de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


kerk te westervoort 1350Verbonden families:
van Bronckhorst, van Camphusen, Duyckers, van Elvenhorst, Gruitter, Hoeveleek, Pieck (1540), Pieck (1580), Ploech, van den Poll, Tengnagel, Udel, Vaeck,

De Lensenburg-Genealogie eindigt in 1677 en wordt voortgezet in de Genealogieën van Arnhem, Friesland en de Hoesselt.


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck , geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch heft anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Udel (1395)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1395, circa 30 jaar oud met met Jutte Udel, geboren omstreeks 1370, circa 25 jaar oud.
Johan Cloeck woonde op de "ten Broicke" te Arnhem.
Van Johan Cloeck en Jutte Udel zijn twee kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395,
Rickwin Cloeck.

Johan Cloeck overlijdt in 1420, omstreeks 55 jaar oud.

Protocollen
1394 Ministerialiteit.
Voor de eerste maal komen de broers Godert en Johan Cloeck voor in 1394 als gegoed in het Broek te Arnhem, Archief Arnhem regest 406.

1402 Leenregister Gelre en Zutphen.
Johan Cloeck, erve sijnes vaders Ricquins, ontfinck dat goet ten Broice voor Arnhem met alle sijne tobehoren gelegen, tot eenen dienstmanne met eenen peerde te verhergewaden, anno 1402.

1410
Stichting van een vicary te Groessen in 1410. De Sinte Nicolaus-vicary is de eerste vicary te Groessen in der kercken, die daer gesticht is ter eeren den H.Bisschop Sinte Nicolaus ende die Apostelen, Sinte Catharina ende Sinte Lucii. De eerste fondatores deser vicarien, na inhalt der fundatien binnengeweest Johan Kloeck, Johan ten Haeve, Arendt Vos ende Alert inden Bongert ende gemeijnde kerspelsluijden van Groessen.
"In 1410 bij de stichting van de St.Nicolaas vicarie is de eerste schenking o.a. vijff mergen lant geheeten de Oldemaete". Dit is 't Baerse leengoed die Aldemaet.


XI

Cloeck-Duyckers (1435)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395 en zoon van Johan Cloeck en Jutte Udel, trouwt omstreeks 1435, circa 40 jaar oud met met Agnes Duyckers, geboren omstreeks 1405, circa 30 jaar oud en dochter van Steven Duyckers van Lensenburg, bezitter van de Duckershoff aan de Heilweg in Westervoort
Johan Cloeck betrok na zijn huwelijk "de Lensenburg" te Westervoort.

Van Johan Cloeck en Agnes Duyckers is één kind bekend.

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435.

Johan Cloeck, overlijdt in 1470.


XII

Wychart Cloeck (1475)       basis-schema

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435 en zoon van Johan Cloeck en Agnes Duyckers
heeft zover bekend twee kinderen.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478, tijnsheer.

Wychart Cloeck is van 1501-1503 richter te Westervoort.

Protocollen
3 mei 1503 Huis Bergh.
Wychart Cloick, richter te Weistervoirt, schrijft aan Wessel van Armell, drost van het land van den Bergh, dat men ter plaatse bezorgd is voor overvallen door die van Heesshuyss en vraagt, hoe de verhouding met deze is.

8 mei 1503 Huis Bergh.
Wessel van Ermen, drost, antwoordt aan Wichart Kloick, richter, met inlichtingen over den toestand. Gescreven up Maendach neyst na den Sondach Jubilate anno 3de.


XIII

Cloeck-van den Poll (1515)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475 en zoon van Wychart Cloeck, trouwt omstreeks 1515, circa 40 jaar oud met Margriet van den Poll, geboren omstreeks 1485 en circa 30 jaar oud

Van Johan Cloeck en Margriet van den Poll zijn vijf kinderen bekend.

Cornelis Cloeck, geboren in 1515.
Johan Cloeck
, geboren in 1517 is de stamvader van de Arnhem-Genealogie.
meiske Cloeck, geboren in 1520.
Elisabeth Cloeck, geboren in 1522.
Dieric Cloeck, geboren omstreeks 1523,

Johan Cloeck, is richter te Westervoort tussen 1518 en 1536.

