de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken
Verbonden families:
Bellix, Berens, Bouwman, Broeckhuysen, van Bronckhorst, van Camphusen, Dirrixsen, Duyckers, Godtschalcks, Heyendaal, Hoeveleek, Mechteld, Moerkens, Ploech, van den Poll, Udel, Wagensfelt, Wetters, Wolters.

De Hoesselt-Genealogie eindigt rond 1670 en gaat over naar de familie Donckers.


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck , geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch heft anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Udel (1395)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1395, circa 30 jaar oud met met Jutte Udel, geboren omstreeks 1370, circa 25 jaar oud.
Johan Cloeck woonde op de "ten Broicke" te Arnhem.
Van Johan Cloeck en Jutte Udel zijn twee kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395,
Rickwin Cloeck.

Johan Cloeck overlijdt in 1420, omstreeks 55 jaar oud.

Protocollen
1394 Ministerialiteit.
Voor de eerste maal komen de broers Godert en Johan Cloeck voor in 1394 als gegoed in het Broek te Arnhem, Archief Arnhem regest 406.

1402 Leenregister Gelre en Zutphen.
Johan Cloeck, erve sijnes vaders Ricquins, ontfinck dat goet ten Broice voor Arnhem met alle sijne tobehoren gelegen, tot eenen dienstmanne met eenen peerde te verhergewaden, anno 1402.

1410
Stichting van een vicary te Groessen in 1410. De Sinte Nicolaus-vicary is de eerste vicary te Groessen in der kercken, die daer gesticht is ter eeren den H.Bisschop Sinte Nicolaus ende die Apostelen, Sinte Catharina ende Sinte Lucii. De eerste fondatores deser vicarien, na inhalt der fundatien binnengeweest Johan Kloeck, Johan ten Haeve, Arendt Vos ende Alert inden Bongert ende gemeijnde kerspelsluijden van Groessen.
"In 1410 bij de stichting van de St.Nicolaas vicarie is de eerste schenking o.a. vijff mergen lant geheeten de Oldemaete". Dit is 't Baerse leengoed die Aldemaet.


XI

Cloeck-Duyckers (1435)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395 en zoon van Johan Cloeck en Jutte Udel, trouwt omstreeks 1435, circa 40 jaar oud met met Agnes Duyckers, geboren omstreeks 1405, circa 30 jaar oud en dochter van Steven Duyckers van Lensenburg, bezitter van de Duckershoff aan de Heilweg in Westervoort
Johan Cloeck betrok na zijn huwelijk "de Lensenburg" te Westervoort.

Van Johan Cloeck en Agnes Duyckers is één kind bekend.

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435.

Johan Cloeck, overlijdt in 1470.


XII

Wychart Cloeck (1475)       basis-schema

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435 en zoon van Johan Cloeck en Agnes Duyckers
heeft zover bekend twee kinderen.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478, tijnsheer.

Wychart Cloeck is van 1501-1503 richter te Westervoort.

Protocollen
3 mei 1503 Huis Bergh.
Wychart Cloick, richter te Weistervoirt, schrijft aan Wessel van Armell, drost van het land van den Bergh, dat men ter plaatse bezorgd is voor overvallen door die van Heesshuyss en vraagt, hoe de verhouding met deze is.

8 mei 1503 Huis Bergh.
Wessel van Ermen, drost, antwoordt aan Wichart Kloick, richter, met inlichtingen over den toestand. Gescreven up Maendach neyst na den Sondach Jubilate anno 3de.


XIII

Cloeck-van den Poll (1515)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475 en zoon van Wychart Cloeck, trouwt omstreeks 1515, circa 40 jaar oud met Margriet van den Poll, geboren omstreeks 1485 en circa 30 jaar oud

Van Johan Cloeck en Margriet van den Poll zijn vijf kinderen bekend.

Cornelis Cloeck, geboren in 1515.
Johan Cloeck, geboren in 1517 is de stamvader van de Arnhem-Genealogie.
meiske Cloeck, geboren in 1520.
Elisabeth Cloeck, geboren in 1522.
Dieric Cloeck, geboren omstreeks 1523,

Johan Cloeck, is richter te Westervoort tussen 1518 en 1536.

