de huwelijken zijn het eenvoudigst via de index te bereiken
verbonden families, Asperen:
Aalst (1787), van de Bergh (1684), Boellaard (1727), de Roos (1760), Schaap (1684), Smidts (1694), van Spijk (1729).


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeusí dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeusí dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


X

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriŽn stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12Ĺ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       basis-schema

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450, 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zeven kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487,
Ryckwin Cloeck,

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.

Protocollen
16 november 1475 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke, verstorben Ryckquins soen beleend met dat Lo zu Duven.

1482 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

4 mei 1501 St.Urselen Convent Elten.
Opten naesten dynsdach na den sonnendach Jubilate 1501. Johan Keyser bekent dat Styna van Barferde, weduwe van Giesbert Kloicke, met Gairt en Johan Kloicke, haar zoons, zijn swegerlinge, hem verkocht te hebben 'n stuk land genaamd de Loehorst, groot 5 morgen, gelegen in het kerspel Duven, voor 50 rijnsche gulden volgen een gerichtsbrief van maandag na Jubilate 1501 en schenkt nu aan Styna en haar zoons het recht om dit land elk jaar op St.Peter ad cathedram te lossen voor 50 rijnsche gulden,

10 november 1545 Archief DŁsseldorf.
Abtissin Magdalene von Wied verpachtet de Gebrudern Gadert und Ryckwin Kloick den Hof Eltingen in Kirchspiel Duiven mit einer weide genennt Bollenmaet auf 27 Jahre gegen 75 Gulden, 6 Gšnse, 12 paar HŁhner, 1 Pfund Pfeffer und 1 Pfund Wacholder fŁr den Hof und gegen 3 pachtgulden fŁr die Weide.


XIII

Hendrick Cloeck (1511)       basis-schema

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, ťťn zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck - Floren (1538)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Cornelis Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.

Floris de Bontwercker is een zoon van Nanningh Cuper en Griete. Einde juli 1478 overlijdt zijn moeder, zijn vader die Cuper was, was al overleden. Floris is dan vijf jaar en wordt op 5 augustus 1478 in het weeshuis geplaatst. Hij erft het huis 's Hertogenbosse in de Warmoesstraat hoek Pijlsteeg, waar later Maria Cloeck en Adriaan Raap gaan wonen.


XV

Cloeck - Heijsters (1562)       basis-schema

Hendrik Cloeck, geboren te Amsterdam op 6 februari 1542, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt op 17 oktober 1562 in de Oude Kerk te Amsterdam met Wijntgen Heijsters, dochter van Cornelis Heijsters.

Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,
Floris Cloeck, geboren in 1563 te Amsterdam en op 12 januari 1631 overleden,
Vrou Cloeck, gedoopt op 1 oktober 1565, in de Oude Kerk te Amsterdam en op 3 november 1632 overleden,
Willem Cloeck, gedoopt op 22 januari 1568, in de Oude Kerk te Amsterdam,
Ludewijn Cloeck, geboren in 1570 te Amsterdam en op 24 februari 1641 overleden,
Claes Cloeck, geboren op 20 december 1571 te Amsterdam, op 25 december 1571 in de Oude Kerk gedoopt en op 16 september 1628 in Vlissingen overleden.
Nanning Cloeck, geboren in 1573, te Amsterdam en voor 1609 overleden,
Cornelis Cloeck, gedoopt op 5 augustus 1576, in de Oude Kerk te Amsterdam en op 26 oktober 1625 overleden,
Jacob Cloeck, geboren op 19 augustus 1578 te Amsterdam, gedoopt in de Oude Kerk en op 12 februari 1624 overleden,
Hijndrick Cloeck, gedoopt op 16 mei 1581, in de Oude Kerk te Amsterdam,
Anna Cloeck, gedoopt op 3 maart 1583, in de Oude Kerk te Amsterdam en op 21 mei 1641 overleden.

Hendrik Claeszoon Cloeck overlijdt op 17 februari 1623 op 81 jarige leeftijd en wordt in de Nieuwe Kerk begraven.
Wijntgen Cornelisdochter Heijsters overlijdt in juli 1600.