Protocollen
1519 Huis Bergh.
Johan Kloeck, richter te Westervoort, oorkondt dat eenige inwoners van Isseloerde een getuigenis afleggen over de grenzen van het land van den Berghe aldaar, die in 1516 waren vastgesteld. Geschyet in den jair onss Heren doe men screeff duysent viifhondert ende negenthyen dess Frydages na den heyligen Paessdach.

5 juni 1523 Huis Bergh.
Johan Cloick, richter te Westervoort, oorkondt, dat eenige bejaarde personen getuigenis afleggen omtrent het weiderecht van schapen op de Cleyne Vockemaet te Westervoirt. Des Vrydaigs na den helligen Sacramentzdach anno dry ende twyntich.

4 januari 1532 Huis Bergh.
Johan Kloick schrijft aan de raden Warnerus Elfferdynck en Henricus van Gruene, dat hij gaarne bij hen wil komen over de op te brengen gelden. Gescreven op Donredach post Gircumcissionis Domini anno XXXII.

15 oktober 1532 Huis Bergh.
Florys van Egmondt graaf tot Bueren etc. verzoekt aan Oistwalt, graaf tot den Berghe, om hulp voor zijn heraut Bueren tegen Jan Kloeck. Gescreven te Bueren den XVen Octobris anno XXXII.

16 oktober 1532 Huis Bergh.
Henricus Creeft, rentmeester te Graeff, schijft aan Daem van den Berghe, richter te Genderingen, dat Bueren, heraut van den graaf van Bueren, een geschil heeft met Johan Cloeck over land onder Boickholt, verzoekt dezen te willen helpen, en deelt eenig nieuws mede over den strijd tegen den Turcken. Gescreven met haist opten XVIen dach van October anno XXXII.

8 november 1532 Huis Bergh.
De graaf van den Bergh beveelt Johan Kloick, richter te Westervoirt, aan de geërfden aldaar het plan voor te leggen om een heffing te leggen op hun goederen voor de nieuwe sluis en bruggen in de Liemersch.

8 november 1532 Huis Bergh.
Johan Kloick, richter te Westervoert, antwoordt aan Oyswalt, graaf them Berghe, dat er weinig genegenheid bestaat om de heffing toe te stemmen. Gescreven op Vrydach post Willebrordi anno etc. XXXII.

28 januari 1533 Huis Bergh.
Johan Kloick, richter te Westervoirt, oorkondt, dat enige personen een verklaring afleggen omtrent de grenzen van het land van den Berghe. Geschiet in den jaere ons Heren duisent vijffhondert drieendertich opten Dynxdage nae sinte Pauwelsdach Conversionis.

Frans Cloeck       basis-schema

Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478 en zoon van Wychart Cloeck, blijft ongehuwd

Protocol
13 juli 1526 Huis Bergh.
Frans Kloick, tynsheer uit naam van de abdis van Elten, oorkondt, dat mr.Jacob ten Haeve, volgens procuratie van 1526, Juli 12, aan Jan Span, gemachtigde van den jonker van den Berg, zijn aandeel in het veer te Westervordt, tynsgoed van den hof te Eltinge, overdraagt. Actum up den Vrydag ipse Margareta anno XV XXV.


XIV

Cloeck-Vaeck (1555)       schema II Liemers

Cornelis Cloeck, geboren in 1515 en zoon van Johan Cloeck en Margriet van den Poll, trouwt omstreeks 1546, circa 31 jaar oud met Henrica Vaeck, geboren omstreeks 1520 en 26 jaar oud

Van Cornelis Cloeck en Henrica Vaeck zijn vier kinderen bekend.

Jan Cloeck, geboren in 1550,
Maria Cloeck, geboren in 1555 en in 1586 overleden,
Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1558,
Margaretha Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Cornelis Cloeck overlijdt in 1578 en wordt te Westervoort begraven.

Van Cornelis Cloeck en Henrica Vaeck is een grafsteen gevonden in de Nederlands Hervormde Werenfriedkerk in Westervoort.

Protocol
4 juni 1595 Westervoort.
Jhr. Arnd Pieck to Sleburg to Sonsbeek stelt als waarschap voor verkocht goed in kerspel Dijll ten behoeve van Johan Aelberts de hofstede in Loe, waar Jhr. Cornelis Cloeck eertijds heeft gewoond, 6 morgen ten Oosten het St.Nicolaes Gasthuis te Arnhem, ten Zuiden schietende aan de erve van Jhr Arnd Gruijter, ten Westen de bandijk en ten Noorden Francois Cranevelt.