Protocollen
1519 Huis Bergh.
Johan Kloeck, richter te Westervoort, oorkondt dat eenige inwoners van Isseloerde een getuigenis afleggen over de grenzen van het land van den Berghe aldaar, die in 1516 waren vastgesteld. Geschyet in den jair onss Heren doe men screeff duysent viifhondert ende negenthyen dess Frydages na den heyligen Paessdach.

5 juni 1523 Huis Bergh.
Johan Cloick, richter te Westervoort, oorkondt, dat eenige bejaarde personen getuigenis afleggen omtrent het weiderecht van schapen op de Cleyne Vockemaet te Westervoirt. Des Vrydaigs na den helligen Sacramentzdach anno dry ende twyntich.

4 januari 1532 Huis Bergh.
Johan Kloick schrijft aan de raden Warnerus Elfferdynck en Henricus van Gruene, dat hij gaarne bij hen wil komen over de op te brengen gelden. Gescreven op Donredach post Gircumcissionis Domini anno XXXII.

15 oktober 1532 Huis Bergh.
Florys van Egmondt graaf tot Bueren etc. verzoekt aan Oistwalt, graaf tot den Berghe, om hulp voor zijn heraut Bueren tegen Jan Kloeck. Gescreven te Bueren den XVen Octobris anno XXXII.

16 oktober 1532 Huis Bergh.
Henricus Creeft, rentmeester te Graeff, schijft aan Daem van den Berghe, richter te Genderingen, dat Bueren, heraut van den graaf van Bueren, een geschil heeft met Johan Cloeck over land onder Boickholt, verzoekt dezen te willen helpen, en deelt eenig nieuws mede over den strijd tegen den Turcken. Gescreven met haist opten XVIen dach van October anno XXXII.

8 november 1532 Huis Bergh.
De graaf van den Bergh beveelt Johan Kloick, richter te Westervoirt, aan de geërfden aldaar het plan voor te leggen om een heffing te leggen op hun goederen voor de nieuwe sluis en bruggen in de Liemersch.

8 november 1532 Huis Bergh.
Johan Kloick, richter te Westervoert, antwoordt aan Oyswalt, graaf them Berghe, dat er weinig genegenheid bestaat om de heffing toe te stemmen. Gescreven op Vrydach post Willebrordi anno etc. XXXII.

28 januari 1533 Huis Bergh.
Johan Kloick, richter te Westervoirt, oorkondt, dat enige personen een verklaring afleggen omtrent de grenzen van het land van den Berghe. Geschiet in den jaere ons Heren duisent vijffhondert drieendertich opten Dynxdage nae sinte Pauwelsdach Conversionis.

Frans Cloeck       basis-schema

Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478 en zoon van Wychart Cloeck, blijft ongehuwd

Protocol
13 juli 1526 Huis Bergh.
Frans Kloick, tynsheer uit naam van de abdis van Elten, oorkondt, dat mr.Jacob ten Haeve, volgens procuratie van 1526, Juli 12, aan Jan Span, gemachtigde van den jonker van den Berg, zijn aandeel in het veer te Westervordt, tynsgoed van den hof te Eltinge, overdraagt. Actum up den Vrydag ipse Margareta anno XV XXV.


XIV

Cloeck - Wagensfelt (1550)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren in 1517, zoon van Johan Cloeck en Margriet Poll, trouwt omstreeks 1550 met Margaretha Wagensfelt.
Uit het huwelijk van Johan Cloeck en Margaretha Wagensfelt, zijn vier kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1550 en
Aletgen Cloeck<,
Mary Cloeck,
Dirck Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Dierick Cloeck       basis-schema

Dieric Cloeck, geboren omstreeks 1523, zoon van Johan Cloeck, is de vader van Jan Cloeck, geboren omstreeks 1562,


Cloeck - Willems (1592)       basis-schema

Jan Cloeck, geboren in 1562, zoon van Dierick Cloeck, trouwt op 11 april 1592 (ondertrouw) te Amsterdam met Anna Willems
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem Cloeck, geboren omstreeks 1595,


