de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

De genealogie van Kampen, begint zoals veel Kloek-takken, in de Liemers, een gebied ten oosten van Arnhem.
Johan Cloeck is de stamvader van de Kamper Kloeken, hij is in 1416 vanuit Arnhem naar Kampen vertrokken en heeft zich daar gevestigd. Hij werd in 1421 ingeschreven in het Burgerboek van Kampen, gelijkertijd met zijn twee zoons Evert en Johan. In 1422 werd zijn derde zoon Goessen ingeschreven.Verbonden families in Kampem en Zwolle:
Bellink, Berkhof, Bos, ter Bruggen, Conijs, van Enk, Fijnenbuik, Gerrits (1632), Gerrits (1722), van Goor, Hansen, Hendricks, Hermens, Jacobs (1680), Jans (1634), Jans (1663), Jans (1672), Jans (1717), Kortwiels, Leeggangers, de Leeuw, van Lessen, Lispet, Lubberts, van der Lunsen, Neuring, Nijman, Noteboom, van Oort, Ottenstein, Pleijte, Ploegh, Postma, Scheffers, Schurink, Sevil, Smit, Stevens, Theunes, Timmerman, Udink, van der Veen, Verhagen, Vinkevleugel, Vos (1665), Vos (1678), Vrolijk, Vrom.


Kampen

Kampen was een autonome stad. Dat betekende dat de burgers hun eigen regering konden benoemen en dat die regering intern en extern ver­gaande bevoegdheden bezat. De stad had de hoge recht­spraak, die normaliter was voorbehouden aan de landsheer, dan wel zijn verte­genwoordiger, de hoogschout of drost. Deze hoge jurisdic­tie omvatte ook het strafrecht, en daarin konden lijf­straffen worden opgelegd, inclusief dood­vonnissen. Naar buiten toe betekende de autono­mie onder meer, dat men een andere stad of een vreemde mogend­heid de oorlog kon ver­kla­ren. Defen­sie was een stede­lijke aangelegen­heid, reden waarom men de stad omring­de met grachten, wal­len, muren en poor­ten. Het stadsbe­stuur bestond lange tijd uit twaalf schepenen en twaalf raden. De eerste groep was uitvoe­rend, de tweede had een controlerende taak, maar beide be­stonden uit dezelf­de men­sen die onderling van functie wissel­den. Het voor­zit­ter­schap van het schepencollege werd bij toer­beurt door twee schepenen bekleed. Zij werden aange­duid als burge­meester, meestal met de toevoe­ging in der tijd, wat zoveel betekent als "voor het moment" of "fungerend". De schout, oor­spronke­lijk toe­zichthou­der namens de landsheer, had later alleen nog de be­voegd­he­id van rechts­vorderaar, een soort officier van justi­tie.

Bestuurselite

De colleges van Schepenen en Raden stamden uit de meest vooraanstaande fami­lies en vormden samen een vrijwel gesloten bestuurselite. Ze werden voor het leven benoemd. Bij vacatu­res door overlijden koos men door­gaans een lid uit het advies­or­gaan van de burge­rij, de gezwo­ren gemeen­te. Deze werd ge­vormd door een "gro­te" en een "klei­ne" gemeen­te, beide be­staande uit 24 leden zes uit elk der vier wijken van de stad. Ook deze colleges werden benoemd, waarbij gilden en ambachten een belangrijke vinger in de pap moeten hebben gehad. De dag waarop de oude schepe­nen "afgingen", na hun beleid te hebben verantwoord, en waarop de nieuwe schepenen in func­tie traden, werd keurdag genoemd. Deze viel in Kampen begin janua­ri, op de zondag na Driekoningen. Het woord keur beteken­de in de eerste plaats "ke­uze", maar omdat er die dag meestal ook nieuwe verordenin­gen werden gemaakt of oude bevestigd, werden deze eveneens als keur aangeduid. Van­daar ging ook het geheel van geldende rechtsre­gels keur, stadskeur of willekeur heten.

Taken

In de keur werd alles vastgelegd wat tot de competentie van het stads­bestuur behoorde. Het ging om een brede uitvoe­rende, wetgevende en rech­terlijke taak. Zo hield men toe­zicht op de algemene orde in de stad, waaron­der vei­lig­heid, bouwwerkzaamheden, verkeer, volks­ge­zond­heid, zede­lijk­heid en nu en dan ook religiezaken. Verder beheer­de het stadsbestuur de openbare gebou­wen, regelde de openba­re werken, ver­huurde de stedelij­ke eigen­dommen, beheerde de financiën, regelde economische aange­le­gen­heden zoals mark­ten, munt­koer­sen en gildezaken, onder­hiel­d diplomatieke en mili­taire contac­ten met regiona­le en interna­tio­nale part­ners, en met de eigen lands­heer, de bis­schop van Utrecht. De recht­spraak ­was de meest in het oog vallende taak van de schepenen. Zij waren bevoegd tot het opleggen van zware straf­fen als openbare vernedering, brandmerking, verbanning en ver­minking, en van doodstraffen als radbraken, onthoofden en hangen. De slachtof­fers werden op Seveningen publiekelijk te kijk gesteld, als afschrikwekkend voorbeeld voor inwoners en vreemdelingen.

Raad- en rechthuis

Het oudste schepenhuis stond aan het begin van de Oudestraat, op de plaats waar tegenwoordig nog het huis De Zeven­ster is te vinden. Omstreeks 1345 werd er een begin gemaakt met de bouw van een afzonder­lijk raadhuis, waar vervolgens de vergaderin­gen plaats­vonden. Dit wordt nu ­aange­duid als het Oude Raad­huis. Daar­naast lag het wijn­huis, ook wel wijn­kelder of stads­wijnhuis genoemd, waar offië­ciele bij­een­kom­sten werden beklon­ken, keur­maal­tijden gehouden en gasten ont­van­gen; hier staat nu het Nieuwe Raad­huis. Beide huisves­ten sinds 2009 het Stedelijk Museum. De eerste verdie­ping van het Oude Raad­huis werd waar­schijnlijk al in de 14de eeuw ge­bruikt voor rechtzittin­gen en werd ook als rich­thuus aange­duid. De toenmalige sce­penca­mer is in 1543 uitge­brand en her­bouwd als de nog bestaan­de schepenzaal in renais­sance­stijl. Het oudste bouwkun­dige onderdeel vormt overigens de zware ijzeren toe­gangsdeur tot de Schepentoren, die werd buitgemaakt bij de verovering van de burcht Voorst bij Zwolle in 1362.

Stedelijke trots

Hoewel het Oude Raadhuis bescheiden is in vergelijking met de gebouwen in andere laatmiddeleeuwse handelssteden, stralen stedelijke trots en zelfvertrouwen ervan af. De renaissanceschouw in de schepenzaal bevat onder de lijfspreuk van keizer Karel V, Plus ultra ("Steeds verder"), een vermanende tekst over rijken die vallen en burgerzin die overwint. Aan de buitengevel staan A­lexander de Grote en Karel de Grote als twee der "Negen Besten" onder de regeerders, en de deugden Rechtvaardigheid, Naastenliefde, Matigheid en Trouw. De huidi­ge beelden zijn replica's. De originelen bevinden zich in de Koornmarktspoort en enkele daarvan behoren tot de oudste wereldlijke beeld­houwwerken in Nederland.


