geboren op 2 oktober 1818 in Bunnik, dochter van
Cornelis van Dort en
Elisabeth Coufé,
Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Nicolaas Kloek overlijdt, 73 jaar oud, op 17 maart 1886 te Jutphaas (akte 21),
Catharina van Dort overlijdt, 89 jaar oud, op 25 januari 1908 te IJsselstein (akte 10),


XXII

van der Velden - Kloek (1872)       basis-schema

Angenita Kloek, geboren op 17 september 1838, dochter van
Cornelis Kloek en
Elisabeth Arendsen, trouwt op 17 mei 1872, 34 jaar oud in Wijk bij Duurstede met
Arie van der Velden, geboren 6 januari 1841 in Langbroek, Utrecht, 31 jaar oud, zoon van
Hendrik van der Velden en
Anna Elisabeth Kramer,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Cornelis van der Velden, geboren op 12 augustus 1873 te Werkhoven (akte 21) en op 13 augustus 1873 te Werkhoven (akte 15) overleden,
Elisabeth van der Velden, geboren op 12 augustus 1873 te Werkhoven (akte 20) en op 20 augustus 1873 te Werkhoven (akte 16) overleden,
Hendrik van der Velden, geboren op 23 juli 1874 te Werkhoven (akte 13) en op 26 juli 1874 te Werkhoven (akte 13) overleden,
Cornelis van der Velden, geboren op 27 september 1875 te Werkhoven (akte 18),
Hendrik van der Velden, geboren op 29 september 1875 te Werkhoven (akte 19) en op 1 oktober 1875 te Werkhoven (akte 18) overleden.

Angenita Kloek overlijdt, 37 jaar oud, op 1 oktober 1875 te Werkhoven (akte 19)


XXII

Kloek - Wingelaar (1865)       basis-schema

Johannes Kloek, geboren op 1 december 1836, zoon van
Wilhelmus Kloek en
Gerarde Klarenbeek, trouwt op 22 november 1865 in Utrecht Stad, (akte 493), 29 jaar oud met
Wilhelmina Wingelaar, geboren in 1839 te Ouderijn, 26 jaar oud, dochter van
Johannes Wingelaar en
Helena van Vuuren,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Grada Kloek, geboren in 1868 te Utrecht en op 6 mei 1942 te Utrecht (akte 923), overleden,
Helena Kloek, geboren op 23 november 1870 te Maartensdijk (akte 71), en op 7 januari 1871 te Maartensdijk (akte 1), overleden,
Maria Kloek, geboren op 1 juni 1874 te Maartensdijk (akte 30), en op 17 september 1927 te Utrecht (akte 1336), overleden.

Alleen van Grada Kloek is een huwelijk bekend.

Johannes Kloek overlijdt, 85 jaar oud, op 29 mei 1922 te Utrecht Stad (akte 998)
Wilhelmina Wingelaar overlijdt, 65 jaar oud, op 30 oktober 1904 te Utrecht Stad (akte 1630)


XXIII

den Bieman - Kloek (1892)       basis-schema

Grada Kloek geboren in 1868, dochter van
Johannes Kloek en
Wilhelmina Wingelaar, trouwt op 14 september 1892 in Utrecht Stad (akte 416) op 28 jarige leeftijd met
Theodorus Johannes den Bieman, geboren in 1868 in Utrecht, 28 jaar, zoon van
Johannes den Bieman en
Cornelia van Rossum,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Cornelia den Bieman, geboren in 1895 te Utrecht Stad en op 12 mei 1920 te Maarssen (akte 25), overleden,
Johannes den Bieman, geboren in 1896 te Utrecht Stad en op 25 juni 1897 te Utrecht Stad (akte 1050), overleden,
Wilhelmina den Bieman, geboren in 1897 te Utrecht Stad, ze trouwt op 12 november 1919 te Utrecht met Gerardus Wilhelmus Cornelis Wilderbeek,
Johannes den Bieman, geboren op 21 november 1901 te Utrecht Stad en op 3 februari 1902 te Utrecht Stad (akte 191), overleden,
Theodorus Johannes den Bieman, geboren in 1903 te Utrecht Stad, op 21 juli 1927 te Utrecht, getrouwd met Theodora Hendrika Johanna Arnolda Maria van Rooijen,
Grada Maria den Bieman, geboren in 1910 te Utrecht Stad en op 8 juni 1910 overleden,

Grada Kloek overlijdt, 74 jaar oud, op 6 mei 1942 te Utrecht Stad (akte 923),
Theodorus Johannes den Bieman overlijdt, 73 jaar oud, op 24 november 1941 te Utrecht Stad (akte 2164).