Pieck-Cloeck (1540)       schema II Liemers

meiske Cloeck, geboren in 1520 en dochter van Johan Cloeck en Margriet van den Poll, trouwt in 1540 te Beesd, 20 jaar oud met Arent Arends Pieck (heer van Sleewijk), en zoon van Arent Arends Pieck(heer van Beesd van Sleeburg) en Uda Johanse de Jode
Van meiske Cloeck en Arent Arends Pieck is één kind bekend.

Arent Arends Pieck

Arent Arends Pieck trouwde met Juliana Johanse Mom, dochter van Johan Frederiks Mom en Anna Jacobse Pieck,
met Agnes Johanse van Raesfeld. Zij is een dochter van Johan van Raesfeld en Enneken van Alstein (Vrouwe van Schadeburg),
met Sophia Hermanse van Wittenhorst. Sophia is geboren in Sleeburg, dochter van Herman van Wittenhorst (tot Sonsfeld) en Elisabeth van Leraadt.

Tengnagel-Cloeck (1545)       schema II Liemers

Elisabeth Cloeck, geboren in 1522 en dochter van Johan Cloeck en Margriet van den Poll, trouwt in Arnhem omstreeks 1545 met Raban Tengnagel, geboren omstreeks 1519 te Arnhem,
Van Elisabeth Cloeck en Raban Tengnagel is één kind bekend.

Anna van Tengnagel, geboren omstreeks 1545 te Arnhem.


XV

Cloeck - van Elvenhorst       schema II Liemers

Jan Cloeck, geboren in 1550 te IJzendoorn, zoon van Cornelis Cloeck en Henrica Vaeck, trouwt met Stijn van Elvenhorst, dochter van Jan Elvenhorst,
Van Jan Cloeck en Stijn van Elvenhorst zijn vijf kinderen bekend.

Cornelis Cloeck, rigter te IJzendoorn,
Jan Cloeck,
Jacob Cloeck,
Gerrit Cloeck,
Irken Cloeck,

Pieck-Cloeck (1580)       schema II Liemers

Maria Cloeck, geboren in 1555 te IJzendoorn, dochter van Cornelis Cloeck en Henrica Vaeck, trouwt in 1580, 25 jaar oud in IJzendoorn(Betuwe) met Hermann Pieck, (Heer van IJzendoorn tot Schleburg), geboren in 1549, 31 jaar oud en zoon van Herman Pieck en Barbera van Middachten,
Van Maria Cloeck en Hermann Pieck zijn vier kinderen bekend.

Johan Pieck,
Herman Pieck,
Barbera Pieck,
Theodora Pieck,

Hermann Pieck Sr. overlijdt op 5 juni 1611, 62 jaar oud.

In 1619 wordt de Lensenburg verkocht aan Willem Frederick Pieck en hij verkoopt het goed op zijn beurt aan het echtpaar Willem Kaelken en Willemken Janssen.


Protocol
1562 Ridderschap Nijmegen.
Genoemd wordt, Maria Cloeck, dochter van Cornelis Cloeck en Henrika Vaeck, zij trouwt Herman Pieck, heer van IJzendoorn, weduwnaar van Adriana van Balveren. Herman Pieck is een zoon van Herman Pieck en Barbera Middachten en in 1562 minderjarig beleend met IJzendoorn, in 1570 meerderjarig en in 1612 overleden.


Testament Herman Pieck

Gruitter-Cloeck (1587)       schema II Liemers

Margaretha Cloeck, geboren omstreeks 1560, dochter van Cornelis Cloeck en Henrica Vaeck, trouwt op 5 juli 1587, in Arnhem met Arnt Gruitter,
Van Margaretha Cloeck en Arnt Gruitter zijn geen kinderen bekend.


Cornelis Cloeck       schema II Liemers

Cornelis Cloeck, geboren te IJzendoorn, zoon van Jan Cloeck,
Van Cornelis Cloeck is één kind bekend.

Jan Cloeck, schepen te IJzendoorn,

Cornelis Cloeck is rigter te IJzendoorn.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 9 februari 2017).
proclaimer