Kampen en het Zuiderzeegebied

Kampen is altijd sterk gericht geweest op de IJssel en de Zuiderzee (vroeger het Almere en later het IJsselmeer). Ze had haar opkomst als vissers- en handelsstad in de dertiende eeuw er aan te danken. In de archieven van de stad zijn daardoor nogal wat stukken bewaard gebleven die te maken hebben met de bevaarbaarheid van beide wateren en de uitoefening van visrechten. Al vrij vroeg bemoeide Kampen zich met de bebakening van de scheepvaartroute vanaf de monding van de IJssel, tussen de waddeneilanden Vlieland en Terschelling door, naar de Noordzee. Vandaar voeren de schippers naar het Oostzeegebied of in zuidwestelijke richting. De vaarroute vormde een belangrijke schakel in het handelsnetwerk van de Hanze. Daarnaast waren de Kampenaren zeer bedreven in de steurvangst totdat verzilting -Almere werd Zuiderzee- de vis uit haar leefgebied verdreef.
Speciale bemoeienis was in het Zuiderzeegebied ook met het eiland Schokland, in het bijzonder met het zuidelijke, Overijsselse deel van het eiland. Dit deel, dat Ens werd genoemd, viel onder het gezag van de drost van IJsselmuiden. De schout van Ens werd niettemin op voordracht van het stadsbestuur van Kampen aangesteld. De schout was notaris, rechter en burgemeester tegelijk. De kosten die de Enssenaren moesten maken om hun eiland tegen de zee te beschermen, gingen hun draagkracht te boven. Daarom werd in 1634 door de Staten van Overijsel het zogenaamde Enssergeld ingesteld. Dit was een belasting die gevorderd werd van elk schip dat Overijssel in- of uitvoer. Kampen was één van de plaatsen waar het Enssergeld werd geïnd. Het bewind over het noordelijk deel van het eiland, Emmeloord, werd gevoerd vanuit Holland.

De tweedeling en de verbondenheid van Ens met IJsselmuiden-Kampen werd in de Franse tijd verbroken met de oprichting van één gemeente Schokland voor de beide eilandhelften. Emmeloord werd toen van het Hollandse afgescheiden en bestuurlijk ondergebracht bij het Departement Monden van den IJssel (in 1814 omgevormd tot de provincie Overijssel). Niet lang heeft de zelfstandige gemeente Schokland bestaan. In 1859 werd het eiland ontruimd. Grondgebied, bestuur en bijbehorende archieven werden overgedragen aan de gemeente Kampen. De meeste Schokkers verhuisden ook naar Kampen en vestigden zich in de wijk Brunnepe. Hun woonbuurt werd daarom wel de `Schokkerbuurt' genoemd.
Niet alleen bestuurlijk, maar ook kerkelijk verschilden de eilandhelften. Was de bevolking van Emmeloord overwegend rooms-katholiek, die van Ens merendeels gereformeerd (= hervormd). De gereformeerde gemeente Ens viel onder de classis Kampen. Emmeloord werd echter in 1622 met speciale toestemming van de Staten-Generaal eveneens onder protestants toezicht van Kampen geplaatst.
Met het rijksbesluit in 1918 om de Zuiderzee af te sluiten en in te polderen begon een nieuwe fase in de betrokkenheid van Kampen bij het Zuiderzeegebied. In 1932 kwam de Afsluitdijk klaar, vier jaar later werd begonnen met de aanleg van de ringdijk en in 1942 viel de nieuwe polder droog. Oude werkgelegenheid -visserij en aanverwante bedrijvigheid- viel weg, maar er kwam nieuwe voor in de plaats. De Directie Wieringermeer-Noordoostpolderwerken, later de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, gaf vanuit Kampen leiding aan de drooglegging en aan het in cultuur brengen van de Noordoostpolder. Bijzonder is dat toen de dienst in de jaren zeventig Kampen verliet en naar Lelystad verhuisde het Gemeentearchief Kampen het vrijgekomen kantoorpand aan de Molenstraat betrok.
De functie van Kampen op het oude land als voorzieningencentrum voor het nieuwe land nam af naarmate hier eigen voorzieningen tot stand kwamen. De gerichtheid op Kampen en de Oostwal in het algemeen is sinds de aanleg van Zuidelijk Flevoland minder geworden. De losmaking van Overijssel werd in de jaren tachtig voltooid met de vorming van de provincie Flevoland. Met de aanleg van de Hanzespoorlijn in de 21e eeuw zal -letterlijk- een nieuw verbinding tussen Kampen en het voormalige Zuiderzeegebied tot stand komen.

V i d e o s:
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Zwolle


Achtste generatie

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


Negende generatie

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


Tiende generatie

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


Kampen


Elfde generatie

Johan Cloeck (1416 Kampen)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392, zoon van
Godert Cloeck en
Aleid Spaen, trouwt omstreeks 1417 in Kampen,
Van Johan Cloeck zijn vier kinderen bekend,

Evert Cloeck, geboren omstreeks 1417,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1419,
Goessen Cloeck, geboren op 17 januari 1422,
Wolter Cloeck,

Protocollen
1443,
"Goese Jane ende Wolter gebrueders Cluekincks ghenaempt hebben den commandeur opgedragen Cluekincks maet als recht is. Cluekincks maet: gelegen tussen Ellecom en Doesburg, 1443". "Een quytscheldinge van Goessen Kloekinck van zeker noetwyssell hij ghehandelt heeft myt de commandeur van Dieren, 1443".

De eerste tot en met de zestiende generatie lopen van 1052-1525.Fragment uit het Burgerboek van Kampen, 1421-1422, (Foto Kamper-Archief via Remco Sprong).De periode tussen 1417 en 1550 is een periode waarvan nog transcripties moeten worden gemaakt vanuit het middelnederlands, aan de hand waarvan een genealogie kan worden samengesteld. De periode is aangeduid als het "Kamper gat".


XVI

Claes Cloeck (1550 Kampen)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren omstreeks 1525, is de stamvader van de Kloek-genealogieën van Alkmaar (Regenten), Drenthe, Gelderland, Kampen en Overijssel,
van hem zijn vijf kinderen bekend,

Vita Cloeck, geboren omstreeks 1551 te Kampen,
Jan Kloeck, geboren omstreeks 1553 te Kampen,
Gerrit Cloeke, geboren omstreeks 1555 te Kampen,
Hendrik Kloeck
, geboren omstreeks 1557 te Kampen,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1559 te Kampen.


XVII

Strijcker - Cloeck (1592 Zwolle)       basis-schema

Gerit Strijcker van Amsterdam trouwt op 15 februari 1592 te Zwolle met joffer Vita Cloeck, geboren omstreeks 1551 te Kampen, dochter van Claes Cloeck, weduwe van Evert van Diepenbroecks,
van hen zijn geen kinderen bekend.

Kloeck - Jelis (1579 Kampen)       basis-schema

Jan Claeszoon Kloeck, geboren omstreeks 1553 te Kampen, zoon van
Claes Cloeck trouwt omstreeks 1579 met
Pieterken Jelis,
van hen zijn vijf kinderen bekend,

Albert Kloeck, geboren omstreeks 1580, stamvader van de Drenthe-Genealogie,
Evert Kloeck, geboren omstreeks 1588, stamvader van de Gelderland- en Overijssel-Genealogie,
Trijntje Kloeck, geboren omstreeks 1589 stamouder van de Regentenfamilie,
Claes Kloek, geboren omstreeks 1600 stamvader van de Kampen-Genealogie,
Aeltien Kloeck, geboren omstreeks 1602,

Jan Claeszoon Kloeck, burgemeester van Kampen in 1580, schepen in 1601, lidmaat van de gereformeerd kerk in 1604 en in de kerk teruggekeerd op 26 september 1624, na twintig jaar remonstrants te zijn geweest, hij woonde in de Geerstraat van der Aa te Kampen en is na 30 juli 1646 overleden.