XXII

Kloek - Jansen (1874)       basis-schema

Arie Kloek, geboren op 9 maart 1839, zoon van
Wilhelmus Kloek en
Gerarde Klarenbeek, trouwt op 9 september 1874 te Maartensdijk, (akte 7), 35 jaar oud, met
Johanna Jansen, geboren in 1849 in de Bilt, 25 jaar oud, dochter van
Jacobus Jansen en
Johanna van Denderen,
Johanna Jansen was weduwe van Willem Hagen en had twee kinderen, waarvan er één was overleden, toen zij met Arie Kloek trouwde.
Uit het huwelijk van Arie Kloek en Johanna Jansen zijn negen kinderen bekend,

Willem Kloek, geboren op 26 februari 1875 te Maartensdijk (akte 18) en nog dezelfde dag (akte 12) overleden,
Gerritje Kloek, geboren op 9 februari 1876 te Maartensdijk (akte 11) en op 18 maart 1928 te Utrecht (akte 430) overleden,
Johannes Kloek, geboren op 9 juni 1878 te Maartensdijk en op 19 juli 1904 te Utrecht (akte 965) overleden,
Johannes Kloek, geboren op 29 okober 1880 te Maartensdijk (akte 70) en op 20 februari 1905 te Utrecht (akte 320) overleden,
Willem Kloek, geboren op 6 augustus 1882 te Maartensdijk, (akte 43),
Adriana Kloek, geboren op 10 december 1884 Maartensdijk (akte 74), en op 26 mei 1901 te Utrecht (akte 971), overleden,
Catharina Kloek, geboren op 17 september 1886 te Maartensdijk (akte 55), en op 9 juni 1929 te Utrecht (akte 1039), overleden,
Anthonie Kloek, geboren op 9 juni 1889 te Maartensdijk (akte 34),
Johanna Kloek, geboren op 17 mei 1892 te Maartensdijk (akte 20).

Van de kinderen van Arie Kloek en Johanna Jansen, trouwen Gerritje Kloek, Willem Kloek, Catharina Kloek en Anthonie Kloek.

Arie Kloek overlijdt, 85 jaar oud, op 12 november 1924 te Utrecht, (akte 1521)
Johanna Jansen overlijdt, 83 jaar oud, op 10 februari 1933 te Utrecht, (akte 265)


XXIII

Stramrood - Kloek (1900)       basis-schema

Gerritje Kloek, geboren op 9 februari 1876 te Maartensdijk, dochter van
Arie Kloek en
Johanna Jansen, trouwt op 24 oktober 1900 in Utrecht Stad, (akte 594), 24 jaar oud, met
Hendrik Stramrood, geboren in 1872 te Utrecht Stad, 28 jaar oud, zoon van
Arnoldus David Stramrood en
Geertruida Susanna Straatman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerritje Kloek, overlijdt op 18 maart 1928 te Utrecht (akte 430), op 52 jarige leeftijd,
Hermanus (Hendrik) Stramrood, overlijdt op 3 februari 1941 te Utrecht (akte 300), op 69 jarige leeftijd.

Kloek - de Zeeuw (1912)       basis-schema

Willem Kloek, geboren op 6 augustus 1882 te Maartensdijk, zoon van
Arie Kloek en
Johanna Jansen, trouwt op 11 september 1912 in Utrecht Stad (akte 669), 30 jaar oud, met
Johanna Maria Elisabeth de Zeeuw, geboren op 23 augustus 1888 te Utrecht Stad, 24 jaar oud, dochter van
Cornelis Hermanus de Zeeuw en
Maria Cornelia Christina de Zwart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Maria Elisabeth de Zeeuw overlijdt op 25 juli 1958 te Utrecht op 70 jarige leeftijd.

