de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken
Verbonden families:
Beyer, van Bronckhorst, Camphusen, Coesvelt, Creijefenger, Greyte, Masschop, van Meeckeren, Otten, Pelser, Pijnsum, Ploech, Spaen, Wynthgens.

De Huslarij-Genealogie eindigt in 1642


Arnhem


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.


IX

Diederyck Cloeck       schema I Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema I Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I Liemers

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I Liemers


Zegel van Racquin Cloeck, het wapen komt over van Willem van Roderlo, zijn zwager, die met Margriet Cloeck trouwde.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck-van Meeckeren (1468)       schema I Liemers

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn acht kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Thoricus Cloeck,
Carijn Cloeck,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476,
Lutta Cloeck, geboren omstreeks 1478,

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


XIII

Gijsbert Cloeck       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1470, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren heeft vier kinderen.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514,

Protocol
1515 Leenregister Kwartier Arnhem.
Beleend met Spaensweert, Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts Cloeck, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515. Gerard van Broeckhusen is hulder.


Zevenaar


XIV

Cloeck-Greyte (1554)       schema I Liemers

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510, zoon van Gijsbert Cloeck, trouwt omstreeks 1546 te Doesburg met Greyte.

Er zijn vier kinderen bekend.
Lutgert Cloeck, geboren in 1546,
Bartolt Cloeck , geboren omstreeks 1554,
Lijsbeth Cloeck, geboren omstreeks 1556 en
Herman Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Protocollen
22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Bartelt Kloeck, mede namens de andere erfgenamen van overleden Lijsbeth Kloeck, vrouw van de overleden Heyndrich Wyntgens,(die was een zoon van Wynolt ten Weert en Goert die Muller) cederen aan Jan Jansz en Stijne op ten Oord hun aandelen aan bezegelde rentebrief, staande op Ulkermaet d.d. 12 november 1563, gepasseerd voor richterambt Doesburg.

Pelser-Cloeck       schema I Liemers

Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512, dochter van Gijsbert Cloeck, trouwt te Doesburg met Gerrit Pelser.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
17 juli 1600 Stadt Doesburg.
Gerbrandt Pannebecker als gasthuismeester verklaart dat Gerrit Pelser en Geertgen Kloecken bij testament aan het Gasthuis gegeven hebben f.200,-, doch aangezien mr. Wolther Wolthers bij zijn vertrek als secretaris dit niet geprotocolleerd heeft(de notitie is verlegd) brengt hij getuigenis van burgemeester Hendrick Zwaeffken en Rudolph Schaep(overleden) en verzoekt nogmaals protocollatie. Gerrit Pelser verklaart dat dit juist is en bevestigd deze gift.

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert Möller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.

Wynthgens-Cloeck       schema I Liemers

Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514, dochter van Gijsbert Cloeck, trouwt te Doesburg met Heydrich Winthgens.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
1 april 1586 Stadt Doesburg.
Gaert Engelen en Jenneken kopen het erfdeel aan alle goederen, gereed en ongereed van Johan Post als erfgenamen van zijn "Moye" Liesbet Kloecken, weduwe van Henrich Winthgens

22 oktober 1602 Stadt Doesburg.
Magescheid tussen Gerrit Pelser, weduwnaar van Geertgen Kloecken en haar erven, nl. Bartelt Kloeck en Willemken, Jan Stevenss en Stijntgen, Engel Stevenssz en Aeltgen, Hans Rooszdomp en Lysbeth Kloecken. Goert Möller en Janneken. Hartgen Hartgers en zijn broer, Frederick Kloeck en zijn "anherenten", Heyndrick Smit te Weel, Wylhelm Thoenis kinderen. Gerrit Pelser zal de tucht in nalatenschap van zijn vrouw laten vallen en zal f.1000,- aan de erven geven, waarvan deze erven f.500,- aan de gasthuismeesters zullen geven wegens haar testament. De rest van de erfenis wordt half en half gedeeld, waarbij Gerrit 150 dlr, als beloning voor de afstand van de tucht krijgt.
Jan van Aeckere en Janneken Boemer(als burger van Gerrit Pelser, erfuiter van de nalatenschap van Gertgen Kloecken) zal Gerrit Pelser en deze nalatenschap f.300,- in termijnen terug te betalen, waarna hij van de borgtocht ontslagen zal zijn.


XV

Cloeck-Masschop (1590)       schema I Liemers

Herman Cloeck, geboren omstreeks 1560, zoon van Johan Cloeck en Greyte trouwt omstreeks 1590, circa 30 jaar oud met Rycksen Masschop.
Van Herman Cloeck en Rycksen Masschop zijn vier kinderen bekend.