Cloeck - Cornelis (1620)       basis-schema

Willem Cloeck, geboren omstreeks 1595 te Amsterdam, zoon van Jan Clouck, trouwt omstreeks 1620 te Amsterdam met Aachtie Cornelis
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

na het overlijden van Willem Cloeck, omstreeks 1625 hertrouwt Aachtie Cornelis met Andries Pietersz Craen, een 17e eeuwsch dichter, waarschijnlijk in 1599 te Amsterdam geboren, zoon van Pieter Andriesz. Hij was lid van Coster's Nederduytsche Academie; in de Nieuw-Jaerlieden dier Academie van de jaren 1618 tot1622 treffen we onder zijn spreuk, ‘Nimmermeer groot genoech’ eenige bijdragen van hem aan. Verder vinden we in den bundel Venus Minnegifjens een Jaers-liet en in de Amsterdamsche Pegasus (1627), een liedboek door 4 dichters samengesteld, alle ‘Pastorellen of Bosch-Gesanghen’, van zijn hand,


XV

Cloeck - Wetters (1570)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1550, zoon van Johan Cloeck en Margaretha Wagensfelt, trouwt op 1 juni 1570, circa 20 jaar oud met Erntien Wetters
Uit het huwelijk van Johan Cloeck en Erntien Wetters zijn drie kinderen bekend.

Arndt Cloeck, geboren omstreeks 1570,
Henrich Cloeck, geboren omstreeks 1572 en
Werzel Cloeck, geboren omstreeks 1574.

Johan Cloeck overlijdt omstreeks 1593, circa 43 jaar oud.

Protocollen
20 juli 1584 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Johan Braekelman, Johan Cloeck, Herman van Berck, Cornelis Elberts en Herman Metseler vanwege Johan Wannerss en Henrisken, zijn vrouw, enerzijds en vanwege Derick Cloeck als man van Goessen Wannrss zijn vrouw, anderzijds richten een magescheid op over twee huizen in de Coninxstraett binnen Arnhem, daar zij thanss in wonen, hen beide magescheid d.d. 7 januari 1584 over de nalatenschap van hun moeder Styne, vrouw van Wanner van Seventer toegedeeld, waarbij zij de huizen krijgen waarin de ander woont en Johan Wanners aan Derick Cloeck 100 dalers zal uitkeren.

9 maart 1592 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Claes van Raettingen en Willem Gaymiss, magescheidsvrienden van wegen Johan Cloeck enerzijds en Cornelis Elbertss en Johan van Ryenen, Glaesenmaecker, magescheidsvrienden van wegen Hermanna Wetterse genandtt Straett, weduwe van Wyllem Appelss, Jan Roeloffss, als man van Heessken Gerritss, Hermen en Udo Stevenss, gebroeders, Gerrit Peutt als man van Sween to Boecop, Christoffel Palsterick als man van Liss Wetterss, allen erfgenamen zaliger Erntien Wetterss, vrouw van Jan Cloeck voornoemd anderzijde, richten een magescheid op, waarbij Johan Cloeck aan de erfgenamen van zijn vrouw zal uitkeren 2350 carolusgulden, waarvan hij reeds de helft heeft uitgekeerd, nl. een hof gelegen aan St.Anthonis buiten Arnhem, een heg te Reede, een morgen weiland in Fossenweyde in Arnhemmerbroeck, een obligatie van de vrouw van Middagten en 295 gulden, een rentebrief van 18 daalders 's jaars uit een ander pand te Reede, een Rentebrief van 3 daalder min een oort 's jaars, en enige schuldbekentenissen, terwijl hij de andere helft van dit bedrag zal betalen op mei 1592, 300 gulden, op kerstmis 1592, 300 gulden, en 494 gulden op pinksteren 1593, tevens zullen de erfgenamen alleen hebben alle kleren en gewaad, tot haar lijf behoord hebbende; het huis dat Johan Botter en zijn vrouw in lijftocht hebben, zullen Johan Cloeck en de erfgenamen van zijn vrouw na de dood van dit echtpaar half en half hebben, mits zij de 3 rijderguldens aan de wesen en de twee daalder aan die van Betaniën jaarkas zullen betalen; waartegen Johan Cloeck 't huis in de Torffstraet te Arnhem, waar hij woont, zal hebben, en een huis of schuur in de costersteege, alle goederen te Reess, die hij van z'n moeder heeft geerfd, de gehele winkel en alle gerede goederen.