Baas - Kloek (1911)       basis-schema

Catharina Kloek, geboren op 17 september 1886 te Maartensdijk, dochter van
Arie Kloek en
Johanna Jansen,
trouwt op 13 september 1911 in Utrecht Stad (akte 650), 25 jaar oud, met
Jacobus Baas, geboren in 1884 te Vinkeveen, 27 jaar oud, zoon van
Johannes Baas en
Wijnda Koppers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Catharina Kloek overlijdt op 9 juni 1929 te Utrecht (akte 1039), op 42 jarige leeftijd.

Kloek - Schopen (1921)       basis-schema

Anthonie Kloek, geboren op 9 juni 1889 te Maartensdijk, zoon van
Arie Kloek en
Johanna Jansen, trouwt op 21 mei 1921 in Hoensbroek (Limburg), 32 jaar oud, met
Agnes Bertha Schopen, geboren op 22 augustus 1885 in Gladbach (Duitsland), 36 jaar oud,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maria Johanna Kloek, geboren op 4 november 1925 te Hoensbroek.


XXIV

Bots - Kloek (1955)       basis-schema

Maria Johanna Kloek, geboren op 4 november 1925 te Hoensbroek, dochter van
Anthonie Kloek en
Agnes Bertha Schopen, trouwt op 18 juni 1955 te Brunssum, 30 jaar oud, met
Ludovicus Johannes Bots, geboren op 29 juni 1925 te Eindhoven, 30 jaar oud, zoon van
Johannes Alphonsus Bots en
Catharina Maria Johanna Gijrath,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Marie Louise Bots, geboren op 18 augustus 1964 te Weert.


XXII

Kloek - van Oosterom (1870)       basis-schema

Cornelis Kloek , geboren op 12 mei 1842 in de Bilt, zoon van
Wilhelmus Kloek en
Gerarde Klarenbeek trouwt in 1870, 28 jaar oud, waarschijnlijk te Bodegraven met
Antje van Oosterom, geboren op 6 augustus 1845 te Schalkwijk, 25 jaar oud, dochter van Willem Oostrun en Margaretha van Kouwen,
Uit het huwelijk van Cornelis Kloek en Antje van Oosterom, zijn vijf kinderen bekend,

Gerritje Kloek, geboren op 23 november 1870 te Bodegraven en op 11 oktober 1890 te Leiderdorp overleden
Grietje Kloek, geboren op 24 mei 1872 te Zwammerdam en op 7 februari 1949 te Hoeven overleden,
Willem Kloek, geboren op 5 november 1873 te Oudshoorn (akte 83),
Betje Kloek, geboren op 24 februari 1875 te Oudshoorn, (akte 27),
Jan Kloek, geboren op 2 oktober 1886 te Oudshoorn (akte 56),

Antje van Oosterom overlijdt op 7 juni 1929 te Hoeven op 84 jarige leeftijd.


XXIII

Hoogeveen - Kloek (1899)       basis-schema

Grietje Kloek, geboren op 24 mei 1872 te Zwammerdam, dochter van
Cornelis Kloek en
Antje van Oostrum, trouwt omstreeks 1899 te Hazerswoude met
Willem Adrianus Hoogeveen, zoon van
Hendrik Hoogeveen en
Antoinetta Pouwles,
Uit het huwelijk van Grietje Kloek en Willem Adrianus Hoogeveen, zijn vier kinderen bekend,

Antoinetta Hoogeveen, geboren in 1899 en op 6 juli 1899 te Hazerswoude overleden,
Antoinetta Hoogeveen, geboren in 1900 en op 25 april 1900 te Hazerswoude overleden,
Hendrik Cornelis Hoogeveen, geboren op 8 maart 1901 te Hazerswoude,
Cornelis Hoogeveen, geboren op 3 juni 1902 te Hazerswoude,

Grietje Kloek, overlijdt op 7 februari 1949 te Hoeven op 77 jarige leeftijd.
Willem Adrianus Hoogeveen, overlijdt op 17 oktober 1934 te Oudenbosch.