Cloeke-Arents (1594 Zwolle)       basis-schema

Gerrit Claessen Cloeke van Campen, geboren omstreeks 1555 te Kampen, zoon van Claes Cloeck, trouwt op 25 juni 1594 te Zwolle met Anneke Arents, beijde wonend in het Arent Cuijperhuijs,
van hen zijn geen kinderen bekend.

Cloeke-Egbers (1622 Zwolle)       basis-schema

Gerrit Claessen Cloeke, geboren omstreeks 1555 te Kampen, zoon van Claes Cloeck, Cuper, wonende aan de Melckmarkt, hertrouwt op 21 mei 1622 te Zwolle met Hendrickgen Egbers, weduwe van Pauwel Tonnies,
van hen zijn geen kinderen bekend.

Pieter Cloeck (Zwolle)       basis-schema

Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1559 te Kampen, zoon van Claes Cloeck, trouwt te Zwolle, de naam van zijn echtgenote is niet bekend,
van hem is één kind bekend,

Claes Kloeck, geboren te Zwolle.


XVIII

Cloeck-Henricx (1626 Zwolle)       basis-schema

Claas Pieterse Cloeck zoon van Pieter Claesen Cloeck, Cuiper, trouwt op 14 november 1626 te Zwolle met Trijntjen Henricx, dochter van Henrick Pietersen, die buiten de Camperpoort wonen,
van hen is één kind bekend,

Claes Kloeck, geboren te Zwole.

*Kloek - Gerrits (1632 Kampen)       basis-schema

*Claes Janszoon Kloek, geboren omstreeks 1600, zoon van
*Jan Claaszoon Kloeck, en
*Pieterken Jelis staat aan de basis van de Kamper-Kloeken tak; hij trouwt op 13 mei 1632 met
*Heiltje Gerrits,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerrit Kloek, geboren in 1632 te Kampen,

Heiltje Gerrits, overlijdt voor 1634.

*Kloek - Jans (1634 Kampen)       basis-schema

*Claes Janszoon Kloek, geboren omstreeks 1600, zoon van
*Jan Claaszoon Kloeck, en
*Pieterken Jelis hertrouwt op 18 maart 1634 met
*Catelijn Jans,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Dennis Kloek, geboren in 1634 te Kampen,
Jacob Kloek, geboren in 1635 te Kampen,
Hendrik Kloecke, geboren in 1637 te Kampen,
Heijltje Kloek, geboren in 1640 te Kampen,
Pietertje Kloek, geboren in 1642 te Kampen,
Jan Kloek, geboren in 1644 te Kampen,
Herman Kloek, geboren in 1646 te Kampen,
Jannetje Kloek, geboren in 1650 te Kampen,
Steven Kloecke, geboren in 1652 te Kampen,
Frederik Cloecke. geboren in 1655 te Kampen.

*Hermens - Kloeck (1628 Kampen)       basis-schema

*Aeltien Kloeck, geboren omstreeks 1602, dochter van
*Jan Claaszoon Kloeck en
*Pieterken Jelis trouwt op 13 juli 1628 met
*Denijs Hermens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Thoentie Denijs, geboren in 1629
Augustinus Denijs,

Er zijn 600 carolus guldens voor de twee kinderen gereserveerd na het overlijden van Denijs Hermens,

Denijs Hermens, overlijdt voor 1635.

*de Leeuw - Kloeck (1635 Kampen)       basis-schema

*Aeltien Kloeck, geboren omstreeks 1602, dochter van
*Jan Claaszoon Kloeck en Pieterken Jelis hertrouwt op 5 augustus 1635 met
*Jan de Leeuw, zoon van
*Jan de Leeuw,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elske de Leeuw,
Denijs de Leeuw,
Anneke de Leeuw,

Op 6 juni 1655 kopen Jan Jans de Leeuw, knopenmaker en Aeltien Jans Kloeck een huis, erf en were in de Oudestraat tegenover het raadhuis, genaamd "de golden Sonne",

Jan de Leeuw, overlijdt voor 1657.

*Ploegh - Kloeck (1657 Kampen)       basis-schema

*Aeltien Kloeck, geboren omstreeks 1602, dochter van
*Jan Claaszoon Kloeck en
*Pieterken Jelis hertrouwt op 28 juli 1657 in Kampen met
*Dirck Alberts Ploegh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aeltien Jans Kloeck, nagelaten weduwe van Jan Jansen de Leeuw, heeft bij haar derde huwelijk haar drie kinderen Elske, Denijs en Anneke Jans de Leeuw, 6.400 calolus guldens toegezegd als vaderlijke erfenis, behoudens het vruchtgebruik zoals dat bij testament is vastgelegd en zal hen bij meerderjarigheid of huwelijk 700 carolus guldens uitreiken.

Aeltien Kloeck is in september 1657 lidmaat van de gereformeerde kerk in Zwolle met attestatie van Kampen,
Ze overlijdt begin april 1689 en wordt op 10 april 1689 in de Bovenkerk begraven,
Dirck Alberts Ploegh overlijdt begin 1677 in Zwolle en wordt in de Broerekerk begraven,


XIX

Kloeck-Gerrits (1662 Zwolle)       basis-schema

Claes Klaesen Kloeck, geboren omstreeks 1627 te Zwolle, zoon van Claes Cloeck, trouwt op 13 april 1662 te Zwolle met Geertjen Gerrits, beide buiten de Camperpoort wonende,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Jans (1663 Kampen)       basis-schema

Dennis Kloek geboren in 1634 te Kampen, zoon van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans trouwt in 1663 te Kampen, 29 jaar oud, met
Femmetje Jans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Jan Kloek, gedoopt op 18 februari 1664 te Kampen,

Kloek - Stevens (1672 Kampen)       basis-schema

Jacob Kloek geboren in 1635 te Kampen, zoon van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans trouwt in 1672 te Kampen, 37 jaar oud, met
Hilletje Steven,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Jacob Kloeken, gedoopt op 17 januari 1673 te Kampen en voor 1679 overleden,
*Jan Kloeken, gedoopt op 3 januari 1675 te Kampen,
*Jacob Kloeken, gedoopt op 9 december 1679 te Kampen.

Kloecke - Jacobs (1680 Kampen)       basis-schema

Hendrik Kloecke geboren in 1637 te Kampen, zoon van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans trouwt in 1680 te Kampen, 43 jaar oud, met
Hendrina Jacobs, geboren in Deventer,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

*Elijsabet Kloecke, gedoopt op 24 juli 1681 te Kampen,
*Catrijna Kloecke, gedoopt op 10 december 1682 te Kampen,
*Claes Kloecke, gedoopt op 6 januari 1685 te Kampen en voor 1686 overleden,
*Claes Kloecke, gedoopt op 28 juli 1686 te Kampen,
*Johannes Kloecke, gedoopt op 15 juli 1688 in de Bovenkerk te Kampen,
*Aaltien Kloecke, gedoopt op 18 december 1690 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
*Clasien Kloecke, gedoopt op 3 mei 1693 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen.

Vos - Kloek (1665 Kampen)       basis-schema

Heijltje Kloek geboren in 1640 te Kampen, dochter van,
Claes Janszoon Kloek en,
Catelijn Jans trouwt in 1665 te Kampen, 25 jaar oud met,
Jan Vos,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Herman Vos, gedoopt op 4 februari 1666 te Kampen,
*Claes Vos, gedoopt op 27 september 1667 te Kampen,
*Denijs Vos, gedoopt op 29 december 1674 te Kampen.

Verhagen - Kloek (1668 Kampen)       basis-schema

Pietertje Kloek geboren in 1642 te Kampen, dochter van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans trouwt in 1668 te Kampen, 26 jaar oud met
Cornelis Verhagen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Catharina Verhagen, gedoopt op 4 juni 1669 te Kampen.