24 augustus 1593 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Arnt van Briennen en Johan van Dams, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Straeth Wetters, weduwe van Willen Appel, Johan Roloffsen, Heesken Hermsen zijn vrouw, Herman en Udo Stevens, voor hen zelf en als mannen van hun huisvrouwen, Gerrit Peuth en Sween zijn huisvrouw, Lijs Stevens, weduwe van Christoffelt Palstorpf, erfgenamen van Eerntgen Wetters, hun zuster en tante, hebben verklaard dat Johan Cloick, weduwnaar van Eerntgen voornoemd, hen datgene hebben uitbetaald, dat hen bij de magescheid van 9 maart 1592 was toebedeeld.


XVI

Cloeck-Wolters (1610)       schema II Liemers

Arndt Cloeck, geboren omstreeks 1580, zoon van Johan Cloeck en Erntien Wetters trouwt in 1610, circa 31 jaar oud met Jutte Wolters.
Van Arndt Cloeck en Jutte Wolters zijn drie kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1610,
Neesken Cloeck, geboren omstreeks 1613 en
Gertgen Cloeck, geboren omstreeks 1615.


Protocol
22 april 1630, Zevenaar.
Henrich Cloick koopt hofstede te Groessen in de Hoesselt, t.e.z. Johan Otten van Arnhem, t.a.z. abdis Elten, h.e.e. ten Westen de Blas balck, h.a.e. ten Oosten de gemeente straat, ca 1 morgen, met huis en hof er op, denaamd "Des alden Johan Cloicken hofstadt", belast met 1 pond voor de kerk in Groessen, ½ pnd aan de kapel in Loo, spint gerst en haver aan de abdis van Elten tot tins.
Verkoper is Wessel Cluick en Neesz Derixen, voor 1/3 Evert Doncker en Grietgen Pauwels, Henrich en Jan Doncker, gebroeders voor 1/3 deel en Derck then Haeff en Jutte Wolters alsmede de kinderen van J.W bij overlijden Arndt Cloick, genaamd Johan(19), Neesken en Gertgen Cloick voor 1/3 deel.

Henrich Cloeck       schema II Liemers

Henrich Cloeck, geboren omstreeks 1582, zoon van Johan Cloeck en Erntien Wetters blijft ongehuwd.

Protocol
22 april 1630, Zevenaar.
Henrich Cloick koopt hofstede te Groessen in de Hoesselt, t.e.z. Johan Otten van Arnhem, t.a.z. abdis Elten, h.e.e. ten Westen de Blas balck, h.a.e. ten Oosten de gemeente straat, ca 1 morgen, met huis en hof er op, denaamd "Des alden Johan Cloicken hofstadt", belast met 1 pond voor de kerk in Groessen, ½ pnd aan de kapel in Loo, ¼ spint gerst en haver aan de abdis van Elten tot tins.
Verkoper is Wessel Cluick en Neesz Derixen, voor 1/3 Evert Doncker en Grietgen Pauwels, Henrich en Jan Doncker, gebroeders voor 1/3 deel en Derck then Haeff en Jutte Wolters alsmede de kinderen van J.W bij overlijden Arndt Cloick, genaamd Johan(19), Neesken en Gertgen Cloick voor 1/3 deel.

30 januari 1631, Zevenaar.
Jan Giesbertz en Grietgen van Lengell verbinden wegens schuld aan Henrich Cloeck voor 300 dlr holl. à 6% hun gehele hofstede en andere goederen. Zij kochten de helft hiervan, hofstede te Hoesselt door hem bewoond, ten Oosten Albert Untijt, ten Westen erven Derick Bawmann, h.e.e de Schraweide, h.a.e gemeente straat. Verkopers zijn Gerrit Cloeck, Henrick Cloeck, Derick de Beyer en Jacoba Cloeck, allen erven van Hermanus Cloek

Cloeck-Mechteld (1605)       schema II Liemers

Werzel Cloeck, geboren omstreeks 1584, zoon van Johan Cloeck en Erntien Wetters trouwt omstreeks 1605, circa 21 jaar oud met Mechteld.
Van Werzel Cloeck en Mechteld zijn vier kinderen bekend.

Wessel Cloeck, geboren omstreeks 1605,
Guert Cloeck, geboren omstreeks 1607 en
Jenneke Cloeck, geboren omstreeks 1609 en
Reintge Cloeck, geboren omstreeks 1611.