XVI

Cloeck - Isackx (1600)       basis-schema

Cornelis Cloeck, gedoopt op 5 augustus 1576 te Amsterdam, zoon van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt op 23 november 1599(ondertrouw) in Amsterdam met Neeltjen Isackx.

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.
Claes Cloeck, gedoopt op 28 september 1600 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Gerritgen Cloeck, gedoopt op 7 juli 1602 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
AriŽn Cloeck, gedoopt op 19 september 1604 te Rijnsburg,
Giertje Cloeck, gedoopt op 26 december 1606 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Trijntje Cloeck, gedoopt op 3 juni 1608 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Aaltje Cloeck, geboren in 1610 te Amsterdam,
Marritje Cloeck, geboren in 1612 te Amsterdam,
Annetgen Cloeck, gedoopt op 27 december 1615 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Isaac Cloeck, gedoopt op 6 januari 1619 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.


XVII

AriŽn Kloek (1604)       basis-schema

Uit het huwelijk van AriŽn Kloek, gedoopt op 19 september 1604 te Rijnsburg, zoon van Cornelis Cloeck en Neeltjen Isackx, zijn twee kinderen bekend.

Cornelis Kloek, geboren in 1640,
AriŽn Kloek, geboren in 1648,
AriŽn is in Asperen geboren.


XVIII

Cornelis Kloek (1640)       basis-schema

Uit het huwelijk van Cornelis Kloek, geboren in 1640 te Asperen zijn twee kinderen bekend.

Michiel Kloek, geboren in 1662,
AriŽn Kloek, geboren in 1667,
De kinderen zijn in Asperen geboren.


XIX

Kloek - van de Bergh (1684)       basis-schema

De familiegeschiedenis van de Asperen-tak begint in 1684 als Michiel Kloek, zoon van Cornelis Kloek in 1684 in het huwelijk treedt met Anneke van de Bergh.

Uit het huwelijk van Michiel Kloek en Anneke van de Bergh zijn vier kinderen bekend.
Anna Kloek, geboren in 1684,
Cornelis Kloek, geboren in 1686,
Martinus Kloek, geboren in 1696,
Lijsbet Kloek, geboren in 1703,
Alle kinderen zijn in Asperen geboren.

Kloek - Smidts (1694)       basis-schema

In Asperen trouwen in 1694 AriŽn Kloek, zoon van Cornelis Kloek en Lijsbeth Smidts.

Uit het huwelijk van AriŽn Kloek en Lijsbeth Smidts zijn twee kinderen bekend.
Hendrik Kloek, geboren in 1695,
Hendrick Kloek, geboren in 1697,
De kinderen zijn in Asperen geboren.


XX

Kloek - Schaap (1684)       basis-schema

In Brakel trouwen op 1 maart 1736 Cornelis Kloek, weduwnaar, zoon van Michael Kloek en Jenneken Schaap,
Uit het huwelijk van Cornelis Kloek en Jenneken Schaap zijn geen kinderen bekend.

Kloek - van Spijk (1729)       basis-schema

Martinus Kloek, geboren in 1696 te Asperen, zoon van Michiel Kloek en Anneke van den Bergh, trouwt op 17 april 1729 te Rotterdam(ondertrouw) met Adriana van Spijk, geboren te 's Gravenhage.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Joannis Kloek, gedoopt op 11 juni 1730 te Rotterdam, geboren in de Korte Goutze Wagestraat en op 29 juni 1731 begraven,
doopgetuigen: Jan Mouton en Maria Kloek,
Maria Hendrina Kloek, gedoopt op 13 april 1732 te Rotterdam, geboren op de Luisemart,
doopgetuigen: Martinus van Spijk en Maria van Spijk,
Anna Magdaleena Kloek, gedoopt op 15 december 1734 te Rotterdam, geboren in de Goutse Wagestraat,
doopgetuigen: Jan Mouton en Maria Kloek,
Anna Magdallena Kloek, gedoopt op 14 oktober 1736, te Rotterdam, geboren in de Korte Goutse Wagestraat,
doopgetuigen: Johannes Hammel en Elisabed de Jong,
Maria Hendrina Kloek, gedoopt op 7 februari 1740, te Rotterdam, geboren in de Hoogstraat en op 1 november 1741 begraven,
doopgetuigen: Johannes Hammel en Elisabeth de Jong,
Johannes Kloek, gedoopt op 21 oktober 1742, te Rotterdam, geboren in de Hoogstraat,
doopgetuigen: Johannes Hammel en Maria Kloek, hij overlijdt half april 1749 en wordt op 24 april 1749 in de Nieuwe Kerk begraven.