Kloek - van Goor (1670 Kampen)       basis-schema

Jan Kloek geboren in 1644 te Kampen, zoon van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans trouwt in 1670 te Kampen, 26 jaar oud met
Willempje van Goor, dochter van
Dirck van Goor,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Jannetje Kloek, gedoopt op 8 februari 1671 te Kampen,
*Claes Kloek, gedoopt op 10 januari 1673 te Kampen,
*Denijs Kloek, gedoopt op 23 januari 1676 te Kampen en voor 1678 overleden,
*Denijs Kloek, gedoopt op 28 januari 1678 te Kampen en voor 1687 overleden,

Willempje van Goor, overlijdt in februari 1678.

Kloek - Vos (1678 Kampen)       basis-schema

Jan Kloek geboren in 1644 te Kampen, zoon van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans hertrouwt in 1678 te Kampen, 34 jaar oud met
Catharina Vos,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Margreta Kloek, gedoopt op 15 maart 1679 te Kampen,
*Jan Kloecke, gedoopt op 18 januari 1681 te Kampen,

Catharina Vos, overlijdt in februari 1681.

Kloecke - Ottenstein (1681 Kampen)       basis-schema

Jan Kloecke geboren in 1644 te Kampen, zoon van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans hertrouwt in 1681 te Kampen, 37 jaar oud met
Anneke Ottenstein, dochter van
Jan Ottenstein,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Jan Kloek, gedoopt op 14 maart 1683 te Kampen,
*Janna Kloek, geboren in 1684 te Kampen en voor 1694 overleden,
*Denijs Kloecke, gedoopt op 11 mei 1687 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
*Hermen Kloecke, gedoopt op 14 april 1689 in de Bovenkerk te Kampen,
*Hendrik Kloeke, geboren in 1690 te Kampen,

Anneke Ottenstein, overlijdt in 1690.

Kloecke - Vrom (1690 Kampen)       basis-schema

Jan Kloecke geboren in 1644 te Kampen, zoon van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans hertrouwt in 1690 te Kampen, 46 jaar oud met
Annegien Vrom, dochter van
Jan Vrom,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Femmegien Kloecke, gedoopt op 25 september 1691 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
*Janna Kloecke, gedoopt op 18 april 1694 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen.

Kloek - Jans (1672 Kampen)       basis-schema

Herman Kloek geboren in 1646 te Kampen, zoon van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans trouwt in 1672 te Kampen, 26 jaar oud met
Jannetje Jans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Denijs Kloek, gedoopt op 18 januari 1673 te Kampen.

Hansen - Kloek (1680 Kampen)       basis-schema

Jannetje Kloek geboren in 1650 te Kampen, dochter van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans trouwt in 1680 te Kampen, 30 jaar oud met
Antonij Hansen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Rageltijen Hansen, gedoopt op 22 april 1681 te Kampen.

Kloecke - Theunes (1689 Kampen)       basis-schema

Steven Kloecke geboren in 1652 te Kampen, zoon van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans trouwt in 1689 te Kampen, 37 jaar oud met
Jannegien Theunes ,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Chistina Kloeke, gedoopt op 22 januari 1689 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
*Teuntien Kloeke, gedoopt op 16 februari 1690 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
*Claes Kloeke, gedoopt op 16 oktober 1691 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen.

Cloecke - Conijs (1694 Kampen)       basis-schema

Frederik Cloecke geboren in 1655 te Kampen, zoon van
Claes Janszoon Kloek en
Catelijn Jans trouwt in 1694 te Kampen, 39 jaar oud met
Jannegien Conijs, dochter van Theunis Conijs,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Jacob Cloecke, gedoopt op 2 november 1694 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen.


XX

Kloeken - Lubberts (1708 Zwolle)       basis-schema

Jan Kloeken gedoopt op 3 januari 1675 te Kampen, zoon van
Jacob Kloek en
Hilletje Stevens trouwt omstreeks 1708 te Zwolle met
Berber Lubberts,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

*Elysabeth Kloeken, gedoopt op 24 februari 1709 te Zwolle,
*Reintje Kloeken, gedoopt op 27 november 1711 te Zwolle,
*Anna Kloeken, gedoopt op 8 april 1714 te Zwolle,
*Jan Kloeken, gedoopt op 28 maart 1718 te Zwolle,
*Gerrit Kloek, gedoopt op 22 april 1721 te Zwolle,
*Benjamin Kloeken, gedoopt op 22 juni 1724 te Zwolle,
*Geesjien Kloeken, gedoopt op 20 juni 1726 te Zwolle.


XX

van der Lunsen - Kloecke (1707 Kampen)       basis-schema

Elijsabet Kloecke gedoopt op 24 juli 1681 te Kampen, dochter van
Hendrik Kloecke en
Hendrina Jans trouwt in 1707 te Kampen, 26 jaar oud met
Wigger van der Lunsen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

*Lubbetijen van der Lunsen, gedoopt op 22 april 1708 in de Bovenkerk te Kampen,
*Hendrick van der Lunsen, gedoopt op 23 maart 1710 in de Bovenkerk te Kampen,
*Wigger van der Lunse, gedoopt op 30 september 1711 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
*Henderijne van der Lunsen, gedoopt op 16 juli 1713 in de Bovenkerk te Kampen,
*Jacobij van der Lunse, gedoopt op 1 september 1715 in de Bovenkerk te Kampen,
*Eghbertus van der Lunse, gedoopt op 25 december 1716 in de Bovenkerk te Kampen,

Wigger van der Lunsen, overlijdt voor 1720.

Sevil - Kloecke (1720 Kampen)       basis-schema

Elijsabet Kloecke gedoopt op 24 juli 1681 te Kampen, dochter van
Hendrik Kloecke en
Hendrina Jans hertrouwt in 1720 te Kampen, 39 jaar oud met
Coenraad Sevil, zoon van Jan Sevil,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Henderina Sevil, gedoopt op 20 november 1720 in de Bovenkerk te Kampen.

Smit - Kloecke (1713 Kampen)       basis-schema

Clasien Kloecke gedoopt op 3 mei 1693 te Kampen, dochter van
Hendrik Kloecke en
Hendrina Jans trouwt in 1713 te Kampen, 20 jaar oud met
Gaberiel Smit,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Henderina Smit, gedoopt op 22 oktober 1713 in de Bovenkerk te Kampen,
*Anna Marike Smit, gedoopt op 27 maart 1716 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
*Stephanus Smit, gedoopt op 13 september 1717 te Kampen.


Kloecke - Leeggangers (1711 Meppel)       basis-schema

Jan Kloecke gedoopt op 18 januari 1681 te Kampen, zoon van
Jan Kloek en
Catharina Vos trouwt omstreeks 1711 te Kampen, 30 jaar oud met
Maria Leeggangers,
Uit het huwelijk van Jan Kloecke en Maria Leeggangers zijn vier kinderen bekend,

*Hendrijna Kloecke, gedoopt op 1 mei 1712 in de Bovenkerk te Kampen,
*Teuntjen Kloecke, gedoopt op 12 januari 1716 te Meppel en voor 1717 overleden,
*Cornelia Kloecke, gedoopt op 12 januari 1716 te Meppel,
*Toentjen Kloeke, gedoopt op 7 april 1717 te Meppel,

Maria Leeggangers, overlijdt voor 1718.

