De Kloek-Genealogie zoals deze op deze website is ondergebracht, gaat er niet van uit dat de naam Kloek verbonden moet zijn aan het doorgeven van het Y-chromosoom.
Als uitgangspunt is de in de documenten voorkomende familienaam Cloeck, Cloek, Kloeck of Kloek gehanteerd.

In de genealogieŽn van Alkmaar, Drenthe en Hoorn komt het voor dat de naam Cloeck/Kloek is doorgegeven vanuit de moederskant, hetzij omdat dit bedongen was in de huwelijksvoorwaarden, hetzij omdat het tot ongeveer 100 jaar geleden gebruikelijk was dat een deel van de kinderen de familienaam van moederskant meekregen, hetgeen ook tot dubbelnamen heeft geleid(Stroo-Cloeck).

In 1614 trouwen in Kampen Trijntje Kloek en Berend, zoon van Jucob. Dit huwelijk is de basis van de Regentenfamilie Kloek in Alkmaar. Weliswaar geeft Berend zijn voornaam door aan de eerste Kloek die zich in Alkmaar vestigt, maar van een Rgentenfamilie Kloek zou geen sprake geweest zijn, als niet in de huwelijksvoorwaarden van Trijntje bedongen was dat de naam Kloek zou worden doorgegeven. In 1626 vindt in Hoorn het huwelijk plaats tussen Geertje Cloeck en Frans. Van Frans is geen achternaam bekend en die was er waarschijnlijk ook niet. Geertje geeft de naam Kloek door en Frans zijn voornaam, maar dat is natuurlijk vrijblijvend. Uit het in 1703 gesloten huwelijk in Drenthe tussen Albert Schultens en Hasijntje Kloek kwamen zeven kinderen voort. Twee van hen kregen de naam Kloek, Jan Kloek en Albert Kloek; beide huwden en kregen kinderen. Jan Kloek staat aan de basis van de Kloeken uit Drenthe die met evenveel recht Schultens hadden kunnen heten.

Als we aan genealogie beginnen, doen we dat omdat we willen weten wie onze voorouders zijn. Vanaf het heden terug geredeneerd tot omstreeks 1810 kunnen we die informatie uit de akten van de Burgerlijke Stand halen en klopt die informatie in grote lijnen. We zijn daarvoor aangewezen op de Doopboeken. De Trouw- en Ondertrouw Registers moeten verder de weg wijzen. Bij geboorten worden de vader en moeder vermeld alsmede de doopgetuigen. Trouwboeken die nooit verwijzen naar de ouders geven dan aanvullende informatie. De zekerheid dat het om voorouders gaat neemt hierdoor af.

Tussen het moment dat in 1545 op het Concilie van Trente genomen beslissing om de dopen van nieuw geborenen te registreren, en het moment dat dit ook daadwerkelijk overal gebeurde, zit ongeveer 100 jaar. Uit die perioden en de periode voor 1545 zijn we aangewezen op de volontaire protocollen en regesten waarin de familienaam terug te vinden is. Zelden werden datums van geboorte en/of huwelijk geregistreerd.

En toch waren de Cloecken al in 1052 in dit land. Minstens vijf documenten tonen dat aan. Hoe de weg naar de Kloeken anno 2000 loopt is in de schema's, die bij iedere genealogie zijn opgenomen, terug te vinden.
Niet alle generatieverbindingen zijn bewezen, de meesten echter wel.

Waarvan Akte