Kloek - Kuipers (1897)       basis-schema

Willem Kloek, geboren op 5 november 1873 te Oudshoorn, zoon van
Cornelis Kloek en
Antje van Oostrum, trouwt op 29 april 1897 te Oudshoorn (akte 4), met
Grietje Kuipers, geboren op 8 oktober 1874 te Wymbritseradeel, dochter van
Murk Kuipers en
Sijtske Veltman,
Uit het huwelijk van Willem Kloek en Grietje Kuipers zijn drie kinderen bekend,

Antje Kloek, geboren op 12 juni 1897 te Oudshoorn (akte 43),
Cornelis Mark Kloek, geboren op 23 november 1899 te Koudekerk (akte 53),
Martinus Kloek, geboren op 7 november 1906 te Zoeterwoude, hij trouwt op 24 oktober 1929 te Sassenheim met Elisabeth Catharina van der Horst, geboren in Weststellingswerf, dochter van Dorus van der Horst en Wilhelmina Ensing.

Grietje Kuipers, overlijdt op 6 maart 1950 te Sassenheim.

Gans - Kloek (1901)       basis-schema

Betje Kloek, geboren op 24 februari 1875 te Oudshoorn, dochter van
Cornelis Kloek en
Antje van Oostrum, trouwt op 17 juli 1901 te Leiden met
Johan Willem Gans,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Groen in 't Woud (1912)       basis-schema

Jan Kloek, geboren op 2 oktober 1886 te Oudshoorn, zoon van
Cornelis Kloek en
Antje van Oostrum, trouwt omstreeks 1912 met
Gerarda Groen in 't Woud, waarschijnlijk te Alphen aan de Rijn.
Uit het huwelijk van Jan Kloek en Gerarda Groen in 't Woud zijn zes kinderen bekend,

Joanna Kloek, geboren in 1913 te Alphen aan de Rijn en op 13 oktober 1930 te Leiden (akte 165) overleden,
Cornelis Kloek, geboren in 1917 te Alphen aan de Rijn en op 21 augustus 1925 te Alphen (akte 96) overleden,
Johannes Kloek, geboren in 1921 te Alphen aan de Rijn en op 16 juli 1921 te Alphen (akte 138) overleden,
Cornelis Kloek, geboren in 1925 te Alphen aan de Rijn en op 14 november 1926 te Alphen (akte 178) overleden,
Cornelia Wilhelmina Kloek, geboren in 1929 te Alphen aan de Rijn en op 20 maart 1929 te Alphen (akte 55) overleden,
Aaltje Kloek, geboren te Alphen aan de Rijn en op 31 maart 1953 te Rijnsaterwoude overleden, ze was getrouwd met Bernardus Bakker.


XXII

Wilbrink - Kloek (1880)       basis-schema

Niesje Kloek, geboren op 1 januari 1853, dochter van
Nicolaas Kloek en
Margaretha Pel trouwt op 7 april 1880, te Jutphaas (akte 4), 27 jaar oud met
Gerardus Johannes Wilbrink, geboren in 1844 te Utrecht Stad, 36 jaar oud, zoon van
Johannes Bernardus Wilbrink en
Berendina Johanna Damman,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Johannes Bernardus Wilbrink, geboren in 1880 en overleden op 1 mei 1881 te Utrecht Stad (akte 723),
Nicolaas Gerardus Wilbrink, geboren in 1880 en overleden op 8 november 1941 te Schalkwijk (akte 18),
Johannes Nicolaas Wilbrink, geboren in 1883 en overleden op 13 februari 1896 te Utrecht Stad (akte 259),
Gerardus Johannes Wilbrink, geboren in 1885 en overleden op 23 juni 1942 te Schalkwijk (akte 11),
Margaretha Aemilia Maria Wilbrink, geboren in 1886 en overleden op 24 december 1887 te Utrecht Stad (akte 1832),
Aemelius Anthonius Wilbrink, geboren in 1889, op 23 juli 1914 te Utrecht getrouwd met Theodora Johanna van Dillen,
Margaretha Bernardina Maria Wilbrink, geboren in 1893 in Utrecht, op 21 juli 1926 te Utrecht getrouwd met Carolus Gerardus Buschgens,

Niesje Kloek overlijdt, 69 jaar oud, op 4 juli 1922 te Utrecht Stad (akte 1180)
Gerardus Johannes Wilbrink overlijdt, 53 jaar oud, op 16 september 1896 te Utrecht Stad, (akte 1363)


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 6 februari 2017).
proclaimer