*Kloecke - Hendricks (1718 Meppel)       basis-schema

*Jan Kloecke, gedoopt op 18 januari 1681 te Kampen, zoon van
*Jan Kloek en
*Catharina Vos hertrouwt te Havelte, ondertrouw op 12 februari 1718 te Meppel met
*Jantjen Hendricks,
Uit het huwelijk van Jan Kloecke en Jantjen Hendricks, zijn vijf kinderen bekend,

*Jacob Kloecke, gedoopt op 24 maart 1720 te Meppel,
*Hendrina Kloecken, gedoopt op 30 november 1721 te Meppel,
*Geesje Kloecken, gedoopt op 1 september 1723 te Meppel,
*Roelofjen Kloeke, gedoopt op 26 augustus 1725 te Meppel en voor 1730 overleden,
*Roelofje Kloek, gedoopt op 29 maart 1730 te Meppel,


Kloecke - Jans (1717 Kampen)       basis-schema

Harmen Kloecke geboren in 1689 te Kampen, zoon van
Jan Kloek en
Anneke Ottenstein trouwt in 1717 te Kampen, 28 jaar oud met
Berentien Jans,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Jannes Kloeke, gedoopt op 8 mei 1718 in de Bovenkerk te Kampen,
*Harmen Kloeke, gedoopt op 21 maart 1721 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen.

Kloeke - Vinkevleugel (1733 Kampen)       basis-schema

Hendrik Kloeke geboren in 1690 in Kampen, zoon van
Jan Kloek en
Anneke Ottenstein trouwt in 1733 te Kampen met
Johanna Vinkevleugel,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Bernardina Kloek, gedoopt op 6 juni 1733 te Kampen,

Johanna Vinkevleugel, overlijdt voor 1748.

Kloeke - Kortwiels (1748 Kampen)       basis-schema

Hendrik Kloeke geboren in 1690 in Kampen, zoon van
Jan Kloek en
Anneke Ottenstein hertrouwt in 1748 te Kampen met
Liesebet Kortwiels,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Hendrik Kloeke, gedoopt op 28 februari 1748 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen.


Bos - Kloeke (1715 Kampen)       basis-schema

Theuntien Kloeke gedoopt op 16 februari 1690 te Kampen, dochter van
Steven Kloecke en
Jannegien Theunis trouwt in 1715 te Kampen met
Hendrick Bos,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Gesien Bos, gedoopt op 18 augustus 1715 in de Buitenkerk te Kampen en voor 1718 overleden,
*Jacobus Bos, gedoopt op 24 januari 1717 in de Buitenkerk te Kampen ,
*Gesien Bos, gedoopt op 19 augustus 1718 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen.

Kloeke - Gerrits (1722 Zwolle)       basis-schema

Claes Kloeke gedoopt op 25 september 1691 te Kampen, zoon van
Steven Kloecke en
Jannegien Theunis trouwt in 1722 te Zwolle met
Janna Gerrits,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

*Hendrikus Kloeke, gedoopt op 10 mei 1723 te Zwolle,
*Jannette Kloeke, gedoopt op 28 februari 1725 te Zwolle,
*Gerrit Kloeke, gedoopt op 29 april 1728 te Zwolle,
*Arentnoldus Kloeke, gedoopt op 19 februari 1730 te Zwolle,
*Lambert Kloeke, gedoopt op 20 juli 1732 te Zwolle,
*Andries Kloeke, gedoopt op 18 februari 1740 te Zwolle,

In Zwolle attest gegeven den 23 Julij 1722 om tot Windesheijm of Wijhe te trouwen.


XXI

*Berkhof - Kloecken (1743 Meppel)       basis-schema

*Hendrina Kloecken, gedoopt op 30 november 1721 te Meppel, dochter van
*Jan Kloeke en
*Jantjen Hendricks, trouwt op 1 januari 1743(ondertrouw) te Meppel met
*Pieter Andries Berkhof, geboren te Oosterwolde,
Uit het huwelijk Hendrina Kloecken en Pieter Andries Berkhof zijn vijf kinderen bekend,

*Jannes Berkhof, gedoopt op 21 februari 1745,
*Meintjen Berkhof, gedoopt op 22 januari 1747 te Havelte en op 23 september 1811 te Havelte overleden,
*Andries Berkhof, gedoopt op 21 december 1749,
*Hendrik Tijmen Berkhof, gedoopt op 8 december 1754,
*Jantje Berkhof, gedoopt op 8 mei 1760,

Pieter Andries Berkhof was schoolmeester


XXI

Kloeke - Udink (1767 Zwolle)       basis-schema

Hendrikus Kloeke, gedoopt op 28 februari 1748 te Kampen, zoon van
Hendrik Kloek en
Liesebet Kortwiels trouwt omstreeks 1767 met
Margrita Udink,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Janna Kloeke, gedoopt op 2 februari 1766 in de Grotekerk te Zwolle,
*Teunis Kloeke, gedoopt op 10 januari 1768 in de Broerekerk te Zwolle,
*Tonia Kloeke, gedoopt op 6 februari 1771 in de Grotekerk te Zwolle,
*Klaas Kloeke, geboren op 20 juni 1774, gedoopt 23 juni 1774 te Zwolle,
*Geert Jan Kloeke, gedoopt op 12 oktober 1777 in de Broerekerk te Zwolle,

Hendrikus Kloeke overlijdt op 13 november 1823 te Zwolle.


XXI

*Kloeke - van der Veen (1764 Zwolle)       basis-schema

*Lambert Kloeke, gedoopt op 20 juli 1732 te Zwolle, zoon van
*Claes Kloeke en
*Janna Gerrits, trouwt op 15 augustus 1764 te Hasselt met
*Angeniet van der Veen, geboren te Zwartsluis, ondertrouw op 6 juli 1764 te Hasselt,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

*Claas Kloeke, gedoopt op 3 maart 1765 te Hasselt, en voor 1774 overleden,
*Henderik Kloeke, gedoopt op 7 juni 1767 te Hasselt,
*Jan Kloeke, gedoopt op 13 oktober 1771 in de Grote Kerk te Zwolle,
*Klaas Kloeke, geboren op 11 februari 1774 te Zwolle, gedoopt op 13 februari 1774,
Doopgetuige: Hendrina Bouwes,
*Arnoldus Kloeke, gedoopt op 9 januari 1776 te Zwolle,
Doopgetuige: Anna Kloeke,
*Jan Kloeke, gedoopt op 12 januari 1778 te Zwolle,
Doopgetuige: Hermina van den Berg,
*Gerelig Kloeke, gedoopt op 10 mei 1781 te Zwolle,
Doopgetuige: Geertruijt Meiboom.


XXII

Neuring-Kloeke (1796)       basis-schema

Janna Kloeke, gedoopt op 2 februari 1766 te Zwolle, dochter van
Hendrikus Kloeke en
Margrita Udink, trouwt omstreeks 1796 te Zwolle met
Lubbertus Neuring,

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,
Grietje Neuring, gedoopt op 26 maart 1797 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Hendrikien Neuring, gedoopt op 25 augustus 1799 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Jan Hendrik Neuring, gedoopt op 11 augustus 1802 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Pieter Neuring, gedoopt op 10 maart 1805 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen.

Nijman - Kloeke (1802)       basis-schema

Antonia Kloeke, gedoopt op 6 februari 1771 te Zwolle, dochter van
Hendrikus Kloeke en
Margrita Udink, trouwt in 1802 te Zwolle met
Hendricus Nijman,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Hendricus Nijman, gedoopt op 25 april 1803 te Zwolle,

Antonia Kloeke overlijdt op 24 juli 1841 te Zwolle.