Gerrit Cloeck, geboren omstreeks 1590,
Henricus Cloeck, geboren omstreeks 1592,
Jacoba Cloeck, geboren omstreeks 1594 en
Fyken Cloeck, geboren omstreeks 1596.

Protocol
24 mei 1634, Zevenaar.
Henrich Kloeck, Gerhardt Kloeck, Jacob Kloek en vrouw en Feiken Kloeck, verburgen erfhuis van hun moeder Rycksken Massschop, vrouw van Jan van de Kerckhoff en stellen borg Derrick Offerman.


Huslarij


XVI

Cloeck-Pijnsum (1633)       schema I Liemers

Gerrit Cloeck, geboren omstreeks 1590 en zoon van Herman Cloeck en Rycksen Masschop trouwt op 20 november 1633, circa 43 jaar oud met Dirrixke Pijnsum.
Van Gerrit Cloeck en Dirrixke Pijnsum zijn geen kinderen bekend.

Protocol
30 januari 1631, Zevenaar.
Jan Giesbertz en Grietgen van Lengell verbinden wegens schuld aan Henrich Cloeck voor 300 dlr holl. à 6% hun gehele hofstede en andere goederen. Zij kochten de helft hiervan, hofstede te Hoesselt door hem bewoond, ten Oosten Albert Untijt, ten Westen erven Derick Bawmann, h.e.e de Schraweide, h.a.e gemeente straat. Verkopers zijn Gerrit Cloeck, Henrick Cloeck, Derick de Beyer en Jacoba Cloeck, allen erven van Hermanus Cloek

Cloeck - Otten (1633)       schema I Liemers

Henricus Cloeck, geboren omstreeks 1592 en zoon van Herman Cloeck en Rycksen Masschop trouwt op 6 februari 1633, circa 45 jaar oud met Henricke Otten.
Van Henricus Cloeck en Henricke Otten is één dochter bekend.

Derrisken Cloeck, geboren omstreeks 1634

Henricus Cloeck, Henricke Otten en Derrisken Cloeck overlijden voor of in 1636.

Protocol
30 januari 1631, Zevenaar.
Jan Giesbertz en Grietgen van Lengell verbinden wegens schuld aan Henrich Cloeck voor 300 dlr holl. à 6% hun gehele hofstede en andere goederen. Zij kochten de helft hiervan, hofstede te Hoesselt door hem bewoond, ten Oosten Albert Untijt, ten Westen erven Derick Bawmann, h.e.e de Schraweide, h.a.e gemeente straat. Verkopers zijn Gerrit Cloeck, Henrick Cloeck, Derick de Beyer en Jacoba Cloeck, allen erven van Hermanus Cloek

12 mei 1638, Zevenaar.
Johan Giesbers en vrouw verbinden wegen schuld aan de kerk te Duiven voor 50 dlr. holl., die Henrick Cloick en vrouw aan de kerk hebben gelegateerd, à 6% zijn hofstede te Hoesselt.

de Beyer-Cloeck (1619)       schema I Liemers

Jacoba Cloeck, geboren omstreeks 1594 en dochter van Herman Cloeck en Rycksen Masschop trouwt omstreeks 1619, circa 25 jaar oud met Ryck de Beyer.
Van Jacoba Cloeck en Ryck de Beyer zijn geen kinderen bekend.

Protocol
30 januari 1631, Zevenaar.
Jan Giesbertz en Grietgen van Lengell verbinden wegens schuld aan Henrich Cloeck voor 300 dlr holl. à 6% hun gehele hofstede en andere goederen. Zij kochten de helft hiervan, hofstede te Hoesselt door hem bewoond, ten Oosten Albert Untijt, ten Westen erven Derick Bawmann, h.e.e de Schraweide, h.a.e gemeente straat. Verkopers zijn Gerrit Cloeck, Henrick Cloeck, Derick de Beyer en Jacoba Cloeck, allen erven van Hermanus Cloek

van Coesvelt-Cloeck       schema I Liemers

Fyken Cloeck, geboren omstreeks 1596 en dochter van Herman Cloeck en Rycksen Masschop trouwt met Jan van Coesvelt.
Van Fyken Cloeck en Jan van Coesvelt is één kind bekend.

Rutger Jansen Cloecken

Protocollen
3 juni 1622, Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Fycken Cloecken met een huis in Santberchstraat te Doesburg.

24 mei 1634, Zevenaar.
Henrich Kloeck, Gerhardt Kloeck, Jacob Kloek en vrouw en Feiken Kloeck, verburgen erfhuis van hun moeder Rycksken Massschop, vrouw van Jan van de Kerckhoff en stellen borg Derrick Offerman.

