Kenyanthropus Platyops
In Kenia werden in 2000 fossiele resten gevonden, die door Maeve Leakey worden toegeschreven aan een geheel nieuw geslacht: Kenyanthropus (Keniaanse mens), die ca. 3,5 miljoen jaar geleden leefde in het Plioceen (6 tot 2,4 miljoen jaar geleden).  Dit geslacht zou een vroege afsplitsing kunnen zijn geweest van de vroege Australopithecinen (Anamensis en Afarensis). Sommige antropologen delen de Kenyanthropus in bij het geslacht Homo.
De schedel heeft een opvallend plat gezicht, maar verder veel primitieve kenmerken, zoals kleine hersenen. Naast dit gevonden fossiel is ook een al langer bekende soort bij de nieuwe soortenfamilie ingedeeld.

De Kenyanthropus en Australopithecus Afarensis leefden in dezelfde tijd naast elkaar. Aan het gebit van beide soorten is te zien dat zij een geheel verschillend dieet volgden en waren dus niet elkaars concurrenten.

De in Kenya gevonden schedel van de Kenyanthropus Playtops zou wel eens onze nieuwe voorouder kunnen zijn. Tot nu toe dacht men dat onze evolutionaire weg via de Australopithecus Afarensis (Lucy) liep maar G. Leakey denkt dat Kenyanthropus Platyops onze oudste gemeenschappelijke voorouder kan zijn. Dus waar alle mensen van afstammen. Dit geheel nieuwe genus leefde ongeveer 3.5 miljoen jaar geleden gelijktijdig met Australopithecus maar had aan het gebit te zien een geheel ander dieet zodat zij naast elkaar konden bestaan. Het is opmerkelijk dat de schedel die een plat voorhoofd heeft (daarom de naam Platyops) een grote gelijkenis vertoont met Homo Rudolfensis die zo'n 1,5 miljoen jaar later leefde. Leakey denkt dat Homo Rudolfensis afstamt van Kenyanthropus. Volgens Leakey is de kans groot ("fifty-fifty") dat het hier gaat om een voorouder van de huidige mens. Deze interpretatie betekent dat het al langer bekende geslacht Australopithecus met als bekendste fossiel “Lucy" concurrentie heeft gekregen als mogelijke voorouder van de zogeheten "Homogroep", het Homogeslacht waartoe onder andere de huidige mens behoort (Homo Sapiens Sapiens), maar ook de uitgestorven Neanderthaler.

Volgens de Nederlandse paleontoloog Fred Spoor en Meave Leakey is de Kenyanthropus zo verschillend van de Australopithecus Afarensis, dat hij volgens hen moet worden ondergebracht in een apart geslacht (genus). Het platte gezicht (hierboven links) lijkt op dat van de veel jongere Homo Rudolfenis die 1,5 miljoen jaar later leefde (ca. 2 miljoen jaar geleden), de schedel rechts op bovenstaande foto.

“AIs je erkent dat er sprake is van verschillende gezichtsvormen en andere tanden, met een eigen biologische en adaptieve functie, dan is de Kenyanthropus wel degelijk een apart genus. Genera zijn een werktuig om indelingen te maken, om aan te geven dat je een verschuiving krijgt in algemene ecologische aanpassing.”

Dat de gevonden schedel tot een nieuw Hominide-geslacht (Kenyanthropus Platyops) behoort is vrij onomstreden. Maar of de afwijkende kenmerken ten opzichte van de bekende Australopithecus-fossielen inderdaad de creatie van een apart geslacht (genus) rechtvaardigen zal de komende tijd driftig bediscussieerd worden onder paleontologen. Het is moeilijk te zeggen waartoe deze schedel precies hoort. Het kan ook een Australopithecus-soort zijn, een vroege afsplitsing van de groep Australopithecinen.

De rechte afstammingslijn van de tot dusver aangenomen stamboom verandert daardoor wel in een struikgewas, want de afstamming van de Homo Rudolfensis kan evengoed zijn verlopen via de Kenyanthropus en niet via de lijn Afarensis - Africanus, zoals tot dusver werd aangenomen. Of de Kenyanthropus werkelijk de voorouder is van de Homo Rudolfensis, zoals Leakey veronderstelt en niet de in Oost-Afrika levende rechtop lopende Australopithecinen is niet zeker.