*Kloeke - van Enk (1825 Zwolle)       basis-schema

*Klaas Kloeke, geboren op 20 juli 1774 te Zwolle, zoon van
*Hendrikus Kloeke en
*Margrita Udink, weduwnaar van Johanna Knape, trouwt op 1 december 1825 te Zwolle met
*Wichertje van Enk, geboren op 9 juni 1783 te Wijhe, dochter van
*Hendrik van Enk en
*Gerrigje Jansen van den Berg,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Klaas Kloeke overlijdt op 11 maart 1826 te Zwolle.


XXII

Kloeke - Scheffers (1806 Zwolle)       basis-schema

Henderik Kloeke, gedoopt op 7 juni 1767 te Hasselt, zoon van
Lambert Kloeke en
Angenita van der Veen trouwt omstreeks 1805 met
Angenieta Scheffers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:

*Henderik Kloeke, geboren op 2 november 1806 te Middelburg,
*Lambert Kloeke, geboren in 1810 te Apeldoorn,

Hendrik Kloeke, overlijdt op 3 april 1832 te Zwolle op 65 jarige leeftijd.

Kloeke - Musschenhagen (1799)   

Klaas Kloeke, geboren op 11 februari 1774 te Zwolle, gedoopt op 13 februari 1774 te Zwolle, zoon van
Lambert Kloeke en
Angenita van der Veen trouwt in 1799 met Johanna Musschenhagen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrikus Kloeke, gedoopt op 28 december 1800 te Zwolle,
Everdina Kloeke, gedoopt op 24 augustus 1806 te Zwolle.

Kloeke - ter Bruggen (1816 Zwolle)       basis-schema

Arnoldus Kloeke, gedoopt op 9 januari 1776 te Zwolle, zoon van
Lambert Kloeke en
Angenita van der Veen trouwt op 6 juni 1816 met
Jannegien ter Bruggen, geboren op 27 april 1778, dochter van
Evert ter Bruggen en
Johanna Hoefmans,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Arnoldus Kloeke, overlijdt op 30 januari 1849 te Zwolle op 73 jarige leeftijd.

Kloeke - Bellink (1809 Zwolle)       basis-schema

Jan Kloeke, gedoopt op 12 januari 1778 te Zwolle, zoon van
Lambert Kloeke en
Angeniet van der Veen trouwt in 1809 met
Willemina Bellink,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Lambert Kloeke, geboren op 10 Januari 1810 te Zwolle, overleden te Soerabaja op 9 september 1849,
*Alberta Hendrica Kloeke, geboren op 2 februari 1812 te Zwolle,
*Agnieta Margrita Kloeke, geboren op 21 september 1814 te Zwolle,
*Arnoldus Kloeke, geboren op 8 januari 1821 te Zwolle,
Jan Kloeke geboren op 11 juni 1824 te Zwolle en op 24 januari 1825 te Zwolle overleden,

Jan Kloeke, overlijdt op 16 April 1855 op 77 jarige leeftijd.


XXIII

*Fijnenbuik - Kloeke (1848 Zwolle)       basis-schema

*Jan Fijnenbuik, geboren te Zwolle op 26 april 1790, zoon van
*Antoni Fijnenbuik en
*Albarta Vaders trouwt, als weduwnaar van Alberdina Balfoort, op 16 november 1848 te Kampen met
*Alberta Hendrika Kloeke, geboren op 2 februari 1812 te Zwolle, dochter van
*Jan Kloeke en
* Wilhelmina Bellink,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Antoni Albertus Fijnenbuik, geboren 1850 te Kampen,

Alberta Hendrika Kloeke, overlijdt in 1854 te Kampen.

*Vrolijk - Kloeke (1849 Zwolle)       basis-schema

*Isac Vrolijk, geboren op 11 april 1817 te Zwolle, zoon van Isac Vrolijk en
*Gerridina Essink trouwt op 7 juni 1849 te Zwolle met
*Agnieta Margrita Kloeke, geboren op 21 september 1814 te Zwolle, dochter van
*Jan Kloeke en
* Wilhelmina Bellink,
Bij het huwelijk op 7 juni 1849 worden er twee kinderen gewettigd, o.a. Jan Kloeke, geboren in 1843 te Zwolle,
Uit het huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Vrolijk, geboren in 1843 te Zwolle,
Willemina Vrolijk, geboren in 1847 te Zwolle en op 18 april 1874 te Velp overleden,
Gerrit Johannes Isaak Vrolijk, geboren in 1850 te Zwolle,

Agnieta Margrita Kloeke overlijdt op 24 december 1878 te Zwolle op 64 jarige leeftijd.

*Kloeke - Schurink (1846 Zwolle)       basis-schema

*Arnoldus Kloeke, geboren op 8 januari 1821 te Zwolle, zoon van
*Jan Kloeke en
*Wilhelmina Bellink, trouwt op 5 november 1846 te Zwolle met
*Geesje Schurink, geboren op 10 maart 1818 te Zwolle, dochter van
*Willem Schurink en
*Hendrikje Meijer,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Wilhelmina Kloeke, geboren op 3 augustus 1846 te Zwolle,
Willem Kloeke, geboren op 20 oktober 1847 te Zwolle en op 2 november 1847, overleden,
*Albertus Gerardus Kloeke, geboren op 23 september 1848 te Zwolle en op 17 september 1911 te Zwolle overleden,
Willem Kloeke, geboren op 23 september 1850 te Zwolle en op 26 juli 1851, overleden,
Willem Kloeke, geboren op 24 juni 1852 te Zwolle en op 5 november 1934 te Haarlem overleden,
Hendrika Wilhelmina Kloeke, geboren op 19 mei 1855 te Zwolle en op 9 februari 1931 te Haarlem overleden,
Arnold Kloeke, geboren op 1 april 1862 te Zwolle en op 11 augustus 1904 te Zwolle overleden,

Arnoldus Kloeke was boekbinder van beroep en overlijdt op 20 februari 1903 te Zwolle,
Geesje Schurink had een kruidenierswinkel vlak naast de Sassenpoort. In Zwolse mijmeringen van C.M. van Hille-Gaerthé wordt nog melding gemaakt van deze winkel, maar dan is zij inmiddels overgenomen door Arnold en Mina Kloeke, twee van hun kinderen.


XXIV

Schmidt - Kloeke (1883)   

Wilhelmina Kloeke, geboren op 3 augustus 1846 te Zwolle, dochter van Arnoldus Kloeke en Geesje Schurink, trouwt omstreeks 1883 te Roosendaal met
Gerhard Wilhelm Schmidt,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrikus Geerhard Schmidt, geboren op 6 mei 1884 te Zwolle.


XXIII

*Kloeke - Noteboom (1837 Zwolle)       basis-schema

*Henderik Kloeke, geboren op 2 november 1806 te Middelburg, zoon van
*Henderik Kloeke en
*Angenita Scheffers trouwt op 2 november 1837 te Zwolle met
*Geesjen Noteboom, geboren op 8 november 1797 te Zwolle, weduwe van Harm Fransen, dochter van
*Jan Noteboom en
*Stiena Jans,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Christina Angenita Kloeke geboren op 17 juni 1839 te Zwolle en op 14 januari 1840 te Zwolle overleden,
Jakoba Kloeke geboren op 1 september 1842 te Zwolle,
Hendrik Kloeke geboren op 11 november 1844 te Zwolle, overleden op 18 april 1846 te Zwolle,

Henderik Kloeke Sr. overlijdt op 18 oktober 1886 te Zwolle.

*Kloeke - Timmerman (1856 Zwolle)       basis-schema

*Lambert Kloeke, geboren in 1810 te Apeldoorn, zoon van
*Henderik Kloeke en
*Angenita Scheffers trouwt op 20 maart 1856 te Zwolle met
*Johanna Timmerman, geboren in 1814 te Dalfsen, dochter van
*Hendrik Jan Timmerman en
*Johanna Egberdina Appelhof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, er is één kind gewettigd.