Protocol
10 oktober 1611, Zevenaar.
Werzel Clueck en Mecheld kopen 1/6 deel in bouwland "die Höemsz"(groessen in Huizeldt) van Johan Aelbertz(de oude) en Jenneken, dochte van Johan.


XVII

Cloeck Donckers - Godtschalcks (1640)       schema II Liemers

Johan Cloeck Donckers, geboren omstreeks 1610, zoon van Arndt Cloeck en Jutte Wolters trouwt omstreeks 1640 met Wendela Godtschalcks
Van Johan Cloeck en Wendela Godtschalcks zijn zeven kinderen bekend.

Johan Cloeck Donckers, geboren in 1645,
Gerarda Cloeck Donckers, geboren in 1647 in Duiven of Lathum,
Willem Donckers, geboren omstreeks 1654, overleden voor 1774
Adelheid Donckers,
Wendelina Cloeck,
Joanne Cloeck,
Fredericus Cloeck,

Protocol
28 december 1671, Zevenaar.
Jhr.Armandt Elbert Schwaefken, drost en rigter van Didam verbindt wegens schuld aan Cloeck Doncker en Wendel Goselicks(=Godtschalcks) voor f. 1500,00 à 5% sjaar in pacht een wei te Duiven, genaamd "de Pieper".

Janssen - Cloeck (1638)       schema II Liemers

Neesken Cloeck, geboren omstreeks 1613, dochter van Arndt Cloeck en Jutte Wolters trouwt omstreeks 1638 met Winolt Janssen
Van Neesken Cloeck en Winolt Janssen zijn vijf kinderen bekend.

Lentje Janssen, geboren omstreeks 1638,
Idtgen Janssen, geboren omstreeks 1640,
Grietje Janssen, geboren omstreeks 1642,
Herman Janssen, geboren omstreeks 1644,
Arndt Janssen, geboren omstreeks 1646.

Protocol
4 augustus 1654, Zevenaar.
Genoemd worden Winolt Janssen en Neesken Cloecken en hun kinderen, Lentje, Idtgen, Grietje, Herman en Arndt Winoltz, ook de drie voorkinderen, Jan, Grietgen en Willem Winoltz worden genoemd.

1654, Zevenaar.
Genoemd worden wijlen Winolt Janssen en Neesken Cloecken met een huis in de Grietsestraat te Zevenaar.


Cloeck-Dirrixsen (1629)       schema II Liemers

Wessel Cloeck, geboren omstreeks 1605, zoon van Werzel Cloeck en Mechteld trouwt op 11 februari 1629 te Huissen, circa 24 jaar oud met Agnes Dirrixsen, geboren omstreeks 1605 en 24 jaar oud.
Van Wessel Cloeck en Agnes Dirrixsen zijn geen kinderen bekend.

Protocol
11 april 1639, Zevenaar.
Genoemd wordt het huis van Wessel Cloecken, naast het bouwland van Rutger Tolleken, schepen en serviesmeester te 's Hertogenbosch en Jvr.Francina de Leeuw, gelegen, met het einde op de Grunstraat in Hoesselt.

Cloeck-Bellix (1636)       schema II Liemers

Guert Cloeck, geboren omstreeks 1607, zoon van Werzel Cloeck en Mechteld trouwt op 29 januari 1636, circa 29 jaar oud met Dirrixke Bellix, geboren omstreeks 1605 en 24 jaar oud.
Van Guert Cloeck en Dirrixke Bellix zijn geen kinderen bekend.

Broeckhuysen-Cloeck (1636)       schema II Liemers

Jenneke Cloeck, geboren omstreeks 1609, dochter van Werzel Cloeck en Mechteld trouwt op 3 augustus 1636, circa 25 jaar oud met Jan Broeckhuysen.
Van Jenneke Cloeck en Jan Broeckhuysen zijn twee kinderen bekend.

Gerrit Broeckhuijsen, gedoopt op 11 mei 1642 en
Joannes Broeckhuijsen, gedoopt op 2 oktober 1649.

Berens-Cloeck (1637)       schema II Liemers

Reintge Cloeck, geboren omstreeks 1611, dochter van Werzel Cloeck en Mechteld trouwt op 18 januari 1637, circa 26 jaar oud met Jan Berens.
Van Reintge Cloeck en Jan Berens zijn tien kinderen bekend.