Martinus Kloek overlijdt half april 1761 op 65 jarige leeftijd en wordt op 25 april 1761 in de Nieuwe Kerk te Rotterdam begraven.
Adriana van Spijk overlijdt eind augustus 1779 en wordt op 28 augustus 1779 begraven.

Kloek - Boellaard(1727)       basis-schema

Hendrick Kloek, geboren in 1697 te Asperen, zoon van Arien Kloek en Lijsbeth Smidts, trouwt in 1727 te Asperen met Neeltjen Boellaard,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Lijsbeth Kloek, geboren in 1727 te Asperen,
Lena Kloek, geboren in 1729 te Asperen,
Maijke Kloek, geboren in 1730 te Asperen,
AriŽn Kloek, geboren in 1732 te Asperen,
AriŽn Kloek, geboren in 1733 te Asperen,
Lijsbeth Kloek, geboren in 1736 te Asperen,
Hendrik Kloek, geboren in 1738 te Asperen,


XXI

de Roos - Kloek (1760)       basis-schema

Anna Magdalena Kloek, gedoopt op 14 oktober 1736 te Rotterdam, dochter van Martinus Kloek en Adriana van Spijk, trouwt op 20 april 1760 te Rotterdam (ondertrouw 6 april 1760) met Thomas de Roos, geboren op 14 februari 1734 te Rotterdam, zoon van Dirk Willems de Roos en Maria Bellaart.
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Martinus Johannis de Roos, gedoopt op 19 februari 1761 te Rotterdam, geboren in de Molenstraat, doopgetuigen: Martinus Kloek en Adriana van Spijk,
Dirk de Roos, gedoopt op 22 mei 1763 te Rotterdam, geboren in de Hoogstraet voorbij het Oude Gemeenslanshuijs, doopgetuigen: Dirk de Roos en Geertruij Selius, hij overlijdt op 25 januari 1814 te Rotterdam,
Adriana de Roos, gedoopt op 6 november 1764 te Rotterdam, geboren in de Hoogstraat, doopgetuigen: Dirk de Roos en Adriana van Spijk,
Martinus de Roos, gedoopt op 4 mei 1766 te Rotterdam, geboren in de Hoogstraet bij het Oude Gemeenlanthuijs, doopgetuigen: Dirk de Roos en Adriana van Spijk,
Maria Geertruij de Roos, gedoopt op 10 november 1768 te Rotterdam, geboren in de Hoogstraat, doopgetuigen: Dirk de Roos en Geertruij Celius, zij overlijdt op 15 juni 1822 te Rotterdam,
Adriana de Roos, gedoopt op 26 juli 1770 te Rotterdam, geboren in de Hoogstraat, doopgetuigen: Dirk de Roos en Adriana van Spijk,
Martinus de Roos, gedoopt op 11 maart 1773 te Rotterdam, geboren in de Hoogstraat, doopgetuigen: Dirk de Roos en Adriana van Spijk, hij overlijdt op 6 juli 1773 te Rotterdam,

Anna Magdalena Kloek overlijdt op 2 mei 1800 op 64 jarige leeftijd en wordt op 6 mei 1800 te Rotterdam begraven.
Thomas de Roos overlijdt op 5 april 1815 te Rotterdam op 81 jarige leeftijd.

Aalst - Kloek (1787)       basis-schema

Lijsbeth Kloek, geboren in 1736 te Asperen, dochter van Hendrick Kloek en Neeltjen Boellaard, trouwt in 1787 te Oudewater met Willem van Aalst met attestatie uit Asperen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Fragmenten

Korniks - Kloek (1724)       basis-schema

Op 12 november 1724 trouwen te Willemstad (ondertrouw op 21 oktober 1724) Maijke Kloek uit Asperen en Pieter Korniks uit Willemstad.
Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.

Jacob Korniks gedoopt op 9 september 1725 in de Gereformeerde Kerk te Willemstad.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 9 februari 2017).
proclaimer