XXIV

*Kloeke - van Oort (1880 Zwolle)       basis-schema

*Albertus Gerardus Kloeke, geboren op 23 september 1848 te Zwolle, zoon van
*Arnoldus Kloeke en
*Geesje Schurink trouwt op 14 oktober 1880 te Maurik met
*Elisabeth Anna Marie van Oort, geboren op 16 oktober 1843 te Eck en Wiel dochter van
*Hendrik van Oort en
*Batje Maria van Wijk
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Albertus Gerardus Kloeke overlijdt op 19 september 1911 te Zwolle op 63 jarige leeftijd,

*Kloeke - Postma (1878 Zwolle)       basis-schema

*Willem Kloeke, geboren op 24 juni 1852 te Zwolle, zoon van
*Arnoldus Kloeke en
*Geesje Schurink, trouwt op 25 april 1878 te Baarderadeel (Friesland) met
*Antje Postma, geboren in 1854 te Oosterwierum, dochter van
*Johannes Aukes Postma en
*Antje Ymkes Kingma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Arnoldus Kloeke, geboren op 24 oktober 1879 te Weidum (gemeente Baarderadeel/Friesland)
*Antje Grietje Kloeke, geboren op 7 oktober 1881 te Vreeswijk,
*Johannes Kloeke, geboren op 22 augustus 1883 te Schagen,
*Gesinus Gerhardus Kloeke, geboren op 10 juli 1887 te Schagen,

Willem Kloeke overlijdt op 5 november 1934 te Haarlem op 82 jarige leeftijd,

BIOGRAFIE


XXV

*Kloeke – Pleijte (1907 Zwolle)       basis-schema

*Arnoldus Kloeke, geboren op 24 oktober 1879 te Weidum (gemeente Baarderadeel/Friesland), zoon van
*Willem Kloeke en
*Antje Johannes Postma, trouwt op 14 maart 1907 te Assen met
*Boudewine Antoinette Pleijte uit ’s Hertogenbosch, geboren in 1879, dochter van
*Floris Pleijte en
*Bouwdewina Henrica van Doorn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Boudewine Henrica Kloeke, geboren op 9 december 1907 in Princenhage, overleden op 29 januari 2003 te Utrecht,
Willem Kloeke, geboren op 10 januari 1911 te Vlissingen, overleden op 16 december 1993 te Oss,
Floris Kloeke, geboren op 29 april 1914 in Vlissingen.

*Kloeke - Lispet (1923 Zwolle)       basis-schema

*Johannes Kloeke, geboren op 22 augustus 1883 te Schagen, zoon van
*Willem Kloeke en
*Antje Johannes Postma, trouwt op 30 november 1923 te Delft met
*Adriana Lispet , geboren op 15 april 1883 te Delft, dochter van
*Lodewijk Jan Lispet en
*Johanna Margaretha Rijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloeke - van Lessen (1926 Zwolle)       basis-schema

Gesinus Gerhardus Kloeke, geboren op 10 juli 1887 te Schagen, zoon van
Willem Kloeke en
Antje Johannes Postma, trouwt in 1934 met
Margaretha Johanna van Lessen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gesinus Gerhardus Kloeke, overlijdt op 5 november 1963 te Leiden.

Gesinus Gerhardus Kloeke hef verskeiden jaoren ien Duutslaand estudeerd en ewaarkt. Hi'j promoveerden ien Leipzig (1914) en an de Universiteit van Amsterdam (1922) op 't zölde proefskrift, Der Vokalismus der Mundart von Finkenwärder bei Hamburg. Ien de tied det Kloeke leraar Duuts ien Winschoten was, klöm hi'j vake op de fietse um gegebens aover dialecten te verzameln. Hi'j ontwikkeln een grote belangstelling veur de oostelijke dialecten. Ien 1925 weur Kloeke lector, later hoogleraar Nederlaands ien Hamburg. Ien 1926 trouwden hi'j mit de neerlandica M.J. van Lessen. Ien 1934 weur hi'j benuumd as hoogleraar Nederlaands ien Leiden.


XXVI

Kloeke – Box (1939)       basis-schema

Willem Kloeke, geboren op 10 januari 1911 te Vlissingen, zoon van
Arnoldus Kloeke en
Boudewine Antoinette Pleijte, trouwt op 8 juni 1939 met
Johanna Hendrika Box, geboren op 20 april 1912 te Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Boudewine Kloeke, geboren op 25 oktober 1940 te Haarlem,
Alice Kloeke, geboren op 9 maart 1943 te Haarlem ,
Madeleine Kloeke, geboren op 26 mei 1947 te Haarlem,

Willem Kloeke overlijdt op 16 december 1993 te Oss op 82 jarige leeftijd,
Johanna Hendrika Box overlijdt op 8 december 2008 te Wageningen op 96 jarige leeftijd,

Kloeke – de Pauw (1944)       basis-schema

Floris Kloeke, geboren op 29 april 1914 in Vlissingen, zoon van
Arnoldus Kloeke en
Boudewine Antoinette Pleijte, trouwt op 20 juli 1944 met
T. de Pauw,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter Floris Kloeke,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.

Kloeke – Meijneken (1956)       basis-schema

Floris Kloeke, geboren op 29 april 1914 in Vlissingen, zoon van
Arnoldus Kloeke en
Boudewine Antoinette Pleijte, hertrouwt op 29 september 1956 met
W.F.K. Meijneken, geboren in 1924
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henriette Caroline Wilhelmina Clara Kloeke, geboren op 6 oktober 1964 in Midden Beemster,
Arnoldus Floris Adriaan Kloeke, geboren op 21 mei 1967


Fragmenten

van Melkenbeek - Kloek (1699)   

Uit het huwelijk van Maria Kloek en Johannes van Melkenbeek zijn vier kinderen bekend.
Johannes Jacobus van Melkenbeek, gedoopt op 16 januari 1700 te Kampen,
Anna Maria van Melkenbeek, gedoopt op 3 december 1702 te Kampen,
Mattias van Melkenbeek, gedoopt op 17 november 1704 te Kampen,
Anna Martha van Melkenbeek, gedoopt op 25 september 1706 te Kampen.

Kloeke - Hendriks (1715)   

Omstreeks 1715 trouwen Klaas Dirkse Kloeke en Reultjen Hendriks te IJsselmuiden,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Hendrik Kloeke, gedoopt op 13 januari 1715 te IJsselmuiden,
Jannetjen Kloeke, gedoopt op 4 juli 1717 te IJsselmuiden,
Dirkje Kloeke, gedoopt op 13 november 1720 te IJsselmuiden,
Dirk Kloeke, gedoopt op 5 september 1722 te IJsselmuiden,
Gerrit Kloeke, gedoopt op 28 mei 1724 te IJsselmuiden,
Hendrikje Kloeke, gedoopt op 4 juli 1726 te IJsselmuiden,
Roelof Kloeke, gedoopt op 5 september 1728 te IJsselmuiden,

Kloek - Lamberts (1724)   

Omstreeks 1724 trouwen te Zwolle Arent Kloek en Albertje Lamberts.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

*Henrike Kloek, gedoopt op 15 februari 1725 te Zwolle,
*Gerrit Kloek, gedoopt op 13 december 1726 te Zwolle,
*Lambarte Kloek, gedoopt op 10 april 1729 te Zwolle,
*Johanna Kloek, gedoopt op 22 februari te Zwolle,
*Anna Margaritha Kloek, gedoopt op 11 septeber 1732 te Zwolle,