Dirck Berens, gedoopt op 27 december 1637 en voor 1640 overleden en
Dirck Berens, gedoopt op 9 april 1640,
Mechteldis Berens, gedoopt op 6 oktober 1641,
Jois Berens, gedoopt op 9 januari 1644,
Adelheidis Berens, gedoopt op 23 september 1646,
Janneke Berens, gedoopt op 13 december 1648,
Jacob Berens, gedoopt op 11 februari 1652,
Guertghe Berens, gedoopt op 28 augustus 1653,
Gerarda Joanna Berens, gedoopt op 6 mei 1655,
Jacobus Berens, gedoopt op 5 november 1658,


Cloeck Donckers - Bouwman (1672)       schema II Liemers

Johan Cloeck Donckers, geboren omstreeks 1645, zoon van Johan Cloeck Donckers en Wendela Godtschalcks trouwt omstreeks 1672 met Helena Bouwman
Van Johan Cloeck Donckers en Helena Bouwman zijn vier kinderen bekend.

Wendelina Donckers, geboren omstreeks 1673 te Lathum en op 15 november 1760 te Duiven overleden,
Gerharda Donckers, geboren omstreeks 1675 en op 9 maart 1770 te Doesburg overleden,
Aleyda Donckers, geboren omstreeks 1690 te Lathum,
Evert Donckers.

Moerkens - Cloeck Donckers (1685)       schema II Liemers

Gerarda Cloeck Donckers, geboren in 1647, dochter van Johan Cloeck Donckers en Wendela Godtschalcks trouwt omstreeks 1666 met Theodorus Moerkens, geboren omstreeks 1646 te Duiven, zoon van Derich Moerkens.
Van Gerarda Cloeck Donckers en Theodorus Moerkens zijn vier kinderen bekend.

Hendricus Moerkens, gedoopt op 22 november 1666 te Duiven, doopgetuigen Wilhelmis Gudden and Fredericus Cloeck,
Hendrica Moerkens, gedoopt op 1 augustus 1669 te Duiven, doopgetuigen Arnoldo Spaen and Wendelina Cloeck,
Frederica Moerkens, gedoopt op 26 februari 1672 te Duiven, doopgetuigen Joanne Cloeck and Gerarda Boddis,
Theodorus Moerkens, gedoopt op 31 december 1674 te Duiven, doopgetuigen Joanna van Munster en Joannes Duncker.

Gerarda Cloeck Donckers overlijdt op 25 februari 1724 in Duiven
Theodorus Moerkens was gemeenslid van Duiven, hij overlijdt op 22 maart 1711 in Duiven

Protocol
21 december 1690, Rechtelijke Protocollen.
Erffhuyijsverborging weduwe Moerkens.
Erschienen Derk Moerkens, Derk Kaeltjes noie uxoris Geesken Roelofts vor sig ende derato caverende vor sijn schwager Wilhel Budt noie uxoris Gerritje Roelofts, Albert Roelofts en sig sterck makende vor sijne brudern Jan en Hendricus Roelofts en suysteren Siren en Jenneken Roelofts en Jan Spaen vor sig ende mede vor sijne brudern Derck Gaerdt ende Henricus Spaens en Gauke Spaens, alle in forme egten erffgenamen van Jenneken Peckels, gewesene weduwe van Derck Moerkens en hebben denselve erffhuijse verburgt en onge.... stellende sig Derk Moerkens onder verbant van sijne persoon en goederen sig davor te bürge, dies hebben sij medecomparantenn vor sig en q.q. -houder bürge in alle te indemniserenen angelooft.

Donckers - Peters (1684)       schema II Liemers

Willem Donckers, geboren omstreeks 1654, zoon van Johan Cloeck Donckers en Wendela Godtschalcks trouwt op 27 januari 1684 met Kuijntje Peters
Van Johan Cloeck Donckers en Kuijntje Peters is één kind bekend.

Herman Donckers, geboren omstreeks 1698, overleden op 24 juni 1765 te Didam

Kraaijvanger - Donckers ( )       schema II Liemers

Adelheid Donckers, dochter van Johan Cloeck Donckers en Wendela Godtschalcks trouwt met Geerling Kraaijvanger,
Van Adelheid Donckers en Geerling Kraaijvanger zijn twee kinderen bekend.