9 juni 1641, Rigterambt Doesburg.
Fijken Cloecken, geassisteerd met zoon Rutger Jansen Cloecken verklaart overgedaan te hebben aan Johan Gerritsen en Claesken Helmischs haar aandeel aan de "Nederhorst" (Angerlobrock)

18 januari 1642, Zevenaar.
Jhr.Gerhardt van Haefften, kapitein en Jvr.Everharda van Haefften, zijn vrouw, kopen een wei in Hoesselt met gerechtigheid op de Schraweide en last van tins, binnen- en buitendijks, genaamd "Lange weide" en 1 schaar weidens aan domein en 1 schaar weidens aan abdis van Elten, alsmede de gerechtigheid welke vrouw van de Velde te Arnhem daar oudtijds uit heeft, 1 schaar weide ten behoeve van een vicarie te Arnhem, Jan van Kerckhoff en Grietien van Munster voor de helft, Reiner Kreijefenger en Fijken Kloicken, Rijck de Beijer en Lambert Otten te Huissen voor de andere helft, alsmede een perceeltje bouwland "Erffhoff" gelegen te Loe, van Reiner Kreyefenger en vrouw en Ryck de Beyer en vrouw. Ryck de Beyer is weduwnaar van Jacoba Cloeck, volgens akte in een ander protocol, allen erfgenaam van overleden Henrich Cloeck.

2 februari 1642, Rigterambt Doesburg.
Fijken Kloecken weduwe van Jan van Coesvelt koopt éénzesde van de helft van "Maeslant"(Eldrick) van Gerrit Bartels en Jenneken Coemans, Jan Coeman en Hendersken Coemans (t.v.a.legaat van Anna Barvelts, weduwe van Jan Otten).

Creijefenger-Cloeck (1642)       schema I Liemers

Fyken Cloeck, geboren omstreeks 1596 en dochter van Herman Cloeck en Rycksen Masschop hertrouwt omstreeks 1642, circa 46 jaar oud met Reiner Creijefenger.
Van Fyken Cloeck en Reiner Creijefenger zijn geen kinderen bekend.

Protocollen
8 augustus 1649, Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Fijken Cloecken met een huis in de Sandbergstraat te Doesburg.

10 maart 1651, Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Fijken Cloecken met een huis in de Kerckstraat te Doesburg.

13 februari 1661, Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Fijken Cloecken met huis in de Sandbergstraat(Doesburg). Op 20 februari wordt genoemd de Cloeckenhof naast burgemeester Haeck en Portengen

12 september 1663, Baer en Lathum.
Reinder Creyvenger en Fijken Cloecken kopen 3/7 deel van "Puttingsweide(3 mg) te Lathum, 4/7 deel is van kopers, h.e.e. Galstraat, h.a.e. bouwland "de Pieper", t.e.z. land van G.ter Hoeven en t.a.z. Kerkweide van Lathum, belast met f.5,- tins uit het geheel van Nicolaas Lutteke en zuster Swaentje.

25 september 1669, Baer en Lathum.
Reiner Creijvenger en Fijken Cloecken verbinden wegens schuld aan Henrick Peters Waecker en Margaretha van Hamel voor f.200,- à 6% hun wei "Pottinckweide", ten Oosten van het perceel ligt de Galstraat.

4 september 1684, Zevenaar.
Testament van Feyken Cloecken, weduwe van Reiner Krayfenger te Doesburg, die ter vermijding van processen haar erfgenamen inter vivis haar goederen toedeelt. Gereed goed al verdeeld in 3 delen: a) aan dochter Rixke Krayfenger, weduwe van Willem Becker; b) aan dochter Aaltje Krayfenger, vrouw van Gerlich Bartholts en c) aan onmondig kind van dochter Schwaentje Krayfenger bij Willem Bauman. Ongereed: aan dochter Rixke, land "Pottingsweide" aan de Galstraat onder Lathum (Rixke is oudste dochter) en land "Koeijmaetien" in Lymers en f.800,- aan dochter Aaltje volgens dispositie d.d. 4 juli 1680. Het onmondige kind(Anna) krijgt nu de hofstede "Kraijfengershofstede" te Hoesselt,(dochter Aaltje krijgt de opkomst tot het kind 25 jaar is of trouwt) met verdere bepaling van vererving. Wordt het testament aangevochten, dan is f.1000,- verschuldigd aan de Gereformeerde en RC armen van Zevenaar half en half.

13 februari 1688, Baer en Lathum.
Fijken Kloek, weduwe van Reinder Craeivangers, verkoopt "Pottingswei" te Lathum aan de Galstraat

6 juni 1689, Baer en Lathum.
Hendik Petersz Waeker royeert hypotheek d.d. 25 september 1669 ten laste van Reinder Kreifenger en Fijken Kloeken voor f.200,- onder verband van "Pottincksweide".


Einde Tekst (laatst aangepast op 9 februari 2017).
proclaimer