Kloeke - Harms (1727)   

Op 26 mei 1727 trouwen te Zwolle Steven Kloeke weduwenaer buiten de Kamperpoort en Jannigje Harms.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kist - Kloek (1728)   

Op 19 april 1728 trouwen te Zwolle Jan Kist chirurgijn in 't Regiment van de Hr Generaal Huffel Compagnie van Capt. Paus en Henrietta Juliana Kloek in de Kamperstraat.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - Mulders (1733)   

Omstreeks 1733 trouwen te Zwolle Christoffel Cloeck en Regina Mulders .
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Suzanna Geertruijd Cloeck, geboren in 1733 te Zwolle,

Davenschot - Kloek (1731)   

In mei 1731 trouwen Gerrit Davenschot en Jannegien Kloek uit Amsterdam te Zwolle,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

*Jan Davenschot, gedoopt op 28 augustus 1732 te Zwolle,
*Janna Davenschot, gedoopt op 13 mei 1734 te Zwolle,
*Bernardus Davenschot, gedoopt op 5 september 1740 te Zwolle,

07-05-1731 Gerrit Davenschot j.m. alhier & Jannetje Kloek j.d. wonende te Amsterdam De proclam: gaan mede te Amsterd: alwaar ook ingeschreven zijn.

Westenberg - Kloeken (1738)   

Omstreeks 1738 trouwen Berent Westenberg en Hendrica Kloeken,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Jan Westenberg, gedoopt op 6 februari 1739 te Zwolle,

Musscher - Kloeke (1738)   

Omstreeks 1738 trouwen Derk Musscher en Aaltien Kloeke te Zwolle.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Neeltien Musscher, gedoopt op 11 mei 1738 te Zwolle,

Kloeken - Valk (1748)   

Op 30 september 1748 trouwen te Zwolle Claas Kloeken en Magdalene Valk, weduwe van Jan Jansen.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Telder - Kloeke (1743)   

Uit het huwelijk van Antonija Kloeke en Jannes Telder zijn drie kinderen bekend,

Pieter Telder, gedoopt op 25 juli 1744 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen,
Judick Telder, gedoopt op 28 december 1749 in de Buitenkerk te Kampen,
Albartus Telder, gedoopt op 27 maart 1757 in de Broederkerk (Broerkerk) te Kampen.

Kloek - Hendriks (1750)   

Omstreeks 1750 trouwen Hendrik Kloek en Elizabet Hendriks.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Jannegien Kloek, gedoopt op 28 juni 1751 te Zwolle,

Kanis - Kloeke (1752)   

Op 25 februari 1752 trouwt Hendrikje Kloeke, JD uit Oosterwolde, gedoopt op 4 juli 1726, dochter van Klaas Dirkse Kloeke en Reultjen Hendriks met Gerrit Kanis, geboren in 1720 te IJsselmuiden,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Halbartien Kanis, gedoopt op 25 februari 1753 te IJsselmuiden,
Roelofjen Kanis, gedoopt op 24 maart 1754 te IJsselmuiden,
Hendrikje Kanis, gedoopt op 24 juli 1757 te IJsselmuiden,
Hendrik Kanis, gedoopt op 21 juni 1761 te IJsselmuiden,
Klaas Kanis, gedoopt op 30 oktober 1763 te IJsselmuiden,
Willempjen Kanis, gedoopt op 29 oktober 1769 te IJsselmuiden,

Kloeke - Peters (1757)   

In 1757 trouwen te Zwolle Arnoldus Kloeke en Janna Peeters.

Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Klaas Kloeke, gedoopt op 26 juni 1758 te Zwolle,

Teunis - Kloek (1762)   

Op 9 mei 1762 trouwen te Zwolle Gerrit Teunis en Anna Kloek,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Janna Teunis, gedoopt op 7 april 1763 te Zwolle,
Jan Teunis, gedoopt op 23 mei 1771 te Zwolle.

van Deventer - Kloek (1767)   

Op 5 oktober 1767 trouwen te Zwolle Jan van Deventer en Albertje Reines Kloek, weduwe Glinthuis.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Stevens - Kloeke (1773)   

Op 28 februari 1773 trouwen te Zwolle Hermen Stevens, weduwnaar en Anna Kloeke, weduwe.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schuurman-Kloeke (1773)   

Omstreeks 1773 trouwen Anna Kloeke en Herman Schuurman te Zwolle,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Aaltje Schuurman, geboren op 20 februari 1774 te Zwolle, gedoopt op 21 februari 1774,
Doopgetuige: Hermina de Vries,
Klaas Schuurman, geboren op 17 augustus 1776 te Zwolle, gedoopt op 18 augustus 1776,
Doopgetuige: Eva Vets.

Kloeke - Ras (1795), Kloeke - Hodde (1821), Patzer - Kloeke (1854)   

Coenrad Diederich Kloeke trouwt op 23 december 1792 in Amsterdam met Hen(d)rica Ras,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Coenraad Diederik Kloeke, geboren op 3 maart 1795, overleden op 3 maart 1855 te Utrecht,
hij trouwt omstreeks 1821 met Gerhardina Hodde, geboren in 1796 te Utrecht, overleden op 28 april 1857,
uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrika Gerhardina Geertruida Kloeke, geboren op 22 oktober 1821, overleden op 26 mei 1913 in het Lutherse Diaconessenhuis in Amsterdam,
zij trouwt omstreeks 1854 met Karel Patzer, geboren op 26 maart 1805 te Muntscha in Saksen, overleden in 1875 te Utrecht, kapelmeester bij de Utrechtse schutterij, Hij bezocht het seminarium in Gotha, waar hij werd onderwezen door de hoogleraren Engelmann en A.Michel. In 1833 werd hij clarinet-solist bij het regiment grenadiers en in 1837 bij het 6e regiment van ligne, in 1841 onderwijzer in de muziek te Middelburg en in 1844 kapelmeester bij de Utrechtse schutterij,
uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Carl Andreas Johan Patzer, geboren in 1854, overleden 5 maanden oud,
Maria Gerhardina Geertruida Patzer, geboren in Utrecht in 1857, overleden in den Haag op 31 januari 1935,

Maria Patzer was een zeer ontwikkelde vrouw, die veel talen sprak en niet onverdienstelijk schilderde. Ze was gouvernante bij de burgemeester van Lemberg (Lvov) in Gallicië,
Maria woonde en werkte in Utrecht, Amsterdam 1889-1892, Laren (N.H.) tot 1920, Amsterdam tot 1921, IJsselstein 1921, Scheveningen tot 1928, Italië na 1928, Florence tot 1931, den Haag na 1931, Praag tot 1933. Zij was schilderes van bloemen en portretten en tevens lerares. Ze overleed te den Haag op 31 januari 1935.

Kloeke - Goosen (1801)   

Op 4 februari 1801 geeft Janna Goosen een kind aan, de vader is Herndrikus Kloeke,

Hendrik Kloeke, gedoopt op 4 maart 1801 te Zwolle.Nog onder te brengen geboorten en overlijden:

Geertje Kloeke overleden op 23 december 1811 te Zwolle,
Jan Willem Kloeke geboren op 4 oktober 1811 te Zwolle,
Jacoba Margaretha Kloeke overleden in 1812 te Kampen,
Maria Kloeke geboren op 18 april 1815 te Zwolle,
Maria Kloeke overleden op 20 december 1816 te Zwolle,
Geertje Kloeke geboren op 2 oktober 1817 te Zwolle,
Geert Kloeke geboren op 16 maart 1819 te Zwolle,
Jan Kloeke geboren op 7 juli 1842 te Zwolle,Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 16 februari 2017).
proclaimer