Anna Clara Kraaijvanger,
Gerlacus Kraaijvanger.


XIX

Kreyvenger - Donckers (1692)       schema II Liemers

Wendelina Donckers, geboren omstreeks 1673 te Lathum, dochter van Johan Cloeck Donckers en Helena Bouwman trouwt omstreeks 1692 met Jan Kreyvenger, geboren omstreeks 1675, zoon van Jan Craijvenger en Geertjen ten Holt,
Van Wendelina Donckers en Jan Kreyvenger is één kind bekend.

Johannes Creijvenger, geboren omstreeks 1693 en op 14 augustus 1778 te Vorden overleden,

Kraaijvanger - Donckers (1706)       schema II Liemers

Gerharda Donckers, geboren omstreeks 1675, dochter van Johan Cloeck Donckers en Helena Bouwman trouwt op 26 augustus 1706 te Ellecom met Reinder Kraaijvanger,
Van Gerharda Donckers en Reinder Kraaijvanger is één kind bekend.

Gerhardus Kraaijvanger, op 31 december 1778 te Doesburg overleden,

Heyendael - Donckers (1715)       schema II Liemers

Aleyda Donckers, geboren omstreeks 1690 in Lathum, dochter van Johan Cloeck Donckers en Helena Bouwman trouwt omstreeks 1715 met Rudolphus Engelbertus Heyendael, gedoopt op 18 mei 1692 te Groessen, zoon van Peter Heyendael en Bartina Vermeer.
Van Aleyda Donckers en Rudolph Heyendael zijn zeven kinderen bekend.

Petrus Heyendael, gedoopt op 3 april 1716 te Groessen,
Helena Heyendael, gedoopt op 5 september 1717 te Groessen,
Bertha Heyendael, gedoopt op 28 juli 1719 te Groessen,
Joannes Heyendael, gedoopt op 8 mei 1721 te Groessen,
Jacobus Philippus Heyendael, gedoopt op 4 mei 1723 te Groessen,
Wendelina Heyendael, gedoopt op 1 juni 1724 te Groessen en op 22 januari 1780 te Zevenaar overleden,
Wilhelmus Heyendael, gedoopt op 4 augustus 1726 te Groessen,
Reinerus Heyendael, gedoopt op 4 juni 1729 te Groessen en in 1730 overleden,

Aleyda Donckers overlijdt in juni 1729, na de geboorte van haar laatste kind

Protocol
15 september 1729, Regesten van voluntaire protocollen betreffende Huis Rijswijck.
Magescheid Groessen d.d. 15-09-1729 tussen Roeloff Heydendael weduwnaar van Aleida Donkers en kinderen Peter, Helena, Bartje, Jan, Jacob, Wendelina en Willem. Ooms Evert Donkers en Jan de Moll. Zilvergoed in 2 delen, lijfgoed is beschreven. Rest roerende boedel aan vader tegen inbreng, vader neemt alle schuld over. Vader krijgt wei Keppelmans en Doornikerslag (6½ morgen te Duiven) en bouwland Bloemendaal (4 hond te Groessen). De kinderen 2 stukken bouwland te Lathum, komende van grootmoeder weduwe Donkers; a) Kortemaat, b) Bongarse maat + 2 weiden onder Heteren a) helft van Groote Peerdweij (7 morgen geheel; de andere helft van vaders ooms Roelof en Jan Heyendaal) en b) Treubeweide (groot 5 morgen).

17 juli 1730, Regesten van voluntaire protocollen betreffende Huis Rijswijck.
Rudolph Heyendael is pachter van Ryswyck en laat op verzoek van de landheer erven luitenant generaal baron van Eck tot Nergena een akte registreren d.d. Zevenaar 17 juli 1730 tussen erven van Eck en dhr. von Rockelvinck. Op de gerichtsdag zijn verschenen Samuel van Eck van Overbeek en Derck van Eck van Nergena, van de zijde van Rockelvinck is niemand verschenen. De erven van Eck wordt Ryswyck gerichtelijk getransporteerd, met de vicarie St. Anthony, voor 9842 Rijksd. 23 st. en 4 d. als rest van de koopsom, die blijkbaar Van Rockelvinck niet wenste te aanvaarden.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 9 februari 2017).
proclaimer